Енциклопедично-довідкові словники - 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Енциклопедично-довідкові словники -а) найпоширеніший тип сучасних термінологічних двомовних словників;

б) це праці змішаного типу, які перекладають термін іноземною мовою і подають його тлумачення.

в) подають пояснення наукових понять, а не просто фіксують терміни;

г) це вироблення термінів-еталонів, термінів-зразків, унормування термінології в межах однієї країни

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

 

Термін Тлумачення
 
 
 
 
 

 

Художній; А Політичні мітинги, публічні виступи, фейлетони;
  Науковий   Б ділове та приватне листування
Епістолярний В спілкування у конфесіях, культових установах;
конфесійний Г твори красного письменства;  
публіцистичний Ґ дослідження, дисертація, монографія, посібник;

 

 

Термін Тлумачення
 
 
 
 
 

 

побажання А Я Вас розумію. Це болить і мені.  
  співчуття Б Нехай добро ніколи не обминає Вашої оселі.
несхвалення В Вважаю, що це недоречно
Прощання Г Я перед Вами в боргу.  
  Ґ  
вдячність Ґ Бувайте здорові! До зустрічі!

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис слів іншомовного походження

  А Б В
1. бруто брруто брутто
2. Голандія Голландія Голаньдія
3. прем'єра премєра премьера
4. бюджет б'юджет бьюджет
5. субєкт субьєкт суб'єкт
6. бароко барроко барокко
7. біл'ярд більярд білярд
8. магістрал магісьтрал магістраль
9. імміграція іміграція імьміграція
10. інтервю інтерв'ю інтирв'ю

 

4. Допишіть відсутні вимоги до написання прес-релізу:

1) обсяг 1-2 сторінки;

2) перевага надається дієсловам активного стану;

3)..............

4)...............

5)...............

6)............

 

5.Продовжіть речення:

1) Витяг з протоколу – це документ, який……………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

2) У витягу вказують… ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

3) Цей документ складають чи надсилають на вимогу………………………………

……………………………………………………………………………………………

4) Підписують витяг з протоколу……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Напишіть замітку до факультетської газети на тему: „Одне з найбільших лих цивілізації – це вчений дурень” (К. Чапек). Обсяг – до 200 слів

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

Варіант 9

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1.Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, — це:

а) орфоепічні норми;

б) стилі української літературної мови;

в) норми літературної мови.

2 . Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:

а) вказуйте на її помилки в присутності інших, робіть це по-дружньому;

б) критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить як слід;

в) вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.

3. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:

а) вказуйте на її помилки в присутності інших, робіть це по-дружньому;

б) критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить як слід;

в) вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.

У кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.

а) особистий, особовий, персональний, індивідуальний, власний;

б) вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, вибачаюсь;

в) наступний, слідуючий, подальший, дальший, такий.

5. Професійне мовлення — це:

а) спілкування людей, носіїв будь-якої професії за допомогою мови; мовна діяльність;

б) це слова або вислови, властиві мові представників певної вузької професії, групи людей, поставлених в особливі умови життя та праці;

б) публічне професійно-ділове мовлення – це мовленнєва діяльність професіонала у вигляді виступів на конференціях, зборах, спілкування з великим загалом людей.

Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини можуть мати

а) тільки закінчення -у, -ю;

б) тільки закінчення -ові, -еві, -єві;

в) паралельні закінчення -ові, -еві, -єві і -у, -ю.

г)закінчення -еві, -у, -ю;

7. Вкажіть правильний варіант відповіді. Офіційними назвами посад, професій і звань є іменники:

а) чоловічого роду;

б) жіночого роду;

в) середнього роду;

г) спільного роду.

8.Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники:

а) електросиловий, суспільнокорисний, сільськогосподарський, електронно-

обчислювальний, м'ясо-молочний;

б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний,

м'ясо-за­готівельний;

в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально- технічний,

матері­альновідповідальний;

г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий,

діаметраль­но протилежний.

Вкажіть варіант, який не потребує редагування.

а) Ця кандидатура в усіх відношеннях підходить нам.

б) Нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася минулої неділі.

в) Ми провели ряд важливих міроприємств.

г) Потрібно докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

 

1.

Термін Тлумачення
 
 
 

 

нарада А колективні, виховні, установчі;
  Бесіда Б закриті, відкриті, урочисті;
збори В оперативні, проблемні, інструктивні;
    Г індивідуальні, групові;
       

 

2.

Вид наради Мета та завдання
 
 
 

 

Інформаційна А скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і прийняття рішень, її прово­дять у точно визначений час;
  диспетчерська Б проводять з метою обговорення якого-небудь пи­тання, з'ясування позицій сторін, залучення на свій бік якомога більшу кількість людей;.
проблемна В організовують безпосередні виконавці з метою ознайомлення учасників з новими завданнями, по­ложеннями, відомостями, що стосуються управлін­ської вертикалі чи горизонталі;
    Г проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих фахівців з метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних питань шляхом голосування;  
  Ґ  

 

     

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

Спрощення в групах приголосних

  А Б
1. проїздний проїзний
2. контрасний контрастний
3. випусний випускний
4. блиснути блискнути
5. зап'ястний зап ясний
6. навмистне навмисне
7. чесний честний
8. кістлявий кіслявий
9. баласний баластний
10. шіснадцять шістнадцять

 

4. Заповніть таблицю.

Види прес-релізу Мета Час подання
1. Анонс Ознайомити з подією Задовго до події
2. Запрошення    
3. Інформація    
4. Резюме    

 

5.Продовжіть речення:

1. Довідка – це документ, який..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

2. За змістом довідки поділяються на...................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

3. Найчастіше довідки оформляються на...............................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

4. Від руки заповнюють тільки.................................................................................................

 

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Створіть письмово власний “Проект нової редакції закону УРСР “Про мови…” від 1989 р

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

Варіант 10

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1. У тексті резюме зазначають такі відомості:

а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище,

ім` я, по батькові, мета складання резюме;

б) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, освіта, склад сім ї, зріст, вік;

в) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.

2. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:

а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним;

б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватися правил спілкування;

в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.013 с.)