ТОП 10:

Вкажіть відповідь, у якій правильно подано порядок встановлення зв’язків між членами речення.ü Визначення основи речення шляхом встановлення зв’язків між підметом і присудком; відшукування залежних слів від підмета; відшукування залежних слів від присудка; встановлення залежності між іншими другорядними членами.

Що повинні усвідомити молодші школярі основною граматичною ознакою однорідності?

ü Однорідні члени відповідають на одне і те саме запитання і зв’язані з одним і тим самим словом.

Вкажіть правильну із наведених відповідей.

Програмою передбачено практичне ознайомлення учнів зі складним реченням.

ü У 4 класі.

Вкажіть відповідь, де зазначено складні речення, які не слід пропонувати молодшим школярам для аналізу.

ü Складні речення, частини яких є односкладними або двоскладними неповними реченнями.

Серед пропонованих різновидів вправ із реченнями вкажіть ту, що не класифікована залежно від ступеня самостійності і пізнавальної активності учнів.

ü Аналітичні вправи.

Із наведених вправ виберіть «зайву», що не є конструктивною.

ü Побудова речення за запитаннями.

 

Яка із пропонованих вправ не є творчою?

ü Складання речень за поданою синтаксичною схемою.

ІІ рівень

Проаналізуйте різновиди вправ із реченнями і класифікуйте їх на дві групи за самостійно виділеними ознаками.

За характером розумових операцій:

- Аналітичні,

- Синтетичні.

За ступенем активності учнів та їх пізнавальної самостійності :

- Вправи за зразком,

- Конструктивні,

- Комунікативно-творчі.

Проаналізуйте вправи із реченнями і класифікуйте їх на дві групи конструктивні і комунікативно-творчі.

Конструктивні:

- Відновлення або побудова речень із розрізнених слів.

- Знаходження меж речень у тексті.

Комунікативно-творчі:

- Складання речення за картиною.

- Складання речень на певну тему.

- Складання речень за опорними словами, словосполученнями чи фразеологізмами.

Проаналізуйте вправи із реченнями і класифікуйте їх на дві групи: вправи за зразком і конструктивні.

За зразком:

- Побудова речень за запитаннями.

- Побудова речень за аналогією.

Конструктивні:

- Поширення невеликого пропонованого речення за запитаннями.

- Поєднання двох простих речень в одне складне.

- Побудова речень заданого типу чи за поданою моделлю.

Проаналізуйте вправи із реченнями і класифікуйте їх на дві групи : вправи зі словосполученнями і вправи із реченнями.

Вправи зі словосполученнями:

- Схематичне зображення зв’язків між словами в словосполученні і в реченні.

- Поширення окремих членів речення залежними словами.

Вправи із реченнями:

- Складання речень за словосполученнями чи фразеологізмами.

- Побудова речень за запитаннями.

 

ТЕМА 4. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ

І рівень

1. Вкажіть, коли учні початкових класів вперше ознайомлюються з терміном «текст».

ü У букварний період навчання грамоти.

З якого класу в учнів формуються лінгвістичні уявлення про текст як зв’язне висловлювання ?

ü З 2 класу.

З якою із тестових ознак вчитель має на меті ознайомити дітей,пропонуючи їм складати текст із речень,записаних у випадковому порядку?

ü Логічна послідовність.

З якою із текстових ознак вчитель має на меті ознайомити дітей, пропонуючи їм для аналізу текст без кінцівки чи кількох останніх речень?

ü Завершеність.

З якою із тестових ознак вчитель має на меті ознайомити дітей, пропонуючи їм порівняти текст і набір речень, не зв’язаних між собою тематично?

ü Тематична єдність.

Вставте пропущене.

Учні навчаються визначати основну думку тексту, починаючи з 3 класу.

Виберіть правильну відповідь.

Пропонуючи учням завдання з’ясувати, про що говориться в тексті, вчитель має на меті ознайомити їх:

ü З темою тексту.

Виберіть правильну відповідь.

Пропонуючи учням завдання з’ясувати, чи в тексті про щось повідомляється, розповідається, чи описується якийсь предмет; чи висловлюється про щось думка, вчитель має на меті ознайомити дітей із:

ü Метою висловлення.

9. Пропонована вчителем система запитань і завдань до тексту, завдяки які учні усвідомлюють задум автора, спрямована на усвідомлення:

ü Основної думки.

Вставте пропущене.

Учні вчаться добирати заголовки до тексту, починаючи з 1 класу.

Доповніть запис.

Учні навчаються визначати основну думку тексту, починаючи з 3 класу.

12. Відповідно до програмових вимог учні ознайомлюються з роллю абзаців у тексті, починаючи з…

ü 2 класу.

Серед пропонованих вправ вкажіть ту, що не практикується в 2 класі.

ü Співставлення абзаців і пунктів плану.

ü Поділ не розчленованого тексту на абзаци

Серед пропонованих вправ вкажіть «зайву», що не сприяє формуванню в учнів уміння членувати текст на абзаци.

ü Спостереження за засобами міжфразового зв’язку в абзацах.

З якого класу учнів ознайомлюють із структурою тексту?

ü З 2 класу.

Доповніть запис.

Текст складається із трьох структурних елементів : зачину,основної частини, кінцівки.

Доповніть запис.

Відповідно до програмових вимог спостереження за використанням засобів зв’язності тексту розпочинається в 2класі.

Виберіть правильну відповідь. ???

Учням запропонували замінити підкресленні засоби зв’язку синонімічними. Якого характеру ця вправа?

1. Розпізнавального.

ü Конструктивного.

2. Творчого.

Доповніть запис.

Учнів початкових класів ознайомлюють з такими типами текстів: розповідь, опис, міркування.

20. Запропоновані учням тексти: «Нова пригода нашої Мурки», «Наша Мурка – красуня», «За що я люблю свою кицю» - спрямовані на диференціацію:

ü Типів мовлення.

21. Запропоновані учням тексти «Весна прийшла!», «Весняні зміни» запропоновані на розрізнення дітьми:

ü Стилів.

Вкажіть, чи формують в учнів початкових класів елементарні уявлення про стилі мовлення?

ü Так.

Доповніть запис.

Молодших школярів навчають диференціювати стильові різновиди: художній, науково-популярний, діловий.

ІІ рівень

1. Пропоновані завдання для роботи із заголовком розташуйте за рівнем складності.

1. Співставити заголовок із змістом тексту.

2. Вибрати із пропонованих заголовків найвдаліший.

3. Підібрати свій заголовок до тексту.

4. Підібрати заголовок, який би відповідав темі тексту чи основній думці.

Які із запропонованих заголовків вчитель використає. щоб навчати дітей добирати заголовок відповідно до теми тексту(1), а які – відповідно до основної думки(2).

Заголовки

1. Білочка. (1)

2. Твори добро. (2)

3. Весна. (1)

4. За що я люблю свою маму. (2)

Вкажіть значення слова абзац, яке усвідомлюють четвертокласники відповідно до вимог програми. ???

1. Відступ управо на початку першого рядка для відокремлення однієї частини від іншої.

2. Частина тексту від одного такого відступу до наступного.

Із пропонованих засобів зв’язності тексту вкажіть ті, з якими відповідно до Програми учнів початкових класів не ознайомлюють.

1. Займенник.

2. Синоніми.

Антоніми.

Споріднені слова.

Сполучники.

6. Прислівники.

Числівники.

Проаналізуйте наведений приклад із твору, визначте недолік використання учнем засобу зв’язності тексту і з’ясуйте, до якого типу із пропонованих нижче недоліків він належить. ???

Опеньки мають тоненькі ніжки, коричневі шапочки. Ми їх привезли додому.

Типи недоліків

1. Невиправданий повтор слів.

2. Невдале використання засобів зв’язку, яке приводить до двозначності.

3. Порушення видо-частової узгодженості дієслів.

4. Відсутність у тексті необхідних засобів зв’язку.

5. Надмірне використання засобів зв’язності.

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ТЕМА 1. ПЕРЕКАЗИ

І рівень

Що розуміють під поняттям «переказ» у шкільній практиці?

ü Переказ – це вид роботи учня, засіб розвитку мовлення на основі зразка.

Вкажіть правильну відповідь.

Переказ, при якому вдосконалюється вміння розкривати тему і основну думку висловлення, використовуючи готові мовні засоби, - це переказ…

ü Детальний.

Вкажіть правильну відповідь.

Переказ, при якому формується вміння виділяти головне та істотне у висловлюванні, оволодівати мовними засобами узагальненої передачі змісту – це переказ…

ü Стислий.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.47.43 (0.009 с.)