ТОП 10:

Тема 4. Післябукварний період навчання грамотиІ рівень

Який із періодів навчання грамоти відповідно до програмових вимог призначений для вдосконалення вміння читати, писати, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення?

ü Післябукварний період.

2. Починають планомірне прищеплення найважливіших орфоепічних норм на уроках мови

ü В післябукварний період навчання грамоти.

Перехід від читання складами до читання цілими словами на матеріалі літературних і дидактичних текстів здійснюється.

ü У післябукварний період навчання грамоти.

Вкажіть назву періоду.

Забезпечити плавний перехід до навчання рідної мови за підручниками «Читанка» та «Рідна мова» є основним завданням післябукварного періоду навчання грамоти.

Чи ознайомлюють учнів у післябукварний період навчання грамоти з новими звуками і буквами?

ü Ні .

Виберіть правильну відповідь.

Забезпечує уроки читання і письма в післябукварний період:

ü Післябукварик.

7. Відповідно до вимог Програми (1-2 кл.) читання матеріалів, що мають комунікативне навантаження: коротких інструкцій в ігрових і навчальних завданнях; вітань, вибачень, прохань , написаних учителем чи однокласниками для певного школяра, здійснюється:

ü У післябукварний період.

Вкажіть, чи в післябукварний період учні будують невелике зв’язне висловлювання, добирають до нього заголовок?

ü Так.

Вкажіть, чи на уроках післябукварного періоду застосовуються аналітико-синтетичні вправи з різними мовними одиницями: реченням, словами, звуками.

ü Так.

Доповніть запис.

Орієнтовна швидкість читання на кінець 1 класу – 20 - 30 слів за хвилину.

11. Вкажіть, чи здійснюється практичне засвоєння розділових знаків (крапка, кома, знак питання, знак оклику) у післябукварний період навчання грамоти?

ü Так.

Доповніть запис.

У післябукварний період навчання грамоти структура уроку з читання наближається до уроку за читанкою.

Із пропонованих видів письмових робіт, що практикують у післябукварний період, викресліть зайве.

ü Перекази.

Вкажіть, чи в післябукварний період учні записують під диктовку слова, написання яких не в усьому відповідають вимові.

ü Записують зі списку слів, поданих для запам’ятовування.

Вкажіть, чи в післябукварний період учні переносять слова з рядка в рядок, застосовуючи основне правило переносу (переносять за складами, одну букву не залишають і не переносять).

ü Переносять з допомогою вчителя.

Вставте пропущене

На кінець навчального року у першокласників перевіряються вміння списати доступний за змістом друкований текст (невіршований , недіалогічний) у кількості 15-20 слів.

II рівень

Вставте пропущене .

Відповідно до вимог Програми (1-2кл.) післябукварний період призначений для удосконалення уміння читати, писати, рахувати, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних рівнів, для розвитку усного мовлення.

Вставте пропущене.

У післябукварний період значна увага приділяється розвитку таких якостей читання: правильність, свідомість, виразність, швидкість.

Вставте пропущене.

У післябукварний період передбачається списування слів і речень, написаних рукописним і друкованим шрифтом.

Доповніть запис.

У післябукварний період в учнів формуються вміння переносити слова з рядка в рядок , застосовуючи (з допомогою вчителя) основне правило переносу : переносять за складами , одну букву не переносять і не залишають у рядку.

Вставте пропущене.

На кінець навчального року в першокласників перевіряються такі вміння: спосіб, правильність, виразність,швидкість.

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

ТЕМА 1.Вступ

І рівень

Серед рівнів роботи з розвитку мовлення учнів знайдіть зайве.

ü Орфографічний.

 

До якого із рівнів мовленнєвого розвитку учнів належить збагачення словника, уточнення, усунення нелітературних слів, активізація словника?

ü Лексичний.

3. Вкажіть основні напрями роботи з розвитку мовлення школярів:

1. Удосконалення звуковимови.

2. Підвищення вимовної культури.

3. Активізація словника.

4. Удосконалення граматичного ладу.

Виберіть правильну відповідь.

Мовлення, оформлене звуками чи графічними знаками, звернене до інших, це

 

ü Зовнішнє мовлення.

 

Виберіть правильну відповідь.

Мовлення зрозуміле незалежно від ситуації, на основі самого контексту – це…

ü Контекстне мовлення.

Вкажіть правильну відповідь .

Вираження думки за допомогою графічного коду – це…

ü Письмо

 

 

Вкажіть правильну відповідь .

Зорове сприймання графічного ряду, написаного чи надрукованого, і його розуміння –це…

ü Читання

Знайдіть «зайве» серед видів мовленнєвої діяльності.

ü Удосконалення мовлення

Вкажіть, який із пропонованих варіантів відповідей підходить до даного визначення.

Робота спрямована на розширення активного словника учня – це….

ü Активізація словника.

Виберіть правильну із відповідей.

Робота скерована на засвоєння нових слів чи нових значень відомих слів – це…

ü Збагачення словника.

 

Виберіть правильну із відповідей.

Робота скерована на розвиток гнучкості словника, його точності і виразності – це…

ü Уточнення словника.

12. Як вид мовленнєвої діяльності і говоріння функціонує у двох формах:

1. Діалогічний

Монологічний

 

13. Яке вміння є «зайвим» у даному переліку загально мовленнєвих умінь?

ü Переказувати.

Виберіть правильну відповідь.

Розмова двох чи кількох людей це ….

ü Діалог.

Вкажіть «зайве» серед наведених видів навчальних шкільних монологів.

ü Рольова гра.

Вкажіть відповідь, що не є одним із шкільних варіантів діалогу.

ü Повідомлення.

Із запропонованих відповідей вкажіть ту, що не є засобом формування у молодших школярів уявлень про усне мовлення.

ü Взаєморецензування відповідей.

Із наведених відповідей вкажіть ту , що не є вправою на побудову діалогу.

ü Виступ на певну тему.

Серед зазначених етапів творення тексту вкажіть «зайвий».

ü Запис тексту.

Серед вказаних груп узагальнених умінь зв’язного мовлення знайдіть «зайве».

ü Комунікативні.

Яка із груп узагальнених умінь зв’язного мовлення включає уміння орієнтуватися в умовах спілкування, усвідомлювати тему і основну думку висловлювання та добирати для нього необхідний матеріал?

ü Інформативно – змістові.

Знайдіть і підкресліть найбільш точне визначення поняття « аудіювання»?

ü Процес слухання і розуміння усних висловлювань.

Доповніть перелік.

Залежно від мети висловлювання і його змісту розрізняють тексти таких типів:

1. Опис

2. Розповідь

3. Міркування

Доповніть визначення.

Текст, в якому передається послідовність подій, називається розповідь.

Доповніть визначення.

Текст, в якому вказується на ознаки предметів, явищ називається опис.

Доповніть визначення.

Текст в якому щось стверджується чи заперечується за допомогою відповідних доказів, називається міркування.

Виберіть правильну відповідь.

Зв'язок речень, що знаходиться на деякій відстані одне від одного, називається.

ü Дистантним

 

28. Виберіть правильну відповідь.

 

Спосіб зв’язку, при якому здійснюється поступовий розвиток думки це….

ü Послідовний ( ланцюговий)

II рівень

1. Доповніть перелік рівнів мовленнєвого розвитку учнів.

1. Вимовний.

2. лексичний.

3.граматичний

4.рівень тексту

2. Вкажіть напрями, за якими планується робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні.

1. Робота на технікою мовлення.

2. Організація засвоєння орфоепічних норм української мови.

3. Удосконалення інтонаційних умінь і навичок.

Допишіть завдання роботи над технікою мовлення.

1. Розвиток правильності дихання.

2.Удосконалення навичок дикції.

Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Ситуативне, зовнішнє,контекстне, усне, внутрішнє,писемне.

Доповніть перелік.

Зовнішнє мовлення ділиться на 4 види:

1. Говоріння.

2. Аудіювання.

3. Читання.

4. Письмо.

Доповніть запис.

Різновидами усного мовлення є: аудіювання та говоріння, а різновидами писемного мовлення – читання та письмо.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.01 с.)