РОЗДІЛ 3. ДІЄСЛОВО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 3. ДІЄСЛОВО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХДієслово – граматично найскладніша частина мови, оскільки відіграє головну роль у вираженні предикативної функції речення. Його складність полягає й у різноманітних класифікаціях та представленості у двох формах – особовій та неособовій. Загальне категоріальне значення усіх форм дієслова – динамічний процес, дія. Дієслово має більше граматичних категорій, ніж будь-яка інша частина мови. У складі синтаксичних одиниць воно сполучується з іменником, займенником, прислівником.

Вправа 51.Які семантичні ознаки притаманні дієслову як частині мови?

Розподіліть наведені нижче українські та англійські дієслова за чотирма групами залежно від їх здатності позначати: а) дію; б) процес; в) стан; г) ставлення.

Укр.: бігти, мати, стати, любити, продовжувати, хотіти, прагнути, могти, вважати, читати, міркувати.

Англ.: play, sit, let, carve, think, wish, buy, last, be, get, lie, bring, engage, swim.

 

Значення слів flight, asleep теж пов’язані з дією та процесом. Чому не можна їх віднести до дієслів? Чи достатній лише семантичний критерій для визначення тієї чи іншої частини мови?

Вправа 52.Виділіть дієслова у реченні, що являє собою певний вигаданий зміст.

 

Woggles ugged diggles.

 

а) Завдяки яким критеріям ви зробили вибір?

б) Уявіть собі у відриві від контексту англійське слово «palaver» та українське слово «фальцювати». Які типологічні особливості української та англійської мов роблять у першому випадку неможливим, а у другому випадку елементарно простим визначення частини мови? На основі яких ознак ідентифікували друге слово як дієслово?

Вправа 53.Проаналізуйте наведені нижче речення і з’ясуйте основні синтаксичні функції, характерні для англійського дієслова як частини мови.

 

1. Pat led the way into the library.

2. I have come to speak about that poor girl.

3. Whom do you want to see?

4. I have a problem for you to solve.

5. I have never heard her complain.

6. She is her own enemy.

 

Перекладіть речення на українську мову. Чи збігаються синтаксичні функції дієслова в українській та англійській мовах?

Вправа 54. На основі наведених нижче прикладів визначте, які комбінаторні особливості характерні для англійського та українського дієслів.

 

Англ.: 1. The doctor turned his head when the missionary came back. 2. It was not like our soft English rain that drops gently on the earth. 3. Tell him I can get work in London. 4. You look fine today. 5. I usually take breakfast at nine. 6. You’ll never see me cry.

 

Укр.: 1. Розмовляли довго. 2. До воріт підійшла листоноша і віддала листа. 3. Я не змогла вчинити інакше. 4. Ви сьогодні маєте чудовий вигляд! 5. Він багато розповідав мені про вас.

 

Які з наведених вище англійських речень можуть викликати труднощі в україномовних студентів під час перекладу внаслідок розбіжностей у комбінаториці дієслова в порівнюваних мовах?

Вправа 55.Визначте, які з виділених слів є дієсловами. На основі яких критеріїв ви їх виявили?

1. I shall be so thankful not to face another drive alone.

2. He came face to face with the enemy.

3. We must oil our engine well.

4. So they took oil cans with funny long noses.

5. That night he could not get any sleep till late.

6. It’s a shame to sleep at such a time.

 

Проаналізуйте когнітивні складники поняття «дія».

Вправа 56. 1) Виявіть однопорядкові граматичні категорії дієслова в українській та англійській мовах.

2) Поясніть зміст дієслівних категорій способу, особи, числа.

3) На основі яких категорій протиставлені граматичні форми? З’ясуйте засоби вираження даних категорій:

ask is asking
asked was asking
has asked has been asking
is asked is being asked
was asked was being asked

 

4) Проаналізуйте наведені нижче пари словоформ і дайте відповіді на запитання:

а) дані форми є синтетичними чи аналітичними?

б) чи є серед них словоформи з нульовим покажчиком (маркером)?

в) за якими граматичними категоріями протиставлені дані словоформи та які засоби їх вираження?

 

Укр.: мити – митися; мити – вимити; мив – мила; мило – миємо; мий! – мив би; миєш – миє.

 

Англ.: to write – to have written; having written – having been written; write – writes; write! – write; writes – is written; was written – had been written.

 

5) Порівняйте місце категорії особи (в її морфологічному вираженні) в українській та англійській мовах. Які труднощі викликають розбіжності у засобах вираження категорії особи в обох мовах у процесі перекладу з англійської мови та навпаки?

Вправа 57.Проаналізуйте наведені нижче пари дієслів доконаного та недоконаного виду, виділіть систему морфологічних засобів, що використовується для вираження видових значень в українській мові:

а) одягти – одягати, накрити – накривати, наказати – наказувати;

б) стрільнути – стріляти, кольнути – колоти;

в) спати – виспатись, їхати – приїхати, робити – розробити, плакати – заплакати;

г) розрізняти – розрізнити, поглинати – поглинути;

д) насипáти – насипати, розрізáти – розрізати.

 

Вправа 58.Порівняйте видо-часові характеристики дієслів.

 

Робити – зробити; to do – to be doing; робив – зробив; did – have (has) done, had done, was doing; write – писати, написати; send – посилати, відіслати; fall – падати, упасти.

Вправа 59.Знайдіть в англійській мові еквівалентні засоби для опису подібних ситуацій:

а) ситуація одиничної (неповторюваної) дії (недоконаний вид):

 

Повітряна куля повільно підіймалася вгору.

 

б) ситуація повторюваної дії (недоконаний вид):

 

Вона багато разів мене рятувала.

Зазвичай він повертався додому рано.

 

в) ситуація постійного відношення (недоконаний вид):

 

Село розкинулося біля лісу.

 

г) ситуація узагальненого факту (недоконаний вид):

 

Пригадується, у вас був товариш ... він все вірші читав.

 

ґ) ситуація одноразових змінних дій (доконаний вид):

 

Іван розкрив книгу і приготувався читати.

 

д) ситуація завершеної результативної дії (доконаний вид):

 

Погляньте, на цих аркушах я виклав свої думки.

Вправа 60.а) Доберіть англійські еквіваленти до наведених нижче українських прикладів і з’ясуйте в них мовні засоби вираження видових значень.

 

1. Він бував у Марії щодня. Він уже побував у аптеці. Він побував у аптеці та приготував мікстуру.

2. Дитина голосно сміялася. Вона раптом розсміялась? Ти вже відсміявся? Чому я не можу трішки посміятись?

3. Коли ви обідаєте у вихідні? Вибачте, я не знав, що ви зараз обідаєте. Ми вже пообідали. Я пообідав, одягнувся і вийшов на вулицю. Він завжди обідав в один час.

 

б) Дайте англійські відповідники українських дієслів, що виражають різні способи дії:

заплакати (починальна дія), почитати, поплавати (обмежувальна дія), виплакатися (фінітна дія), налякати (зменшувальна дія), розбалакувати (багатократна дія), зойкнути, здригнутися (однократна, миттєва дія).

 

З’ясуйте аломорфні та ізоморфні риси категорії виду в порівнюваних мовах.

 

Вправа 61.Проаналізуйте наведені нижче приклади. З’ясуйте абсолютні й відносні часові форми в англійській мові та засоби їх вираження. Які ізоморфізми / аломорфізми спостерігають в українській та англійській мовах у формах абсолютних часів? Які мовні засоби використовують в українській мові для вираження часової віднесеності?

Англійська мова Українська мова
I shall speak to him by all means. I am going to the theatre tonight. I think he has done it already.   I had finished my work by 5 o’clock yesterday. I have been speaking to him for two hours. Я з ним обов’язково поговорю. Увечері я піду в театр.   Думаю, що він це вже зробив. Вчора до 5-ї години я вже закінчив роботу. Я розмовляла з ним дві години.

Вправа 62.Перекладіть українські речення на англійську мову. Зверніть увагу на відносні часові форми англійського дієслова, що відповідають абсолютним часовим формам з відносним часовим значенням в українській мові:

а) Він запитав у сестри, чи прийде вона завтра до нас.

б) Я зрозуміла, що він все ще сердиться на мене.

в) Коли я увійшла до квартири, він вже закінчив прибирати і читав книгу.

г) Вчителька пояснила нам, що твори, які ми написали, вона покаже директору.

ґ) Ми подумали, що буде важко виправити ті помилки, які ми зробили.

Вправа 63.З’ясуйте, які українські дієслова у формах теперішнього часу означають:

а) дію, що відбувається у момент мовлення;

б) дію постійну;

в) повторювану в тривалому вияві.

 

На Поділлі майже ніколи на Петра Вериги не розбиваються криги. У нас криги розбиває блакитноокий березень. Спочатку він парубкує по лісах – видобуває з-під снігу ще нерозщібнуті підсніжники, потім розморожує сік у березі, і коли вона блисне щасною сльозою, – йде на річки й озера. Під його ходою на плесах починають світити вимоїни і прокидаються льодоколи – поведуть своїми срібними смичками, і вже тільки прислухайся – над берегами й за берегами здиблюється бентежний передзвін, а в берегах шипить, гуркоче, шаленіє крига і радісно зітхає вивільнена хвиля.

(М. Стельмах)

 

Зробіть переклад тексту на англійську мову та порівняйте засоби вираження категорії часу в порівнюваних мовах.

Вправа 64.Перекладіть речення на англійську мову, звергаючи увагу на значення українських форм минулого та давноминулого часів. З’ясуйте ізоморфізми та аломорфізми у їх вираженні в обох мовах.

 

а) А дивись!.. Дивись!..

Остап глянув і остовпів.

Перед ним, на крайнебі, стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли. Вони рухались, як живі, хитались, тремтіли, осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота, або вибухали червоним снопом полум’я. Відтак знесилившись, в’яли і гнулись од вітру, і знов росли і знов палали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалась догори і бистро ламала лінію блискучих визубнів. Од них займалась на небі хмара і палала вкупі з далеким небом.

То горіли плавні.

(М. Коцюбинський)

 

б) 1. Писар звелів був арештувати Петра, та громада не дала (Б. Грінченко). 2. Хотів був додому йти, та знову про дірку згадав (Б. Грінченко). 3. А вітер – аж солому закачує. Та в спину мене, в спину. Хоч би не скинув. Бо вже колись був скидав (Гр. Тютюнник). 4. Був позабував товаришів, тепер пригадав (С. Васильченко). 5. Я й туди хотів був вступити, та перешкодили якісь події (О. Довженко).

 

Вправа 65.Проаналізуйте наведені нижче приклади і визначте зміст та мовні засоби вираження активного, зворотно-середнього (власне-зворотного, взаємно-зворотного, зворотно-пасивного, активно-безоб’єктного, пасивно-якісного) та пасивного стану в українській мові.

 

1. Улянка подала на стіл узвар з лісових груш і терну, поклала ложки, поставила миски.

2. Хлопець роззувається; збиратися в похід; мені пригадується; кропива жалиться; ситець мнеться; посуд б’ється; будяк колеться; дівча заспокоюється; маяки перекликаються; лід ламається; дівчата перемовляються; хліб кришиться; вкриватися ковдрою; йому мариться.

3. Де трактором нива ореться, там добре живеться.

 

Перекладіть словосполучення й речення на англійську мову і зазначте ізоморфні та аломорфні риси категорії стану в англійській та українській мовах.

Вправа 66. Проаналізуйте наведені нижче приклади і визначте дієслівні форми активного та пасивного стану в англійській мові. З’ясуйте зміст категорії стану та засоби її вираження в англійській мові.

 

She has always been loved and admired.

She never made friends anywhere.

He looked with some interest at her face.

The door opened with a jerk.

He’d been kept up in town.

 

Чому в англійській мові не можна виділити як граматичну категорію зворотний стан, поданий сполученням дієслова зі зворотним займенником?

Вправа 67.Перекладіть речення на українську мову та з’ясуйте, для якої з двох мов характерне більш диференційоване вираження станових відношень. Яким формам стану української мови відповідають форми активного стану в англійській мові?

 

The book sells well. John dressed and shaved. The concert began at last. She smiled and looked away. He opened the door and stopped. They shook hands and kissed.

Вправа 68.Перекладіть уривок на англійську мову. Проаналізуйте форми стану дієслів у вихідній та цільовій мовах.

 

І справді було гарно на ниві, несказанно гарно. Погідне блакитне небо дихало не землю теплом. Половіли жита й вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною повилась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелеться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо. Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині, край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонкова. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і польових квіток.

(М. Коцюбинський)

Вправа 69.У поданих нижче реченнях визначте спосіб дієслів та засоби його вираження.

 

1. Над степом сяяло тепле сонце вересня. Напливала хмарка, сіявся дощ (Т. Масенко). 2. У цю пору в поле вже виїхали б трактори з сівалками (О. Вишня). 3. Б’є барабан; задудніла труба; гучно співає весела юрба (А. Кримський). 4. Зачепи її хто словом, спитай об чим-небудь, вона зразу зирк (Г. Квітка-Основ’яненко). 5. Коли б рибалки розчаровувались при кожній невдачі, давно б вони перевелись на світі (Ю. Збанацький). 6. Горіть і боріться, любіть Батьківщину, огні свого серця єднайте в бою! (В. Сосюра). 7. Ганнусю, рибко, душко, любко, рятуй мене, моя голубко (І. Котляревський).

Вправа 70.Перекладіть речення на українську мову, з’ясуйте різницю у вираженні граматичної категорії способу у двох мовах та зазначте можливі труднощі в її перекладі.

 

1. Shut the door after you! 2. She did not know where she was and what had happened. 3. We should never have found the house if a passer-by hadn’t helped us. 4. Don’t look at me as if you didn’t know me. 5. I’ll help you if I can. 6. Dora wished she had got her book out of the suitcase before the train started. 7. Tony must have had several drinks by the time Erik arrived, and he insisted that Erik join him in still one more.

Вправа 71.У поданих реченнях визначте особу, число, рід (де можливо) дієслів, зазначте, якими засобами вони виражені. Перекладіть речення на англійську мову. З’ясуйте типологічно спільні та відмінні риси зазначених категорій у двох мовах.

 

1. Я руку подаю через моря і гори усім, хто камінь б’є, хто землю ревно оре, хто вугіль добува і зеленить поля (М. Рильський). 2. Сміються молоді уста, шумлять річки прозорі, цвітуть сади, ростуть міста, гудки гудуть бадьорі (М. Рильський). 3. Він в шахту лазив, туди, де сонце тільки сниться (В. Сосюра). 4. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне (М. Рильський). 5. Зерно набралося водою, обважнів колос і приліг до землі (К. Гордієнко). 6. Микола направив струни, повів смичком, – і весела пісня розляглася по хаті (І. Нечуй-Левицький).

Вправа 72.Знайдіть у поданих реченнях дієприкметники і визначте їхні дієслівні (стан, час, вид) і прикметникові (рід, число, відмінок) ознаки. Перекладіть речення на англійську мову, проаналізуйте відповідники українським дієприкметникам.

 

1. Над містом слався ядучий дим від пожежі, стовпом стояла курява від вибухлих бомб (В. Кучер). 2. Денис, взутий у гумові чоботи, скочив у воду і потяг човен за ланцюг (Л. Дмитренко). 3. Ярина сіла в автобус і за десять хвилин була в центрі міста на великій, заасфальтованій площі (Олекса Десняк). 4. Часом темнішало від літаючих хмар (Ю. Яновський). 5. На столі, дбайливо загорнутий у чистий рушник, лежав зачерствілий окраєць гречаного хліба (О. Донченко). 6. Іскри летючі і попіл гарячий його дошкуляють (М. Зеров).

Вправа 73.Визначте вид і функції дієприслівників, вжитих у реченнях:

 

1. Дівчата підбирали викопані буряки і, обрізавши гичку, складали в купи (О. Донченко). 2. Засинаючи, ще почув, як увійшла мати (М. Стельмах). 3. Дуби застигли, схиливши могутні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жахом ворожого удару (Ю. Збанацький). 4. Роман хотів вирватися, але капітан, міцно струсонувши його, поставив на місце (В. Собко). 5. Дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на причіпок і важко дихаючи (М. Коцюбинський). 6. Підуть дощі, оживляючи вологою поля (О. Донченко).

 

Перекладіть речення на англійську мову. Якими засобами цільової мови передані дієприслівники?

Вправа 74.Визначте, які категорії притаманні англійським Participle І та Participle ІІ у поданих реченнях. З’ясуйте ізоморфні та аломорфні риси в англійських неособових форм дієслова Participle І, Participle II та в українських формах дієприкметника й дієприслівника?

 

1. Judging him by his figure and his movements, he was still young. 2. While pondering this problem, I sat in the dormitory window-seat. 3. Displeased and uncertain Brandon gazed from his son to the Spanish gardener. 4. Having shaken hands with them, he brought his own hands together with a sharp slap. 5. The weather being dark and piercing cold, he had no great temptation to loiter. 6. Collingwood did not usually utter a word unless spoken to. 7. The two men were heard descending. 8. She had the drawing-room redecorated. 9. There being nothing eatable within his reach, Oliver replied in the affirmative. 10. He came in quietly, cap and coat on, and sat down, looking at the candles.

Вправа 75.Порівняйте категорії та функції англійського й українського інфінітивів, визначте їх типологічно спільні та відмінні риси.

Англ.: 1. The heat and the dust were enough to strangle you. 2. To know all is to forgive all. 3. She makes a gesture as if to touch him. 4. There is no time to be lost. 5. You must have mistaken him, my dear. 6. Indoors nothing was to be heard save the droning of blue-bottle flies.

 

Укр.: Гаї, заквітчані в жовті і багряні барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем. Небо високе і синє-синє, без жодної хмаринки, на його пречистому тлі палахкотять дерева, неначе вогнескипи.

Час від часу набіжить вітер, вдарить тугою хвилею по верховіттях, і враз закружляє в повітрі золотаво-багряниста віхола, зашурхотить падолистами.

(І. Цюпа)

 

Вправа 76. Зіставте значення та функції інфінітива в англійській та українській мовах. Яка ще одна форма у системі англійського дієслова у деяких своїх вживаннях синонімічна інфінітиву?

 

Англійська мова Українська мова
То begin singing. То stop crying. То prevent from going away. Почати співати. Припинити плакати. He дати піти.

Вправа 77.Визначте категорії та функції англійського герундія. Перекладіть речення на українську мову, визначивши засоби передачі герундія в українській мові та труднощі його перекладу.

 

1. Nobody can go on living without some belief. 2. Do you mind giving me your name and telephone number, please? 3. I began by explaining the situation in the North. 4. Upon awakening she dressed quickly and left the house. 5. І remember laughing aloud, and the laugh being carried by the wind away from me. 6. Unfortunately this fruitful silence was ruined by the sound of a door being banged.

Питання для самоперевірки

 1. Загальнотипологічна характеристика дієслова як частини мови в англійській та українській мовах.
 2. Категорія особи; лексичні й граматичні засоби позначення особи.
 3. Категорія числа в особових форм дієслова в порівнюваних мовах.
 4. Категорія часу, граматичні та лексичні засоби її вираження.
 5. Абсолютний та відносний час. Категорія часової віднесеності.
 6. Співвідношення англійської та української систем часових форм для вираження абсолютних та відносних часових значень.
 7. Категорія виду (аспектуальність) в англійській та українській мовах.
 8. Історія розвитку видо-часових форм у порівнюваних мовах.
 9. Категорія стану.
 10. Типологія форм і значень стану в різних мовах.
 11. Ізоморфізм та аломорфізм у семантиці й формах вираження активу / пасиву в українській та англійській мовах.
 12. Проблема середньо-зворотного стану.
 13. Функціональні розбіжності у вживанні форм стану в порівнюваних мовах; типологічне обґрунтування.
 14. Категорія способу.
 15. Граматичні та лексичні засоби вираження модальності, ізоморфні та аломорфні риси.
 16. Розбіжності у вираженні категорії способу в українській та англійській мовах.
 17. Ізоморфні та аломорфні риси неособових форм дієслова в англійській та українській мовах, їх граматичні категорії.

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 231–248.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 70–104.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. - К. : Вища школа, 1977. - С. 97–104.

 

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 121–129.

5. Кошевая И. Г. Сравнительная типология английского и русского языков / И. Г. Кошевая, Ю. А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – С. 92–198, 217–229.

6. Аракин В. Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования / В. Д. Аракин. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 78–97.

7. Соколова С. О. Час та його відображення в граматичних категоріях / С. О. Соколова // Мовознавство. – 1995. – № 4–5. – С. 11–17.

8. Гак В. Г. Типология аналитических форм глагола в славянских языках (Иррадиация и конкатенация) / В. Г. Гак // Вопросы языкознания. – 1997. – № 2. – С. 47–58.

9. Циганенко Г. Г. Категорія особи і суб’єктність дієслова (на матеріалі російської мови) / Г. Г. Циганенко // Мовознавство. – 1994. – № 4–5. – С. 40–45.

10. Загнітко А. П. Аналітизм у системі дієслівних категорій / А. П. Загнітко // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 25–32.

11. Жаборюк О. А. Категорія стану у контексті взаємодії між мисленням та мовою (на матеріалі англійської мови) / О. А. Жаборюк // Вісник ХНУ. – 2004. – № 635. – С.44–52.

12. Завгородний В. А. Лингвистическое описание одной из классификаций русских глаголов по словоизменительным моделям / В. А. Завгородний // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2007. – № 2. – С. 124–128.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.039 с.)