Морфема та її варіанти. Типи морфем.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Морфема та її варіанти. Типи морфем.Матеріально виражені та нульові морфеми. Інтерфікс

Контрольні питання

1. Які функціональні відмінності між кореневими та афіксальними морфемами?

2. Охарактеризуйте типи морфем за характером значення; за позицією в структурі слова; за функцією; за способом вираження; за походженням; за будовою.

3. Що є доказом неподільності, нерозривності суфікса й префікса в сло­вах на взірець співбесідник, співвітчизник?

4. Яка морфема є обов’язковою для кожного зі змінюваних слів? Чому?

5. Укажіть функцію інтерфіксів. Чим відрізняються погляди науковців на інтерфікс?

Практичні завдання

  1. Опрацювати (прочитати, стисло законспектувати) вступну статтю Левка Полюги до «Морфемного словника»: Полюга Л.М. Морфемний словник. Вступна стаття / Л.М. Полюга. – К. : Рад. школа, 1983. – С. 4-14.

7. У наведених словах з'ясуйте значення префіксальних морфем, охарактеризуйте їх походження.

Надвиробництво, постколоніальний, передосінній, праісторія, співіснувати, ультрафіолетовий, аморальний, субпідряд, екстраординарний, квазінауковий.

 

8. Згрупуйте подані слова за набором конфіксів:

а) ви-... -ок, б) о-... -ок, в) пере-... -ок, г) про- ... -ок.

Перелісок, пролісок, вибалок, одвірок, перешийок, простінок, провулок, осередок, видолинок.

 

9. Виділіть унікальні суфікси у словах, поясніть поняття уніфікса в морфем­ній структурі слова.

Лампадо, поштамт, маскарад, асортимент, негритос, кіпріот, клейстер, кафетерій, планшет, азіат, пастух.

 

10. Поясніть значення постфікса -ся (-сь) у прислівниках, займенниках та дієсловах.

Колись, десь, кудись; хтось, щось, якийсь; виднітися, витирається, спускаюся, лікуватися, побачитися.

 

11. З'ясуйте значення суфіксів -ин-, -к-, -ист- (-іст-).

Низина, стеблина, городина, сивина, хвилина, подряпина, сев­рюжина; землистий, тенісист, україніст; селянка, стінка, хатка, грузинка, ручка, підкладка, дитинка, підказка.

 

12. Виділіть афікси, вкажіть їх значення, наприклад: добр-іш-ий — суфікс -іш- виражає значення вищого ступеня порівняння.

Гітарист, найплідніші, підкреслив, різьбяр, стукнути, поетка, хитаючись, прочитати, квітникар, по-сільському, півмісяць, хлібопекарня.

 

13. Виділіть усі типи морфем, охарактеризуйте роль інтерфіксів.

Сонцесяйний, пальмоподібний, паперосховище, сухофрукти, пи­ловловлювання, працелюбний, життєпис, костогриз, купейний, кра­євид, шосейний, добродій.

 

14. Наведіть власні приклади слів з афіксоїдами мікро-, пів-, -мір, наприклад: мікроструктура,.. ; півтон,... ; висотомір,.. .


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІІ ЗМ

Практичне заняття № 3

Формотворчі та словотворчі афікси.

Закономірності сполучуваності морфем у слові. Морфи

План

1. Поділ афіксів на формотворчі та словотворчі.

2. Морфи як варіанти однієї і тієї ж морфеми.

 

Практичні завдання

1. Поділіть слова на морфеми. Визначте словотворчі та формотворчі афікси.

Гарний, гарненький, гіркий, гіркуватий, крутий, найкрутіший, літати, літаючий, лякати, ляканий, нагодувати, нагодований, напівзабутий, прийти, прилетіти, прилетів, прилетіла, прилетівши, сідаючи, гаряче, гарячий.

 

2. Випишіть іменники, утворені префіксальним способом. Позначте слово­творчі префікси.

1. Бринить в мені весняний переддень (А. Малишко). 2. А то часто й густо набігали татари. Старих та малих убивали, а моло­дих брали в неволю та й продавали рабами на тяжкі роботи тур­кам (Б. Грінченко). 3. Взагалі шепіт чи напівголос чужий натурі Пав­личка (Б. Олійник). 4. Ні в якому ділі помилки і невдачі не ведуть до таких тяжких наслідків, як в учительському (В. Сухомлинський). 5. Чиє то серце посилає надії в безмір порожній і темний, не ждучи ні одвіту, ні вдяки (Д. Павличко). 6. На розгорнуту книгу снігів опустився вечір і місячний підсмуток (М. Стельмах).

 

3. Доберіть самостійно 5 прикладів зі словотворчими і 5 прикладів із фор­мотворчими афіксами. Поясніть.

4. Поясніть, яку функцію виконують афіксальні морфеми (формотворчу чи словотворчу) у словах:

Мір-а — мір-я-ти, роз-мір-я-ти;

честь — чес-н-ий, чес-н-ість;

хвил-я — хвил-яст-ий, хвил-яст-ість;

мудр-ий — мудр-іш-ий, най-мудр-іш-ий;

різ-а-ти — роз-різ-а-ти, роз-різ-а-вши;

пис-а-ти — на-пис-а-ти, на-пис-а-н-ий.


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІІ ЗМ

Практичне заняття № 4

Продуктивні і непродуктивні афікси. Типи основ

Контрольні питання

1. Які морфеми належать до афіксів?

2. Яке призначення афіксів у словотворчому процесі нашої мови?

3. Які афікси є продуктивними, а які – непродуктивними?

4. Як знайти основу слова?

5. Чим відрізняється похідна основа від непохідної, вільна основа від зв’язаної?

6. Які зміни можуть відбуватися в морфемній будові слова?

7. Чи можна вважати тотожними поняття "твірна основа" і "лексична основа"?

Практичні завдання

1. Виявіть слова, у поділі яких на морфеми допущено помилки:

Лік-ар-к-а, ворож-к-а, зачіс-к-а, роз-кат-к-а, скрипк-а, жи-р, плен-ум.

2. Розподіліть подані префікси на групи за ознакою приналежності до певної частини мови — іменника, прикметника, дієслова:

пре-, су-, без-, до-, під-, над-, роз-, при-, спів-, за-, пра-.

3. Які частини мови мають такі суфікси:

а) -иць-, -ин-, -ець-, -аль-, -ар-, -яр-, -ств-, -ист-, -ант-;

б) -яст-, -ськ-, -юч-, -ат-, -н-, -ивн-, -к-, -ащ-;

в) -ува-, -и-, -а-, -і-, -ну-, -юва-, -ва-?

4. Випишіть слова зі зв’язаним коренем:

Птах, мир, шило, обстріл, вулиця, кошачий, розлука, мило, узути, малина, платок, обличчя, виданий, дочитати, звикати, одіти, військо, німець.

5. З’ясуйте, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворено подані слова.

Олежин, Тетянин, передмова, матусенька, білити, гаряче, гарно, ясніше, яснішати, конкретизувати, начитаний, переписуючи, сторожова, лисичий, четвертувати, мовленнєвий.

6. Виділіть у словах основу, з’ясуйте її вид.

Криця, птиця, сестриця, водиця, вулиця; наш, наше, наші, по-нашому; важлива, важливий, важливі, важливо; чотири, чотирьох, чотирьом; котрийсь, котрогось, котрась, котресь, котрісь; радіус, глобус, тонус; змагайтеся, змагаймося, змагайтеся.

7. Установіть словотворчі суфікси, охарактеризуйте їх щодо продуктивності.

Звіріти, біліти, бібліотекар, пекар, водій, палій, баяніст, учитель, веселіший, антивоєнний, аморальний, міжобласний, ультрамодний, українець, верховинець, зав’язати, розв’язати, приїхати, від’їхати.

8. Випишіть повнозначні слова: а) із непохідною основою; б) із похідною основою. Дайте характеристику кореневим і афіксальним морфемам.

Серце тоді насичується, коли освічується. Світ ловив мене, та не спіймав. Не тіло, а душа є людиною. Не шукай щастя за морем. Тілом ми ніщо, але думкою щось, та ще й велике. Що швидко запалюється, те раптово гасне. (Г. Сковорода.)


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІІІ ЗМ

Практичне заняття № 5

Зміни в структурі слова. Морфемний аналіз

Контрольні питання

1. Назвіть основні зміни в морфемній структурі слова, наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте перерозклад, ускладнення, декореляцію.

3. На якому принципі базується морфемний аналіз слова?

4. Опишіть порядок здійснення морфемного аналізу.

Практичні завдання

  1. Виконайте вправи 157 (2), 158 за збірником вправ (М.Плющ, О.Леута, Н.Гальона, 2003, С. 64).

2. Запишіть поезію, вставляючи розділові знаки, пропущені букви, розкриваючи дужки. Виконайте морфологічний аналіз виділених слів.

"Ще назва є, а річки вже немає..."

 

Ще назва є а річки вже (не) має.

Усохли верби виж..вкли рови

і дика качка тос..но обм..нає

руд..ментарні залишки багви.

 

І тільки степ і тільки спека спека

і озерянин проблиски скупі.

І той у небі змор..(н,нн)ий л..лека

і те гніздо л..лече на стовпі.

 

Куди ти ділась річенько? Воскресни!

У берегів потріскались вуста.

Барвистих лук (не) знають твої весни

і світить спека ребрами моста.

 

Стоять мости над мертвими річками.

Л..лека зробить (де) кілька кругів.

Очер..ти із ч..рними свічками

ідуть (у)здовж колишніх берегів...

 

Ліна Костенко


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІV ЗМ

Практичне заняття № 1

Словотвір як розділ мовознавства

Про способи творення слів та принципи їх мотивації.

Твірна основа як словотворчий формант

Контрольні питання

1. Що вивчає словотвір як розділ науки про мову?

2. Що таке твірна основа і словотворчий формант?

3. Що включає поняття „словотвірна структура слова”?

4. Що таке словотвірний тип і які його ознаки?

5. Що таке словотвірне гніздо?

Практичні завдання

1. Запишіть слова у вигляді словотворчого ланцюжка, щоб кожне попереднє слово було твірним для наступного.

Зразок: Іван – Іванівка – Іванівський.

Вітряний, вітряно, вітер, вітрянка; лікарня, лікар, лікарняний; шахтарка, шахтар, шахта, шахтарський; яструбеня, яструб, яструбець, яструб'ятко; малювати, малювання, розмальований, розмалювати, маляр, малярство.

 

2. Запишіть слова словотвірними ланцюжками, утворивши словотвірне гніздо до слова колос. У кожному похідному слові виділіть твірну основу, словотворчий засіб, після чого слова згрупуйте за способом словотвору.

Колос, колосистий, колосок, колосина, колосіння, колоситися, колосочок, колосистість, „Колос” (готель), колосковий, колосся, колосинка, колосиночка.

 

3. Запишіть слова словотвірними ланцюжками, утворивши словотвірне гніздо до слова дим.

4. До поданих слів доберіть твірні, визначте твірні основи, словотворчий засіб, назвіть спосіб словотвору.

Інтелектуальний, спогад, законспектований.

 

5. Розподіліть абревіатури за словотвірними типами.

Вуз, ВАК, дот, рагс, АПН України, США, начдив, ООН, завуч, універмаг, агітпункт, стінгазета, зарплата, райуно, військкомат, ХДУ.

 

 


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІV ЗМ

Практичне заняття № 2

Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. Морфологічний спосіб словотвору та його різновиди

Контрольні питання

1. Які способи словотвору властиві сучасній українській мові?

2. Які різновиди морфологічного способу Вам відомі?

Практичні завдання

1. До поданих слів доберіть ряд похідних, утворених різними способами.

ЗРАЗОК: Молодий, молодь, молодість, молодіти, молодий /наречений/.

Друг, зелений, два, сам, учора, ой, ні.

 

2. Визначте спосіб творення слів.

ХДУ, жнивувати, лісостеп, чорнозем, майбутнє, вічнозелений, Олександра, безграмотний, обмін, юнь, по-приятельськи, впівголоса.

 

3. Доведіть тезу: «У часи швидкого оновлення лексичного складу української мови префікси (питомо українські й запозичені) активно включаються в процес творення слів. До того ж у неологізмах іншомовні префікси мають набагато вищу частотність, ніж питомі», виписавши з газет і журналів, інтернетних видань приклади речень зі словами, що мають префікси анти-, екс-, супер-, недо-, не-, поза-, над-, перед-.

 

4. Тенденція до економії засобів мовного вираження - значний стимул до появи таких слів, як подані нижче. У яких функційних стилях української мови вони вживаються? Що означають?

страхагент; арт-дилер, автодилер; офіс-менеджер, креатив-менеджер, топ-менеджер, бренд-менеджер.

Складіть із цими словами речення, увівши також і такі сполуки: наше майбутнє, майбутній рік, сходив уздовж і впоперек, кінець місяця, кінець села, приїхав на вихідні, певна мелодія, прибіг стрілою, народу – сила.

 


Сучасна українська літературна мова, ІІ курс, ІV ЗМ

Практичне заняття № 3Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)