Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?а) Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою.

б) Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я.

в) Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон.

г) Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.

У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі?

а) Діяти за наказом, директор скликав нараду.

б) Акт підписали члени комісії, відповідно до закону.

в) Згідно з інструкцією, члени колективу почимчикували на нараду.

г) Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.

3. Текст – це:

а) писемний, друкований або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об'єднаних смисловим і формально граматичним зв'язками, спільною тематикою;

б) основна синтаксична одиниця, що позначає ситуацію, вказує на відношення повідомлюваного до дійсності;

в) мінімальна синтаксична одиниця, що виконує у реченні формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції.

4. Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами:

а) Я рахую; як на мене; наскільки я розумію;

б) На моє переконання; мушу зауважити; я глибоко переконаний, що ...;

в) Ви справді так вважаєте; мені хотілося б вірити, однак; мені здається, що

5. Ви прийшли на заняття, в коридорі зустріли професора і привіталися:

а) Добрий день пане професоре!;

б) Доброго дня пане Іване Петровичу!;

в) Здрастя Іване Петровичу!;

Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

а) Відповідно до плану роботу буде завершено наступного тижня.

б) На рахунок цього я маю свою власну думку.

в) По наказу ректора його відчислили з університету.

г) Моя мама на даний час тимчасово не працююча.

7. У котрому реченні є лексико-стилістичні помилки?

а)До уваги приймається будь-яка інформація на рахунок путівок.

б) Молодий викладач вимогливо ставиться до студентів.

в) На мою адресу надійшов грошовий переказ і чотири листи.

г) Т. Шевченко посідає чільне місце в українській літературі.

8. У котрому реченні немає лексико-стилістичних помилок?

а) Політики досі не сформували єдиного виборчого блоку.

б) Студент зробив вірний переклад з іспанської мови.

в) Я заказала перстень у ювелірній майстерні.

г) Визначну роль в науці посідає І. Пулюй.

Котре з поданих речень потребує редагування?

а) Досвідчений спортсмен посів перше місце у змаганнях із плавання.

б) Освідчена людина є цікавим співрозмовником.

в) Потрібно негайно дати свідчення.

г) Петро Іванович вчора отримав пенсійне посвідчення.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Фразеологізм Тлумачення
 
 
 
 

 

Золоте правило А Те, що обов’язково хтось виконує
  Закон не писаний Б Звернутися до когось із клопотанням про кого-небудь
Залізне правило В Випробуваний спосіб здійснення чого-небудь
Замовити слово Г Хто-небудь не рахується з існуючими нормами, правилами поведінки
  Ґ  

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

абсолютний А справжній
  автентичний Б обговорення
дебати В образ
імідж Г   цілковитий
  Ґ  
  Ґ незалежний

 

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис службових частин мови

  А Б В
1. по між по-між поміж
2. також тако ж тако-ж
3. хібащо хіба що хіба-що
4. тоб то тобто тобто
5. Із за ізза із-за
6. в наслідок внаслідок внаслідок
7. у-зв'язку узв'язку у зв'язку
8. що-то щото що то
9. начеб-то начебто начеб то
10. написав таки написав-таки написавтаки

 

4. Правопис власних назв

  А Б
1. Акт проголошення незалежності України Верховна рада України
2. Державний герб України Верховний Суд України
3. Вищий адміністративний Суд України Генеральна прокуратура України
4. Генеральний Прокурор України Голова апеляційного суду України
5. Голова Вищого адміністративного суду України Голова Фонду дежавного майна країни
6. Вищий господарський суд України Апарат прем’єр-міністра України
7. Герб війська Запорізького Герб війська запорізького
8. Голова Конституційного Суду України Голова конституційного Суду України

 

 

5.Продовжіть речення:

1) Лист – це документ, за допомогою якого.......................................................................

………………………………………………………………………………………………..

 

2) Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що..., й такі, що...

………………………………………………………………………………………………..

3) Потребують відповіді: листи-.........................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

4) Не потребують відповіді: листи-...................................................................................

 

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Напишіть твір –роздум на тему: «Кайдани залишаються кайданами, навіть якщо вони позолочені» ( єврейське прислів’я)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

Варіант 22

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

Техніка спілкування?

а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної вза­ємодії;

б) сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

а) Я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції по історії.

б) Я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі.

в) Я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу.

г) Я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдома.

 

У котрому рядку всі словосполучення правильні?

а) Взяти участь, згідно до постанови.

б) Приймати участь, відповідно до постанови.

в) Приймати участь, за постановою.

г)Брати участь, згідно з постановою.

У котрому рядку всі словосполучення неправильні?

а) Вищий учбовий заклад, більша половина працівників.

б) Значною мірою, за сімейними обставинами.

в) Відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати.

г) Об’єм виконаних робіт, науковий ступінь.

 

У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?

а) Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.

б) Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.

в) Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.

г) Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.

6 . У котрому рядку порушено лексико-стилістичні норми?

а) У січні місяці, вільна вакансія.

б) Офіційний документ, зважаючи на викладене вище.

в) Вжити заходів, у разі потреби.

г) Комісія з питань, схвалити проект.

7. Під час підготовки наради голова повинен:

а) проконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про запро­шення, визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її акту­альність;

б) визначити коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумані механізм проведення дискусії;

в) підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, ден і., час і місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілку­вання і прийняття рішень.

8. Найкраща цінність оратора полягаэ в тому, щоб…

а) не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;

б) не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;

в) говорити багато.

9..Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:

а) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;

б) обмін аргументами й запитаннями із залу;

в) останнє слово промовців.

 

Рівень 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 1012; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)