РОЗДІЛ 7. РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 7. РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХРечення – синтаксична одиниця комунікативної природи. Основними характеристиками речення є предикативність, фінітність, модальність, номінативний та комунікативний аспекти, інтонація. Існують різні критерії класифікації речень: кількість членів речення, мета висловлювання, подана в реченні інформація, число предикативних структур та наявність у них підмета і присудка, характер підмета і т.д. Відповідні типи речень у порівнюваних мовах є об’єктом типологічного дослідження.

Просте речення

Вправа 125.Визначте типи речень за метою висловлювання. З’ясуйте ізоморфні та аломорфні риси речень англійської та української мов щодо мети висловлювання.

 

Укр.: 1. Виходь із свого тихого захисту – гущини лісової, де ти в холодочку пахучому спочиваєш оповідні, ховаючись від гарячої спеки! (Панас Мирний). 2. В синьому промінні впали в трави тіні (Г. Коваль). 3. Може, це ти на уламках імперій встала, в неволі народжена пісне? 4. Краплини воску скапували вниз (Л. Горлач). 5. Тебе одну я серцем викликаю, одне ж бо тільки серце в грудях є! (О. Ющенко). 6. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній коханій моїй стороні (Леся Українка). 7. Люблю я жить! 8. Хто ж це біля столу з друзями сидить серед книжок? (В. Швець). 9. Колосом і цвітом оповита, знов розхорошілася земля (Б. Степанюк)

 

Англ.: Laura was terribly nervous. Tossing the velvet ribbon over her shoulder, she said to a woman standing by, “Is this Mrs. Scott’s house?” and the woman, smiling queerly, said, “It is, my lass”. Oh, to be away from this! She actually said, “Help me God!” as she walked up the tiny path and knocked. To be away from these staring eyes, or to be covered up in anything, one of those women’s shawls event I’ll just leave the basket and go, she decided. I shan’t even wait for it to be emptied.

Then the door opened. A little woman in black showed in the gloom. Laura said “Are you Mrs. Scott?” But to her horror the woman answered. “Walk in, please, miss”, and she was shut in the passage. “No”, said Laura, “I don’t want to come in. I only want to leave this basket.”

The little woman in the gloomy passage seemed not to hear her. “Step this way, please, miss,” she said in an oily voice, and Laura followed her (K. Mansfield).

 

Вправа 126.Першим за ступенем важливості критерієм визначення типу розповідного речення вважають наявність у ньому двох чи одного головних членів. Поділіть речення на односкладні та двоскладні, непоширені та поширені, з’ясуйте їх типологічні характеристики у порівнюваних мовах.

 

Англ.: 1. Не stared amazed at the calmness of her answer (J. Galsworthy). 2. We must go to meet the bus (A. J. Cronin). 3. Obedient little trees, fulfilling their duty (E. Kahler). 4. A beautiful day, quite warm (J. Galsworthy). 5. The bell rang (K. Mansfield). 6. Sometimes the past injects itself into the present with a peculiar force (S. Heym). 7. Garden, an old-fashioned one, full of roses. Time of year, July. Basket chairs, and a table covered with books, are set under a large yew-tree (O. Wilde).

 

Укр.: 1. Стебла багряніють (Гр. Тютюнник). 2. Вдень почне дрімати на ходу (О. Гончар). 3. Іду садом на край кутка, до провалля, і вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку (Гр. Тютюнник). 4. Колосся спіле. Перепілок схлип (В. Коломієць). 5. І знов лечу (Т. Шевченко). 6. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою залитий. Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинах (М. Рильський).

Вправа 127.Зробіть формульний запис словопорядку у нижченаведених реченнях, що демонструють його основі типи. З’ясуйте позицію присудка щодо підмета: а) на початку; б) у середині; в) в абсолютному кінці. Які типологічні групи мов можна виділити на основі критерію словопорядку?

 

Англ.: The sun is shining.

Фр.: Le soleil brille.

Нім.: Die Sonne scheint.

Укр.: Сонце світить. Світить сонце.

Рос.: Солнце светит. Светит солнце.

Тур.: ben okulagidiyourum (буквально: я школа в йду).

Вправа 128.Типологічно значущим є критерій узгодження / неузгодження присудка з підметом у двоскладному реченні.

 

а) Проаналізуйте подані нижче предикативні словосполучення і визначте, у яких категоріях спостерігається узгодження підмета з присудком у теперішньому часі, у минулому часі:

я пишу (бачу), ми пишемо (бачимо); ти пишеш (бачиш), ви пишете (бачите); він (вона) пише (бачить), вони пишуть (бачать); я писав (ла) (бачив (ла)), ми писали (бачили); ти писав (ла) (бачив (ла)), ви писали (бачили); він (вона) писав (ла) (бачив (ла)), вони писали (бачили).

 

Чи може узгодження у роді розглядатись як типологічна ознака? Чи проходить воно через усю підсистему українського дієслова? Якими формами часу і числа воно обмежене?

 

б) Перекладіть на англійську мову перелічені вище українські словосполучення, визначте випадки узгодження та їх відсутність в англійській мові.

До якого висновку приводить зіставлення української та англійської форм щодо ступеня поширеності узгодження як засобу вираження синтаксичного зв’язку підмета з присудком у кожній з мов?

Вправа 129.Проаналізуйте наведені нижче словосполучення щодо критерію взаєморозташування означуваних та означених членів речення.

Які з відомих вам європейських мов використовують препозитивні структури, постпозитивні структури?

 

Англійська Німецька Українська Французька
(the) cold snow white clay brown bread long hours warm breeze die warme Sonne der dichte Wald das neue Buch schöne Вlumen grüne Bäume високе небо зелений ліс веселий травень дощовий день довгий шлях le ciel bleu la neige froide le soleil chaud l’air frais l’avenue déserte

Вправа 130.У яких відомих вам мовах словопорядок є фіксованим? Як називається спосіб вираження синтаксичних відношень за допомогою фіксованого порядку слів? Порівняйте виділені структури в англійській та українській мовах з точки зору їх синтаксичного статусу і визначте залежність їх граматичних та лексичних значень від змін у розміщенні компонентів.

 

Англ.: This is horse cavalry. – This is a cavalry horse.

This is a silver spoon. – This is spoon silver.

Укр.: Це важка робота. - Ця робота важка.

Була сувора зима. - Цього року зима сувора.

 

Вправа 131.Ізоморфні чи аломорфні структури англійських та українських двоскладних дієслівних речень з точки зору місця присудка щодо підмета? Яка з двох мов допускає позиційні варіанти основного словопорядку: S + Р + О? Зробіть запис цих варіантів у вигляді формул. Наведіть власні приклади речень до формул.

Чи можна вважати функції словопорядку для англійської та української мов різними, а саме: в англійській мові ця функція перш за все граматична, а в українській мові основна функція словопорядку – це експресивна функція або функція актуального членування речення? Наведіть приклади.

 

Вправа 132.Аналіз двоскладних речень дієслівного типу в англійській та українській мовах виявив між ними аломорфізм за критерієм узгодження / неузгодження присудка з підметом. Доведіть це на наведених прикладах, переклавши їх на українську мову.

 

Англ.: My family is now in the country. It was eleven o’clock before the family were all in bed (Fh. Haray). The crew of the ship consists of twenty seamen. One by one the crew were helped on board.

Вправа 133.У якій з порівнюваних мов дієслова, що можуть виконувати функцію зв’язок, численніші й «змістовніші», оскільки поряд з їх основною граматичною функцією вони зберігають певну лексичну своєрідність?

 

Порівняйте:

Англійська мова Українська
to become famous to fall lame to get angry to grow tired to keep calm to go hungry to turn red стати відомим стати кривим розсердитися втомитися зберігати спокій залишитися голодним почервоніти

Вправа 134.При описі структури іменного речення користуються формулою S + Р + Хn(a, nu)c, де X – іменна частина.

 

а) Відобразіть структуру українських речень у вигляді формул, з’ясуйте особливості узгодження присудка з підметом.

 

1. Корови та телята для них альфа і омега всієї премудрості (Ю. Збанацький). 2. Тобі вже одинадцять років, а ти від горшка два вершка (І. Багмут). 3. Чіпка – сам не свій (Панас Мирний). 4. Матяш був на сьомому небі від щастя (В. Собко). 5. Україна – розкішний вінок із рути і барвінку (С.Васильченко). 6. Голос друга здавався чужим. 7. Ліс був березовий. 8. Місто було перебудоване.

 

б) Перекладіть речення на англійську мову та порівняйте їх. У чому виявляється обмежений характер узгодження присудка з підметом в англійській мові?

Вправа 135.Порівняйте англійські та українські речення.

Англійська мова Українська мова
1) It was cold. It was noisy. It is difficult. 2) The sun is down. The moon is out. Our time is up. Було холодно. Було шумно. (Це) важко. Сіло сонце. Зійшов місяць. Наш час вичерпався.

 

а) У чому виявляється своєрідність англійських речень першої групи? Чи можна розглядати семантично тотожні українські речення (у другому стовпчику) як структурно-ізоморфні англійським? До якого типу можна віднести ці українські речення, щодо критерію їх одно-, двоскладності?

 

б) Що відрізняє англійські речення другої групи з точки зору лексико-семантичної характеристики їх суб’єкта (на відміну від щойно розглянутих іменних речень) та морфологічної характеристики іменної частин? Чи можна у цьому разі говорити про структурний ізоморфізм обох мов? До якого типу двоскладних речень із двох можливих (дієслівного, іменного) належать українські речення за формою їх присудка?

Виведіть структурні формули для англійських та українських речень обох типів та порівняйте їх.

 

в) Дайте типологічне обґрунтування структурних розбіжностей англійських та українських речень. Зверніть увагу на фіксований порядок слів, що вимагає обов’язкової наявності підмета в англійській мові; морфологічну змістовність форми дієслова-присудка, що імплікує суб’єкт дії в українській мові.

Вправа 136. Згрупуйте односкладні речення за типами їх значень: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові. З’ясуйте морфологічний засіб вираження головного члена у безособових реченнях (безособове дієслово, особове дієслово з безособовим значенням, слово категорії стану, предикативна форма на -но, -то).

1. Той монастир недавно збудували (Л. Костенко). 2. Холодно надворі було (А.Тесленко). 3. Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся тим чистим, гарячим і пахучим повітрям (Л. Українка). 4. І раптом повстанців не стало (І. Ле). 5. Святі ворота взято на ланцюг (Л. Костенко). 6. За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм (Т. Шевченко). 7. Але як швидко побіля вогню не бігай – все рівно обпечешся (Гр. Тютюнник) 8. Стою – мов скеля непорушний (П. Тичина). 9. Яшкові не спалося (А. Головко). 10. Надворі стало ясно, хоч голки визбируй (І. Нечуй-Левицький). 11. Весною в селі встають рано (Гр. Тютюнник). 12. А вже світає. Сумно, сумно, сумно благословляється на світ (М. Луків). 13. Дихалося вільно, йшлося по землі легко (Ю. Збанацький). 14. Шукайте цензора в собі (Л. Костенко).

 

а) Яка з особових форм українського дієслова вказує:

1) на узагальнений характер дійової особи;

2) на означений характер дійової особи;

3) на неозначений характер дійової особи;

4) на безособові дії?

 

б) Визначте структурні моделі наведених вище речень.

в) Наведіть еквівалентні за змістом англійські речення для кожної із структурних моделей односкладних речень української мови.

г) Опишіть англійські речення щодо їх складу, форм підмета та присудка.

ґ) Назвіть структурні формули англійських речень та порівняйте їх із формулами українських речень.

д) Які явища ізоморфізму та аломорфізму спостерігаються в системі односкладних та двоскладних речень англійської та української мов?

Вправа 137.Прочитайте номінативні речення, визначте їх типи за семантикою (буттєві, описові, оцінні, називні, спонукальні), визначте засоби вираження їх головного члена. Перекладіть речення на англійську мову, зробіть типологічний аналіз номінативних речень у двох мовах.

 

1. Сонце! Сонце! Його перші промені вдарили по очерету, по лузі, по плесу. 2. Ранок, морозець. Порипує сніжок. 3. Славнозвісне місто Чигирин. Зелений луг над річкою Тясмин. Неділя. 4. Ах! Який чудесний Коропів хутір! (О. Вишня). 5. А суд, а суд! (Л. Костенко). 6. Ставок... Або Дніпро... Або Ворскла, Псьол, Десна (О. Вишня). 7. А коняка добра! Мужича коняка (О. Вишня).

Вправа 138.Нижче наводяться уривки з повісті Джерома К. Джерома «Троє в човні» та їх переклад на українську мову. Проаналізуйте тексти оригіналу та перекладу щодо структурних типів речень: двоскладних, односкладних; з’ясуйте кількісне співвідношення тих та інших у кожному з текстів; виділіть та згрупуйте типи «дієслівний» та «іменний» у двоскладних реченнях в англійському та українському матеріалі; визначте структурні моделі односкладних речень.

1. One gold morning of a sunny day, I leant against the low stone wall that guarded a little village church, and I smoked, and drank in deep, calm gladness from the sweet, restful scene...

It was a lovely landscape. It was idyllic, poetical, and it inspired me. I felt good and noble. I would come and live here, and never do any more wrong, and lead a blameless, beautiful life and have silver hair when I get old, and all that sort of thing.

 

Одного золотавого сонячного ранку я притулився до невисокої стіни, що охороняла маленьку сільську церкву, і курив, з глибокою, тихою радістю насолоджуючись безтурботною картиною.

Чудовий пейзаж! У ньому було щось ідилічне, поетичне, він давав мені натхнення. Я здавався собі добрим і благородним. Мені хотілося тут оселитися, ніколи більше не поводитися погано і вести бездоганне, прекрасне життя; мені хотілося, щоб сивина посріблила мені волосся, коли я постарію, і т.д., і т.д.

 

2. We wanted that supper.

For five-and-thirty minutes not a sound was heard throughout the length and breadth of that boat, save the clank of cutlery and crockery, and the steady grinding of four sets of molars!...

How good one feels when one is full – how satisfied with ourselves and with the world! People, who have tried it, tell me that a clear conscience makes you very happy and contented: but a full stomach does the business quite as well, and is cheaper, and more easily obtained, one feels so forgiving and generous after a substantial and well-digested meal – so noble-minded, so kindly-hearted.

 

Ця вечеря була для нас просто необхідною. Протягом тридцяти п’яти хвилин у всьому човні не було чутно й звука, крім дзенькоту ножів і посуду та безперервної роботи чотирьох пар щелеп...

Як добре себе почуваєш, коли наїсися! Яким буваєш задоволеним собою і всім світом! Після ґрунтовної, добре перетравленої страви почуваєшся такою великодушною, поблажливою, благородною і доброю людиною!

Вправа 139.Знайдіть ускладнені речення, визначте засоби ускладнення (однорідність, відокремлення, вставність, звертання).

 

Англ.: 1. She had become very drab and unattractive with all the hard work, no doubt (K. S. Prichard). 2. In the morning, however, there was a comforting excitement on leaving the train (E. Kahler). 3. There were tangerines and apples stained with strawberry pink (K. Mansfield). 4. Ah, to be a soldier, Michelangelo, to fight in mortal combat, to kill the enemy with sword and lance, conquer new lands and all their women? That is the life (N. Stone). 5. The light outside had chilled, and threw a chalky whiteness on the river (J. Galswotthy). 6. The weather being dark and piercing cold, he had no great temptation to loiter (Ch. Dickens).

 

Укр.: 1. Хмара сповзла за річку і зупинилась там, розгорнувши над лісом велетенські вороні крила (Гр. Тютюнник). 2. Привіт тобі, зелений саду, що в затишку колись ховав моє життя, мою відраду і тихо думи навівав (О. Олесь). 3. У печі, розмальованій по комину густою синькою, топилося (Гр. Тютюнник). 4. Там, замість житечка, в теплеє літечко терен зацвів (Г. Чупринка). 5. Я вірю, рідна наша мово, що твоя сила воскресне, що ти розвинешся чудово (Б. Лепкий). 6. По той бік річки, напроти сосни, заходило сонце, пославши на воду од берега й до берега шматок червоного полотна (Гр. Тютюнник). 7. На жаль, козацьке повстання на цей раз не вдалося (Я. Галан).

 

Які є ізоморфізми та аломорфізми у системі простих ускладнених речень англійської та української мов?

Складне речення

Вправа 140.Охарактеризуйте семaнтико-синтаксичні відношення між предикативними частинами складносурядних речень та з’ясуйте засоби їх вираження.

Укр.: 1. Вітерець дмухнув, і забриніли стебельця сіна, забриніла тирса тонко (О. Гончар). 2. Тато одразу розгадав мої хитрощі, і в мене покваснішало на душі (М. Стельмах). 3. Довго не розходились біля хати-читальні, а й потім ще купами стояли біля воріт допізна (А. Головко). 4. Нагорі чулася розмова, проте ніхто не поспішав спускатись в погріб (П. Гуріненко). 5. Чи то праця задавила молодую силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т. Шевченко).

 

Англ.: 1. It was high summer and the hay harvest was almost over (D. H. Lawrence). 2. All the rooms were brightly lighted, but there seemed to be complete silence in the houses (I. Murdoch). 3. You’ll either sail this boat correctly or you’ll never go out with me again (Th. Dreiser). 4. Brangwen never smoked cigarettes, yet he took the one offered, fumbling painfully with fingers, blushing to the roots of his hair (D. H. Lawrence). 5. Time passed and she came to no conclusion, nor did any opportunities come her way for making a closer study of Mischa (I. Murdoch).

 

З’ясуйте аломорфні та ізоморфні риси складносурядних речень в англійській та українській мовах.

Вправа 141.Охарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами складнопідрядних речень та засоби їх вираження. З’ясуйте ізоморфізми та аломорфізми складнопідрядних речень англійської та української мов.

 

Укр.: 1. День такий, що жалітися грішно на невдачі, нестачі, біду (А. Чубинський). 2. Мені спочатку навіть здалося, що кружляю на одному місці. 3. І навоювався стільки, що не на одну людську долю вистачило б (Є. Гуцало). 4. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори (А. Малишко). 5. Доти чоловік добрий, поки десяцьким не стане (Нар. творчість). 6. Е-е, якби на тітку Гафію не розгнівались, то вона б ще не таке розповіла про худібку, за її корови та звички (Є. Гуцало). 7. Оскільки електромотора не було, то динамку крутили руками (Гр. Тютюнник). 8. Щоб уникнути суперечки, Лихошерстний вирішив діяти дипломатично (І. Цюпа). 9. Як не грій гадюку, вона все одно укусить (Нар. творчість). 10. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський).

 

Англ.: 1. What you saw tonight was an ending (I. Murdoch). 2. I dislike what you call his trade (I. Murdoch). 3. That was what I came to find out (J. London). 4. Rosa had the feeling that she was both recognized and expected (I. Murdoch). 5. He watched until the final wisp of smoke had disappeared (E. Caldwell). 6. I could work faster if your irons were only hotter (J. London). 7. No matter how brilliant a physician is, a thing like that will ruin his career (E. Caldwell). 8. And you will find that it is scarcely less of a shock for you because you saw what you expected to see (I. Murdoch). 9. She could hardly hear his voice, so deafening and continuous was the clatter of the waves upon the stones (I. Murdoch).

Питання для самоперевірки

 1. Типологія простого речення; класифікація речень в англійській та українській мовах.
 2. Ізоморфізм та аломорфізм односкладних і двоскладних, дієслівних та іменних речень.
 3. Типологічна зумовленість структурних розбіжностей у парадигмі англійських та українських речень.
 4. Порівняльний аналіз порядку слів в українській та англійській мовах.
 5. Ускладнені речення в порівнюваних мовах.
 6. Типологія складного речення:
  • порівняльний аналіз складносурядних речень;
  • складнопідрядні речення в англійській та українській мовах;
  • типологічна характеристика підрядних речень у порівнюваних мовах.

 

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 324–342, 388–449.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 120–156.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 126–141.

 

 

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 181–198.

5. Гак В. Г. Сопоставительная прагматика / В. Г. Гак // Филологические науки. – 1992. – № 3. – С. 78–90.

6. Бурдина З. Г. Грамматика и коммуникативно-когнитивные стратегии интерпретации текста / З. Г. Бурдина // Филологические науки. – 1995. – № 4. – С.84–91.

7. Янко Н. А. Порівняльний аналіз опису стереотипних референтних ситуацій в англійській та українській мовах / Н. А. Янко, Л. М. Захарова // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2003. – № 4 (50). – С. 244–247.

Завдання для повторення та контролю

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.62.236 (0.01 с.)