РОЗДІЛ 4. ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 4. ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИСлужбові частини мови – це незмінні синсемантичні одиниці, які не є членами речення, не мають граматичних категорій, а лише зв’язують повнозначні слова в словосполученні й реченні. Їх граматичним значенням є вираження відношень та зв’язків (прийменники, сполучники), означеності (артиклі), специфікації (частки). Окрему групу становлять вигуки та модальні слова. Незважаючи на те, що вони граматично незмінні та не виконують синтаксичної функції у реченні, дані одиниці мають повне лексичне значення: виражають почуття та емоції мовця, його ставлення до поданої у висловлюванні інформації.

Вправа 78.Зробіть аналіз прийменників, зазначивши: 1) з яким відмінком іменника (займенника, субстантивованого слова) вони вжиті; 2) які виражають граматичні відношення; 3) які за будовою; 4) яким синтаксичним зв’язком поєднують форму іменника з головним словом?

1. Сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ – густий, запашний і надзвичайно теплий. Горожани зовсім збожеволіли з такої несподіванки й висипали на вулиці (М. Вороний). 2. Ганну Михайлівну вчора запрошували в гості до коваля, проте за клопотами не змогла (Є. Гуцало). 3. Назустріч узбережжю море котить литво бурунів. Весніє вже; цвіте по підгір’ю миндаль, але весна холодна, з вітрами, з дощами, і шторми б’ють майже день крізь день (О. Гончар). 4. Наступного дня, по обіді, Джемма і Соломія зібралися йти до Фаусти Креспи. По дорозі Джемма розповідала про свою артистичну кар’єру (В. Врублівська). 5. Попід вікнами загупало. Іван, не заходячи до хати, пройшов до воріт (М. Олійник). 6. В легких платтях із крепдешину, в гімнастерках польових, і для щастя, для почину, баяніст заграв для них. На лади поклавши душу, не збиваючись ніде, про землянку, про Катюшу гру на совість поведе (А. Малишко). 7. По той бік затоки вигинається вподовж берега рядок вогнів рибальського селища (І. Гончаренко).

 

Перекладіть речення на англійську мову, визначте ізоморфні та аломорфні риси прийменників в англійській та українській мовах.

 

Вправа 79.З’ясуйте значення та морфологічну будову поданих нижче англійських прийменників. Порівняйте їх зі значенням та будовою українських відповідників.

 

In, below, with regard to, during, concerning, till, in front of, without, behind, under, in view of, outside, off, into, until, across, according to, with, along, up, inside, out of, owing to, at, regarding.

Вправа 80.Визначте сурядні та підрядні сполучники, з’ясуйте, до якої групи за значенням вони належать.

 

1. The stranger had not gone far, so he made after him to ask the name (Ch. Dickens). 2. Be quick, or it may be too late (Ch. Dickens) 3. ... real accuracy and purity she neither possessed, nor in any number of years would acquire (Ch. Bronte). 4. She stood quite silent while Butler appealed to her (Th. Dreiser). 5. Since Miss Wilfer rejected me, I have never again urged my suit (Ch. Dickens). 6. It seemed to him that he could contrive to secure for her the full benefit of both his life insurance and his fire insurance... (H. Wells). 7. The reference was as plain as it was unexpected (A. C. Clark). 8. Give me your promise that this shall be done (J. B. Priestly). 9. But for a long time we did not see any lights (E. Hemingway). 10. Once they reached the open country the car leapt forward like a mad thing (I. Murdoch). 11. Mrs. Banks has come down into the Yard tonight, on purpose that you should hear him (Ch. Dickens). 12. In that small room he seemed even bigger than I remembered him. 13. He prized the pencil, because it had been a gift from his mother (G. E. Warren). 14. As soon as he had gone, I looked at the clock (Ch. P. Snow).

 

Вправа 81.Проаналізуйте сполучники за роллю в реченні, за характером семантико-синтаксичних відношень, які вони виражають, та за будовою.

Перекладіть речення на англійську мову. Які спільні та відмінні риси сполучників в англійській та українській мовах?

 

1. В небі хмарка, наче білий лебідь, пропливає в далекії краї, вітер спілі колоски теребить, а я руки згадую твої (Д. Павличко). 2. Якби з ким сісти хліба з’їсти, промовить слово (Т. Шевченко). 3. В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді, не було (Т. Шевченко). 4. Татарські погроми зменшили нашу літературну продукцію, проте спинити вони її не змогли (І. Огієнко). 5. Змолоду треба набратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця (І. Цюпа). 6. То наближаючись, то віддаляючись, але не стихаючи зовсім, гуркотіло і гуркотіло два трактори в полі (І. Рябокляч). 7. Не боїться любов розлуки, не дається печалі в руки, синім зором зорить у далі, хоч за це й не дають медалі (А. Малишко). 8. Хіба що земля висохне так, що аж потріскає, то тільки тоді вони пропадають, а то живуть довго (О. Воропай).

 

Вправа 82.Виділіть у реченнях частки, назвіть розряд за функцією та з’ясуйте їх значення. Знайдіть аналітичні форми дієслів і розкрийте формотворчу роль часток у них.

 

1. Вже б нікуди звідси не їхав, так і зостався б у Бережанах (Є. Гуцало). 2. Ми лише зціплювали зуби, намагаючись не ойкати (В. Нестайко). 3. Тож завтра кожний з них піде до рідної оселі, чого ж сидять вони такі смутні та невеселі? 4. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би й хто кликав (Казка). 5. Гаразд, моя доню Ізольдо, я золота в сонця візьму, блакиту морського позичить попросим русалку саму. 6. Ти мені покажи, як сідати, то й я сяду. – Та от же так, дивися! 7. Усі сили й життя, віддав він землі, сподіваючись, що вона коли-небудь подарує йому втіху (О. Бойченко).

 

Дайте англійські відповідники часткам, виявіть їх ізоморфні та аломорфні риси у порівнюваних мовах.

Вправа 83.Знайдіть у реченнях частки та визначте, до яких груп вони належать. Що є спільного та відмінного у класі часток в англійській та українській мовах?

 

1. It is just because I want to save my soul that I am marrying for money (B. Shaw). 2. Rosa feared this power, but she enjoyed it too. 3. Oh, doctor, do you think there is any chance? (B. Shaw). 4. We merely want to see the girl and take her away (Th. Dreiser). 5. I shall also try to be there at ten (H. Wells). 6. Tom, you’ll manage it and if you do I’ll give you something ever so nice (M. Twain). 7. They did not even look at him (W. Faulkner). 8. We followed him along the corridor... He never looked back, he never hesitated (M. Collins).

Вправа 84.Прочитайте виразно англійські речення. Знайдіть вигуки, визначте, емотивні чи імперативні вони є. Доберіть українські відповідники вигукам, виявіть їхні ізоморфні й аломорфні риси у порівнюваних мовах.

 

1. “The Boers are a hard nut to crack, uncle James”. “H’m!” muttered James. “Where do you get your information?” (J. Galsworthy). 2. “Good Lord!” said Fleur. “Am I only twenty-one? I feel forty-eight”. (J. Galsworthy). 3. Heavens! How dull you are! (R. B. Sheridan). 4. Ah! You are, both of you are good-natured (R. B. Sheridan). 5. A man jumped on the top of the barricade and, waving exuberantly, shouted: “Americans! Hurrah!” 6. “Hark!” cried the Dodger at this moment, “I heard the tinkle”, catching up the light, he crept softly upstairs (Ch. Dickens). 7. “Who is that?” she cried “Hush, hush!” said one of the women, stooping over her (Ch. Dickens). 8. Well, I don’t like those mysterious little pleasure trips that he is so fond of taking (E .L. Voynich). 9. Here! I’ve had enough of this. I’m going (B. Shaw).

 

Вправа 85.Прочитайте речення. З’ясуйте функції вигуків та звуконаслідувальних слів за значенням, порівняйте їх з англійськими корелятами. Якими способами перекладаються вигуки на англійську мову?

 

1. Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм «кру-кру»: – Чуєш, брате мій, товаришу мій? Відлітаємо! (Остап Вишня). 2. Спасибі, – сказала нарешті Улянка. – Я забула, що треба подякувати. 3. Дзелень, дзелень!... – забило на вежі, видко, дев’яту годину (А. Головко). 4. Ого-го! Та тут, мабуть, на одну підводу не забереш! 5. Ура! Ура, Панченко! – дружно лунають вигуки в залі (О. Бойченко). 6. Тсс! – хтось іззаду. І стихло (А. Головко). 7. Ох, той щоденник... Хоч би він не потрапив до чужих рук...(М. Стельмах). 8. Ой, снігу, снігу! Прийшла в ліс зима. 9. Ет, багато казати, та мало слухати, – хмурніють очі майстра (М. Стельмах).

Вправа 86.Знайдіть у реченнях модальні слова та з’ясуйте їх значення. Перекладіть речення на українську мову та поясніть засоби передачі модальних одиниць цільовою мовою.

 

1. Over the ridge she would find him. Surely she would find him (H. Wells). 2. He had stopped their mouths, maybe, but at what a cost (J. Galsworthy). 3. Can I possibly have made a mistake? She thought (E. Forster). 4. She was probably dissatisfied just as he was (Th. Dreiser). 5. “May I escort you home?” he said (R. Hichens). 6. “There must be something wrong somewhere”, he said with a solemn, dejected movement of his head (E. Caldwell). 7. Knowledge of something kept from her made him no doubt, unduly sensitive (J. Galsworthy). 8. “You’re to go now, Blick!” said Hunter, getting up (I. Murdoch). 9. I didn’t save a penny last year and so I had to come here for the summer (Ch. Williams). 10. He saw Fleur, standing near the door, holding a handkerchief which the boy had evidently just handed to her (J. Galsworthy). 11. I did something – a certain thing – something I shouldn’t have done – but couldn’t help it! (E. Caldwell). 12. He ought to have phoned Simkin earlier, knowing his habits (T. Bellow).

 

З’ясуйте ізоморфізми та аломорфізми в засобах вираження модальності в англійській та українській мовах.

Вправа 87.Перекладіть речення на українську мову. Зіставте англійські та українські речення, визначте ізоморфні та аломорфні риси службових (допоміжних) дієслів в обох мовах.

 

1. Не is washing his hair. 2. I do not live in a flat near the centre of the town. 3. I’ve been to France, Germany, Sweden and the United States. 4. I was born in Dublin in 1981. 5. How did you break the window? 6. She was crying because she had some bad news. 7. They were going to school. 8. They will go to the seaside next summer.

Вправа 88.Перекладіть текст на англійську мову. Зіставте тексти оригіналу та перекладу, проаналізуйте ізоморфні та аломорфні риси службових слів англійської та української мов.

 

Ярмарок

Ще й сіріти надворі не починало, а під дверима мов з гучномовця:

– На ярмарок! Уставайте!

То Веремій Васильович парою своїх уже до школи під’їхав.

На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід і щоб не проґавити жодної з того ярмарку хвилини...

Дехто так іще звечора волами посунув. То так, щоб по дорозі ще й попасти товаряку, – буде тоді вона на ярмарку, як налита, і коштуватиме тоді вона «цілий світ».

– Н-н-о, малі!

Малі біжать, хвостами крутять, «хід» торохтить, печінки, губи й зуби стрибають.

...На ярмарок!

Благословилося на світ. Виткнуло заспаний писок сонце, стьобнуло промінням по луках, по степах, посадах, по левадах...

І видко: аж-аж-аж: ген до того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися... І кіньми, і волами, і коровами... І гарби, і вози і возенята... З кучами, з сіном, з соломою. А на возах і кури, і вівця скручена, і теля мекає, підвестись намагаючись... А за возами і стригунці, і бузівки, і корівки з прив’язаними до хвоста телятками.

– Гей! Цоб! Цабе! Н-н-но!

На ярмарок!

І ідуть, і ідуть, і ідуть, і ідуть...

І дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка, жива й покручена, що за отой лісок, не поспішаючи полізла...

І де її голова, і де її хвіст – невідомо, бо за лісок аж вона потяглася, а хвіст за отим бугром, десь там іззаду...

(Остап Вишня)

 

Питання для самоперевірки

  1. Типологія прийменника.
  2. Порівняльний аналіз сполучників англійської та української мов.
  3. Спільні та відмінні риси часток у порівнюваних мовах.
  4. Вигук в англійській та українській мовах.
  5. Типологія модальних слів.
  6. Роль службових (допоміжних) дієслів в аналітичних мовах.

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 257–274.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 104–122.

 

Додаткова

3. Гриценко М. И. Модальные частицы немецкого языка как иллокутивные индикаторы / М. И. Гриценко // Вісник ХНУ. – 2003. – № 609. – С. 140–142.

ЧАСТИНА ІІ

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.012 с.)