ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ СИСТЕМАНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Синтаксис виступає в ролі найважливішої ланки не тільки вивчення й опису мови, але й її функціонування. Без синтаксису немає власне комунікації. Синтаксичні звороти різноманітні за своїм обсягом. В системі синтаксичних одиниць найпослідовніше протиставляються речення та словосполучення, які репрезентують відповідно великий та малий синтаксис. Одиницями типологічного співставлення на синтаксичному рівні мови виступають:

1) синтаксичні відношення, синтаксичні зв’язки та синтаксичні процеси;

2) словосполучення;

3) речення;

4) члени речення.

РОЗДІЛ 5.

ТИПОЛОГІЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення є найконкретнішою серед інших синтаксичних одиниць. Воно являє собою найвищий ступінь граматичної абстракції, чисте узагальнення безмежної кількості конкретних фраз даної мови (I. V. Khlebnikova). Словосполучення – окрема ланка структури речення. Воно утворюється як комплексне позначення предмета, дії чи якості, що об’єднує два-три різнопорядкові поняття (Г. М. Воронцова). Підставою для визнання словосполучення в ролі мовної одиниці стала наявність у виділених відрізків структури речення специфічної функції (вираження відношень між словами), значення (певний різновид відношень) та форми (модельна схема, яка передбачає певний спосіб зв’язку слів, наявність відмінкових закінчень та прийменників у залежного слова).

Синтаксичне словосполучення утворюється кожного разу за певною моделлю на основі різних лексичних одиниць для реалізації конкретних смислів конкретного повідомлення. Саме ця ознака словосполучення дає змогу розглядати його, з одного боку, як будівельний матеріал для речення i, з іншого, як компонент, вичленований з речення на основі логічних питань, що ставляться від головного слова. Словосполучення – підпорядкована реченню непредикативна синтаксична одиниця-конструкція, граматичне i змістове поєднання двох або більше повнозначних слів (чи словоформ), яке зі змістового боку є складним найменуванням явищ дійс­ності, а з формально-синтаксичного – сполученням повнозначних слів за допомогою підрядного або сурядного зв’язку, одиниця, що бере участь у побудові речення.

Вправа 89.Дайте визначення словосполученню. У чому полягає подібність словосполучення до слова (простої і складної будови) та аналітичної одиниці, які особливості зумовлюють їх відмінність? Яким чином можна довести, що "merry-go-round" в англійській мові та "сінокіс" в українській є словами, a "a merry fellow" та "косити сіно" - словосполученнями?

Вправа 90.Розподіліть наведені нижче словосполучення за видами синтаксичного зв’язку. Визначте основний (стрижневий) та залежний компоненти у словосполученнях, побудованих на основі підрядного зв’язку.

 

Англійська мова Українська мова
Не came to stay. The weeping and kicking stopped. They survived and came back. She came to see you and have a talk. I saw a large crowd. Я вас поважав та пам’ятав. Настав час прощатись. Він одержав бажаного листа. Дорослі та діти весело сміялись. Делегація прибула до Одеси.

Вправа 91.Охарактеризуйте підрядні словосполучення за типом семантико-синтаксичних відношень між їх компонентами та морфологічним вираженням стрижневого слова.

 

Англійська мова Українська мова
A lovely face. То write a novel. То sit still. A desire to work. Laughing children. A teacher’s desk. To come in time. The first day. The beginning of July. To depend on nobody. A spring garden. To elect Smith chairman. To be able to help. To meet her. Миловидне обличчя. Написати роман. Сидіти тихо. Бажання працювати. Радіючі діти. Стіл учителя. Прийти вчасно. Перший день. Початок липня. Ні від кого не залежати. Весняний сад. Обрати Сміта головою. Бути у змозі допомогти. Зустріти її.

 

Визначте засоби синтаксичного зв’язку (узгодження, прилягання, керування) в поданих англійських та українських словосполученнях.

Який із засобів є основним для кожної з двох мов? Типологічні відмінності якого мовного рівня зумовлюють різницю у провідних засобах синтаксичного зв’язку в англійській та українській мовах?

Вправа 92.Розподіліть англійські та українські словосполучення за трьома групами залежно від засобів синтаксичного зв’язку між їх компонентами: а) словосполучення з узгодженням; б) словосполучення з керуванням; в) словосполучення з приляганням.

 

Англ.: the edge of the bowl, those people, a tiny mouth, a teacup of water, Knights of the Round Table, old noises, magic beggar, parrot’s name, letters to write, Text Five, a mile’s distance.

 

Укр.: радісна звістка, школи в районі, професор Іванов, рядки з листа, історія країни, путивльський ліс, букети квітів, дорога в нікуди, привіт від подруги, вказівка секретарю, двадцятирічна вчителька.

Вправа 93.Випишітьсловосполучення, згрупуйте їх за типом синтаксичного зв’язку. Дайте повну характеристику кожному типу зв’язку (узгодження – повне чи неповне, за якими граматичними категоріями (рід, число, відмінок), у яких формах; керування – присубстантивне, придієслівне, приад’єктивне, приадвербіальне; сильне чи слабке; прийменникове чи безприйменникове; у якому відмінку).

 

1. Сивим туманом слався вонючий тютюновий дим самосадовий, легко хвилями гойдався над головами селян (А. Головко). 2. Обабіч по схилах гір розсипалися отари кіз та овець (О. Гончар). 3. Так жадібно пилось повітря, так вільно дихали груди, так широко очі дивилися немов востаннє (М. Коцюбинський). 4. На восьме літо у неділю, неначе ляля в льолі білій, святеє сонечко зійшло (Тарас Шевченко). 5. Він легко перекинув за обрій ніч і звитяжцем простував назустріч дневі (Б. Антоненко-Давидович).

 

Перекладіть виписані словосполучення на англійську мову, порівняйте типи синтаксичного зв’язку в мові перекладу.

Вправа 94.Для зручності запису компонентного складу словосполучення можна використовувати такі позначення: К – стрижневий компонент, А – залежний компонент. Для морфологічної характеристики компонентів вживаються традиційні позначення: v – дієслово, n – іменник, р – займенник, а – прикметник, nu – числівник, с – відмінок (при передачі засобів синтаксичного зв’язку), ( ) – для позначення узгодження компонентів із зазначенням, за якими категоріями відбувається узгодження.

Запишіть у вигляді формул запропоновані нижче словосполучення.

 

Англійська мова Українська мова
A wishing day. My love. To begin laughing. To see him. To explain to a pupil. This bird. Великі очі. Здійснити мрію. Зустріти нас. Перша перемога. Вирішити залишитися.

Вправа 95.Чим визначається важливість позиційного критерію – розміщення компонентів – у межах словосполучення у двох мовах? Проаналізуйте наведені нижче словосполучення англійської та української мов та з’ясуйте: а) в яких із них можливі зміни розміщення компонентів без порушення змісту; б) які смислові зрушення можливі при зміні порядку розміщення компонентів; в) в якій із двох мов позиція залежного компонента має сталий характер?

 

Англійська мова Українська мова
Loving children. A large city. A stone wall. To help a friend. To give Mary a prize. Люблячі діти. Велике місто. Кам’яна стіна. Допомогти другу. Вручити Мері нагороду.

Вправа 96.Яким чином можуть розміщуватися стрижневий та залежний компоненти в атрибутивних словосполученнях щодо один щодо одного? Розподіліть дані англійські та українські атрибутивні словосполучення на препозитивні та постпозитивні. Які ізоморфізми та аломорфізми в комбінаториці компонентів словосполучень ви виявили?

 

Англійська мова Українська мова
A house of grass. A beautiful house. A gravel path. Their hats. The art of painting. Reasons to speak. Page Seven. Feeble efforts. A telephone call. Lust for life. Рідна мова. Уміння слухати. Комір сорочки. Третя година. Поїздка до театру. Допомога сім’ї. Громадянин майбутнього. Переможці у районі. Мої уявлення. Велич подвигу.

Вправа 97.Доберіть формульний запис наведених нижче типів атрибутивних словосполучень:

а) атрибутивно-препозитивні з узгодженням;

б) атрибутивно-препозитивні з керуванням;

в) атрибутивно-препозитивні з приляганням;

г) атрибутивно-постпозитивні з керуванням;

ґ) атрибутивно-постпозитивні з приляганням;

д) атрибутивно-прийменникові з постпозицією та керуванням;

е) атрибутивно-прийменникові з постпозицією та приляганням.

1) (А + К); 2) Kn + pr + An; 3) Аn + Кn; 4) Аnc+К; 5) Кn + рr + Аnc; 6) Кn + Аnc; 7) Кn + Аn.

Вправа 98.Проаналізуйте тип атрибутивно-препозитивних словосполучень з узгодженням в українській мові (А + К) та його аналог з приляганням в англійській мові А + К.

 

а)Визначте частиномовну належність залежних компонентів поданих нижче українських словосполучень.

 

Зелена трава, перший урок, мій зошит, працююча жінка, сніговий покрив, студентське життя, січневий день, вузька доріжка, восьмий тиждень, їхня порада, читаюча машина, хутряна шапка, коротка сукня, зимовий сад, шкільне подвір’я, срібні ниті, тракторний завод.

 

б) Розподіліть наведені у завданні (а) словосполучення за групами, розшифрувавши їх формульний запис:

І. (Аa + Кn); ІІІ. (Аnu + Кn);

ІІ (Ap poss + Kn); IV.(Avpt + Kn).

 

в) Перекладіть словосполучення із завдання (а) на англійську мову та визначте їхній тип в англійській мові. Які типологічні особливості англійської мови щодо переважаючих засобів синтаксичного зв’язку зумовили широке вживання атрибутивних словосполучень типу А + К в англійській мові?

 

г) Розподіліть подані англійські атрибутивні словосполучення типу А + К за підтипами, розшифрувавши їх формульний запис:

І. Аn + Кn; ІІІ. Avpt + Kn;

II. Аa + Кn; IV. Anu + Кn.

 

A true scholar, a retired general, American producers, the third day, a brick house, a faithful friend, a speaking orator, a perfect stranger, spring leaves, the fourth part, a leading article, a kitchen table, a certain winner, the seventh day, a leather bag, April weather.

 

ґ) Яка частина мови використовується при перекладі на українську мову таких англійських словосполучень з іменникомв атрибутивній функції:

television watcher, glass capsule, chocolate river, grass roof, school uniform, October morning, vegetable stew, steel helmet, evil thing.

 

Яка частина мови в межах словосполучень, що розглядаються, не може вживатися в ролі атрибута в українській мові?

 

д) Які структурно-типологічні особливості англійської та української мов зумовлюють різницю у структурі атрибутивного словосполучення в умовах, коли атрибут виражає ознаку предмета щодо іншого предмета? Порівняйте:

Silk blouse – шовкова блузка.

Diamond ring – діамантовий перстень.

Chocolate factory – шоколадна фабрика.

Stone wall – кам’яна стіна.

Winter day – зимовий день.

Apple tree – яблуня (яблуневе дерево).

Theatre goer – театрал (театральний глядач).

 

Які зміни: синтаксичного характеру виникають при перестановці членів атрибутивних словосполучень в українській мові? Порівняйте:

шовкова блузка – блузка шовкова, діамантовий перстень – перстень діамантовий, шоколадна фабрика – фабрика шоколадна.

Які зміни лексичного характеру виникають при перестановці членів атрибутивних словосполучень в англійській мові? Порівняйте:

silk blouse – blouse silk;

diamond ring – ring diamond;

chocolate factory – factory chocolate.

Зробіть переклад словосполучень з другого стовпчика.

 

е) Для якої мови атрибутивно-препозитивні словосполучення з узгодженням становлять типологічну особливість? У яких граматичних категоріях відбувається узгодження у цих сполученнях в українській мові?

Порівняйте:

білий сніг – біла ковдра – біле поле; сонячний день – сонячного дня; соснове дерево – соснові дерева.

 

Чи представлений атрибутивно-препозитивний тип з узгодженням у сучасній англійській мові і якщо так, чи є він нечисленним / численним? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на морфологічні особливості іменних частин мови в сучасній англійській мові.

Порівняйте:

this book – these books.

that book – those books.

Вправа 99.Розподіліть англійські атрибутивно-препозитивні словосполучення з керуванням Anc + К на дві групи відповідно до семантики залежного атрибута:

the children’s toys, the spy’s companion, a day’s work, a moment’s thought, the boy’s bicycle, the horse’s tail, today’s paper, the decade’s events, the hockey season’s first event, the dog’s collar, several week’s vacation, Paganini’s last performance.

 

Перекладіть словосполучення на українську мову. Зверніть увагу на те, що атрибутивно-препозитивним словосполученням з керуванням (Anc + К) в англійській мові можуть відповідати атрибутивні сполучення двох типів в українській мові: the children’s toys – дитячі іграшки; іграшки дітей.

Вправа 100.а) Визначте частиномовну належність стрижневого та залежного компонентів атрибутивно-постпозитивних словосполучень з приляганням К + А, розподіливши подані англійські та українські словосполучення залежно від морфологічної характеристики компонентів на 3 групи:

І. Кn + Аn;

ІІ. Кn + Av;

ІІІ. Kn + Anu.

 

Англійська мова Українська мова
The river Severn, Lord Nelson, a desire to point, Chancellor Brandt, Note Five, a lawyer to consult, advice to follow, a book to read, Doctor Brown, Letter Six, Captain O’Connor, Unit Seven, Page Twelve, а letter to answer Порада подумати, професор Павлов, майор Томін, місто Коломия, наказ вистояти, ріка Міссісіпі, прохання помовчати, інспектор Іванов, бажання винайти, суддя Смирнов, острів «Кенгуру», країна «Дельфінія»

 

Які з розглянутих підтипів атрибутивно-постпозитивних словосполучень з приляганням К + А є ізоморфними у двох мовах, які з них виявляють аломорфізм?

 

б) Перекладіть словосполучення на українську (англійську) мову. В яких синтаксичних одиницях (словосполучення чи речення) реалізуються значення даних словосполучень в українській мові?

 

An article to read, wish to help, a monument to erect, things to remember, telegrams to send, a desire to travel, necessity to participate, an impulse to create, a letter to send.

Вправа 101.а) Розподіліть наведені нижче українські атрибутивно-постпозитивні словосполучення з керуванням Кn + Аnс на 3 групи залежно від форми відмінка залежного компонента:

І. Кn – Angen; ІІ. Кn + Andat; III. Kn + Aninst.

 

Тінь каштана, користування компасом, дорога лісом, гирло річки, щастя дітей, вдячність лікарям, поїздка теплоходом, телеграма адресату, учасники мітингу, екіпаж корабля, допомога учню, порада подрузі, подорож машиною, лист бабусі, громадянин країни.

 

б) Перекладіть українські словосполучення, виділені вами в підтип Кn + Angen, на англійську мову. Чи можна в англійській мові використовувати в усіх випадках перекладу цих словосполучень присвійний відмінок іменників? Порівняйте можливості українського родового відмінка та генітива в англійській мові. З чим пов’язані обмежені у вживанні форми -’s (-s’) в англійській мові?

Вправа 102.Розподіліть українські атрибутивно-прийменникові словосполучення з постпозицією і керуванням К + рr + Аnс на 4 типи:

І. Кn + рr + Angen; III. Кn + рr + Аn асс;
II. Кn + pr + Andat; IV. Кn + pr + An inst.

 

Поле за селом, казка про тварин, навчання з наполегливістю, піклування про здоров’я, будинок над морем, гроші на книги, покривало з вовни, банка з соусом, робота по дому, робота в саду, відстань від міста, місток через струмок, товариші по університету, балет на музику, дах із черепиці, папір для письма, здібність до мов, подорож по морю, танці під магнітофон, замок від дверей, малюнок з альбому, політ на кулі, квартира без зручностей, зустріч у подруги, прогулянка з матусею.

 

Перекладіть українські словосполучення на англійську мову. До якого переважного типу атрибутивних словосполучень їх можна віднести?

Вправа 103.Визначте основні типи наведених нижче атрибутивних словосполучень в англійській та українській мовах і запишіть їх за допомогою формул.

Англійська мова Українська мова
The teacher’s bag, Exercise Eight, the tales of the Amber Sea, golden hair, the book to read, Oxford University, the leg of the table, these children, weekly magazine, the rabbit’s tail, an ability to draw Місто Феодосія, вправи під музику, пухнате котеня, вечори на околицях, читання зі сцени, звичка обмірковувати, чудова дівчинка, тітчина кофта, спосіб мислити, уміння писати

Вправа 104.З наведених нижче уривків англійського тексту та його перекладу на українську мову випишіть атрибутивні словосполучення, запишіть їх моделі та охарактеризуйте їх, звернувши увагу на ізоморфні й аломорфні риси.

 

Англ.: They looked out across the endless acres of Gerald О’Hara’s newly ploughed cotton fields toward the red horizon. Now that the sun was setting in a welter of crimson behind the hills across the Flint River, the warmth of the April day was ebbing into a faint but balmly chill.

Spring had come early that year, with warm quick rains and sudden frothing of pink peach blossoms and dogwood dappling with white stars the dark river swamp and far-off hills. Already the ploughing was nearly finished, and the bloody glory of the sunset coloured the fresh-cut furrows of red Georgia clay to even redder hues. The whitewashed brick plantation house seemed an island set in a wild red sea, a sea spiralling, curving, crescent billows petrified suddenly at the moment when the pink-tipped waves were breaking into surf... The rolling foothill country of north Georgia was ploughed in a million curves to keep the rich earth from washing down into the river bottoms (M. Mitchell).

 

Укp.: Усі подивились туди, де на горизонті над щойно зораними безкраїми бавовняними полями Джеральда О’Хари полум’янів захід. Вогняно-червоне сонце сідало за високий гористий берег річки Флінт, і на зміну квітневому теплу з подвір’я повіяло духмяною прохолодою.

Весна рано прийшла в цьому році – частими теплими дощами і стрімко киплячою біло-рожевою піною у кронах кизилових та персикових дерев, що обсипали темні заплави річок і схили далеких пагорбів блідими зірочками своїх квітів. Оранка вже підходила до завершення, і багряна вечірня зоря забарвлювала свіжі борозни червоної джорджіанської глини ще густішим багрянцем... Вибілений вапном цегляний садибний будинок здавався острівцем серед збентеженого моря зораної землі, серед червоних, здійнятих, серпоподібних хвиль, наче закаменілих у момент прибою... Пагорбисті передгір’я Північної Джорджії зорювалися зиґзаґоподібно, утворюючи безліч спіралей, щоб не дати важкому ґрунту сповзти на дно річки.

 

Вправа 105.З’ясуйте семантичні відношення між стрижневим та залежним компонентами словосполучень з непрямим об’єктним керуванням і відповідно їх належність до дативної Kv + An(p)dat, інструментальної (орудної) Kv + An(p) inst та генітивної Kv + An(p) gen груп у межах одного підтипу.

 

Завдати тривоги, вчепитися кігтями, допомагати батькам, писати ручкою, досягти мети, кивати рукою, пояснити учню, випити води, вірити вчителю, писати олівцем, зичити успіху, купити хліба, кивати головою, вкритися інеєм, пахне м’ятою, подарувати Тарасові.

 

Перекладіть подані приклади на англійську мову. Які засоби вираження синтаксичного зв’язку використовуються в англійській мові для передачі аналогічних відношень?

 

Вправа 106.Перекладіть на українську мову наведені нижче англійські словосполучення з предикативною валентністю стрижневого дієслова. Словосполучення якого підтипу в українській мові їм відповідають?

 

To continue travelling, to start writing, to begin reading, to stop laughing, to quit crying.

Вправа 107.Яка характерна риса є спільною для об’єктно-прийменникового типу з керуванням Kv + рr + Аnс в українській та англійській мовах? Чому в українській мові, на відміну від англійської, вирізняють ланцюг підтипів у межах даного типу? Які прийменники в українській мові керують одним відмінком, двома, трьома відмінками?

Визначте підтип запропонованих нижче українських словосполучень і запишіть їх у вигляді формул. Порівняйте їх із підтипами англійських відповідників.

 

Забирати у полон, рости над ставом, від’їхати від будинку, повернутися до сніданку, забути про справу, поставити за шафу, охороняти від хвороб, вишивати на рушниках, стежити за дітьми, працювати під землею, впасти з даху, працювати з друзями, прилетіти з Німеччини, їхати по дорозі.

Вправа 108.Дайте відповідно українські та англійські еквіваленти наведених нижче простих об’єктних словосполучень.

 

Англ.: to play the piano, to play chess, to ride a bicycle, to drive a car.

 

Укр.: шукати роботу, писати статтю, прохання надати допомогу, говорити пошепки, заважати комусь.

 

З’ясуйте ізоморфні та аломорфні ознаки українських та англійських словосполучень, пов’язані з безприйменниковим в одній з мов та прийменниковим в іншій способами приєднання залежного компонента до головного.

Вправа 109.Розшифруйте наведені нижче формули і дайте визначення кожного з типів складних (з подвійною валентністю – об’єктною та предикативною) об’єктних словосполучень.

 

Кv + Аnс + Аnс – подарувати матері подарунок;

Kv + Аnс + Аn – to give John a present;

Kv + Аn(p)c + Аvinf – попросити сестру допомогти;

to ask her to help;

Kv + Аndir + Аvinf – to hear the wife sing.

 

Вправа 110.Які два підтипи можна вирізнити в межах складних об’єктно-постпозитивних словосполучень з керуванням і подвійною валентністю Kv + Ас + Ас в українській мові? Які типологічні особливості сучасної англійської мови з точки зору способів вираження синтаксичного зв’язку зумовлюють відсутність у ній даного типу?

Порівняйте два словосполучення і з’ясуйте, чому вони належать до двох різних типів, які це типи?

 

To send a friend a letter; відправити другові листа.

Вправа 111.Проаналізуйте наведені нижче англійські словосполучення і визначте, до яких типів вони належать:

to see the boy run, to want the boy to run, to see him run, to want him to run, to make the boy run, to make him run.

 

Покажіть за допомогою стрілок подвійну валентність стрижневого компонента, що виражається у його синтаксичних зв’язках з іменним та дієслівним об’єктами.

Перекладіть перелічені словосполучення на українську мову. В яких синтаксичних одиницях (словосполучення чи речення) реалізуються значення поданих словосполучень в українській мові?

Питання для самоперевірки

  1. Синтаксис як об’єкт порівняльної граматики.
  2. Фактори, що уможливлюють типологічне порівняння на синтаксичному рівні (за І.В. Корунцем).
  3. Порівняльний аналіз способів та засобів синтаксичного зв’язку в англійській та українській мовах.
  4. Синтаксичні процеси у порівнюваних мовах.
  5. Типологія словосполучень.
  6. Типи атрибутивних словосполучень в англійській та українській мовах.
  7. Типи об’єктних словосполучень у порівнюваних мовах.
  8. Ізоморфні та аломорфні типи словосполучень в українській та англійській мовах.
  9. Порівняльно-зіставний аналіз типів словосполучень в англійській та українській мовах.
  10. Міжмовна інтерференція у перекладі словосполучень.

 

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 281–324.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 118–120.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 119–126.

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 137 – 171.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.023 с.)