Закресліть недоречні форми слів, що в дужках.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закресліть недоречні форми слів, що в дужках.а) Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

б) Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

в) Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

6.Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу, - це

а) витяг ;

б) копія ;

в) дублікат ;

г) відпуск .

7.До документів щодо особового складу входять:

а) запрошення, оголошення;

б) листи-подяки, листи вітання, листи пропозиції;

в) автобіографію, резюме, характеристику;

г) заява, телеграма, телефонограма.

8. Перелік документів, що додаються заяви, можна оформити так:

а) до заяви прикладаються такі документи;

б) до заяви додаються слідуючі;

в) до заяви додаються такі документи;

г) до заяви додаю.

Особисту заяву оформлюють

а) від руки в одному примірнику;

б) машинописом на бланку у станови;

в) від руки на бланку установи;

г) від руки у двох примірниках.

 

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

документ Формуляр документа
 
 
 
 

 

протокол А назва виду документа, адресат, заголовок, мета, текст, дата розсилання, підпис, контакти;
  звіт Б назва виду документа; номер; тематичний заголо­вок; заголовна частина, яка роз-ташовується вгорі; основна частина, що містить графи й рядки; примітки (якщо вони є)
Прес-реліз В назва виду документа; порядковий номер; дата, місце проведення; текст, підписи;
Службова записка Г назва виду документа; заголовок; текст; що склада­ється зі вступу, основної частини та висновків, пропо­зицій; підпис; дата; за потреби печатка;
    Ґ адресат, назва виду документа, дата, номер, заголо­вок, текст, підпис.

 

2.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

віза А Марченкові СП. Прошу розглянути пропозицію і доповісти до 17.08.2009 _________ 12.08.2010
  резолюція Б Завідувач кафедри культури української мови_________ С В. Шевчук
Гриф затвердження В ПОГОДЖЕНО Директор Інституту української філології_____________ А.В. Висоцький 27.07.2010
підпис Г ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова _____________ В.П. Андрущенко 25.05.2010  
  Ґ  

 

  Ґ Прошу підтримати Перший проректор _______________ В.П. Бех 25.08.2010

 

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

 

Правопис російських прізвищ українською мовою

  Прізвище А Б В
1. Ёлкин Йолкін Єлкін Елкін
2. Измаилов Ізмаілов Ізмаїлов Ізмайлов
3. Столетов Столєтов Столітов Столетов
4. Щипачев Щіпачов Щипачев Щипачов
5. Воинов Воинов Воїнов Войінов
6. Третьяков Третяков Третьяков Трет'яков
7. Королёв Королєв Королев Корольов
8. Пришвин Пришвін Прішвін Пришвин
9. Ереванский Ереванський Йереванський Єреванський
10. Бедный Бідний Бєдний Бедний

Пронумеруйте реквізити договору.

___Місце укладання договору;

___дата;

___заголовок;

___назва документа;

___відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб; ___текст договору;

___ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;

___ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;

___ підписи сторін.

 

5.Продовжіть речення:

 

1) Запрошення –це документ, який........................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

2) За змістом і формуляром запрошення подібне до............................................................

………………………………………………………………………………………………….

3) Цей документ містить такі реквізити..............................................................................

………………………………………………………………………………………………….

4) У тексті запрошення вказуються.......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Пригадайте правила етикету та напишіть невеликий твір художнього стилю: «Яке «добридень», таке й «дайбоздоров’я».

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

Варіант 14

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. Культура професійного мовлення –

а) наявність у людини постійної потреби шліфувати своє мовлення в процесі, спілкування у професійній сфері: вимову, словник, граматику; розширювати свої професійні знання як у царині мови, так і через мову;

б) це система вимог, регламентацій сто­совно вживання мови в мовленнєвій (усній чи писемній) діяль­ності; загальноприйнятий мовний і мовленнєвий етикет;

в) мова в реалізації, мова у функції, користування мовою як інструментом спілкування.

 

2. Документ, що укладається на підтвердження фактів,
подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб,
називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

3. Починати листа необхідно з :

а) викладання аргументованих вимог адресанта;

б) ввічливої форми звертання;

в) опису фактів і подій.

4. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:

а) коли хочете когось переконати;

б) коли хочете відповісти на запитання;

в) коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.

Закресліть недоречні форми слів, що в дужках.

а) Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану постачання продукції..

б) З метою (проведення, здійснення) спільних робіт ми (подовжимо, продовжимо) термін (дії, чинності) договору.

в) Ми (надсилаємо, посилаємо, висилаємо) Вам другий (екземпляр, примірник) листа. У листі (приведено, наведено) цікаві факти.

6.Визначте, яким документом за призначенням є накладна:

а) організаційним;

б) розпорядчим;

в) обліково-фінансовим;

г) довідково-інформаційним.

7. Спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера:

а) телефонограма;

б) радіограма;

в) факс;

г) телепрограма.

Після однорідних членів речення перед узагальнюючим словом ставиться

а) тире;

б) кома;

в) двокрапка;

г) лапки.

9.Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу:

а) пояснювальна записка;

б) звіт;

в) оголошення;

г) резюме.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

формуляр А матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу;
  Формуляр-зразок Б сукупність реквізитів, розташованих у певній послідов­ності на бланку;
документ В зуніфікована форма (службового) документа з надруко­ваною постійною інформацією і місцем, відведеним для змінної інформації;
реквізит Г модель побудови формуляра службового докумен­та, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити;
  Ґ окремий елемент документа.

 

2.

Стиль Характерні для цього стилю речення
 
 
 
 
 

 

публіцистичний А Лексикографія – розділ мовознавства, який визначає теоретичні принципи укладання словників (З довідника).
  науковий Б Десь зовсім близько від них невгамовно виводив свою пісню соловейко (Б.Комар).
художній В В інформаційному суспільстві знання стають безпосередньо продуктивною силою (В.Кремень).
офіційно-діловий Г Прошу призначити мене на посаду слюсаря-електомонтажника заводу «Кварц» (Із заяви)  
  Ґ  
епістолярний Ґ Щире стискання. Ваша Леся К... Паси-паси-паси-па...(З листа).

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

Правопис складних іменників

  А Б В
1. купівля продаж купівля-продаж купівляпродаж
2. Нью-Йорк Нью Йорк НьюЙорк
3. землероб земле роб земле-роб
4. норд-ост нордост норд ост
5. держбанк держ-банк держ банк
6. пів Києва пів-Києва півКиєва
7. віцепрезидент віце президент віце-президент
8. блок система блок-система блоксистема
9. людинодень людино день людино-день
10. сім-десятиріччя сімдесятиріччя сім десятиріччя

 

 

Розташуйте реквізити у послідовності, характерній для заяви (замість крапок напишіть номер реквізиту)

 

· Вказівка на додатки

· Текст.

· Адресант.

· Адресат.

· Підпис.

· Дата.

 

5.Продовжіть речення:

 

1) Звіт – це................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

2) За способом відтворення тексту звіти бувають...............................................................

…………………………………………………………………………………………………

3) Вони оформляються на.......................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

4) Звіт має такі реквізити.........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Прокоментуйте письмово,як ви розумієте слова: «Умій глядіть на землю з висоти, не смій на неї звисока дивиться»

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

Варіант 15

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. Офіційні доручення можуть бути:

а) разовими, загальними й постійними;

б) разовими, спеціальними й загальними;

в) спеціальними, загальними й тимчасовимиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.014 с.)