Нормативним є таке вживання виділеного словосполучення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативним є таке вживання виділеного словосполучення.а) Придніп­ровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розробників прогресив­них технологій з представниками підприємств.

б) Придніп­ровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розроблювачів прогресив­них технологій з представниками підприємств.

в) Придніп­ровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розроблювальників прогресив­них технологій з представниками підприємств.

4. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотри­муватися їх;

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.

5. Розписка й доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.

У яких вказаних видах реалізується офіційно-діловий стиль мовлення?

а) закон, кодекс, статут, наказ, указ, доручення, протокол;

б) виступ, нарис, дискусія, фейлетон, памфлет;

в) лекція, монографія, дисертація, підручник, стаття;

г) трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість.

7. Документ – це:

а) засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини;

б) аркуш паперу із розміщеними на ньому реквізитами;

в) засіб закріплення інформації про події в житті людини;

г)аркуш паперу, на якому закріплені факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини.

8. Гриф затвердження розташовується:

а) з правого боку під кодом форми;

б) у верхній правій частині документа;

в) з лівого боку у верхній частині поля сторінки;

г) в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа.

9. Достовірним текст документа є тоді, коли:

а) в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів;

б) викладені в ньому факти відображають справжній стан речей;

в) у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті;

г) веде до прийняття адресатом пропозиції або виконання прохань, викладених у документі.

 

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

 

Форма спілкування Етапи проведення
 
 
 
 

 

Телефонна розмова А визначення місця й часу, встановлення контакту, формування мети, обмін думками та пропозиція­ми, закінчення розмови;
  Перемовини Б формулювання та обґрунтування власного бачен­ня проблеми, обмін аргументами й запитаннями із залу, останнє слово промовців;
Дебати   В представлення, чітке формулювання теми та стис­ле викладення проблеми, підсумовування сказа­ного, відповіді на питання слухачів;
бесіда Г момент налагодження контакту, викладення сут­ності справи, закінчення розмови;
    Ґ аналіз ситуації, визначення позицій та можливих варіантів розв'язання проблем, їх аргументація; безпосереднє обговорення; підсумовування та ви­конання досягнутих домовленостей.

 

 

Етапи дебатів Мета та завдання
 
 
 

 

Перший етап А кожному з опонентів надається можливість висловити­ся, наголосити на суті свого виступу, визначити хибну аргументацію опонента;
  Другий етап Б демонструвати інтерес до свого опонента, поважати його думки, повторювати свої аргументи, послуговую­чись різними мовними засобами;
Третій етап В кожен з опонентів викладає власний погляд чітко і зрозуміло упродовж обмеженого часу, наводячи пере­конливі аргументи, які стосуються суті й демонструють причинно-наслідкові зв'язки;
    Г доповідачам дозволено перебивати одне одного, нехту­вати реакцією опонента, примусити його втратити орієн­тацію, ставлячи каверзні питання.  
  Ґ  

 

     

 

 

Тест з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис префіксів

  А Б
1. предобрий придобрий
2. сітхнути зітхнути
3. сказати зказати
4. росгадати розгадати
5. мішрегіональний міжрегіональний
6. восвеличити возвеличити
7. прилетіти прелетіти
8. вітзначити відзначити
9. призвище прізвище
10. сбудити збудити

 

4. Розташуйте реквізити телеграми відповідно до вимог ( на місці крапок напишіть номер реквізиту)

• Адресат.

• Текст.

• Назва виду документа.

• Адресат.

• Номер.

• Назва міністерства.

• Герб.

 

5.Продовжіть речення:

1. Доповідна записка – це документ..., в якому........................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

2. Укладається з... або за.............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

3. Розрізняють доповідні записки…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Зміст повинен бути.................................................................................................................

 

 

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Напишіть твір-роздум на тему: Мовні реалії і яким я бачу майбутнє української мови.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (_________________)

Викладач Пелішенко О.Р. ( _______________)

Директор коледжуОбідняк Л.Т. (__________________ )

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА»

ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»

варіант №________

студента групи_________________________________

(абревіатура групи та номер)

ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА» денної форми навчання

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Оцінка Викладач
Прізвище Підпис
     

 

 

Варіант 11

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

 

1. Мова — це:

а) найважливішій, універсальний засіб спілкування, організації й координації всіх видів суспільної діяльності;

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації, мовної системи;

в) вища форма національної мови.

2. Установчий договір — це:

а) договір, спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків;

б) договір, що закріплює взаємні права й обов'язки всіх учасників його;

в) договір, який укладається між двома організаціями для проведення спільних досліджень.

3. У характеристиці треба вживати такі мовні звороти:

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;

б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;

в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.

4. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:

а) вибачення, подяку, співчуття;

б) заперечення, розраду, згоду;

в) вибачення, заперечення, з'ясування

5. Професійне мовлення — це:

а) спілкування людей, носіїв будь-якої професії за допомогою мови; мовна діяльність;

б) це слова або вислови, властиві мові представників певної вузької професії, групи людей, поставлених в особливі умови життя та праці;

б) публічне професійно-ділове мовлення – це мовленнєва діяльність професіонала у вигляді виступів на конференціях, зборах, спілкування з великим загалом людей.

6. Рубрикація – це:

а) це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін.;

б) поділ тексту на складові частини;

в) відступ на початку першого рядка кожної частини документа;

г) фрагмент тексту між двома такими відступами.

7. За стадіями створення документи поділяються:

а) рукописні, механічним способом;

б) справжні, підробні;

в) оригінали, копії;

г) первинні, вторинні.

8.Штамп – це :

а) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку;

б) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну

інформацію;

в) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок ;

г) початкова частина документа.

9.Друкована стандартна форма якогось документа з реквізитами, що містять постійну інформацію:

а) бланк;

б) формуляр;

в) дублікат;

г) копія.

Рівень 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.02 с.)