Фаріон І. Зазнач, праця. - С. 9.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фаріон І. Зазнач, праця. - С. 9.Пароніми (грец. para - біля, поруч, опума - ім'я) - слова, які дуже близькі за звучанням, але різні за значенням і написанням. Саме ця близь­кість, незначна звукова різниця у мовленні спричиняє труднощі у засво­єнні і призводить до помилок. Паронімія - явище, поширене у всіх сфе­рах мовної діяльності. Опису цієї групи слів присвячений словник: Грин-чишинД.Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. —К.,

1986, який містить понад 1000 паронімів, що трапляються у періодиці, науково-популярних виданнях, побутовому мовленні.

Слова можуть мати спільні корені, але відрізнятися різними префік­сами або наявністю / відсутністю префіксів. Найчастіше це дієслова або похідні від них утворення, напр.:

ознайомити — дати відомості, інформацію (зі станом справ, з пла­ном, з проектом) - познайомити - представити, рекомендувати (з при­ятелем, зі співробітниками);

вирізнятися — виділятися серед інших, бути помітним (зростом, силою, голосом) - відрізнятися - характеризуватися особливостями, які не властиві подібним іншим (від своїх колег, один від одного);

засвоювати - сприймаючи нове, робити його звичним і звичайним для себе (матеріал, ідеї, правила) — освоювати — робити придатним для використання, використовувати (землі, космос, кошти), за допо­могою навчання опановувати щось (виробництво, нову техніку);

зумовлювати - бути причиною чогось, створювати передумови (пе­ремогу, тенденції, якість) - обумовлювати - визначати умови, обме­жувати певною умовою (пунктом договору);

заснований - закладений, розпочатий будівництвом, організований (університет, товариство) — оснований — який ґрунтується на чомусь (на принципах, на вченні);

виплата - видання плати за що-небудь; сплачування боргу (авансу, відсотків, гонорару) - оплата - внесення плати, платіж, вид плати (додаткова оплата праці, умови оплати) - плата - винагорода за вико­нану працю, послуги; віддяка, відшкодування (заробітна плата, квар­тирна плата, за навчання);

витрати - кошти, гроші, витрачені на що-небудь (на соціальне забезпечення, на ремонт) - втрати - марне витрачення чогось, збит­ки (фінансові втрати, при транспортуванні); жива сила , а також військова техніка, втрачені під час війни (великі втрати, бойової техніки) - затрати - гроші, матеріальні цінності, енергія, сила, праця, затрачені на що-небудь (часу, матеріальних і фінансових ресурсів).

Паронімічна пара (або й більша кількість слів) може відрізнятися суфіксами, напр.:

адресант - „той, хто посилає лист, телеграму, відправник" - адре­сат - „той, кому адресується лист, телеграма, одержувач";

відносини - „стосунки, взаємини, зв'язки" - відношення - „зв'язок між одиницями-поняттями (числами, словами) у математиці, мовознав­стві, філософії тощо";

дипломант - „особа, відзначена почесним дипломом за видатні ус­піхи в якій-небудь галузі" - дипломат - „службова особа, яка займа­ється дипломатичною діяльністю" - дипломник- „студент навчально­го закладу, який виконує дипломну роботу чи проект";

дільниця - „адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці тощо" - ділянка - „час­тина якої-небудь поверхні, земельної площі, зона військових дій; га­лузь, сфера діяльності";

експонат - „предмет, продукція, що їх показують на виставці або виставляють у музеї для огляду" - експонент - „особа чи організація, що виставляє на виставці для огляду експонати";

ожеледиця - „тонкий шар льоду на поверхні землі" - ожеледь -„кристали льоду-снігу, якими обростають стовбури та гілки дерев, дро­ти тощо";

паливо - „горюча тверда, рідка або газоподібна речовина, яка слу­жить джерелом теплової енергії, тепла" - пальне - „паливо для двигу­нів внутрішнього згоряння (бензин, солярка тощо)";

пам 'ятка - „предмет матеріальної культури минулого, який зберіг­ся" - пам 'ятник - „архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь когось, чогось";

україніка - „сукупність чого-небудь, крім наук, що стосується істо­рії, культури України" - україністика - „сукупність наук, які вивча­ють мову, літературу, культуру, історію українського народу".

Серед слів-паронімів, що відрізняються суфіксами, є дуже багато прикметників. Знати їхні значення або й невеликі значеннєві відтінки важливо, тому що можна допустити помилку тоді, коли вони вступа­ють у зв'язки з іншими словами, на рівні синтаксичних сполучень. Прикметники тут є важливим засобом уточнення інформації, напр.:

виборний - орган, посада, особа;

виборчий - округ, дільниця, комісія, бюлетень, голос, кампанія; військовий - комісаріат, патруль, частина, госпіталь, квиток, звання; воєнний - стан, кампанія, тактика, стратегія, період, роки, маневр; гарантійний - лист, паспорт, талон, ремонт, кредит, договір, зобо­в'язання;

гарантований - заробіток, оплата, право, свобода, доходи; громадський - активіст, діяч, орган, діяльність, думка, робота, до­ручення;

громадянський - обов'язок, позиція, свідомість, права, свободи, почуття;

інформативний - характер, лекція, функція, перевантаженість; інформаційний - агентство, бюро, служба, новини, канал, технології; книжковий - видавництво, магазин, графіка, полиця, шафа, форум; книжний - мова, стиль, лексика, зворот, вислів, відтінок, забарв­лення;

методичний - допомога, робота, література, рекомендації, поради, рада;

методологічний - принцип, засади, спрямованість, рівень, концепція; первинний - продукція, обробка, ознака, організація, ланка; первісний - епоха, люди, тварини, суспільство, редакція, варіант; перекладацький - праця, практика, майстерність, талант, техніка; перекладний - література, текст, поезія, словник, мова; писемний - різновид літературної мови, форма мовлення, пам'ятка; письменний - людина, населення, народ, бути письменним; письмовий - екзамен, твір, переказ, розпорядження, стіл, приладдя; професійний - рівень, кваліфікація, компетентність, майстерність, обов'язок;

професіональний - диктор, розвідник, футболіст, театр, виконання; хронікальний - жанр, матеріал, запис, розповідь, фільм, кадри; хронічний - хвороба, запалення, криза, безробіття, відставання; хронологічний - рамки, відрізок, таблиця, цикл, порядок, поділ; чисельний - склад, перевага, більшість;

численний - армія, група, виступи, факти, зразки, статті, праці, фактори;

числовий - ряд, функція, величина, знак, послідовність, пряма, вісь.

У мовній практиці відбувається змішування паронімічних пар, сло­ва в яких відрізняються наявністю / відсутністю постфікса -ся, напр.:

вибачати - „виявляти поблажливість до когось, прощати провину" - вибачатися - „просити вибачення, усвідомлюючи свою провину";

додержувати - „виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (слова, обіцянки, порядку)" — додержуватися - „бути прихиль­ником якихось думок, певних поглядів (курсу, переконань)";

нервувати - „хвилювати когось" - нервуватися - „хвилюватися самому".

У паронімічні ряди можуть поєднуватися споріднені слова і випад­ково співзвучні. У багатьох випадках вони відрізняються голосними чи приголосними звуками, звукосполученнями, наявністю / відсутніс­тю закінчення, напр.:

в 'язи - „шийні хребці, задня частина шиї; шия" -м'язи - „тканина живого організму, здатна скорочуватися, забезпечуючи функцію руху";

глуз - „уїдливе насміхання з когось, з чогось; глузування" - глузд -„розум, розумний зміст чого-небудь; смисл";

талан - „доля, щастя, удача " - талант - „видатні природні здіб­ності, високий ступінь обдарування";

їда - „споживання їжі" - їжа - „харчі";

група - „сукупність осіб, істот, предметів, речовин, об'єднаних чи­мось спільним" - трупа - „колектив артистів театру або цирку"; степінь - „добуток двох, трьох і більше однакових співмножників"

- ступінь - „порівняльна величина, що характеризує що-небудь, міра; посада, чин, звання; складова частина ракети";

покажчик - „напис, стрілка або інша позначка, що вказує на на­прям руху, розташування чого-небудь; довідкова книжка чи довідко­вий список, доданий до книжки; контрольно-вимірювальний прилад"

- показник — „доказ, ознака чого-небудь; дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу".

Серед таких близькозвучних слів багато запозиченої лексики, напр.: адрес - „письмове, переважно ювілейне вітання, звернене до особи чи установи" - адреса - „місце проживання чи перебування особи, місце знаходження установи";

афект - „короткочасне бурхливе переживання людини, сильне нер­вове збудження" - ефект - „результат, наслідок дій, заходів; сильне враження";

бювет - „будівля над мінеральним джерелом, обладнана для при­ймання лікувальних вод" — кювет — „водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна";

кампанія - „сукупність заходів для здійснення важливих громадсь­ко-політичних, господарських або культурних завдань" - компанія -„група осіб, об'єднана певними інтересами; товариство; торговельне або промислове об'єднання, спілка";

коледж - „вищий або середній навчальний заклад у зарубіжних кра­їнах; середній спеціальний навчальний заклад в Україні" - котедж -„невеликий заміський житловий будинок з ділянкою землі";

легіон - „вища військова організація в Стародавньому Римі; у XVII - XVIII ст. - в багатьох країнах назва різних військових формувань з добровольців; переносно - надзвичайно велика кількість" - регіон -„територія, що характеризується комплексом ознак (фізико-географіч­них, економічних, етнографічних тощо";

сервіз - „повний набір столового або чайного посуду, розрахований на певну кількість осіб" - сервіс - „обслуговування побутових потреб населення".

Якщо орієнтуватися на широке розуміння паронімії, до таких паро-німічних пар можна зарахувати й такі, у яких близькозвучність сумнів­на, але частотність вживання у невластивому значенні велика, напр.:

виключно - лише, тільки (виключно для працівників банку);

винятково - дуже, особливо, надзвичайно (практика має винятко­во важливе значення);

завдання - те, що вимагає виконання; складне питання, проблема, яка потребує вирішення, дослідження;

задача - вправа, яку розв'язують шляхом обчислення та умовиводів.

Якщо значення близькозвучних слів розмежовуються повністю, їх вважають повними паронімами. Однак є й такі, у яких процес розме­жування за значенням не завершився, вони можуть навіть взаємно за­мінюватись, напр.: міфічний /міфологічний; заклик / поклик; виног­радний / виноградовий; психологічний / психічний та ін.

Отже, пароніми одночасно можуть бути:

- синонімами, напр.: повінь - повідь; будівля - будинок ;

— антонімами, напр.: прогрес —регрес; еміграція — імміграція;

- словами, семантично близькими, напр.: свідчення - свідоцтво; суперечка - суперечність; людський - людяний; черепаховий - чере­пашачий;

—словами однієї тематичної групи, напр.: ніготь — кіготь; ківш — кіш; боцман — лоцман.

Неправильне вживання слів-паронімів у повсякденному мовленні призводить до непорозуміння, іноді створює комічний ефект (сплуту­вання слів уява/уявлення, компанія/кампанія, плутати / путати; по­ява незрозумілих слів, замість фотогенічний — фотогігієнічний та ін.).

Ось деякі приклади неправильного слововживання: Стан хворого за­доволений (замість задовільний); Посольство Японії в Україні засвічує (замість засвідчує) свою повагу і має честь повідомити про Програму надання грантів... Посольство також висловлює прохання уважно по­знайомитись (замість - ознайомитись) з умовами і донести інформа­цію усім зацікавленим; Класична "економічна людина " найчастіше яв­ляється нам ('замість - миуявляємо класичну "економічнулюдину") в образі підприємця, що максимізує прибуток.

Спорідненим з паронімією є явище парономазії-спеціальний сти­лістичний прийом, що передбачає навмисне зближення слів, які ма­ють звукову подібність. Підібрані спеціально, такі слова стають засо­бом створення ритмозвукового образу, увиразнення, створення афори­зму, каламбуру, напр.: Маріє, мріє, мрієчко моя, моя Марієчко тривожна (М. Вінграновський); Навчаючи, люди вчаться (Сенека). Але такого стилістичного засобу немає в науковому, офіційно-ділово­му стилях, які вимагають точного формулювання думки.

Явище паронімії вимагає знання значень близькозвучних слів, мож­ливостей сполучення з іншими словами. Лише за такої умови можна досягти адекватного їх вживання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)