Поняття та кваліфікуючі ознаки договору прокату.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та кваліфікуючі ознаки договору прокату.За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк Договір прокату має особливий суб'єктний склад відносин прокату: Наймодавцем може бути тільки суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі речей в найм. Коло наймачів ЦК не обмежується, але, як правило, наймачами у договорах прокату виступають фізичні особи. Такі відносини підлягають регулюванню ЗУ "Про захист прав споживачів", а також на них розповсюджується дія Правил побутового обслуговування населення та Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. ЦК визначає договір прокату як договір приєднання (634 ЦК), що означає, що наймодавець самостійно визначає всі умови прокату (строк, ціну, умови користування річчю тощо), а наймач укладає договір, тільки повністю приєднавшись до запропонованих умов. Особливості предмета договору прокату: в прокат може передаватися тільки рухома річ. Не можуть передаватися в прокат: об'єкти нерухомості та майнові права. Кваліфікуючою ознакою прокату є мета використання речі: така річ має використовуватися для задоволення побутових, невиробничих потреб. Оскільки договір прокату є різновидом договору найму, відносини прокату є оплатними. Плата за прокат встановлюється за тарифами наймодавця. Наймодавець є вільним у визначенні плати за прокат речі з врахуванням вимог розумності та справедливості. Плата за прокат має бути однаковою для всіх наймачів. За прострочення платежу наймач оплачує вартість прокату згідно з тарифами, які діють на момент сплати платежу, а також пеню для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі, установленому договором прокату. Наймач має право відмовитися від договору прокату та повернути річ наймодавцеві в будь-який час до закінчення строку дії договору прокату.

94.2.

Наймодавцями можуть встановлюватися мінімальні строки прокату (година, доба тощо), і повернення наймачем речі раніше збігу такого строку не тягнутиме за собою перегляду плати за прокат. Договір прокату, хоча і відноситься за загальним правилом до різновидів договору найму, має разом з тим низку відмінностей від загального договору майнового найму: 1) наймач за договором прокату не має права на укладення договору піднайму, але це не забороняє передачу предмета прокату у тимчасове безоплатне користування (позичку) іншим особам, наприклад членам сім'ї наймача або його друзям. 2) наймодавець вправі за заявою наймача передати йому у власність предмет прокату, який був у цього наймача в експлуатації протягом усього періоду експлуатації, передбаченого нормативно-технічною документацією, а в разі відсутності такого строку - згідно з чинним законодавством. Оскільки наймодавець є професійним діячем на ринку прокату, ЦК саме на нього покладає обов'язок здійснювати як капітальний, так і поточний ремонт предмета прокату.

95.Загальні положення про підряд. Поняття, види та загальна харак-ка договорів підряду.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Основні ознаки: 1) виконання таких робіт здійснюється за завданням замовника; 2) на ризик підрядника; 3) результати робіт передаються замовнику; 4) замовник повинен прийняти та оплатити результати виконаної робити.

Додаткові характерні риси договору підряду: виконання робіт відбувається як правило з матеріалу підрядника та його засобами або з матеріалу замовника; підрядник організує процес виконання робіт самостійно але замовник має право перевіряти хід і якість робіт у будь-який час не втручаючись у діяльність підрядника; підрядник зобов'язаний передати не будь-який результат, а тільки той, який відповідає умовам договору підряду та забезпечити його досягнення в обумовлений строк. Об'єктивним критерієм віднесення робіт до підрядних є виникнення внаслідок їх виконання індивідуалізованого результату у матеріальній формі який існує окремо від виконавця. Завдання замовника може формуватися як у складній (проектно-технічна документація, що додається до договору), так і простій формах (у вигляді опису безпосередньо в договорі, ескізу моделі, схемі, дефектної відомості). В усякому випадку воно повинно дозволяти чітко встановити майбутні характеристики результату, як кожним сторонам договору, так і будь-якій третій неупередженій особі. За юридичними ознаками договір підряду можна віднести до наступних видів договорів: двосторонній, консенсуальний, оплатний.

За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

95.2.

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

96.Поняття та загальна характеристика договору будів.підряду (капітального будівництва). Сторони договору.

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір підряду укладається в письмовій формі.Власником результату виконаних робіт до їх здачі замовнику є підрядник. Сторони: Підрядник і замовни.Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Виконання робіт (будівництво об'єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) може бути змінено із внесенням відповідних змін до договору підряду в разі: виникнення обставин непереборної сили; неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо); внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлено залежними від підрядника обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта). Договірна ціна в договорі підряду визначається на основі кошторису як приблизна або як тверда. Якщо під час укладання договору підряду через невизначеність витрат чи інші обставини остаточно встановити договірну ціну неможливо, сторони в договорі підряду визначають приблизну договірну ціну, а також порядок її коригування в процесі виконання робіт.

96..2

Приблизна договірна ціна може уточнюватися в міру виконання робіт, здійснення витрат підрядника тощо. Якщо підрядник не повідомив у встановленому порядку замовника про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат. Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, усі пов'язані із цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник. Якщо під час будівництва виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на замовника, і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни, підрядник зобов'язаний протягом певного договором підряду строку повідомити замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, і подати замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неотримання у визначений договором підряду строк відповіді на своє повідомлення. Завдані підряднику збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

97.Порядок приймання-передання робіт за договором будів. підряду (капітального будівництва).

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)