ТОП 10:

Із пропонованих методів навчання грамоти вкажіть основний, що усталився у вітчизняній школі.ü Звуковий аналітико-синтетичний метод

Із пропонованих варіантів відповідей виберіть правильну.

Метод навчання грамоти, що полягав у механічному зазубрюванні назв літер з наступним синтезом їх у склади, потім у слова – це…

ü Буквоскладальний синтетичний метод

3. Метод, відповідно до якого учні, не знаючи букв, шляхом зорового сприйняття запам’ятовували форми значної кількості слів і лише згодом розчленовували їх на букви – це…

ü Метод цілих слів

4. Метод навчання грамоти, що полягає у використанні прийомів звукового аналізу і синтезу слів для підготовки учнів до читання складів і слів, а також запису останніх за допомогою літер – це…

ü Звуковий аналітико-синтетичний метод

Ким найповніше і найпослідовніше була розроблена методика навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом у вітчизняній школі?

ü К.Д. Ушинським.

Вкажіть, хто створив глибоко оригінальні за змістом та методикою підручники « Рідне слово» та «Дитячий світ» у другій половині ХІХ ст.

ü К.Д. Ушинський

Вкажіть, хто видав перший друкований український буквар ( слов’янською мовою) у Львові в 1574 р.

ü Іван Федоров

Вкажіть, хто створив український буквар для дорослих – «Букварь южнорусский».

ü Т.Г. Шевченко

 

Вкажіть, хто запропонував метод «живих звуків» у навчанні дітей грамоти.

ü І.М. Шапошников

Серед вказаних прийомів звукового аналізу знайдіть зайвий.

ü Утворення складів (злиття) приголосного з усіма вивченими голосними.

Серед вказаних прийомів звукового синтезу знайдіть зайвий.

ü Впізнати певний звук у названих учителем словах, визначити його позицію.

Серед синтетичних звукових вправ, спрямованих на утворення і злите вимовляння слів, знайдіть зайве.

ü Утворити сполучення звуків, подібні до заданого, але з іншими приголосними.

ІІ рівень

1. Продовжіть перелік методів, класифікованих залежно від того, яка мовна одиниця клалася в основу навчання грамоти:

1. Звукові.

2. Буквені.

3. Складові.

4. Цілих слів

2. Продовжіть перелік методів, класифікованих залежно від того, який прийом роботи був провідним у процесі оволодіння грамотою:

1. Аналітичні

2. Синтетичні.

3.Аналітико-синтетичні

Вкажіть, хто з науковців запропонував добукварні звукові вправи.

1. В.П. Вахтеров

2. Д.І. Тихомиров

Вкажіть назви творів.

У запровадженні методу К.Д. Ушинського на грунті навчання грамоти українською мовою помітний внесок зробив великий поборник народної освіти Т.Г. Шевченко, який створив «Букварь южнорусский» та « Малий Кобзар для дітей з малюнками».

Вкажіть назви творів.

Неабияке значення в розвитку української букваристики мали букварі: «Первое учение» Ф. Прокоповича та «Граматика з малюнками» Т.Г. Лубенця.

Вкажіть назви творів.

Важливу роль у розвитку української букваристики відіграли букварі: «Українська граматика» Б.Д. Грінченка та «Український Буквар» А. Савчука.

Допишіть прізвища.

У 1986 р. вийшов «Буквар» для 1 класу чотирирічної початкової школи, що функціонує в школах і досі, авторами якого є Вашуленко М. С. та Скрипченко Н. Ф.

Доповніть запис. Відповідь обґрунтуйте.

Провідний принцип звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти полягає в тому, що формування в дітей початкових умінь читати й писати відбувається від звука до букви.

Пропущені в тексті слова замініть адекватними змісту поняттями.

Важливим принципом сучасного методу навчання грамоти є одночасно-паралельне опрацювання парних твердого і м’якого приголосних.

Доповніть запис. Відповідь обґрунтуйте.

Важливим принципом сучасного методу навчання грамоти є те, що за одиницю читання береться склад.

 

 

11. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:

Основні «твори» з навчання грамоти

«Рідне слово», «Дитячий світ» – К.Д. Ушинський

«Букварь южнорусский», « Малий Кобзар для дітей з малюнками» – Т.Г. Шевченко

«Українська граматика» – Б.Д. Грінченко

«Український Буквар» А. Савчук.

Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

1.За видами діяльності:

- аналітичні,

- синтетичні,

- аналітико-синтетичні.

2. За вихідними мовними одиницями:

- звукові,

- складові,

- буквені,

- цілих слів.

13. Проаналізуйте прийоми і розподіліть їх на дві групи:

Прийоми звукового аналізу

1. Підкреслене вимовляння одного із звуків у слові.

2. Зіставлення слів, які розрізняються одним звуком.

3. Впізнавання певного звука у названих учителем словах.

4. Виділення звука із слова на основі словесного опису та спостереження за його артикуляцією.

Прийоми звукового синтезу

1. Нарощування голосних або приголосних на початку чи в кінці слова з метою утворити нове слово.

2. Перестановка складів з метою утворити нове слово.

3. До запропонованого складу добавити інший з метою утворення слова.

Тема 2. Добукварний період навчання грамоти

І рівень

1.Вкажіть зайве серед організаційних умінь і навичок першокласників.

ü З повагою звертатися до вчителя

2. Вкажіть зайве серед вказаних загальномовленнєвих умінь і навичок першокласників.

ü Розрізняти основні елементи навчальної книжки

3. Знайдіть зайве серед зазначених у Програмі (1-2 класи) загально пізнавальних умінь першокласників.

ü Включатися в роботу відразу після вказівки вчителя.

4. Вкажіть до якої групи загально навчальних умінь і навичок належить таке:

«Перевіряти результати праці своєї і товариша за орієнтирами даними вчителем»

ü Контрольно-оцінні вміння.

5.Процес навчання грамоти поділяється на три періоди:

1.Добукварний

2.Букварний.

3.Післябукварний.

6.Обведіть номер правильної відповіді:

Твердження, що провідним принципом навчання грамоти є розвиток усного мовлення.

ü Вірне

Вставте пропущене слово.

У навчанні молодших школярів особливу увагу слід приділяти розвитку умінь здійснювати всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

8. Учні набувають умінь вимовляти звуки відповідно до літературних норм:

ü У добукварний період

Доповніть запис

Удосконалення навичок дикції полягає в розвитку у молодших школярів чистоти і ясності вимови складів, слів, фраз.

Допишіть завдання розвитку мовленнєвого дихання учнів.

1.Тренувати вміння раціонально витрачати і своєчасно поновляти запас повітря під час мовлення.

2.Тренувати вміння тримати довгий (протяжний) видих.

Виберіть правильну відповідь із запропонованих нижче.

Які із вказаних символів (умовних позначень звуків) використовують у сучасних букварях, що видаються в Україні?

ü Кружечки і смужки

Вкажіть правильну із запропонованих нижче відповідей.

У сучасних букварях, що видаються в Україні, для умовних позначень звуків використовуються:

ü Значки,які в результаті відповідних спостережень за мовними органами асоціюються в уяві учнів з артикуляційними особливостями різних типів звуків.

Серед вказаних фонетичних уявлень, що формується в учнів у добукварний період навчання грамоти, викресліть «зайве».

ü Букви

Із пропонованих відповідей вкажіть неправильну.

Наголошений склад з-поміж ненаголошених можна виділити:

ü Протяжністю вимови

Доповніть запис адекватним змісту поняттям

Збагачення, уточнення,активізація,словника, усунення не літературних слів-це напрями діяльності з розвитку мовлення учнів.

Яке з перелічених завдань у роботі з реченням не є завданням добукварного періоду навчання грамоти?

ü Навчати учнів ставити розділові знаки в кінці речень.

17. Вкажіть зайве серед підготовчих вправ з письма у добукварний період:

ü Письмо малих букв І групи.

Виберіть правильний із варіантів.

ü Згідно з вимог програми робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти в наступних класах.

Виберіть правильний із варіантів.

ü Ліворуких дітей не переучують на письмо правою рукою.

Доповніть запис, вказавши номер графічної сітки.

Відповідно до чинних в Україні стандартів у 1 класі використовуються зошит з графічною сіткою № 1.

Виберіть номер правильної відповіді.

Орієнтиром для відповідного нахилу елементів літер є:

ü Похила лінія

Доповніть визначення.

Допоміжна лінія, проведена між рядками, називається міжрядкова.

Доповніть визначення.

Лінія, що є орієнтиром для відповідного нахилу елементів літер, називається похила.

Доповніть визначення.

Вертикальна лінія червоного кольору, яка проводиться на кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу, називається поле.

25. Виберіть номер правильної відповіді:

Під час письма відстань від очей дитини до парти має дорівнювати:

ü 30-35см.

ІІ рівень

1. Проаналізуйте пропоновані уміння і навички і розподіліть їх на такі групи:

Загальномовленнєві

§ Зосереджено слухати вчителя й однокласників.

§ Зв’язно передати почуте, побачене.

§ Відповідати на запитання педагога.

§ Говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу.

Організаційні

§ Дотримувати єдиних вимог до оформлення письмових вправ.

§ Дотримувати правильної постави за партою під час читання і письма.

§ Користуватися закладкою.

§ Добирати навчальне приладдя до уроку, розкладати його в належному порядку

2. Вкажіть, які із зазначених умінь відносять до усного, а які до писемного мовлення:

Усне: аудіювання, говоріння.

Писемне: читання, письмо.

3. Розподіліть написані нижче вміння на дві групи:

Частково мовленнєві

§ звуковимовні вміння,

§ орфоепічні вміння,

§ лексичні вміння,

§ граматичні вміння.

Загальномовленнєві

§ уміння аудіювати,

§ уміння говорити,

§ уміння читати,

§ уміння писати.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.189 (0.017 с.)