Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники.а) електросиловий, суспільно-корисний, сільськогосподарський, електронно-обчислювальний, механо-металургійний;

б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний, електротехнологічний;

в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально-технічний, матеріально-відповідальний, середньодобовий.

3.Вища форма загальнонародної мови — це:

а) територіальні діалекти;

б) наріччя;

в) сучасна українська літературна мова.

4. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності - це:

а) індивідуальні документи;

б) особисті документи;

в) службові документи;

г) власні документи.

5. Заспокоїти, втішити людину можна за допомогою такої словесної формули:

а) Ти(Ви) не зовсім добре вчинив(ли);

б) Це все дрібниці! Не варто про це думати;

в) Ви маєте рацію!

г) анонс.

6. Документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником:

а) договір;

б)трудова книжка;

в) трудова угода;

г)розпорядження.

7.Документ, у якому фіксуються хід і результати нарад, засідань:

а) звіт;

б) постанова;

в) протокол;

г) наказ.

8.Письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин:

а) угода;

б) контракт;

в) конспект;

г) договір.

9.Документ, у якому дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації:

а) автобіографія;

б) характеристика ;

в) резюме ;

г) рецензія .

 

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 

 

Трудовий договір А Письмове підтвердження дії, що мала місце, — передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей.
  розписка Б це документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підпри­ємств, організацій та окремих осіб.  
акт В Угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим органом.

 

2.

Термін Тлумачення
 
 
 

 

Накладна А обліково-фінансовий документ, що ви­дається установам (організаціям, підприємствам) на підтвердження одержання певних матеріальних ціннос­тей і грошей.  
  квитанція Б документ про прийняття, відправлення чи видання матеріальних цінностей.
відомість В документ, який найчастіше використовується в бухгалтерській справі, у системі банку та ін..  

 

Розташуйте елементи тексту автобіографії у необхідній послідовності (замість крапок напишіть номер реквізиту)

· Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чо­ловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.

· Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.

· Відомості про освіту (повне найменування всіх на­вчальних закладів, у яких довелося навчатися).

· Відомості про громадську роботу.

· Відомості про трудову діяльність (коротко, у хро­нологічному порядку назвати місця роботи й посади).

 

 

4. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За наймену­ванням За поход­женням За призна­ченням За формою За строком виконання
Заява        
Наказ щодо особового складу        

 

5.Продовжіть речення:

1) Витяг з протоколу – це документ, який…

2) У витягу вказують…

3) Цей документ складають чи надсилають на вимогу…

4) Підписують витяг з протоколу…

5) Витяг містить такі реквізити…

 

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум, пригадавши приказку : «Поговори, щоб я тебе побачив»,- про мовлення сучасного правника,

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

Варіант 16

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1. Контракт — це:

а) письмова угода двох або більше сторін, спрямована
на встановлення, зміну або припинення господар­
ських взаємовідносин;

б) форма трудового договору, в якому термін його дії,
права й обов'язки та відповідальність сторін вста­новлюються угодою сторін.

в) договір, що закріплює взаємні права та обов'язки
всіх учасників створення асоціації.

2. Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, рахунка – фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його, називають:

а) гарантійний лист;

б) лист – підтвердження;

в) супровідний лист.

Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не потребує редагування.

а) Нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася минулої неділі.

б) Ми провели ряд важливих міроприємств.

в) Треба докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

4. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) машиніст розфасувально-пакувальних машин;

б) водій розфасувально-пакувальних машин;

в) машиніст розфасувально-упаковочних машин.

5. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:

а) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий;

б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний;

в) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний;

г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний;

д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий.

6. Резюме – це:

а) опис свого життя ;

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу ;

в) документ, у якому особа власноруч повідомляє про основні події свого життя ;

г) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає .

 

До якого виду документів за призначенням належить статут?

а) до організаційних;

б) до інформаційних;

в) до розпорядчих;

г) до обліково-фінансових.

 

8. Виберіть правильний початок автобіографії:

а) я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва;

б) я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві;

в) я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві;

г) я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.

 

9. Коротка довідка про освітні та професійні дані автора – це:

а) автобіографія;

б) резюме;

в)характеристика;

г) заява.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Російський зворот Український відповідник
 
 
 
 

 

Гвоздь программы А річ у тім
  в течении недели Б Доповідна записка
докладная записка В протягом тижня
дело в том Г окраса програми
  Ґ діло тому

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

критерій А угода
  кримінальний Б згода
конвенція В карний
консенсус Г мірило  
  Ґ  
  Ґ протистояння

 

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку

  А Б
1. Львова Львову
2. лікарю лікаря
3. колектива колективу
4. мира миру
5. року рока
6. Криму Крима
7. Дніпра Дніпру
8. прогресу прогреса
9. вівторку вівторка
10. процеса процесу

 

 

4. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.

За найме­нуванням За поход­женням За місцем виникнення За стадіями створення За носієм інформації
Автобіографія        
Резюме        
Характеристика        

 

5.Продовжіть речення:

1) Заява – це документ, який містить....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

2) Вона пишеться.....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

3) Цей документ містить такі реквізити..............................................................................

………………………………………………………………………………………………..

4) Текст заяви має таку структуру:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Уявіть, що ви можете звернутися до людей, які житимуть на Землі через сотні років. Використовуючи засоби публіцистичного стилю, напишіть „Послання нащадкам” (до 200 слів).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

Варіант 17

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

а) А Доручення.

б) Наказ.

в) Розписка.

г) Пояснювальна записка.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)