IV. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях вжито в прямому значенні?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях вжито в прямому значенні?1. Блискуче майбутнє, малинове варення, малинові вуста.

2. Вершина гори, кам'яний берег, солодкий спів.

3. Голова дівчини, теплий одяг, корінь берези.

4. Соковитий голос, тепле проміння, чиста совість.

5. Гірка правда, колючий сніг, відкритий характер.

V. Яке з наведених слів має лексичне значення "той, що давно минув; колишній"?

1. Бувший.

2. Давній.

3. Теперішній.

4. Майбутній.

5. Сьогоднішній.

VІ. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях вжито в переносному значенні?

1. Сухе дерево, міцний дріт, чистий зошит.

2. Суха доповідь, міцний мороз, чиста мова.

3. Відбити молотком, відбити бажання, червоний жар.

4. Крива шабля, кривий кінь, високий будинок.

5. Дніпрові береги, бурхлива повінь, читати книгу.

VІІ. У якому рядку всі наведені слова є багатозначними?

1. Абонент, балерина, витязь, голос, диктант.

2. Баян, веранда, голка, Київ, зореплавець.

3. Азбука, виписувати, баба, вага, багатий.

4. Бігти, вершник, голова, дружина, аеропорт.

5. Агротехнік, відкривати, графин, міф, пілот.

VІII. У якому словосполученні слово "гострий" вжито в прямому значенні?

1. Гостре слово.

2. Гостре питання.

3. Гострий язик.

4. Гостра бритва.

5. Гострий погляд.

ІХ. У якому словосполученні слово "колючий" вжито в прямому значенні?

1. Колюче слово.

2. Колючий погляд.

3. Колюча шипшина.

4. Колюча правда.

5. Колючий сміх.

 

 

Сучасна українська літературна мова, ІІ курс

Практичне заняття № 2

Явище омонімії в сучасній українській літературній мові.

Пароніми та особливості їх уживання

План

 1. Омоніми. Розмежування омонімії та полісемії.
 2. Повні (лексичні) і часткові (лексико-граматичні) омоніми. Омофони, омоформи, омографи.
 3. Міжмовні омоніми.
 4. Стилістичне використання омонімів.
 5. Пароніми.

Література

1. Волощак М. Неправильно–правильно : довід. з укр. слововживання : за матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – 2-ге вид., доп. – К. : Просвіта, 2004. – 159 с.

2. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук, думка, 2004. – 448 с.

3. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови : підручник / Жовтобрюх М.А., Кулик Б. М. – К. : Вища шк., 1972. – Ч. 1. – С.28-31.

4. Сучасна українська літературна мова: навч.посіб. / С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ [та ін.] ; за ред. С.О.Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011. – С. 22-28.

5. Сучасна українська літературна мова : підручник /М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред..М.Я.Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – С. 122-124.

6. Сучасна українська мова: підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін., За ред. О.Д.Понамаріва. – К. : Либідь, 2005. – С. 42-47.

7. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. – Вид. друге, перероб. – К. : Рад.школа, 1984. – 185 с.

8. Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? / Є. Д. Чак. – К. : Освіта, 1997. – 239 с.

Практичні завдання

Знайти зайве слово (полісемія, омонімія, синонімія, антонімія).

Вид, такса, трактор, кран, лава

Визначити повні й часткові омоніми, з’ясувати вид часткових омонімів.

Лежи – лижи, дорОга – дорогА, коса – коса, віз – віз, сонце – сон це, в горі – вгорі, пОтяг – потЯг, гриби – греби, роман – роман, коло – коло, вал – вал, мати – мати, три – три, ручка – ручка, бал – бал.

3. Записати у дві колонки значення міжмовних омонімів за зразком:

Рос. мова Укр. мова

«Баня» – лазня «Баня» – верхівка, маківка церкви, рос. «купол»

Рожа – рожа, час – час, луна – луна, неделя – неділя, орать – орати, злодей – злодій, столбец – стовпець, стовпчик, лишить – лишити, отношения – відношення, открыть – відкрити.

Записати словосполучення, використовуючи слова з дужок. З’ясувати значення паронімів.

Зал для демонстрацій (демонстративний, демонстраційний); (обпиратися, спиратися) на докази; товариство (основане, засноване); лист з рекомендацією (рекомендаційний, рекомендований); зросла (частота, частотність) нещасних випадків; господарство (збиточне, збитошне, збиткове); людина з тактом (тактовна, тактична); дозвіл (писемний, писаний, письмовий); організація (чисельна, численна); загострювати (запитання, питання); (запроваджувати, упроваджувати) економічні реформи.

З’ясувати значення паронімів, скласти з ними словосполучення.

Авторитарний – авторитетний, акціонерний – акціонерський, видатний – відомий, виключати – вимикати, глуз – глузд, декваліфікація – дискваліфікація, ділянка – дільниця, дружний – дружній, мимохідь – мимохіть, показник – покажчик, рідкий – рідкісний, розбещений – розпещений.

6. Тестування:

I. Знайдіть речення, у якому неправильно вжито сло­во "приймати".

1. Юнаки приймають присягу на вірність Україні (З газети).

2. На випадок загибелі сержанта приймаю команду­вання.

3. Наталка приймає участь у змаганнях з тенісу (З розмови).

4. Їв би очима, та душа не приймає (Народна творчість).

5. Прошу прийняти рішення якнайшвидше (3 заяви).

II. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях вжито в прямому значенні?

1. Блискуче майбутнє, малинове варення, малинові вуста.

2. Вершина гори, кам'яний берег, солодкий спів.

3. Голова дівчини, теплий одяг, корінь берези.

4. Соковитий голос, тепле проміння, чиста совість.

5. Гірка правда, колючий сніг, відкритий характер.

ІІІ. Знайдіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми.

1. Гостре слово - гострий зір, тихий голос - тихе життя.

2. Чисте небо - чисті руки, ламати голову - ламати кригу.

3. Старий клен - старі погляди, вершина Карпат - вершина слави.

4. Линути літаком - линути думкою, битий тугою - би­та цегла.

5. Гостра коса - дівоча коса, електричний розряд - спортивний розряд.

ІV. Якими лексичними одиницями є виділені слова: ко­зацький кіш - зібрати яблука в кіш?

1. Антонімами.

2. Синонімами.

3. Паронімами.

4. Омонімами.

5. Фразеологізмами.

V. У якому рядку подано значення другого омоніма: "Лінь1 — дуже міцний, тонкий канат на кораблі; лінь2 — ..."?

1. "...діяльність людини; сукупність цілеспрямованих Дій".

2. "...уміння сумлінно ставитись до роботи".

3. "...відсутність бажання працювати; неробство".

4. "...бажання допомогти кому-небудь.

5. "...одна з найкращих рис характеру людини".

VІ. Позначте пару речень, у якій виділені слова є омонімами:

1. Слово, чому ти не твердая криця! Слово – срібло, мовчання – золото.

2. Вона зрозуміла душевний стан гостя. У хлопця плечі широкі, стан високий.

3. Рідна земля і в жмені мила. Земля – хлібодарка і медоносиця.

4. У хвалька язик діє, а рука не вміє. Держи язик за зубами.

5. Ми молоді, ми юні, і нам належить світ. Брехнею світ обійдеш, а назад не вернеш.

VІІ. Позначте речення, у якому виділене слово НЕ МОЖНА замінити варіантом у дужках:

1. Архітектор наголосив (підкреслив), що проект слід виконати вчасно.

2. За мить вантажна машина зникла (щезла) з очей.

3. Технічний персонал змарнував (згаяв) багато часу на підготовчі роботи.

4. У нашій родині панують теплі, дружні стосунки (взаємини).

5. Щоб здобути (отримати) вищу освіту, потрібно наполегливо працювати.


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс

 

Практичне заняття № 3

Синоніми в українській мові. Антоніми

План

 1. Синоніми, їх основні типи: ідеографічні (семантичні), семантико-стилістичні, контекстуальні, абсолютні.
 2. Евфемізми як різновиди синонімів.
 3. Поняття про синонімічний ряд.
 4. Джерела синонімії.
 5. Стилістична роль синонімів.
 6. Антоніми. Загальномовні та контекстуальні антоніми.
 7. Стилістичне використання антонімів.

Література

 1. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук, думка, 2004. – 448 с.
 2. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови : підручник / Жовтобрюх М.А., Кулик Б. М. – К. : Вища шк., 1972. – Ч. 1. – С.31-34.
 3. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л.М. Полюга. – 2-е вид. – К. : Довіра, 2006. — 477 с. — (Словники України).
 4. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О.Д. Пономарів. — К. : Либідь, 1993.— С 56-72.
 5. Сучасна українська літературна мова: навч.посіб. / С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ [та ін.] ; за ред. С.О.Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011.
 6. Сучасна українська літературна мова : підручник / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред..М.Я.Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – С. 124-125.
 7. Сучасна українська мова: підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. ; За ред. О.Д.Пономаріва. – К. : Либідь, 2005. – С. 51-56.

Практичні завдання

1. Підготувати відповіді на питання (усно).

1. Визначити предмет і завдання лексикології української мови. 2. Дати характеристику слова як основній одиниці лексичної системи. 3. Розкрити відношення слова і поняття. 4. Охарактеризувати номінативну функцію слова. 5. Розкрити поняття лексеми. Визначити основні типи лексичних значень слів в українській мові. 6. Розкрити поняття моносемії слова. Навести конкретні приклади. 7. Визначити особливості слів-термінів. 8. Розкрити поняття полісемії, навести приклади. 9. Пряме й переносне значення слова. 10. Основні типи переносних значень слів. 11. Омоніми. Розмежування омонімії та полісемії. 12. Повні (лексичні) та часткові (лексико-граматичні) омоніми. 13. Омофони, омоформи, омографи. 14. Міжмовні омоніми. 15. Стилістичне використання омонімів. 16. Пароніми в українській мові. Особливості вживання паронімів. 17. Синоніми та їх основні типи. Евфемізми як різновиди синонімів. 18. Поняття про синонімічний ряд. 19. Джерела синонімії. 20. Стилістична роль синонімів. 21. Загальні та контекстуальні антоніми. Стилістичне використання антонімів

 

2. Продовжити синонімічні ряди, визначити синонімічну домінанту, указати типи стосунків між членами синонімічних рядів (семантичні, семантико-стилістичні, стилістичні).

Обдурювання, обман…; променіти, сяяти…; чудернацький, дивний… .

3. Знайти зайве слово (полісемія, омонімія, синонімія, антонімія).

Ворожий, сильний, хоробрий, слабкий, дружній.

4. Тестування.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.02 с.)