Основні аспектні (спеціальні) словники української мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні аспектні (спеціальні) словники української мовиКонтрольні питання

1. Характеристика аспектних словників: фразеологічні, етимологічні, синонімічні.

2. Характеристика аспектних словників української мови: орфоепічні, орфографічні, термінологічні.

3. Характеристика аспектних словників української мови: діалектні, іншомовних слів, словники окремих письменників.

Практичні завдання

1. Ознайомитись з «Етимологічним словником української мови» (в 5-ти томах), опрацювати вступну статтю (С. 7-13) та умовні скорочення (С. 14-17), відповісти на питання:

– Що є найхарактернішою ознакою Словника?

– За яким принципом (алфавітним, гніздовим) побудовано Словник? Чому?

– Що означає слово «неясне» в словниковій статті Словника?

– Які існують варіанти структури словникової статті?

– Письмово поясніть значення умовних скорочень: букв., глузл., дв., зах., пд., пн., пор., ст.-кн., суч., сх., тс., іє., сл., слн., стсл., укр.

 

2. Визначте етимологію слів Ганна, ґазда, депутат, дерево, інститут, істина.

3. Використовуючи термінологічні словники, поясніть терміни, оформіть посилання:

антропоніми, вербалізація, елатив, інтер’єктив, ономастика, суперлатив.

 

4. Зробіть бібліографічний опис 2-х діалектних і 2-х словників мови окремих письменників.

 

 


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІ ЗМ

 

Практичне заняття № 7

Модульна контрольна робота: диктант і граматичне завдання, пов’язане з вивченим матеріалом

Практичні завдання

1. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи, виконати лексикологічний аналіз виділених слів (за схемою):

Окремі фразеологізми-синоніми розрізняються одночасно і за стильовими, і за емоційно-експресивними, і за стилістичними ознаками, і, отже, можуть мати триаспектну характеристику, наприклад: прописати іжицю кому, книжн., заст., фам.; ще й чорти навкулачки не билися,розм., заст., фам.; на велику (панську) стопу, розм., заст., діал. У поєднанні з семантичним групуванням синонімів це ускладнює (а часто й просто робить неможливим) дотримання чіткого, однотипного порядку розташування фразеологізмів у межах синонімічного ряду.

Як свідчить дібраний для словника матеріал, переважна більшість фразеологічних синонімів належить до розмовного стилю. Значна частина з них останнім часом розширює сферу свого функціонування в мові художньої літератури, газети, радіо, телебачення. У зв'язку з цим у словнику подібні синоніми не мають позначки розм. і характеризуються тільки в емоційно-експресивному та історико-стилістичному планах (М.Коломієць, Є.Регушевський).

Схема лексикологічного аналізу слова

1. Аналізоване слово.

2. З'ясувати значення, в якому слово виступає в реченні (тексті).

3. Визначити, однозначне слово чи багатозначне; якщо багатозначне, назвати інші його значення (прямі й переносні).

4. Визначити, чи слово вільне, чи фразеологічно зв’язане.

5. Назвати синонімічний ряд, до якого воно належить і яке місце в цьому ряду займає.

6. Дібрати антонім до аналізованого слова (якщо є).

7. Яке слово за походженням.

8. Визначити, чи слово активного вжитку, чи пасивного запасу (архаїзм, історизм, неологізм).

9. Охарактеризувати стилістичні властивості слова (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійно-термінологічне, діалектне, жаргонне), емоційно-експресивне забарвлення.


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІІ ЗМ

 

Практичне заняття № 1

Поняття про морфеміку та морфологію сучасної української літературної мови. Слово як об’єкт морфемного аналізу

Контрольні питання

1. Що вивчає морфеміка? Морфемологія?

2. Яке завдання вирішує морфеміка як наука?

3. Яка мета морфемного та словотвірного аналізу слова?

4. Як співвідноситься морфема зі словом, фонемою та складом?

5. Розкрийте суть двостороннього характеру морфеми.

6. Які риси характерні для морфеми?

7. Чим відрізняється морф від морфеми? Чому морфему називають інваріантом, а морф, аломорф – варіантами морфеми?

8. Розмежуйте поняття „аломорфи” і „варіанти морфем”.

9. За якими ознаками здійснюється класифікація морфем української мови?

10. Що включає поняття „морфемна структура слова”?

Практичні завдання

  1. Опрацювати (прочитати, стисло законспектувати) окремі розділи «Словотвірної морфеміки сучасної української літературної мови» Клименко Н. Ф., Карпіловської Є. А. (додається).
  1. Допишіть речення:

Морфеміка – це…

Морфемологія – це…

Морфема – це…

Типи морфем: …

 

  1. Знайдіть зайве слово (за кількістю морфем у ньому).

Науковий, відданий, винахід, зірвати, розв’язав;

Мирний, наука, суховій, рвати, близько;

Весняний, учитель, школяр, відбір, далеко;

Перевірка, переписав, винищувач, з’єднаний, прикордонник.

 

  1. Випишіть слова: 1) прості; 2) складні.

Однозначний, темно-зелений, досвітній, жовтодзьобий, уточнювати, електроприлад, іншомовний, синьо-фіолетовий, малесенький, низькорослий, аматорський, юнак, утихомирювати, юнкор.

Ключ. Із перших букв прочитаєте вислів французького філософа XVII ст. Р.Декарта.

  1. Доберіть і запишіть слова, побудовані за такими схемами:

 


Модуль самостійної роботи № 3

1. Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови.

2. Вільні і пов’язані кореневі морфеми.

3. Закінчення як один із типів афіксальних морфем.

4. Спрощення як один із видів змін у морфемній структурі слова.

5. Принципи морфемного аналізу слова.

Завдання:Законспектувати відповідні матеріали і підготуватися до усних відповідей, пункт 5 – письмово виконати морфемний аналіз різних частин мови (20 слів).

 

Література:

 

1. Сучасна українська літературна мова : підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін. ; За ред. М.Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2006. – 430 с.

2. Сучасна українська мова : підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. ; За ред. О.Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІІ ЗМ

Практичне заняття № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.012 с.)