У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?а). Секретар на лікарняному, в зв’язку з епідемією.

б). У сфері економіки, в нашому деканаті.

в). В офісі конкурента, у офіційно-діловому стилі.

г). У протоколі зборів, приїхав зі Львова.

9. Літеру у на місці крапок треба поставити в усіх рядках, окрім:

а) …тома давалась взнаки.

б) ….країнській мові слово „біль” належить до чоловічого роду.

в) Я зустрів їх ... залі засідань.

г)Прийшов наш …читель.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

ліквідність А документ, котрий засвідчує авторство і виключне право на винахід
  нотаріат Б страховий документ, який засвідує укладення договору особистого або майнового страхування і його умови
патент В здатність вчасно погашати боргові обов’язки
поліс Г державний орган, який посвідчує права і факти, що мають юридичне значення, зокрема засвідчують вірність копій і витягів з документів тощо
  Ґ  

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

штраф А взаємопоміч
  трактувати Б явище
феномен В пеня
солідарність Г   тлумачити
  Ґ  
  Ґ вихованість

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Ненаголошені е та и в префіксах

  А Б
1. преамбула приамбула
2. президент призидент
3. прерогатива прирогатива
4. прицидент прецедент
5. прифект префект
6. презирство призирство
7. пристиж престиж
8. признатися презнатися

Ненаголошені е та и в суфіксах

  А Б
1. нагромаджений нагромаджиний
2. нескошині нескошені
3. натягниний натягнений
4. письмена письмина
5. мережево мереживо
6. мариво марево
7. довжилезний довжелезний
8. шестиро шестеро

5.Продовжіть речення:

1) Анотація – це.................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

2) У ній наводиться..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3) Анотація допомагає під час........................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

4) У кінці анотації............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Напишіть про своє студентське життя твір на тему: «Мої щасливі і радісні хвилини на факультеті.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

 

Варіант 29

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?

а) Лінійка завдовжки 20 сантиметрів.

б) Залишилось одне посадочне місце.

в) Навесні місто прикрашають живими квітами.

г) Виставкової зали ще не прибирали.

2. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:

а) дискусія, виступ, кодекс, доповідь;

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник;

в) виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія.

3. Стилістичнанорма – це..

а)відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

б) правильне слововживання;

в)правильна вимова звуків;

г) усталені зразки побудови речень, словосполучень

4. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:

а) прості та складні;

б) статистичні та текстові;

в) стислі, повні та стенографічні.

4. Укажіть рядок, у якому не названо етикетні вербальні засоби спілкування:

а) вибачення, присяга;

б) співчуття, розрада;

в) поздоровлення, віншуванням;

г) міміка і жести;

5.Укажіть рядок, у якому названо етикетні невербальні засоби спілкування:

а) згода, підтвердження;

б) несхвалення, докір;

в) цілування руки, контакт очей;

г) знайомство, представлення;

6. Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення:

а) оповідання, новели, повісті, романи, п’єси, поезія;

б) церковні служби, молитви, релігійно-обрядові дійства;

в) лекція, академічний виступ, промова;

г) листи, щоденники, записники, календарні замітки;

7. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, — це:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) штамп.

8. Віза — це:

а) зовнішнє узгодження документа;

б) узгодження документа з підвідомчими та не­підвідомчими організаціями;

в) внутрішнє узгодження документа

9. Змінний реквізит, який містить інформацію про по­дальшу роботу з документом, — це:

а) гриф погодження;

б) резолюція;

в) підтвердження;

г) гриф затвердження.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

статутний фонд А письмове розпорядження директивного характеру, яке надсилають повідомчим установам або підлеглим службови особам
  циркуляр Б сума основних і оборотних коштів, які надаються підприємству в постійне користування, що фіксується в його статуті.
факс В засіб факсимільного абонентського зв’язку, який дає можливість передавати графічну інформацію.
юридична особа Г підприємство(організація), яке володіє відособленим майном, може від свого імені набувати прав і нести обов’язки
  Ґ  

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

юрист А засада
  принцип Б правник.
пропорція В порція
пакт Г співвідношення  
  Ґ  
  Ґ угода

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис ненаголошених е та и

  А Б
1. шелестіли шелистіли
2. щебитати щебетати
3. вітерець вітирець
4. виредливий вередливий
5. протикла протекла
6. демократія димократія
7. пинал пенал
8. ливада левада

 

4. Подвоєння літер в іншомовних словах

  А Б
1. Гаввана Гавана
2. Андора Андорра
3. Марокко Мароко
4. Міссісіпі Місісіпі
5. Касандра Кассандра
6. Голландія голандський
7. Одіссей Одісей
8. Ніцца Ніца

 

5.Продовжіть речення:

1) Характеристика - це документ, в якому........................................................................

………………………………………………………………………………………………

2) Цей документ видає.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3) Характеристику пишуть або друкують........................................................................

………………………………………………………………………………………………..

4) Текст документа викладається від.................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Напишіть твір-роздум на тему: Якщо не я – то хто ж; як не сьогодні – то коли?

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

Варіант 30

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1. У складній заяві зазначається:

а) перелік документів, які додаються до заяви з ме­тою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання;

б) гриф обмеженого доступу до документа;

в) відмітка про засвідчення копій.

2. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

а) працівником відділу кадрів машинописним способом;

б) особисто машинописним способом;

в) особисто рукописним способом.

3. Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організація­ми тощо:

а) договір;

б) заява;

в) службовий лист.

4. Наказ щодо особового складу — це:

а) розпорядчий документ, який регламентує призна­чення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стяг­нення;

б) правовий акт, що його видає керівник підприєм­ства (структурного підрозділу) у межах своєї ком­петенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством;

в) розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.

5.За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

а) звичайні та колективні;

б) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потре­бують відповіді;

в) звичайні, циркулярні та колективні.

6. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів необхідно розмістити:

а) печатку підприємства, організації, установи тощо;

б) номер розрахункового рахунка у відділенні банку;

в) гриф затвердження, гриф узгодження з вищими ус­тановами.

7. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу для вас подію. Це можна зробити, оформивши документ:

а) лист-повідомлення;

б) лист-звернення;

в) прес-реліз.

8. Висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про нау­кові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають:

а) відгуком;

б) анотацією;

в) рецензією.

9. Документ, який є письмовим викладом власних ре­зультатів наукового дослідження і метою якого є вияв­лення знань студентів з конкретної дисципліни на пев­ному етапі навчання, називається:

а) науковою роботою (курсовою, дипломною);

б) статтею;

в) рефератом

 

Рівень 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)