ТОП 10:

Розташуйте в логічній послідовності пропоновані етапи творення тексту.1. Орієнтація в умовах спілкування.

2. Планування ходу думки.

3. Передача ходу думки мовними засобами.

4. Удосконалення свого мовлення.

Допишіть групи узагальнених умінь зв’язного мовлення.

1. Інформативно-змістові.

2. Структурно-композиційні.

3. Граматико-стилістичні.

4. Редагування.

За допомогою стрілок покажіть відповідність між назвами структурних елементів тексту і їх визначенням.

Зачин – частина тексту, в якій повідомляється про що буде йти мова.

Основна частина – частина тексту в якій викладено зміст висловлювання.

Кінцівка– частина тексту що є висновком з усього сказаного.

 

 

Проаналізуйте терміни і класифікуйте їх за самостійно виділеними ознаками.

Види зв’язку:

- Контактний,

- Дискантний.

Способи зв’язку:

- Паралельний,

- Послідовний.

За допомогою стрілок покажіть відповідність між поняттями і їх визначеннями.

Розповідь – текст, в якому передається послідовність подій.

Опис – текст, в якому вказується на ознаки предметів, явищ.

Міркування – текст,в якому за допомогою відповідних доказів щось стверджується чи заперечується.

ТЕМА 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

І рівень

Допишіть, які вміння є основою комунікативно-мовленнєвих умінь.

1. Частково мовленнєві вміння.

2. Загальномовленнєві вміння.

Яке вміння є «зайвим» у даному переліку частково мовленнєвих умінь?

ü Текстотворчі.

Вкажіть відповідь, що не є завданням роботи над вивченням лексики.

ü Підвищення рівня розвитку мовлення.

Яке із завдань словникової роботи передбачає засвоєння нових, раніше не відомих учням слів чи нових значень відомих слів?

ü Збагачення словника.

 

Яке із завдань словникової роботи передбачає перенесення якомога більшої кількості слів із пасивного словника в активний?

ü Активізація.

Яке із завдань словникової роботи передбачає введення окремих слів у контекст, зіставлення близьких або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та емоційно забарвлених слів?

ü Уточнення.

Яке із вказаних джерел збагачення словникового запасу учнів є педагогічно не контрольованим?

ü Мовлення батьків.

До якого із способів пояснення лексичного значення слів відносять такі прийоми : показ предметів чи їх зображень, показ колекції, гербарію, і відповідні пояснення вчителя?

ü Пояснення значення слова шляхом демонстрації.

Який із вказаних прийомів розкриття лексичного значення слів не відноситься до способу тлумачення слів?

ü Введення невідомого слова в контекст.

До якого із способів пояснення лексичного значення слів відносять такі прийоми : добір до слова синонімів; добір до слова антонімів , розгорнутий опис; добір родової або видових назв?

ü Тлумачення слів.

До якого із способів пояснення лексичного значення слів відносять такі прийоми : самостійне пояснення значення слова учнем; конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно; введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення?

ü Пояснення значення слова шляхом використання контексту.

Який із вказаних прийомів розкриття лексичного значення слів не відноситься до способу пояснення значення слова шляхом демонстрації?

ü Розгорнутий опис.

 

Який із вказаних прийомів розкриття лексичного значення слів не відноситься до способу пояснення слів шляхом використання контексту?

ü Добір слів-синонімів.

14. Учитель пропонує дітям пояснити значення слова іде в таких реченнях: Людина іде ( пересувається). Літак іде на посадку ( летить). Урок іде ( триває). Дощ іде ( ллє). Це робота із..

ü Багатозначними словами.

15.Учитель пропонує дітям скласти речення за малюнками із зображенням різних предметів, назви яких однозвучні (котики на вербі і кошенята). Це робота із…

ü Омонімами

16. Учитель пропонує дітям пояснити значення прикметника в таких реченнях: 1.У моєї мами золоті руки. 2.У моєї мами золоті прикраси. Це робота із…

ü Переносним значенням слів.

Серед вказаних учнівських умінь роботи із синонімами знайдіть зайве.

ü Вилучати з тексту зайвий синонім.

Яка із зазначених вправ передбачає усунення одноманітності тексту, робить мовлення стилістично досконалішим?

ü Вправа на заміну повторюваних слів синонімами в тексті.

Яка з наведених вправ роботи з антонімами є творчого характеру?

ü Складання речень з антонімами.

За яким із критеріїв класифіковано такі вправи з лексики: вправи,розраховані на пояснення значення слів; вправи, розраховані на формування навичок уживання слів у власному мовленні?

ü За дидактичною метою.

За яким із критеріїв класифіковано такі вправи з лексики: усні і письмові?

ü За формою виконання.

Якою за характером розумових операцій є вправа на уточнення відтінків значення слів?

ü Аналітична.

Вкажіть відповідь, що не є формою активізації словника.

ü Перегляд діа- і кодопозитивів.

ІІ рівень

Доповніть запис.

Одним із завдань словникової роботи є усунення нелітературних слів: діалектизмів, жаргонізмів,просторічних і знижених за значенням слів.

2. Проаналізуйте прийоми розкриття лексичного значення слів і розподіліть їх між двома способами : 1) пояснення значення слова шляхом тлумачення; 2) пояснення значення слова шляхом використання контексту.

1) пояснення значення слова шляхом тлумачення:

- Добір до слова синонімів.

- Розгорнутий опис.

- Добір антонімів.

- Використання тлумачного словника.

- Розчленування загального(родового) поняття на видові.

- Добір загального (родового) поняття до окремих (видових) понять.

2) пояснення значення слова шляхом використання контексту:

- Самостійне пояснення значення слова учнями.

- Конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно.

- Введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення.

Доповніть перелік прийомів розкриття лексичного значення слів шляхом використання контексту.

1. Самостійне пояснення значення слова учнями.

Конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно.

Введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення.

4. Проаналізуйте прийоми розкриття лексичного значення слів і розподіліть їх між двома способами : 1) пояснення значення слова шляхом використання контексту; 2) шляхом демонстрації.

1) пояснення значення слова шляхом використання контексту:

- Самостійне пояснення значення слова учнями.

- Конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно.

- Введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення.

2) шляхом демонстрації:

- Показ натуральних предметів.

- Показ макетів, муляжів, чучел.

- Показ малюнків, слайдів, діапозитивів.

ТЕМА 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ, РЕЧЕННЯМ

І рівень

Серед наведених вправ,що спрямовані на граматичну структуру словосполучень,є вправа,в якій увага звертається на семантику словосполучення. Визначте цю вправу.

ü Зміна слова у словосполученні близькими за змістом словами чи зворотами мовлення.

Серед пропонованих вправ вкажіть ту, що не є типом вправ зі словосполученнями.

ü З’ясування значення нового слова за довідковими матеріалами.

 

Яку з перелічених ознак речення учні не засвоюють у період навчання грамоти?

ü У реченні можуть бути головні і другорядні члени.

У молодших школярів формують поняття про речення на основі усвідомлення сукупності його найістотніших ознак. З якою із перелічених ознак не ознайомлюють учнів 2-4 класів?

ü Речення поділяють на односкладні та двоскладні.

Із поданих типів речень вкажіть речення, що не класифіковане за метою висловлювання.

ü Окличне.

У якому класі учні засвоюють граматичні поняття – «основа речення», «члени речення», « головні члени» – «підмет» і «присудок» – у процесі вивчення елементів теорії?

ü 3 класПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.009 с.)