ТОП 10:

Доповніть список творчих робіт на основі прочитаного.1. Графічне ілюстрування.

2. Словесне малювання картин.

3. Творчий переказ.

4. Інсценізація.

5. Читання за ролями.

6. Реконструювання тексту.

7. Складання казок, лічилок, загадок, віршів.

8. Драматизація.

9. Постановка живих картин.

10. Твори за аналогією.

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ТВОРАМИ РІЗНИХ ЖАНРІВ.

І рівень

Доповніть запис.

Коло читання молодших школярів охоплює твори різних жанрово-родових форм: епічні, ліричні, драматичні.

Вкажіть, до яких творів ( за жанрово родовими формами) належать: казки, байки, оповідання, повісті, повісті-казки.

ü Епічні твори.

Вкажіть, до яких творів ( за жанрово родовими формами) належать: пейзажна лірика, сюжетна лірика, вірші-роздуми.

ü Ліричні твори.

Вкажіть, до яких творів ( за жанрово родовими формами) належить дитяча п’єса.

ü Драматичні твори.

Доповніть запис.

Учні початкових класів повинні самостійно розрізняти фольклорні твори та ________________

Доповніть запис.

Провідними прийомами при роботі з художніми оповіданнями є: переказ і план.

Доповніть запис.

Залежно від тематичних особливостей казки поділяють на такі групи: героїко-фантастичні,соціально-побутові і про тварин.

Доповніть запис.

Учні початкових класів засвоюють дві характерні особливості казок: наявність вигадки та композиційна своєрідність.

Доповніть запис.

Структура уроків опрацювання казок наближена до будови уроків опрацювання оповідань.

Вкажіть, чи варто розкривати учням алегорію казок про тварин?

ü Ні.

Доповніть запис.

Переважно віршований характер, алегоричність, мораль притаманні для творів такого жанру як байка.

Доповніть запис.

Байка складається з двох частин: зображення подій та мораль.

Вкажіть, чи варто розкривати учням алегорію байок?

ü Так.

Вставте пропущене.

Організація уроків вивчення епічних віршів схожа на будову уроків опрацювання оповідань (казок, повістей).

15. Вкажіть, при роботі з якими віршами практикується складання плану, переказ.

ü Епічні.

Вставте пропущене.

Учнів початкових класів ознайомлюють із такими видами ліричних віршів: пейзажна лірика, громадсько-політична.

Виберіть правильну відповідь.

Малювання словесних картин, робота над окремими тропами, а також виразним читанням є провідними прийомами при аналізі творів…

ü Ліричних.

Виберіть правильну відповідь.

Живописний образ є предметом аналізу при читанні лірики

ü Пейзажної.

Виберіть правильну відповідь.

Суспільні події, факти історії, Батьківщина є об’єктом зображення лірики.

ü Громадсько-політичної.

Допишіть найпростіші прийоми заучування віршів напам’ять для молодших школярів.

1. За опорними малюнками.

2. За опорними словами.

Виберіть правильну відповідь.

Твір, у якому органічно поєднуються художній вимисел з науковими фактами, знаннями, реальними історичними подіями - це …

ü Науково-художній твір.

Виберіть правильну відповідь.

Твір, що дає знання не за допомогою художніх образів, а розкриттям і з’ясуванням певних уявлень, понять, фактів – це…

ü Науково-пізнавальна стаття.

Доповніть запис, вказавши жанр твору.

Використання наукової і спеціальної термінології є характерною особливістю науково-пізнавальних статей.

24. Вкажіть, як краще проводити аналіз науково-пізнавальної статті:

ü По частинах.

Вкажіть правильну відповідь.

Вислів у вигляді мудрого узагальнення повчання – це…

ü Прислів’я.

26. Жанр, побудований на порівнянні чи метафорі – це…

ü Загадка.

Вкажіть, що використовується на уроках читання як елемент вироблення орфоепічних норм, як засіб розвитку дихання.

ü Скоромовка.

ІІ рівень

Доповніть перелік епічних творів, з якими ознайомлюють учнів початкових класів.

1. Казки.

2. байки.

3. оповідання.

4. повісті.

5. повісті-казки.

Доповніть перелік ліричних творів, з якими ознайомлюють учнів початкових класів.

1. Вірші-роздуми.

2. Сюжетна лірика.

3. Пейзажна лірика.

Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Епічні твори:

ü Казки,

ü Байки,

ü Оповідання,

ü Повісті,

ü Повісті-казки.

Ліричні твори:

ü Пейзажна лірика,

ü Сюжетна лірика,

ü Вірші-роздуми.

Драматичні твори:

ü Дитячі п’єси.

Доповніть пропонований список літературних жанрів ( вкажіть не менше п’яти), які вивчаються молодшими школярами.

Казка, байка, оповідання, вірш, повість, акровірш, п’єса, приказка, загадка, прислів’я,скоромовка.

Допишіть можливі прийоми творчої роботи( не менше трьох) з текстом оповідання.

Уявна екранізація, інсценізація, ілюстрування, драматизація, читання за ролями, словесне малювання.

Розташуйте в логічній послідовності наведені нижче компоненти уроку роботи над байкою.

· Сприймання конкретного змісту.

· Розкриття композиції, характерних особливостей дійових осіб, мотивів їх поведінки.

· З’ясування основної думки змісту твору.

· Розкриття алегорії.

· Аналіз моралі.

· Аналогія з життя.

Розташуйте в логічній послідовності наведені нижче компоненти уроку роботи над художнім оповіданням.

· Підготовча робота до читання.

· Читання оповідання.

· Перевірка сприймання.

· Робота над текстом оповідання.

· Складання плану.

· Перевірка змісту.

· Узагальнююча бесіда.

· Підготовка до виразного читання.

· Виразне читання.

Пропущені в тексті слова замініть адекватними змісту поняттями.

Вірші, у яких лейтмотивом зображення є переживання, почуття людини – це ліричні, а для яких головним є сюжет (система подій у розвитку) – це епічні.

Пропущені в тексті слова замініть адекватними змісту поняттями.

Почуття, пов’язані із змалюванням картин природи, передаються у віршах пейзажної лірики, а почуття, пов’язані із розкриттям політичних подій, подій із життя людей, передаються у віршах громадсько-політ. лірики.

Допишіть види роботи, які варто пропонувати на підготовчому етапі уроку для сприйняття учнями ліричного вірша про природу.

1. Прослуховування музичних творів чи їх уривків.

2. Спогади про побачене на екскурсії.

3. Репродукції картин.

4. Вільні висловлювання учнів.

5. Показ діафільмів, слайдів, фото.

Пропущені в тексті слова замініть адекватними змісту поняттями.

Відповідно до вимог програми учні 4 класу повинні вміти виділяти в науково-пізнавальних текстах основну і другорядну інформацію, наукові факти, події,вміти їх систематизувати та свідомо засвоювати.

Вкажіть, для чого призначені скоромовки, а для чого чистомовки.

Для тренування вимови одного звуку в оточенні інших призначенні _________________.

Для тренування вимови сполучення звуків близьких чи, напроти, далеких за способом і місцем творення, призначені ____________.

ТЕМА 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ УРОКІВ ЧИТАННЯ.

І рівень

Вкажіть, до якого типу уроків ( за дидактичними цілями) належить урок класного читання, що має за основну мету систематизувати знання учнів з певної теми.

ü Узагальнення і систематизація знань.

Вкажіть, чи є зайве серед пропонованих завдань узагальнюючих уроків читання.

1.Повторити і закріпити вивчене.

2. Систематизувати і узагальнити отримані учнями відомості,знання.

3.Сприяти розвиткові логічного мислення, мовлення учнів.

4. Розвивати пізнавальну діяльність дітей.

ü Формувати елементи літературознавчих уявлень

Вкажіть, чи до кожної вивченої теми проводяться узагальнюючі уроки читання.

Так.

ü Ні.

Вкажіть, чи готуються учні заздалегідь до узагальнюючих уроків читання.

ü Так.

Ні.

Вкажіть, чи використовуються на узагальнюючих уроках читання допоміжна література, прочитана дітьми самостійно, до виучуваної теми.

ü Так.

Ні.

Вкажіть чи практикуються на узагальнюючих уроках читання творчі роботи.

ü Так.

Ні.

7. До вказаних видів роботи ( що спрямовані на активізацію розумової діяльності учнів) допишіть ще один, який практикується на узагальнюючих уроках читання.

1. Складання ребусів.

2. Складання загадок.

3. Складання прислів’їв.

4. Складання кросвордів.

ІІ рівеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.009 с.)