ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практикум з порівняльної граматикиС. В. Баранова

 

 

Практикум з порівняльної граматики

Англійської та української мов

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

Суми

Сумський державний університет

 

УДК [811.111:811.161.2]’362(076)

ББК 81.432.1-923

Б 24

 

Рецензенти:

Л. Ф. Омельченко – доктор філологічних наук, професор Київського міжнародного університету;

Ю. А. Зацний – доктор філологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Е. Г. Мандич – кандидат філологічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-6230 від 15.07.11)

 

 

  Б 24 Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. / С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 132 c. ISBN 978-966-657-386-8  

У посібнику розглядаються питання морфології та синтаксису сучасних англійської та української мов: граматичні категорії повнозначних частин мови, роль службових слів, типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки й семантико-синтаксичні відношення. Аналізуються питання порівняльної граматики з огляду на здобутки вітчизняного й зарубіжного мовознавства та сучасні філологічні ідеї. Мета посібника – контрольно-тренувальні вправи на типологічне зіставлення одиниць граматичного рівня, що спонукають студентів до активного мислення, приводять до виважених висновків щодо ізоморфізмів та аломорфізмів у граматичній будові порівнюваних мов і вчать долати міжмовну інтерференцію у процесі перекладу.

Для викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів та перекладацьких відділень вищих навчальних закладів.

 

УДК [811.111:811.161.2]’362(076)

ББК 81.432.1-923

  ISBN 978-966-657-386-8 © Баранова С. В., 2011 © Сумський державний університет, 2011

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………5

Частина І. Типологія морфологічних систем англійської та української мов…………………………...8

Морфемна структура англійських та українських

слів…………………………………………………….8

Розділ 1. Іменник в англійській та українській мовах………………………………………………………...10

Питання для самоперевірки………………………..22

Список рекомендованої літератури………………..24

Розділ 2. Типологічні особливості прикметника, займенника, числівника, прислівника…………………26

Прикметник………………………………………….26

Займенник…………………………………………...35

Числівник……………………………………………37 Прислівник…………………………………………..40

Питання для самоперевірки………………………..43

Список рекомендованої літератури……………….44

Розділ 3. Дієслово в англійській та українській мовах………………………………………………………...45

Питання для самоперевірки………………………..60

Список рекомендованої літератури…………..……61

Розділ 4. Типологічні риси службових частин мови…………………………………………………………63

Питання для самоперевірки………………………..70

Список рекомендованої літератури………………..71

Частина ІІ. Типологія синтаксичних систем англійської та української мов………………………………………...71

Розділ 5. Типологія словосполучення…………………..72

Питання для самоперевірки………………………..88

Список рекомендованої літератури……………..…89

Розділ 6. Типологія членів речення……………………..89

Питання для самоперевірки………………………..95

Список рекомендованої літератури…………….….96

Розділ 7. Речення в англійській та українській мовах……………………………………………….………..97

Просте речення……………………………………...97

Складне речення…………………………………...109

Питання для самоперевірки……………………....111

Список рекомендованої літератури……………...111

Завдання для повторення та контролю……………….112

Питання до заліку з порівняльної граматики англійської та української мов…………………….…..119

Тематика курсових робіт………………………………..121

Список використаної літератури………………………123

Список рекомендованої літератури…………………..127

Предметний покажчик……………………….……….…130

 

ПЕРЕДМОВА

Переклад – засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. Перекладач повинен не лише володіти вихідною та цільовою мовами, а й досконало розуміти їхні системи. Граматика – один з основних компонентів володіння мовою. Зіставне вивчення рідної та іноземної мов на синхронному рівні має велике значення для перекладу. Порівняльний метод передбачає встановлення функціональних та семантичних еквівалентів через з’ясування спільних та відмінних граматичних категорій у двох мовах.

Усі слова в тексті вжиті в певних граматичних формах та розташовані в реченнях у певному синтаксичному порядку. Хоча переважна частина інформації, що міститься у вихідному тексті, передається лексичними елементами, перекладачеві не слід нехтувати семантичною роллю граматичних структур. Важливість граматичних аспектів тексту оригіналу часто виявляється у виборі паралельних форм і структур у мові перекладу. Проте у більшості випадків еквівалентності у перекладі можна досягти за умови неповторення (невіддзеркалення) граматичних форм вихідної мови.

Сталих граматичних відповідників не існує, тому перекладач робить вибір між паралельними формами та різними граматичними трансформаціями. Останнім він віддає перевагу, оскільки немає абсолютної тотожності значення і паралельної граматичної форми у вихідній та цільовій мовах. Наприклад, ідея попередності дії, закладена в граматичне значення англійського перфектного інфінітива, відсутня у значенні українського інфінітива і передається в перекладі іншими засобами. Приклад розбіжності між паралельними синтаксичними засобами – це роль порядку слів у англійській та українській мовах. Англійськими граматичними формами, що не мають прямих відповідників в українській, можуть бути частини мови, граматичні категорії або синтаксичні конструкції.

Метою викладання дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов» є надання студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов із визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис. Структурно та функціонально ізоморфні риси зазвичай не викликають помилок у вивченні іноземної мови та у перекладі. Труднощі спричинені аломорфізмами, інтерференцією з рідною мовою. Тому основні завдання вивчення дисципліни – встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в ній.

Серед дисциплін навчального плану перекладача-філолога «Порівняльна граматика англійської та української мов» має узагальнювальний характер і базується на знаннях студентів з теоретичної граматики англійської мови, сучасної української мови, практичного курсу англійської мови, вступу до мовознавства та перекладознавства.

Деякі вправи в посібнику взяті з книг «Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков» (Резвецової М.Д. та ін.), «English Grammar Exercises» (Каушанської В.Л.), «Сучасна українська літературна мова: збірник вправ» (Плющ М.Я.).

Посібник призначений для викладачів англійської мови та перекладу, студентів філологічних факультетів і перекладацьких відділень вищих навчальних закладів, аспірантів. Його матеріал може бути використаний на практичних заняттях, для самостійної роботи, для завдань поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов». У кінці книги розміщено список рекомендованої літератури, необхідної для поглибленого вивчення курсу.

Висловлюю глибоку вдячність проф. Швачко С.О., рецензентам посібника проф. Омельченко Л.Ф., проф. Зацному Ю.А. за цінні зауваження, які були враховані у роботі над посібником.

 

ЧАСТИНА І

ТИПОЛОГІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «типологія мов».

2. Порівняльна граматика як розділ типології мов.

3. Контенсивно-синтаксична й категоріальна типологія.

4. Концепція «типологічного паспорта» В. Д. Аракіна.

5. Поняття ізоморфізму та аломорфізму в порівняльній граматиці.

6. Види мовних універсалій.

7. Зв’язок порівняльної граматики з перекладом та методикою викладання іноземних мов.

8. Принципи й методи типологічного аналізу морфологічної організації слова.

9. Словозмінні морфеми у порівнюваних мовах.

10. Морфологічна класифікація мов: історія й місце в сучасній типології.

11. Синтаксична класифікація мовних типів.

12. Загальний порівняльно-типологічний аналіз морфологічних систем англійської та української мов.

13. Динаміка основних типологічних показників у історії англійської мови.

14. Типологія частин мови в різноструктурних мовах.

15. Особливості поділу словникового складу на класи в англійській та українській мовах.

16. Типологія граматичних категорій іменника в порівнюваних мовах.

17. Типологія іменника:

 • критерії виділення іменників у порівнюваних мовах;
 • категорія числа в англійській та українській мовах;
 • розбіжності у розподілі українських та англійських іменників за групами Singularia Tantum и Pluralia Tantum;
 • кількісні градації в системі іменників, ізоморфні й аломорфні риси;
 • категорія відмінка в порівнюваних мовах;
 • типологічні зміни категорії відмінка в історії англійської мови;
 • статус форманта -’s у системі англійського іменника;
 • семантичний та формально-структурний аспекти категорії роду;
 • засоби на позначення статі в англійській та українській мовах;
 • проблема існування граматичної категорії роду в сучасній англійській мові;
 • категорія означеності / неозначеності, типологія засобів її вираження в англійській та українській мовах;
 • статус артикля як особливої мовної одиниці, історія виникнення артиклів у процесі типологічної перебудови англійської мови;
 • категорія істоти / неістоти у порівнюваних мовах.

Список рекомендованої літератури

Обов’язкова

1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 13–34, 179–213.

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 7–51.

3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 78–94.

 

Додаткова

4. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 5–64, 94–118.

5. Кошевая И. Г. Сравнительная типология английского и русского языков / И. Г. Кошевая, Ю. А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – С. 10–17, 52–61, 199–214.

6. Аракин В. Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования / В. Д. Аракин. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 5–21, 52–73.

7. Серебренников Б. А. О лингвистических универсалиях / Б. А. Серебренников // Вопросы языкознания. – 1974. – № 2. – С. 3–16.

8. Гухман М. М. Понятийные категории, языковые универсалии и типология / М. М. Гухман // Вопросы языкознания. – 1985. – № 3. – С. 3–12.

9. Козинский И. Ш. Три заметки по типологии (Параметры морфологической классификации) / И. Ш. Козинский // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 144–145.

10. Николаев П. А. Типология и компаративистика: Современная жизнь понятий / П. А. Николаев // Филологические науки. – 1996. – № 3. – С. 3–13.

11. Озерова Н. Г. Теоретичні основи зіставного вивчення граматики близькоспоріднених мов / Н. Г. Озерова // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С.15–19.

12. Храковский В. С. Исчисляющие классификации в типологии / В. С. Храковский // Вопросы языкознания. – 1996. – № 3. – С. 42–54.

13. Литвак С. Я. Сопоставительная грамматика и перевод / С. Я. Литвак // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2003. – № 4 (50). – С. 124–128.

14. Гадилия К. Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках / К. Т. Гадилия // Вопросы языкознания. – 2009.– № 1. – С. 82 –90.

15. Аксенов А. Т. К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода / А. Т. Аксенов // Вопросы языкознания. – 1984. – № 1. – С.14–25.

16. Чернюк Н. И. Системные аспекты комбинаторики отвлеченных имен / Н. И. Чернюк // Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки». – 2002. – № 3 (36). – С. 106–110.

 

 

Прикметник

Основною семантичною функцією прикметника в індоєвропейських мовах вважають вираження значення якості, властивості, ознаки предмета (Л. В. Щерба; З. М. Майданник). Той факт, що поняття якості є категоріальним значенням прикметників, дає змогу розглядати їх як функціонально-семантичну категорію (С. В. Постникова). Польова структура цієї частини мови пояснює об’єднання в її межах одиниць, які по-різному номінують якість.

Центральна частина (ядро) поля класу прикметників, представлена елементами, яким притаманний повний набір властивостей, що визначають дане угруповання. До неї належать якісні прикметники (наприклад, англ. good, happy, little, serious; укр. тонкий, жаркий, широкий). Вони позначають властивості предметів, що сприймаються нами переважно безпосередньо, тобто є прямими найменуваннями ознак. Якісні прикметники номінують таку ознаку предмета, яка може характеризуватися різною мірою інтенсивності, що виражається у граматичних формах вищого й найвищого ступенів порівняння.

До периферії входять одиниці, що характеризуються перш за все взаємопроникненням розрядів з іншими частинами мови, – відносні прикметники (наприклад, англ. woolen, musical, Spanish, укр. дерев’яний, київський, вечірній). Вони позначають властивості предметів не безпосередньо, а через їх відношення до інших предметів, обставин чи дій. Відсутність градаційної ознаки відрізняє їх від якісних прикметників. В українській та російській мовах ад’єктивне функціонально-семантичне поле містить ще один розряд – присвійні прикметники, які називають ознаку предмета, вказуючи на його належність особі чи тварині. Крім того, виділяють такі проміжні групи, як наприклад, присвійно-відносні (пор. рос. генеральский (чин), укр. батьківські (збори)), присвійно-якісні (пор. укр. звірячий (погляд), рос. волчий (аппетит)). Єдність функціонально-семантичної категорії прикметника досягається тим, що периферійні розряди підпадають під категоріальне граматичне значення якісності, "утримуючись" у сфері впливу ядра.

Вправа 28.Які семантичні ознаки притаманні прикметнику як частині мови?

Проаналізуйте наведені нижче словосполучення і визначте, чи досить одного семантичного критерію для визначення прикметника:

garden path, mу mother’s answer, the Sumy parks, gossip column, theatre life, his nephew’s pet.

Вправа 29. На основі якого критерію можна легко виділити прикметники серед таких українських слів: північ, холодно, темний, над, важкі, хмарами, яскраво, на, вранішній, блакитного, із-за, снігових, повільно, гір, випливали?

 

Які типологічні особливості англійської мови роблять неможливим ідентифікувати як прикметники такі слова за морфологічними ознаками: kindly, fast, quicker, hard, undergraduate, right, shapely, light, senior?

 

Вправа 30.Критерій сполучуваності має важливе значення при розрізненні частин мови. Проаналізуйте наведені нижче приклади з англійської та української мов і визначте, з якими частинами мови в граматичному плані можуть сполучуватися прикметники.

Англійська мова Українська мова
1. Не decided to commence with the Botanical Gardens, where he had already made so many studies, and chose the little artificial ponds, sprinkled now with an autumn shower of red and yellow leaves (J. Galsworthy). 2. The property of earth is never dead: When all the birds are faint with the hot sun. And hide in cooling trees, a voice will run From hedge to hedge about the new-mown mead... (John Keats). 1. Були тут і маленькі сосонки, і ялинки, схожі на кактуси, і хрещаті червонясті кленочки, і темно-зелені закучерявлені дубочки (І. Цюпа). 2. Радуйся, ниво неполитая, Радуйся, земле, не повитая, Квітчастим злаком! Розпустись, Рожевим крином процвіти! І люди темнії, незрячі, Дива господнії побачать (Т. Шевченко). 3. Порядок у нього в сільраді був залізний (Ю. Збанацький).  

 

Чи завжди збігається сполучуваність прикметників в англійській та українській мовах? Чи можуть виникати труднощі в україномовних студентів щодо сполучуваності англійського прикметника?

Вправа 31.Прочитайте наведені нижче англійські та українські речення. З’ясуйте, які з виділених слів є прикметниками. На основі яких критеріїв їх визначили?

 

Англ.:1. They ran so fast that Little Lisa could hardly see them. 2. The friendly little Mr. Bunny sat down to supper. 3. Let’s have a party to celebrate your safe return. 4. But that naughty baby filled his trunk with water. 5. When the old lady had decided there was no burglar in the house, she went back to the tea-table (Sara and Stephen Corrin). 6. Old Jolyon ... said: “Well, my darling, here’s the lady in grey I promised you” (J. Galsworthy).

 

Укр.:Розсуваючи обережно стебла високої кукурудзи, переступаючи через гарбузи, батько пішов у той бік, відкіль чути було гру... Його серце зненацька стислося від хвилювання. Син грав ту пісню, яку так хотілося заспівати батькові на полі. Пісня наче рвалася з грудей, вона то гриміла, як цілий оркестр, то коливалась на тонісінькій струні, то, враз обірвавшись, пестила серце найніжнішими в світі тріпотливими, як крильця метелика, звуками. Батько, як зачарований, слухав (О. Донченко).

Вправа 32.Розподіліть наведені нижче англійські та українські прикметники на 3 групи залежно від їх здатності позначати:

а) ознаку предмета безпосередньо (якісні);

б) ознаку предмета стосовно іншого предмета, поняття і т.д. (відносні);

в) належність предметів особі чи тварині (присвійні).

Англ.:blue, Italian, wooden, big, educational, gloomy, golden, small, poetical, woolen, weekly, healthy, beautiful, biological, sandy, silken, sour, sugary, Asian, violet, important, serious, salty, light, monthly, agricultural, English, political.

 

Укр.:червоний, львівський, материн, вранішній, сухий, вихований, важкий, солодкий, золотий, глибокий, дядьків, старанний, рожевий, батьківський, цегляний, вечірній, кислий, дубовий, дрібний, терпкий, курячий, трьохгодинний, сумнівний, вовчий, хвойний, Сергіїв, темний, гучний, фонетичний, іспанський, милий, братів, астрономічний, похвальний, тижневий.

Вправа 33. Якісні прикметники утворюють тематичні групи в обох мовах: а) розміру; б) об’єму; в) кольору; г) смаку; ґ) температури: д) оцінки; е) віку; є) внутрішніх якостей людини (емоційних, інтелектуальних, моральних). Розподіліть подані нижче прикметники за цими групами.

 

Англ.: big, sick, salty, clumsy, furious, black, good, little, hot, sour, clever, intelligent, bad, old, yellow, ambitious, adult, warm, brownish, plump, sweet, industrious, enormous, decent, thin, horrible, cold, discreet, contemptuous, beautiful, vast, sugary, young, earnest, adolescent, fat, green, awful, diligent, superb, cool, kindly, huge, friendly, tiny, merry, white, happy, sad.

 

Укр.: веселий, бережливий, широкий, блакитний, товстий, смачний, уважний, холодний, прекрасний, теплий, солодкий, сірий, образливий, вихований, повний, маленький, ніжний, оранжевий, тонкий, глибокий, жаркий, солоний, ініціативний, обережний, чудовий, величезний, чорний, гіркий, високий, чуйний, кислуватий, гарячий, поганий, жахливий, щасливий, прохолодний, забудькуватий.

 

Проаналізуйте когнітивні складники поняття «якість».

Вправа 34.Проаналізуйте наведені нижче приклади і визначте, які форми можна вирізнити з груп якісних прикметників у англійській та українській мовах.

 

Англ.: 1. The country was large and beautiful once more. 2. On and on they flew over the deep dark sea. 3. Suddenly they heard strange noises and loud shrieks. 4. Soames stood invisible at the top of the stairs watching Irene sort the letters brought by the last post.

 

Укр.: 1. Я його познайомив з моїми хазяями і сам не рад (М. Коцюбинський). 2. Морозом очі окує, а думи гордії розвіє, як ту сніжинку по степу (Т. Шевченко). 3. Хмара вражая розтане, ясен, красен день настане (М. Рильський). 4. Він мовчки поклав широку долоню на теплу голівку сина (О. Донченко). 5. Пливе човен води повен (Народна творчість).

 

Які форми словозміни притаманні коротким якісним прикметникам української мови?

Вправа 35.Проаналізуйте наведені нижче приклади з англійської та української мов і назвіть морфологічні способи вираження семи «компаративність» у тій або іншій мові.

 

Англ.: 1. The farther she went, the bigger and the redder were the strawberries. 2. I am the prettiest girl in all Sweden. 3. Now I am the most beautiful wolf in the whole big forest. 4. She was even more surprised when Little Lisa told her all that had happened to her in the big forest. 5. She is a most efficient publisher. 6. Isn’t she a most beautiful woman?

 

Укр.: 1. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. 2. Єднання – найкраща сила. 3. Літак – щонайшвидший спосіб подорожування. 4. Це найбільш зручний розклад для студентів. 5. Микола менш здібний, ніж Петро. 6. До старої дідусь повернувся, бачить: царський палац препишний.

Вправа 36.Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння від наведених нижче прикметників в англійській та українській мовах.

 

Англійська мова Українська мова
Long, small, ugly, happy, narrow, severe, beautiful, important Довгий, маленький, жахливий, щасливий, вузький, суворий, прекрасний, важливий

 

Чи можна розглядати синонімію форм ступенів порівняння в англійській мові? (Для ілюстрації цього положення вкажіть на можливість / неможливість утворення вищого та найвищого ступенів таких англійських прикметників, як small, big, red, fast, quick, deep, wide аналітичним способом, і таких, як wonderful, important, extensive, sensible, picturesque, transparent, синтетичним способом). Чи становлять способи утворення ступенів порівняння прикметників певні труднощі для перекладу?

Вправа 37.Як подані в кількісному відношенні відносні прикметники в обох мовах? Наведені приклади дають уявлення про тематичні групи відносних прикметників в англійській та українській мовах. В якій із них ця група представлена ширше і різноманітніше? До якої тематичної групи належить більшість прикметників у англійській мові? Порівняйте:

 

Англійська мова Українська мова
Woolen, wooden, silken, music, economical, astrologic, astronomic, symmetric, athletic, biological, arithmetical, architectural, archaeological, commercial Дерев’яний, сталевий, магнітний, літній, демократичний, київський, яблуневий, вишневий, обідній, юнацький, пластиковий, хімічний, ораторський, вечірній

Вправа 38.Яким способом англійська мова заповнює відсутність повноцінного розряду відносних прикметників? Для ілюстрації своєї відповіді скористайтеся перекладом українських атрибутивних словосполучень на англійську мову:

залізні ворота, осіння погода, танцювальний зал, пластикова пляшка, ораторське мистецтво, підлітковий вік, вишневий садок, київські вулиці, літній вечір, кам’яна стіна, газетна стаття, срібні ковзани, лондонський банк.

Вправа 39.Чи існує в англійській мові група присвійних прикметників? Яким чином англійська мова компенсує повну відсутність цієї групи прикметників у своїй синтаксичній структурі? Для ілюстрації до своєї відповіді скористайтеся перекладом наведених нижче атрибутивних словосполучень на англійську мову:

материна сумка, дядькова колекція, Оксанина професія, чоловікова краватка, батькова порада, лисяча нора, орлине перо.

Вправа 40.У поданих реченнях визначте розряди прикметників та їх синтаксичну роль. З’ясуйте їх морфологічні ознаки: які граматичні значення виражають їх закінчення; чим зумовлюються граматичні значення прикметників. Які особливості перекладу англійських прикметників на українську мову?

 

1. Трохи далі росла сизувата тополина памолодь, пломеніла червона шелюга, стовбурчилася колюча акація, маленькі берізки, що вже встигли зодягти на себе білі сорочечки... (І. Цюпа). 2. Віками еволюції витворились спеціальні роди словесної творчості, які орудують спеціальними формами для цього ефекту (М. Грушевський). 3. На Лисій горі догоряє багаття нічне, і листя осіннє на Лисій горі догоряє (В. Стус). 4. Я беру з татових рук полив’яний глек, стернями виходжу: на дорогу (В. Стус). 5. Біля школи він помітив високого русявого чоловіка – в пальті з каракулевим коміром, у хутряній шапці (І. Світличний). 6. Казали, що Захаркового запаху боялись навіть риби і тому погано клювали (О. Довженко). 7. І дрібнесенькі світляні блиски грали, як леліточки, по темній бронзовій правій щоці (Леся Українка). 8. У всі віки на всіх перепуттях історії хліб був найбільшим з багатств. 9. Ранок мудріший від вечора.

Вправа 41.У поданих нижче реченнях знайдіть прикметники, визначте їх розряди й синтаксичну функцію та проаналізуйте їхні граматичні категорії.

 

1. They were only five years younger than I was which made them forty-five. 2. Ann was certainly being bravely cheerful in a way which both exasperated Hugh and half compelled his administration (I. Murdoch). 3. The electric light had been burning all night (E. Hemingway). 4. He is stopping at one of the best hotels in town (W. Saroyan). 5. His hair was grey and he was short and fat (E. Hemingway). 6. There were several small losses: a spoon used for the baby’s feeding, a pair of scissors (D. Lessing). 7. For four months, since in the canteen she saw John’s tired smile, he had been one long thought in her mind (J. Galsworthy). 8. That early morning he had already done a good two hours’ work (J. Galsworthy).

 

Займенник

Займенник – це частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. За значенням та граматичними особливостями займенники поділяють на особові, присвійні, зворотні, взаємні, вказівні, питальні, відносні, заперечні, неозначені, означальні, кількісні.

Вправа 42.Прочитайте текст, визначте розряди займенників та їхню синтаксичну роль у реченні. Охарактеризуйте морфологічні ознаки займенників.

 

а) Любов до рідної мови – найприродніше й найглибинніше духовне начало людського життя. Його потрібно збагачувати, розвивати, воно повинно мати простір для свого росту, щоб не нагадувало скривленого дерева, яке піднімається під низькою стелею теплиці чи дендрарію. Чим глибше людина вживається в рідну мову, тим дальше вона пускає корінь у національний ґрунт, але ж настає хвилина, коли той корінь переходить у братню землю, бо ж усі мови пов’язані між собою – чи спільністю походження, чи багатим запозиченням, чи історичною долею.

Любов до рідної мови не тільки не заперечує любові й пошани до інших мов, а навпаки – народжує, плекає, вирощує інтернаціоналістські почування.

(Д. Павличко)

 

б) 1. Безсмертя – хто поставить на коліна? Хто згасить сонце темрявою хмар? (М. Рильський). 2. Подивись на мене. Я Катруся твоя люба (Г. Шевченко). 3. Й були такі, що тікали в печери, озера, ліси. 4. Хвала тому, що росте, хвала усьому, що існує! (М. Драй-Хмара). 5. Щось незвичайне було у вигляді й заводського подвір’я, яке насторожено причаїлося у пітьмі (Яків Баш). 6. Нічим пошта дівчину не порадувала (О. Гончар).

Вправа 43.Визначте розряди займенників у наведених нижче англійських реченнях, з’ясуйте їх морфологічні категорії та синтаксичну роль.

 

1. There’s nothing for any of us to do (Ch. P. Snow). 2. I have made myself perfectly pleasant here (B. Shaw). 3. But I can’t do anything for him (J. Galsworthy). 4. “Who is that girl with yellow hair and dark eyes”, he asked. 5. She rises with an air of one who waits and is almost at the end of her patience (B. Shaw). 6. Your nerves are as bad as mine (G. Greene). 7. He seemed to get prouder and prouder over each item of his own deficiency (S. Leacock).

Вправа 44.Перекладіть текст на українську мову. З’ясуйте ізоморфні та аломорфні риси англійських та українських слів: а) прикметників; б) займенників?

 

 

Звичай – скарб українського народу

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а й в його історичному минулому.

Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних й найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного нарду.

В усіх народів існує повір’я, що той, хто забув батькові звичаї, карається людьми і Богом.

(За Олексою Воропаєм)

 

Числівник

 

Характерною рисою числівників є високий ступінь абстрактності їх семантики. Числівники називають «чисту» кількість предметів або, якщо йдеться про число, абстраговану від предметів кількість узагалі. Центральне місце кількісних числівників у лексико-семантичному полі кількості зумовлене їх регулярною співвіднесеністю з натуральним рядом чисел, субституцією лічильних слів, масовістю вживання, залученням у пряму та непряму лічбу, здатністю позначати точні, приблизні та невизначені кількісні характеристики (С. О. Швачко). Числівник – це частина мови, яка виражає всією сукупністю слів, що в неї входять та розміщуються в чіткій послідовності, систему лічби, прийняту в даному людському суспільстві, а кожен окремий числівник називає елемент цієї системи – числове поняття (число, кількість предметів, порядок при лічбі) (Л. Д. Чеснокова). Усі компоненти ряду як кількісних, так і порядкових числівників (one, two, three,…; the first, the second, the third,...) займають чітко визначене місце в ньому. Вони семантично залежні один від одного, тобто кожен числівник зумовлює своєю семантикою наявність у мові цілого ряду інших. Так, існування в мові слів four; the fourth означає, що в мові є й слова one, two, three; the first, the second, the third.

Кореляція із загальнокатегоріальними характеристиками словотвірних баз (кількісних числівників) призводить до наявності в семантиці порядкових числівників сем кількості. Словотворчий формант -th у комплексі з конституентами лічильного ряду іменує регулярний факт, який може стати статичною ознакою предмета. В даному випадку – це ознака специфічного розміщення одиничних об’єктів у часі та / чи в просторі (С. О. Жаботинська). Елементи the first, the second, the third, the fourth, the fifth,... відріз­ня­ють­ся один від одного тим (якісна визначеність), що співвідносяться з різним місцем у ряді лічби. Між ними існують відмінності, ідентич­ні семантичним відмінностям кількісних числівників відповідного лічильного ряду (кількісна визначеність) (С. В. Кабанова). Порядкові числівники подібно до відносних прикметників номінують якісну характеристику предмета через відношення до числа. Відповідно до лінгвістичної традиції тлумачення мовного поля, яка полягає в тому, що різні поля частково нашаровуються одне на одне, утворюючи зони поступових переходів, порядкові слова знаходяться на одній з ділянок на перетині функціонально-семантичних полів квантитативності та квалiтативності.

 

Вправа 45.Знайдіть у наведених нижче реченнях кількісні й порядкові числівники, поділивши кількісні на власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. З’ясуйте відмінність між ними в лексичному значенні, морфологічних ознаках та синтаксичній ролі у реченні.

Перекладіть числівники на англійську мову. До яких груп належать ці числівники в англійській мові та які граматичні категорії вони мають?

 

1. Не існує половини, трьох чвертей, дев’яти десятих правди, – в такому випадку одна десята буде брехнею і вся правда рушиться в прірву (Л. Первомайський). 2. Багато ж тих корінців – страх як багато. Один, два, три... десять, ціла жменя, ціла купа (М. Коцюбинський). 3. Вона виринула перед нами за кільканадцять кроків (Олесь Досвітній). 4. У мене не одно ваше діло, а може десятеро (Панас Мирний). 5. Біля одного весла стояли двоє хлопців, а другим вправлявся сам дідусь (Ю. Смолич). 6. Боюсь, що я не перелічив і четвертої частини того, що тут росте (М. Коцюбинський). 7. А Настя вже шістнадцятий рочок починає (Марко Вовчок).

 

Проаналізуйте когнітивні складники поняття числа.

Вправа 46.Перекладіть текст на англійську мову. Визначте типологічно спільні та відмінні риси числівників англійської та української мов, порівнюючи їх у текстах оригіналу та перекладу.

 

На початку XIX cт. про запорізькі землі писав французький маркіз де Кастельно:

«У цій країні, не захищеній від холоду, зима буває суворішою, ніж у захищених місцевостях на однаковій з нею широті... Весна починається у квітні і вже за 10–15 днів земля буває вкрита зеленню. В цю пору року тисячі різноманітних квітів укривають степ барвистим килимом; чудові пахощі витають у повітрі, й мандрівник міг би захоплюватися всім навколо, аби його не гнітила думка про брак робочих рук для цього розкішного ґрунту.

...Влітку в Новоросії спека буває сильніша, ніж у всіх інших точках земної кулі, розташованих на однаковому градусі. Часто кілька днів підряд буває 17–20° спеки; але я ніколи не бачив, щоб термометр піднімався вище 26° і така температура трималася не більше одного дня, 25° звичайно найвища температура. Зміни бувають щотижня».

(За Д. І. Яворницьким)

Вправа 47.Охарактеризуйте англійські числівники щодо їх розряду, граматичних категорій та синтаксичної функції у реченні.

 

1. Where’s the cedar I planted when I was five? (J. Galsworthy). 2. All this triumphal business, these people coming and going, those two talking so readily and quickly: the clear and sparkling morning! (J. Galsworthy). 3. On the fourth evening Brander came... (Th. Dreiser). 4. Three fourths of the book was read yesterday. 5. I have a passion for white people, I used to own three. But two are dead and the third is sickly (G. Vidal). 6. Page 258 – here you are, my dear (J. Galsworthy). 7. The Maintenon wore blue stockings, and ministered to Louis the XIVth (J. Galsworthy).

Прислівник

Прислівники виражають ознаку дії, її спосіб. Іншими компонентами значення цієї частини мови є ступінь або міра властивості, час, місце, умови проходження процесу. Прислівники способу дії та деякі прислівники міри (кількісні) відзначаються градуальністю і мають граматичну категорію ступеня якості.

Вправа 48.Запишіть речення, розкриваючи дужки і поставивши прислівники в один зі ступенів порівняння.

 

1. Then the bus ... began to run, ________ still, through a long avenue (fast) (W. Faulkner). 2. Moreover, he was ________ educated than the others (well) (P. Buck). 3. She was the one who was being hurt ___________ (deeply) (A. Wilson). 4. Driving _________ now, she arrived between four and five (slowly) (J. Galsworthy). 5. However, I must bear my cross as _______ I may (well) (B. Shaw).

Перекладіть речення на українську мову та порівняйте засоби вираження компаративності у двох мовах.

Вправа 49.а) У поданих нижче реченнях знайдіть прислівники та розподіліть їх за розрядами.

б) Чи збігаються розряди прислівників у англійській та українській мовах?

в) З’ясуйте морфологічні ознаки, сполучуваність та синтаксичну роль прислівників у порівнюваних мовах.

 

Англ..: 1. She talked to them naturally, sang a little song to them... (P. Buck). 2. Patients insist on having microbes nowadays (B. Shaw). 3. As soon as Annette found herself outside, she began to run (I. Murdoch). 4. Inever felt better in my life (W. Saroyan). 5. A week later I am visited by a very stylishly dressed young woman (W. Saroyan). 6. The only thing is to cut the knot for good (J. Galsworthy). 7. In another moment Adyl was leading the way downstairs (H. Wells). 8. The driver was ordered to take the car to the pool, and dates and Karen went afoot (S. Heym).

 

Укр.: 1. Повітря в горах дуже прозоре, отже, і видимість тут стала набагато краща, ніж на рівнині (О. Гончар). 2. Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися (Народна творчість). 3. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані, і влітку, і восени то плюскоталися, то плавали вони (лебеді), і шиї гнулися у них, як буйні лози (І. Драй-Хмара). 4. Кажуть, люди жили табунами, спали покотом в імлі печер, цілувались при зорях ночами на крутих узбережжях озер (В. Симоненко). 5. Зопалу я звівся на ноги (Ю. Збанацький). 6. Ви якось чудно поводитесь зі мною останнього часу (Леся Українка). 7. Тоді й вона, відставши, подалася слідом. І не назирці, з одвічної своєї жіночої цікавості, а тому, що по-іншому просто не могла (Є. Гуцало).

 

 

Лексеми зі значенням тимчасового стану (психічного, фізичного), в якому перебуває людина або предмет, відносять до слів категорії стану. Семантика зближує їх із прикметниками.

 

Вправа 50.У навед

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.04 с.)