ТОП 10:

Вкажіть правильну відповідь.Переказ при якому формується вміння відбирати з першоджерела матеріал до висловлювання і систематизувати його , добираючи відповідні мовні засоби для зв’язку - це переказ…

ü Вибірковий.

Вкажіть правильну відповідь.

Переказ, що передбачає не лише відтворення готового тексту, але й привчає до самостійного визначення композиції висловлювання, відбору та використання мовних засобів, готує до створення власних текстів - це переказ …

ü Із творчим завданням.

Вкажіть, за яким критерієм класифіковано перекази на детальні, вибіркові, стислі, із творчим завданням.

ü За докладністю передачі змісту.

Вкажіть, на основі чого класифіковано перекази на усні і писемні.

ü За способом виконання.

8. Вкажіть, на якій основі класифіковано перекази на перекази невідомого тексту і відомого учням.

ü За ступенем знайомства з вихідним текстом.

Вкажіть, за якою ознакою класифіковано перекази на класні, домашні.

ü За місцем виконання.

Вкажіть, на якій основі класифіковано перекази на контрольні і навчальні.

ü За дидактичною метою.

Вкажіть, за якою ознакою класифіковано перекази на розповіді, описи, міркування.

ü За типом мовлення.

Який із видів переказів не є різновидом творчого?

ü Переказ уривків, взятих із різних частин тексту на задану тему.

13. Який із видів переказів не є різновидом вибіркового.

ü Стислий переказ.

Виберіть правильний варіант відповіді.

Для переказу тексту у 3 класі план…

ü Учні складають колективно під керівництвом учителя.

До якого з типів уроків відносять навчальний переказ? ???

1. Урок засвоєння нових знань.

2. Урок формування вмінь і навичок.

3. Урок застосування знань,умінь і навичок.

4. Урок узагальнення і систематизації.

5. Урок перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок.

6. Комбінований урок.

Вкажіть, коли перевіряють в учнів уміння будувати усний переказ.

ü У 2 класі ІІ семестрі.

Вставте пропущене.

За усний переказ ставлять одну оцінку – за зміст.

Вставте пропущене.

За письмовий переказ виставляють дві оцінки, а в журнал заноситься тільки одна – за зміст.

Вставте пропущене.

На кінець навчального року в першокласників перевіряють уміння усно переказувати текст обсягом ------слів.

Вкажіть правильну відповідь.

У другокласників перевіряють вміння усно переказувати текст.

ü З опорою на допоміжні матеріали.

ІІ рівень

Вкажіть різновиди переказів, класифіковані за дидактичною метою.

1. навчальні

2. контрольні.

Доповніть перелік.

За характером відтворення тексту перекази класифікують на:

1. Детальні

2. Вибіркові

3. Стислі

4. Із творчим завданням

Вкажіть різновиди переказів, класифікованих за способом виконання.

1. усні

2. письмові

4. Вкажіть різновиди переказів,класифікованих за ступенем ознайомлення з вихідним текстом.

1. переказ незнайомого тексту

2. переказ знайомого учням тексту

5. Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

ü За характером відтворення тексту :

ü Детальний переказ

ü Вибірковий переказ

ü Стислий переказ

ü Переказ із творчим завданням.

 

ü За способом виконання :

ü Усний переказ

ü Письмовий переказ

 

ü За ступенем ознайомлення з вихідним текстом:

ü Переказ незнайомого тексту

ü Переказ знайомого учням тексту

 

ü За дидактичною метою:

ü Навчальний переказ

ü Контрольний переказ

 

ü За сприйняттям органів чуттів:

ü Переказ сприйнятого на слух тексту

ü Переказ сприйнятого зором тексту

ü Переказ тексту, сприйнятого і на слух, і зором.

Виберіть правильний варіант відповіді.

Уміння будувати усний переказ перевіряється.

ü У 2 класі ІІ семестрі.

Виберіть правильну відповідь.

Перевірка умінь писати переказ проводиться.

ü 2. У 4 класі в І семестрі.

ü 3. У 4 класі в ІІ семестрі.

Доповніть запис.

Відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, письмовий переказ у першому семестрі 4 класу учні пишуть за колективно складеним планом, а в другому семестрі за самостійно складеним планом.

Доповніть запис.

За письмовий переказ виставляється дві оцінки: за зміст та за грамотність.

Доповніть запис.

На кінець навчального року третьокласники повинні вміти усно переказувати текст обсягом початкового матеріалу 50-70 слів, а писати переказ розповідного тексту обсягом початкового матеріалу 40-60 слів.

Доповніть запис, вказавши типи текстів; кількість слів.

На кінець навчального року четвертокласники повинні вміти писати переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування обсягом початкового тексту 50-60 слів.

 

ТЕМА 2. ТВОРИ

І рівень

Вкажіть, яке з визначень найпоширеніше у шкільній практиці.

ü Твір – це вид роботи, вправа у самостійному зв’язному висловлюванні.

Вкажіть, за якою ознакою класифіковано твори: на основі власного досвіду, спостережень за явищами суспільного життя, явищами природи, за прочитаним текстом, за картиною тощо.

ü За джерелом матеріалу.

За якою ознакою класифіковано твори: на твір-розповідь, твір-опис, твір-міркування?

ü За типом висловлювання.

За якою ознакою класифіковано твори: на художній, офіційно-діловий,публіцистичний?

ü За стилем мовлення.

За якою ознакою класифіковано твори: на класні, домашні?

ü За місцем виконання.

За якою ознакою класифіковано твори: на колективні, індивідуальні?

ü За ступенем участі учнів у складанні тексту.

За якою ознакою класифіковано твори: на поширені та короткі (мініатюри)?

ü За обсягом.

За якою ознакою класифікують твори на усні та писемні.

ü За способом виконання.

9. До якого з етапів роботи над твором відносяться: а) бесіда з метою впорядкування матеріалу; б) складання плану чи його уточнення; в) мовленнєва підготовка тексту?

ü Відбір матеріалу, його систематизація.

До якого з етапів роботи над твором відносяться екскурсії, прогулянки, спостереження, розгляд картин, перегляд вистав, читання художньої та іншої літератури?

ü Збирання матеріалу.

До якого з етапів роботи над твором відноситься складання тексту, його запис, удосконалення написаного, самостійне виправлення помилок,перевірка.

ü Виконання, реалізація підготовленого.

12. Вкажіть, до якого типу мовленнєвих помилок належать наступні: а) невиправдані повтори слів; б) вживання слова в неточному, невластивому для нього значенні; в) порушення загальноприйнятої традиційної сполучуваності слів; г) використання слів без врахування їх емоційно-експресивного забарвлення; д) використання діалектних слів.

ü Лексичні помилки.

13. Вкажіть, до якого типу мовленнєвих помилок належать такі: а) пропуск морфем; б) використання діалектних слів; в) утворення форми множини тих іменників, які використовуються лише в однині; г) ненормативне дитяче словотворення.

ü Морфологічні помилки.

14. Вкажіть, до якого типу мовленнєвих помилок належать: а) порушення керування; б) порушення узгодження; в) неправильний порядок слів у реченні; г) невміння знаходити межу речення тощо.

ü Синтаксичні помилки.

Вкажіть тип помилок.

Повтори фактів, подій, пропуски чогось істотного; порушення логічної послідовності; використання в одному ряду понять різних рівнів; парадоксальні судження – це різновиди логічних помилок.

Вкажіть відповідь, в якій правильно названо групу логічних помилок.

ü Пропуск необхідних слів, речень, порушення логічної послідовності; використання в одному ряду понять різних рівнів; парадоксальні судження.

Серед пропонованих лексичних помилок знайдіть зайву.

ü Використання діалектних форм.

Серед пропонованих морфологічних помилок знайдіть зайву.

ü Порушення загальноприйнятої традиційної сполучуваності слів.

Серед пропонованих синтаксичних помилок вкажіть зайву.

ü Невиправдані повтори слів.

Серед пропонованих прийомів запобігання мовним помилкам у творах учнів знайдіть «зайве».

ü Недоліки змісту тексту.

Учням пропонують замінити в тексті невиправдані повтори.

Який із прийомів запобігання мовленнєвим помилкам використано?

ü Редагування.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.15.142 (0.006 с.)