РОЗДІЛ 6.ТИПОЛОГІЯ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 6.ТИПОЛОГІЯ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯТеоретичне вивчення структури речення передбачає побудову його моделі. Традиційна граматика дотримується моделі з виділенням членів речення. Відповідно аналіз речення містить виділення головних і другорядних членів речення та морфологічних засобів їх вираження.

Вправа 112.Українська та англійська мови належать до різних структурних типів. Проаналізуйте наведені нижче речення і дайте відповідь на питання: де найбільш чітко простежуються їх типологічні розбіжності – у морфології чи синтаксисі?

 

Англійська мова Українська мова
It was warm in the room. His thin pale face expressed nothing. At five sharp I left the house.   I have nothing to do. I’ve done everything. У кімнаті було тепло. Його худе бліде обличчя нічого не виражало. Рівно о п’ятій я вийшла з дому. Мені нічого робити. Я вже все зробив.

Вправа 113.На основі сукупності яких факторів можна визначити синтаксичну функцію слів у наведених нижче англійських реченнях?

 

She turned abruptly and faced John. The illness took a dangerous turn; the man’s face was flushed with fever.

Вправа 114.Слова яких частин мови виконують функції: а) підмета; б) присудка в англійській та українській мовах? Проаналізуйте наведені нижче речення та з’ясуйте, які типологічні особливості української та англійської мов можна виділити щодо вираження підмета та присудка.


Англійська мова Українська мова
It makes me happy to see you. Swimming is prohibited. It is getting cold. There was a long pause. Laughing is healthy. My brother is a doctor Я радий Вас бачити. Купатися заборонено. Холодніє. Настала довга мовчанка. Сміх корисний для здоров’я. Мій брат - лікар

Вправа 115.У наведених нижче реченнях виділені іменники є означеннями. З’ясуйте показники синтаксичної функції в кожній із мов. Які типологічні особливості морфологічного та синтаксичного рівнів української та англійської мов ілюструють ці приклади?

 

Укр.: а) Людина слова ніколи б так не вчинила.

б) Він – людина діла.

Англ.: a) A man of action really does things.

б) He is a man of his word.

Вправа 116.З’ясуйте, чи вживаються слова “stone” та “wall” як одна й та сама частина мови, один і той самий член речення в наведених нижче прикладах?

а) A stone wall surrounded the garden.

б) The wall stone was too heavy to lift.

Вправа 117.Якими членами речення є виділені слова в наведених нижче реченнях? Визначте засоби вираження синтаксичних відношень, характерні для даних членів речення в українській та англійській мовах. Виділіть аломорфні та ізоморфні ознаки.

 

Англ.: I saw a lovely sight. Не helps mе a lot. These parts are deserted. A vast plane unfolded before us.

 

Укр.: Карета під’їхала до будинку. Криві вулички збігалися до центру міста. Дзвіночок дзвенів і дзвенів. Подія зворушила мене.


Вправа 118.Визначте граматичний підмет і граматичний присудок у реченнях.

 

Укр. Мені хочеться їсти. Темно. У килимі дірка.

Англ.: It is cold. It rains heavily. There is a hole in the carpet.

 

Чи можуть існувати речення: а) без підмета; б) без присудка в українській та англійській мовах?

Вправа 119.В англійській мові поширені речення типу It is nice to see you. There is a book on the table, які є досить типологічними для англійської мови. Чому подібні речення викликають труднощі в україномовних студентів?

Порівняйте два англійські речення:

There is a book on the table.

The book is on the table.

 

Перекладіть ці речення на українську мову. Які засоби використовуються в українській мові для вираження категорії означеності / неозначеності?

Вправа 120.Який із нижченаведених прикладів належить до випадків формально-граматичного узгодження підмета з присудком, а який – семантичного (вираження лексичного значення множинності)?

 

This company is very pleasant.

Our company were a strange lot.

Які труднощі виникають під час вивчення англійських прикметників із субстантивованим значенням? Яке числове значення мають ці прикметники і в яких формах воно виражається? Наведіть приклади речень із ними.

 

Які типологічні особливості англійського дієслова щодо граматичних категорій зумовлюють більш широке вживання підтипу знеузгодженим підметом в англійській мові порівняно з українською? В якій з мов узгодження має регулярний формально-граматичний характер?

Вправа 121.Проаналізуйте наведені нижче приклади і виділіть у них підтип з узгодженим та неузгодженим присудком.

 

Bad workmen often blame their tools.

Shall I do it? – You must.

He is eager to come. – Well, he may.

He gives generously.

 

Чому єдиний випадок узгодження підмета з присудком у третій особі однини викликає труднощі у студентів?

Вправа 122.Перекладіть англійські та українські речення відповідно на українську та англійську мови. Які структурні розбіжності у складі присудка можна спостерігати в даному випадку в українській та англійській мовах?

 

Англ.: I don’t want you to fall ill. He is a boy of some talent. You’ll also grow old one day.

 

Укр.: Я хочу, щоб ти помовчав. Він хитнувся. Він став інженером.

Вправа 123.Проаналізуйте присудки в наведених нижче реченнях та з’ясуйте, чи є вони одно- чи двокомпонентними.

 

Не was obviously listening at the door.

He was wicked and scheming.

You should do it by all means.

I told you that I should do it.

 

Вправа 124.Зробіть синтаксичний розбір головних і другорядних членів речення за схемою: 1) визначте групу підмета і групу присудка; 2) назвіть простий чи складений підмет і чим він виражений; присудок простий, складений, подвійний; 3) іменний чи дієслівний, чим виражений; 4) дайте повну характеристику додатків (прямий / непрямий, засіб морфологічного вираження, значення відмінкової форми), означень (узгоджене / неузгоджене (керування, прилягання), тип зв’язку, поширене / непоширене, засіб морфологічного вираження), обставин (значення, засіб морфологічного вираження).

 

А 1. Настя пішла за матір’ю слідом (І. Нечуй-Левицький). 2. Сотні солов’їв щебетали на кущах молодого поросту (П. Мирний). 3. Шофер почав скидати на землю важкі мотки дроту (Ю. Збанацький). 4. Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків (М. Коцюбинський). 5. У млині стояв теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної муки (М. Коцюбинський). 6. На землі безладно розкидано каструлі, бляшанки з-під варення і кайла з обгорілими держаками (Ю. Смолич). 7. Причерствілий хліб, принесений орачем увечері додому, – найкращий хліб мого дитинства (М. Стельмах). 8. Зацвіла весна красна, квітом-цвітом простелилась до села (А. Малишко). 9. Трохи одпочити дозволено бідолахам та води напитись (Т. Шевченко). 10. Пропахли села сіном і травою в чеканні жнив і спілої черешні (А. Чубинський). 11. Знадвору веранду обплітав густими звоями дикий виноград (В. Кучер). 12. Днями сиділи в нетопленій хаті і не варили страви (М. Коцюбинський). 13. Мати пішла на город по буряки (П. Мирний). 14. Брови й плечі його полізли високо від здивування (О.Довженко). 15. І одразу наче всій природі дихнулося вільніше (О. Гончар). 16. У відчинених дверях досвітнім павутинням вигойдувався дим, а назустріч йому пробивався такий сонячний пилок, наче він творився в пору яблуневих відцвітань (М. Стельмах).

 

Б 1. Your coming home has made me as foolish as a young girl of nineteen (J. Abrahams). 2. It is distressing to me, Sir, to give this information (Сh. Dickens). 3. The sky shone pale (K. Mansfield). 4. I began to slammer my apologies (Du Marnier). 5. These days are finished ... I must begin living all over again (Du Maurier). 6. Why do you not want him to comeback and see me today? (K. Mansfield). 7. Laura helped her mother with the good-byes (K. Mansfield). 8. The first day’s journey from Gaza to Ascalon was intolerably tedious (A. Douglas). 9. The two men faced each other silently (A. Douglas). 10. It was just one little sheet of glass between her and the great wet world outside (K. Mansfield). 11. Lucia stopped them in their tracks with a stern command (A. Douglas). 12. She had to talk because of her desire to laugh (K. Mansfield). 13. He takes a glass and holds it to Essie to be filled (B. Shaw). 14. And for all her quiet manner, and her quiet smile, she was full of trouble (Ch. Dickens). 15. Then Gallic cleared his throat, and faced his son with troubled eyes (A. Douglas).

 

Перекладіть речення на англійську (А), українську (Б) мову, виявіть ізоморфні та аломорфні риси у відповідних членів речення у вихідній та в цільовій мовах.

Питання для самоперевірки

  1. Типологія членів речення.
  2. Структурно-семантичні типи головних членів речення в українській та англійській мовах, ізоморфні та аломорфні риси:
    • підмета;
    • присудка.
  3. Підмет у неозначено-особових і безособових реченнях в англійській та українській мовах; міжмовні відповідники.
  4. Присудок у моделі V + A з дієсловами-зв’язками в англійській мові та його структурний відповідник в українській мові.
  5. Ізоморфізм та аломорфізм у структурно-семантичних типах другорядних членів речення в англійській та українській мовах:

· додатка;

· означення;

· обставини.

  1. Типологічний аналіз відокремлених членів речення в порівнюваних мовах.

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 342–388.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 120–156.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 126–141.

 

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 172–181.

5. Бондар О. І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі / О. І. Бондар // Мовознавство. – 2009. – № 3–4. – С.118–125.

6. Липко И. П. Дистрибуция предикативной пары «личное местоимение + глагол» в разных сферах общения (на материале современного английского языка) / И. П. Липко, З. Н. Липко // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2007. – № 2. – С. 148–153.
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 356; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.014 с.)