РОЗДІЛ 1. ІМЕННИК В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. ІМЕННИК В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХІменник – повнозначна частина мови з категоріальним значенням предметності, що містить номінації предметів, істот, абстрактних понять. Він має розвинені словотвірну та словозмінну парадигми, може поєднуватися з різними частинами мови та виконувати функції усіх членів речення. Іменник – провідний лексико-граматичний розряд слів з номінативною функцією. Йому притаманна унікальна властивість створювати навколо себе "субстантивну сферу" або, іншими словами, групу іменника різної складності побудови. Іменник виступає найпродуктивнішою частиномовною опорною одиницею підрядних словосполучень, які називаються іменниковими (субстантивними). Завдяки іменнику у комунікації малий синтаксис виконує роль не стільки наповнення якоїсь моделі висловлення, скільки організації, а також здійснення самого процесу спілкування.

Вправа 6.Які семантичні ознаки характеризують іменник як частину мови? Розподіліть подані нижче англійські та українські іменники за групами залежно від їх здатності бути назвами: а) речей, предметів; б) осіб; в) живих істот та організмів; г) речовин; ґ) фактів, подій, явищ; д) процесуальних і непроцесуальних ознак: якостей, властивостей, дій.

 

Англійська мова Українська мова
Table, help, tree, travel, sugar, duty, fellow, kindness, fox, caution, bank, safety, year, report, chair, question, policy, trip Блакить, вершки, сани, бесіда, людина, настрій, вітер, калина, радість, біг, окунь, мир, глибина, крупи, мова, аналіз

Визначте когнітивні складники поняття предметності.

Вправа 7. Проаналізуйте речення Legome is used in such cases з невідомим словом Legome. На основі чого це слово визначають як іменник?

Які формальні ознаки дають можливість ідентифікувати слово як іменник у сучасній українській мові? Чому в англійській мові морфологічний критерій у таких випадках часто не допомагає?

 

Вправа 8. а) Визначте основні синтаксичні функції іменників у поданих нижче реченнях:

1. We walked a mile.

2. My friend kept me company.

3. The corner of the room was dimly lit by the candle light.

4. The cat climbed to the top of the tree.

5. The sea was rough.

6. She became an interpreter.

 

б) Перекладіть речення на українську мову.

 

в) Чи збігаються синтаксичні функції іменника у двох мовах? Яка синтаксична функція є специфічною для іменників англійської мови? З якими особливостями морфологічного оформлення англійських іменників ця функція пов’язана?

 

Вправа 9. Знайдіть слова, що допомагають ідентифікувати іменник у таких парах речень:

1. One can hardly fail to recognize his works. – He works miracles.

2. It deals with the sweet and the bitter of life. – The pie tastes sweet.

3. They married for love. – The child came to love his nurse.

4. She cast a quick glance at him. – I saw him glance over his shoulder.

 

Вправа 10. Розгляньте реалізацію граматичної категорії числа в іменників у порівнюваних мовах. Опишіть ізоморфні та аломорфні випадки.

 

Англ.: pupils, dogs, waters, trousers, outskirts, scissors, money, mathematics, politics, wine, beauty, cattle, party, family, people, glass, wheat, spectacles.

Укр.:учні, собаки, води, штани, передмістя, ножиці, гроші, математика, політика, вино, краса, худоба, партія, сім’я, люди, скло, пшениця, окуляри.

 

Вправа 11. Знайдіть серед іменників Singularia Tantum і Pluralia Tantum. Поясніть вживання форм числа іменників, що розглядаються як Singularia Tantum. З’ясуйте, коли форми числа не виконують функції квантитативної актуалізації.

 

Англ.: 1. A perfect day. And an hour or so later, the heavens opened. 2. With Jenny he could imagine happiness that was credible, realistic. 3. Gareth’s troubles were sufficient 4. At that moment the waiter arrived back with the two double whiskies. 5. His government have sent him. 6.Would Gareth take it amiss if he were to come with his arms barely meeting round a great bundle of luxuries? 7. There was silence. 8. Where are your pajamas? 9. Some foods ran out almost at once. 10. The clothes I’ve got with me just aren’t made for deep snow. 11. There was no room for two people to stand. 12. He felt fierce excitement rising in him. 13. “Enough evidence is enough”, said a sergeant. 14. There was no longer any need for his energies to be concentrated on the long, cold, vigil against Dic Sharp. 15. They put down their empty glasses and looked at each other. 16. You adopted patronising airs towards him, didn’t you? 17. Rhiannon’s information never lied. 18. “A wine for the celebration”, he said (J. Wain).

 

Укр.:1. Біля брами сухо стрельнула дерев’яна засувка, розчинились дверцята (М. Стельмах). 2. Цей регіт обуренням одзивається в грудях сотника (М. Стельмах). 3. Підполковник ... на штанях, як діти, поїхав слизьким сіном прямо на тік (М. Стельмах). 4. На ставку з хлюпотом скидається риба (М. Стельмах). 5. Мовчки випили, потягнулися масними руками до сала (М. Стельмах). 6. Діло навіть не у грошах (М. Стельмах). 7. Вечір ллє у їхню кімнату потоки несказанної сині (М. Стельмах). 8. Він у розпачі повісив у клуні віжки і поліз у петлю (М. Стельмах). 9. Свирид Якович з сіней noчув, як його син-соловейко співав (М. Стельмах). 10. Холодна вода окропом ошпарила Тимофія (М. Стельмах). 11. Справді, для нього ці збори були незвичайні. 12. З-під шерстяної шапочки вибилось волосся (О. Донченко). 13. Озон. Вода. Сонце. ... Благодать. 14. На сходах вони дали дорогу флагманському терапевтові (В. Логвиненко).

 

Вправа 12. Перекладіть українські іменники на англійську мову та з’ясуйте ізоморфні й аломорфні риси у передачі ними категорії числа:

Щастя, радість, молоко, книга, нога, кеглі, ножиці, жнива, косовиця, чари, їжа, дрімота, заєць, колосся, шкарпетки, збори, молодь, сором’язливість, доба, крам, чорнобривці, огірок, теревені, літо, іменини, хитрощі, п’яльці, сум, канікули, межа, двері.

 

Вправа 13. Які із значень (об’єктне – прямого об’єкта та адресата дії, суб’єктне, означальне, означально-обставинне) реалізують наведені нижче українські відмінкові форми?

 

Зацвіли медовим цвітом; Земля обертається навколо сонця; любимо весну; місто Севастополь – герой; здіймало хвилі; людина слова; шкода здоров’ю; працюю лікарем; володію мовами; платити золотом; пиляємо дрова; спуск терасами; співати басом; їхати полем; Галині холодно; з’явилися на небі; вручили кращому читачеві.

 

Перекладіть подані словосполучення на англійську мову та прокоментуйте вживання й значення англійських відмінків.

 

Вправа 14. З’ясуйте значення відмінкових форм та особливості їх перекладу на українську (англійську) мову.

 

Англ.: mу father’s room, George’s sister, the dog’s head, a week’s absence, this year’s elections, yesterday’s news, at his finger’s ends, at the water’s edge, Oxford professor of poetry’s lecture, the Duke of Edinburgh’s speech.

 

Укр.: зразки вишивки, проміння сонця, побачив брата, випити чаю, бажати здоров’я, табун коней, вагон вугілля, правила гри, п’ять днів, гроші сестри, час дозвілля.

 

Вправа 15. Порівняйте українські субстантивні словосполучення з іменниками у родовому відмінку та еквівалентні їм англійські фрази, визначте риси функціональної подібності та розбіжності у використанні українського та англійського генітива:

а) родовий суб’єкта (діючої особи):

сміх дитини – the child’s laughter,

порада адвоката – the lawyer’s advice;

б) родовий об’єкта (особи, що підлягає впливу дії):

виключення учня – the pupil’s expulsion,

лікування хворого – the patient’s treatment;

в) родовий речової належності (особи, якій належить предмет):

книга сестри – a (the) sister’s book,

квартира Петрових – the Petrovs’ flat;

г) родовий невідчуженої належності (genitivus integri):

· особи щодо частин її тіла:

рука матері – a (the) mother’s hand;

· особи щодо її фізичних або духовних здібностей:

голос лектора – a (the) lecturer’s voice,

сміливість солдата – the soldier’s courage;

ґ) родовий міжособистісних стосунків:

друг перекладача – an (the) interpreter’s friend,

дочка вчительки – a (the) teacher’s daughter;

д) родовий службового (навчального і т.п.) стану означуваної особи:

студенти університету – students of the university,

робітники заводу – workers of a plant;

е) родовий предмета-носія ознаки, позначеної означуваним іменником:

глибина річки – the depth of a river,

запах тютюну – the scent of tobacco;

є) родовий якісної характеристики означуваного іменника:

жінка середнього зросту – a woman of medium

height,

людина великого серця – a man of a heart of gold;

ж) родовий предмета, міра якого виражена означуваним іменником:

шматок хліба – a piece of bread,

чашка чаю – а сир of tea.

 

Вправа 16. Визначте значення форм родового відмінка.

 

Англ.: 1. Nevertheless, I got through my day’s quota of reading (Ch. P. Snow). 2. My pupil’s year was a harassing one. I was restless (Ch. P. Snow). 3. The scandals came out, and George’s cross-examination was a bitter hour (Ch. P. Snow). 4. There were some disquieting rumours about George’s indiscretion in the town, the news of the birth of Marion’s child (Ch. P. Snow). 5. He had left his mackintosh on a peg outside the men’s cloakroom. 6. He had brought a few traveller’s cheques with him. 7. Ivo’s and Gito’s lorry was Canadian Dodge. 8. Gito’s set face. The lorry’s steep, battered sides. 9. Roger’s attack of nerves wore off (J. Wain).

 

Укр.:1) хитрість Марчука; 2) іменем закону; 3) каламуть сварки; 4) на самому краю джерела; 5) під склепінням черемхи й дикої яблуні; 6) хвилина очікування; 7) листок цупкого паперу; 8) дорога життя; 9) кохання його дівчини; 10) обличчя діда; 11) на край села; 12) шелестом опалого листя (М. Стельмах).

 

 

Вправа 17. З’ясуйте значення форм родового, давального та орудного відмінків у таких словосполученнях. Перекладіть словосполучення на англійську мову та спрогнозуйте можливі помилки у перекладі українських відмінків.

 

Р.в.: досить турбот; виступ музиканта; зичу щастя; країна гір; прогноз погоди; листя лип.

Д.в.: купила донечці; слава переможцям; допоміг дідусеві; гімн Сонцю; дітям весело.

О.в.: з радістю вибігли; славиться рослинністю; працює сторожем; не бачимося роками; пригостили грушею; заріс очеретом; довести прикладами; читання роману автором; відімкнути ключем.

 

Які особливості функціонування відмінкових форм заважають чіткій диференціації непрямих відмінків та визначенню для кожного з них інваріантного значення?

Вправа 18. Наведіть найстійкіші й найхарактерніші для сучасної англійської та української мов прийменниково-відмінкові відповідники, орієнтуючись на основні значення українських відмінків:

Р. в. – значення належності (у широкому розумінні слова);

Д. в. – значення об’єкта, що підлягає непрямому впливу;

О. в. – значення інструмента або способу, завдяки яким відбувається дія.

 

Вправа 19. Граматизовані прийменники сучасної англійської мови розглядають як еквівалентні відмінкові форми, але далеко не в усіх випадках їх вживання. Розгляньте приклади граматичного вживання таких прийменників поряд з їх функціонуванням у лексичних обставинних значеннях:

Не went to the station. He fought with his rival.   He went to the exhibition with his friend. Alarm is compounded of "all" and "arm". The village was to the north of the river. She is not at home to anyone. The dress was trimmed with lace. He drove in the nail with a hammer. The tails of his coat were soaked wet. wet. He felt fits of giddiness.

 

Які з наведених нижче визначень стосуються лексичного значення прийменника (і якого саме з обговорюваних), а які – його граматичного значення: сумісність, інструментальність, спосіб дії, контрагентивність, значення адресата дії, відокремлення, відхід, походження, належність?

 

Вправа 20. Зазначте можливі помилки у вживанні та перекладі англійських відмінкових форм і поясніть їх типологічні причини.

 

I meet my friend Lena.

I have a pencil.

I was a student. I am a student of the Sumy State University.

She came from Kyiv.

 

Вправа 21. Наведені нижче українські речення мають іменникові групи в орудному відмінку. Дайте англійські еквіваленти цим реченням із використанням прийменникових конструкцій, де можливо.

 

1. Виставку організовано вчителем.

2. Уляна накрилася від дощу плащем.

3. Будинок спалило блискавкою.

4. Від Ялти ми пливли катером.

5. Сашко цокотів зубами від холоду.

6. Він працював слюсарем.

7. Я малюю фарбами.

8. Матуся годувала немовля кашею.

9. Пахне хліб любов’ю трударів.

10. Ми задоволені подорожжю.

 

Порівняйте функціональні можливості української відмінкової форми (орудного відмінка) і відповідних їй в англійській мові граматизованих прийменників with та by. В якому із цих двох випадків (відмінкова форма – прийменникові відношення) багатозначність вища, а відповідно, ширше коло денотативних відношень, що передаються?

 

Вправа 22. а) Утворіть від поданих слів іменники жіночого роду та перекладіть пари на англійську мову:

олень, лось, ведмідь, заєць, цап, голуб, півень, гусак, качур, слон, король, імператор.

 

б) Порівняйте відповідники утвореним парам слів у німецькій (іншій іноземній) мові.

 

в) Перекладіть речення на англійську мову, зверніть увагу на виділені слова. Порівняйте мовні засоби на позначення об’єктивної статі в англійських та українських іменників.

 

1. Наша Оля – трудівниця. У мого тата золоті руки, він такий трудівник. 2. Восени я приніс зайченя у школу. 3. Чому, падаючи з висоти, кішка завжди приземляється на лапи? Кіт Пухнастик часто ловив мишенят собі на вечерю. 4. Кошеня жалібно нявкало. 5. На подвір’ї гуляла курка з курчатами. Раптом налетів яструб і схопив курча. 6. Взимку їжак спав у лісі під хмизом. На стежці Михась побачив їжачиху. 7. Спочатку лелека сиділа у гнізді – насиджувала яйця. Лелека зустрічає сонце вранці, а ввечері птах проводжає його на спочинок. 8. Дуб – найміцніше дерево наших лісів. 9. Навесні береза одягає ніжно-зелене вбрання, прикрашається сережками. 10. Молодого співака зацікавило складання музики. Співачка майже ніколи не повторює репертуар. 11. На жаль, він був недотепою. 12. Суддя Макаренко виступив з промовою. Суддя Орленко працювала вже три роки.

 

Вправа 23. Зіставте засоби вираження категорії означеності / неозначеності в англійській та українській мовах:

1. She stood back to let them squeeze past her into the row. – Вона відступила, дозволяючи їм протиснутися повз неї у свій ряд.

2. Laughter is not at all a bad beginning for a friendship and it is far the best ending for one. – Непогано, якщо дружба починається сміхом, а краще за все, коли вона ним і закінчується.

3. How do you find the news? – Як тобі ці новини?

4. After a pause Lord Henry pulled out his watch. – Якусь мить обоє сиділи мовчки. Тоді Лорд Генрі витягнув годинника.

5. There is something fatal about a portrait. – Кожен портрет містить у собі щось фатальне.

6. It was the little lady from whom he had fled. – Це була та сама жіночка, від якої він утік.

 

Вправа 24. Охарактеризуйте засоби вираження значень категорії означеності / неозначеності та їх місце в системі англійської та української мов.

 

Англійська мова Українська мова
1. I thought I had shut the door but it is still open.   2. The Earth rotates round its axis. 3. A man wants to see you. The man has called twice.   4. The telescope is an optical instrument. 5. Не is a Russian. 6. She is a teacher. 7. I had an egg for breakfast.   8. I’ll tell you a story.   1. Я думав, що зачинив двері, а вони все ще відчинені. 2. Земля обертається навколо своєї осі. 3. Якась людина хоче Вас бачити. Ця людина вже заходила двічі. 4. Телескоп – оптичний інструмент. 5. Він росіянин. 6. Вона вчителька. 7. Я з’їв (одне) яйце на сніданок. 8. Хочу розповісти Вам (одну) історію.

 

Які засоби використовуються в українській мові для передачі значень англійських артиклів? З’ясуйте ізоморфні та аломорфні риси категорії означеності / неозначеності в обох мовах.

 

Вправа 27.Передайте значення артиклів українською мовою, використовуючи їх еквіваленти:

1. The dog has comе home. The dog is a domestic animal.

2. There is a hill behind our house.

3. Give me a newspaper, please.

4. Language is a means of communication.

5. English is the foreign language I know best.

6. Everyone must study a foreign language.

 

Перекладіть речення на німецьку (іншу іноземну) мову, виявіть спільні й відмінні риси у вираженні категорії означеності / неозначеності.

 

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «типологія мов».

2. Порівняльна граматика як розділ типології мов.

3. Контенсивно-синтаксична й категоріальна типологія.

4. Концепція «типологічного паспорта» В. Д. Аракіна.

5. Поняття ізоморфізму та аломорфізму в порівняльній граматиці.

6. Види мовних універсалій.

7. Зв’язок порівняльної граматики з перекладом та методикою викладання іноземних мов.

8. Принципи й методи типологічного аналізу морфологічної організації слова.

9. Словозмінні морфеми у порівнюваних мовах.

10. Морфологічна класифікація мов: історія й місце в сучасній типології.

11. Синтаксична класифікація мовних типів.

12. Загальний порівняльно-типологічний аналіз морфологічних систем англійської та української мов.

13. Динаміка основних типологічних показників у історії англійської мови.

14. Типологія частин мови в різноструктурних мовах.

15. Особливості поділу словникового складу на класи в англійській та українській мовах.

16. Типологія граматичних категорій іменника в порівнюваних мовах.

17. Типологія іменника:

 • критерії виділення іменників у порівнюваних мовах;
 • категорія числа в англійській та українській мовах;
 • розбіжності у розподілі українських та англійських іменників за групами Singularia Tantum и Pluralia Tantum;
 • кількісні градації в системі іменників, ізоморфні й аломорфні риси;
 • категорія відмінка в порівнюваних мовах;
 • типологічні зміни категорії відмінка в історії англійської мови;
 • статус форманта -’s у системі англійського іменника;
 • семантичний та формально-структурний аспекти категорії роду;
 • засоби на позначення статі в англійській та українській мовах;
 • проблема існування граматичної категорії роду в сучасній англійській мові;
 • категорія означеності / неозначеності, типологія засобів її вираження в англійській та українській мовах;
 • статус артикля як особливої мовної одиниці, історія виникнення артиклів у процесі типологічної перебудови англійської мови;
 • категорія істоти / неістоти у порівнюваних мовах.

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 13–34, 179–213.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 7–51.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 78–94.

 

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 5–64, 94–118.

5. Кошевая И. Г. Сравнительная типология английского и русского языков / И. Г. Кошевая, Ю. А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – С. 10–17, 52–61, 199–214.

6. Аракин В. Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования / В. Д. Аракин. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 5–21, 52–73.

7. Серебренников Б. А. О лингвистических универсалиях / Б. А. Серебренников // Вопросы языкознания. – 1974. – № 2. – С. 3–16.

8. Гухман М. М. Понятийные категории, языковые универсалии и типология / М. М. Гухман // Вопросы языкознания. – 1985. – № 3. – С. 3–12.

9. Козинский И. Ш. Три заметки по типологии (Параметры морфологической классификации) / И. Ш. Козинский // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 144–145.

10. Николаев П. А. Типология и компаративистика: Современная жизнь понятий / П. А. Николаев // Филологические науки. – 1996. – № 3. – С. 3–13.

11. Озерова Н. Г. Теоретичні основи зіставного вивчення граматики близькоспоріднених мов / Н. Г. Озерова // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С.15–19.

12. Храковский В. С. Исчисляющие классификации в типологии / В. С. Храковский // Вопросы языкознания. – 1996. – № 3. – С. 42–54.

13. Литвак С. Я. Сопоставительная грамматика и перевод / С. Я. Литвак // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2003. – № 4 (50). – С. 124–128.

14. Гадилия К. Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках / К. Т. Гадилия // Вопросы языкознания. – 2009.– № 1. – С. 82 –90.

15. Аксенов А. Т. К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода / А. Т. Аксенов // Вопросы языкознания. – 1984. – № 1. – С.14–25.

16. Чернюк Н. И. Системные аспекты комбинаторики отвлеченных имен / Н. И. Чернюк // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2002. – № 3 (36). – С. 106–110.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.026 с.)