Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь, 2001.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь, 2001.Словник містить 170 тисяч слів та словосполучень. У словник до­дано лексеми, що не були включені до одинадцятитомного словника, а також нові слова, які з'явилися в українській літературній мові в остан­нє десятиліття.

Словники іншомовних слівє різновидом тлумачних, у них пояс­нюється значення слів, запозичених з інших мов. У словникових стат­тях вказується, з якої мови прийшло слово, який мало вигляд у ній. Якщо значень декілька, наведено усі.

Приклади словників іншомовних слів:

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - К., 1974.

Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові /Наук. ред. Л.І. Андрієвський. - К., 1992.

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. — К., 1999.

Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М. Шкарапута. -К, 2000.

Словник іншомовних слів / Уклад.: Л.О. Пустовіт, О.І. Скопенко, Г.М. Сюта, Г.В. Цимбалюк. -К., 2000.

Термінологічні словникимістять терміни певної галузі науки, тех­ніки, мистецтва. Вони бувають загальними та вузькоспеціальними, крім того, можуть бути тлумачними і перекладними (або водночас і пере­кладними, і тлумачними), напр.:

Рогачова Г.Г. Російсько-український словник економічних термінів. -К, 1992.

Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. : Л.І. Мацъко, 1.Г. Трегуб, В. Ф. Христенок, І.В. Христенок. - К, 1994.

Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні на­уки /Й.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. -К., 1994.

Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина /СП. Вассер, 1.0. Дудка, В.І. Єрмоленко та ін. - К, 1996.

Боярова Л.Т., Корж О.П. Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитних та комерційних термінів. —X, 1997.

Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банків­ської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / Уклад.: СЯ.Єрмоленко та ін. — К., 1998.

Російсько-український словник наукової термінології. Математи­ка.Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. —К., 1998.

Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 тис. слів/ Уклад.: Є.Я.Єрмоленко та ін. 2-ге вид., допоен, і випр. -К, 1999.

Українсько-англійський словник бізнесових термінів / Уклад.: П. Дарлін, М. Кларк. Перекл. М. Комолова-Романець за участю П. Войт-ковської та К. Микоти. - Чернівці, 1992.

Кілієвич О., П'ятницъкий В., Андрощук В. Англо-українсько-росій-ський словник економічних термінів: Мікроекономіка: Понад 2 тисячі термінів. -К., 1995.

Короткий словник з економіки та менеджменту: Українсько-ро-сійсько-англійсько-німецький / Уклад. О.І. Лесюк. —К., 1996.

Існує велика кількість тлумачних термінологічних словників еко­номічного спрямування:

Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник / В.М. Лін-ніков, В.В. Борковський, В.В. Рокоча та ін. - К, 1992.

Словник банкіра / За ред. M.M. Гунько, ТС Смовженко.-Львів, 1992.

Словник ділової людини/Уклад.: P. І. Тринько, O.P. Тринько.-Львів, 1992.

Англо-український тлумачний словник фінансових та економічних термінів: для студентів зовнішньоекономічних і комерційних спеціаль­ностей/Київ, торг.-економ, ін-т; Уклад. Л.І. Бербенець. —К., 1992.

Довідник підприємця / Уклад.: М.Ф. Черенок, Т.Ф. Зайченко. - К., 1993.

Загородній А.Г., ВознюкГ.Л., Павлішевський І.В. Податки: Терміно­логічний словник. -Львів, 1996.

Словник термінів ринкової економіки / За ред. В.І. Пауменка. —К., 1996.

Войналович О., МоргунюкВ. Словник наукової і технічної мови (тер­мінологія процесових понять). -К., 1997.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової лю­дини: 15 000 слів / Українсько-фінський інститут менеджменту і біз­несу; Уклад.: П.Г. Зеленський, О.П. Зеленська. -Вип.1. -К., 1998.

Орфографічні словникиподають перелік слів, а також словофор­ми у їх нормативному написанні. Залежно від частини мови слово має певний граматичний коментар, додаткові граматичні форми змінюва­них слів тощо.

Відомі сучасні орфографічні словники:

Орфографічний словник української мови / Уклад.: СІ. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. — К., 1994.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лек­сики / Уклад.: В. Бусел та ін. - К.; Ірпінь, 2003.

Карачук В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / Паук. ред. Л.І. Андрієвський. —К, 1999.

Орфоепічні словникиє довідниками з правильної літературної ви­мови і нормативного наголосу. У словниках цього типу слова або їх частини, вимова яких не збігається з написанням, подаються в транс­крипції.

Приклади орфоепічних словників:

Українська літературна вимова та наголос: словник-довідник / За ред М.А. Жовтобрюха. - К., 1973.

Орфоепічний словник / Уклад. М.1. Погрібний. - К., 1984.

Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пе­щак та ін. — ТА. —К., 2001.

Акцентологічні словники- це словники, у яких подано нормативне наголошування слів.

Найновіші словники наголосів такі:

Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. — К., 1995.

Головащук СІ Словник наголосів української мови. —К., 2003.

Перекладні словникибувають двомовні і багатомовні. Це один із найрозвиненіших напрямів словникарства. Російсько-українські слов­ники, що з'являлися протягом 50-80-х років (6-томний, 3-томний, одно­томні), були тенденційними, не відображали багатства питомої укра­їнської лексики. Для поліпшення культури ділового мовлення можуть стати корисними такі перекладні словники:

Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика/Уклад.:Л.І. Мацько, ОМ. Сидоренко, СВ. Шевчук. -К., 1995.

Російсько-український словник-довідник „Порадник ділової люди­ни " / Уклад.: ОМ. Коренга та ін. - К., 1995.

Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: СЯ. Єр-моленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К., 1996.

Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: ВМ. Брицин, О.О. Тараненко. -К., 1996.

Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний сло­вник.—Львів, 1997.

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. -К, 1998.

Українсько-російський словник/Уклад.: Г.П. Іжакевич та ін. -К, 1999.

Українсько-російський словник: Близько 40 тис. слів. - К., 2000.

Непийвода Н. Практичний російсько-український словник-довідник. Найуживаніші слова і вислови. — К., 2000.

Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. -X., 2004.

Сьогодні в Україні є багато перекладних словників з різних мов світу: англійської, французької, німецької, болгарської, польської, чесь­кої, іспанської, італійської, турецької, китайської та ін. Деякі з них мають тематичний характер, особливо часто стосуються власне діло­вої сфери, напр.:

Гаврилишин Я., Каркоць О. Словник ділових термінів: Англо-укра-їнський і українсько-англійський. — К., 1993.

Даниленко Л.І. Чесько-український словник: Сучасна ділова мова. -К, 2000.

Словники скороченьподають складноскорочені слова та абревіа­тури, розшифровують їх, вказують на граматичні ознаки роду та чис­ла, подають відмінкові закінчення при змінних формах.

Приклад такого словника:

Словник скорочень в українській мові / За ред. Л. С. Паламарчука. -К, 1988.

Активна поява великої кількості нових абревіатур, їх поширеність у пресі ускладнювала сприйняття тексту, правильне розуміння. Тому з'явився ще один словник, у якому вміщено найновіші абревіатури та скорочення і їх розшифрування:

Зінкевич-Томанек Б., Григор 'єв О., Прихода Я. Короткий практич­ний словник абревіатур та скорочень української мови. - Краків, 1997.

Етимологічний словникподає інформацію про походження сло­ва, його первісне значення, найдавнішу форму, зазначає, чи слово спо­конвіку належало мові-основі, чи воно запозичене, яким шляхом від­бувалося запозичення, містить наукові припущення щодо того, як сло­во утворилося і яка ознака покладена в основу назви:

Етимологічний словник української мови: У7т.- Т.1.— К., 1982; Т. 2.-К, 1985; Т. З.-К, 1989; Т. 4. -К., 2003.

Історичний словник- це один із різновидів тлумачного словника, в якому подають слова певної історичної епохи, зафіксовані в тогочасних писемних пам'ятках, з'ясовують їх значення, наводять ілюстрації, напр.:

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.: У 2 т. / Ред. кол.: Л.Л. Гумецъка (гол.), та ін. - К, 1977-1978.

Словник української мови XVI — першої половши XVII ст.: У 28 вип. / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип 'якевича; Ред-кол.: Д. Гринчишин (від. ред.), У. Єдлінська, Я. Закревська, Р. Керста та ін.—Вип. 1-11. -Львів, 1994-2004.

Діалектні словникиз'ясовують значення та особливості вимови і вживання слів певного діалекту чи групи діалектів.

Приклади таких словників:

Словник полтавських говорів/Уклад. B.C. Ващенко. Вип. 1. —X, I960.

Словник поліських говорів / Уклад. П.С. Лисенко. — К, 1974.

Онишкевич М.И. Словник бойківських говірок: У 2 ч. — К., 1984.

БрилинськийД. Словник подільських говірок. —Хмельницький, 1991.

Фразеологічні словникимістять фразеологічні одиниці мови, по­яснюють їхнє значення, особливості вживання, походження, можливі варіанти у живому мовленні. Фразеологічні словники бувають одно-мовні тлумачного характеру (тлумачать значення стійкого вислову) і перекладні (подають фразеологічні одиниці певної мови і фраземи-відповідники з іншої мови), напр.:

Олійник І. С, Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. - К, 1971.

Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літера­турній мові. -К, 1975.

Прислів'я та приказки: УЗ т. /Упор. М.М. Пазяк. —К., 1989-1991.

Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад.: В. Біло-ноженко та ін. - К, 1998.

Фразеологія перекладів М. Лукаша: Словник-довідник / Упор.: О. Скопенко, Т. Цимбалюк. -К.,2000.

Вирган 1.0., Пилинська М.М. Російсько-український словник ста­лих виразів. -X, 2000.

Головащук СІ. Російсько-український словник сталих словосполу­чень. - К, 2001.

Ономастичні словникиє цікавим джерелом інформації про влас­ні імена і прізвища, назви населених пунктів, гір, річок, озер тощо. Іноді вони мають науково-популярний характер, напр.:

Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. - К, 1968.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П Власні імена людей: Словник-до­відник. — 2-ге вид., випр. і допоен. -К, 1996.

Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української PCP: У 3 m. -К, 1973.

Горпинич В.О. Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні прикметники). - К, 2001.

Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень Украї­ни. -К, 2001.

Словники синонімівохоплюють групи слів, об'єднаних спільним значенням:

Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. —Львів, 1993.

Караванський С Практичний словник синонімів української мови. -К, 1993.

Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гна-тюк, СІ. Головащук. -К, 1999-2000.

Словники омонімівреєструють і пояснюють значення слів, одна­кових за звучанням, але різних за значенням:

Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. -Львів, 1996.

Кочергам М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів ("фальшиві друзі перекладача "). - К, 1997.

Словник антонімівподає групи слів, що мають протилежне зна­чення:

ПолюгаЛ.М. Словник антонімів.—2-ге вид., допоен. івипр.—К., 1999.

Словник пароніміврозкриває значення слів, близьких за звучан­ням, але різних за значенням:

Гринчишин Д.Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. -К, 1986.

Словники мови письменниківмістять слова і звороти, які вико­ристав той чи інший письменник у своїй творчій спадщині. Це слов­ник тлумачного типу, бо в ньому розкрито всі значення слів, з якими вони функціонують у мові письменника. Також подано частоту вико­ристання словоформ і типові ілюстрації з творів:

Словник мови Шевченка: У 2 т. / За ред. B.C. Ващенка. -К, 1964.

Словник мови творів Квітки-Основ'яненка: У 3 т. - К., 1978-1979.

Морфемні та словотвірні словники.Морфемний словник подає структуру слова, словотвірні - словотвірні гнізда і словотвірні ряди.

Прикладами таких словників можуть бути:

Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / За ред. Н.Ф. Клименко. - Т.1-2. -К, 1980-1981.

Полюга Л.М. Морфемний словник української мови. — К, 1983.

Сікорська З.С Українсько-російський словотворчий словник. —К, 1985.

Частотні словникизасвідчують частоту вживання слів у певний час. Існує понад 600 опублікованих і комп'ютерних (на дискетах) час­тотних словників для 40 мов світу. В українській лексикографії відомий:

Частотний словник сучасної української художньої прози: У 2 т. І Гол. ред. B.C. Перебийніс. -К., 1981.

Інверсійний словник- це словник, в якому слова розташовані за алфавітом кінця слова. Він є корисним для вивчення словотвору і фо­нетики:

Інверсійний словник української мови/За ред. СП. Бевзенка. -К, 1989.

Словники-довідникиз культури мовидопомагають закріпити лексичні, морфологічні та інші норми української літературної мови, адже подають проблемні випадки слововживання. Деякі з них мають форму посібника, оскільки вміщують широкі коментарі, наукові і нау­ково-популярні статті, напр.:

Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - 2-ге вид. - К., 1984. Антоненко- Давидович Б. Як ми говоримо. - К, 1991. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. -К, 1990.

Словник-довідник труднощів української мови / За ред. СЯ. Єрмо-ленко.-К, 1992.

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. - Львів, 1994.

Головащук СІ. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. -К, 1995.

Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. -Львів, 1996.

Лесюк М. Словник русизмів у сучасній українській мові (неунормо-вана лексика). — Івано-Франківськ, 1993.

Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова: Практичний словничок-довідник. — Львів, 2003.

14 Рильський М. Ясна зброя: Статті. - К., 1971. - С. 87.

Звичайно, зазначені словники не вичерпують усього багатства укра­їнської лексикографії, а є лише основними сучасними зразками опра­цювання слова. „Щодо повноти словників, - говорив М. Рильський, -то слід зазначити, що повний словник будь-якої мови - це ідеал, до якого можна лише прагнути і якого ніколи не можна досягти, бо кожен день і кожна година приносять людям нові поняття і нові для тих по­нять слова"14.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)