ТОП 10:

ТЕМИ конкурсУ на кращий реферат з логіки 

Передбачається проведення конкурсу студентських рефератів. Кожний студент групи має вибрати одну з запропонованих тем рефератів:

 

1. Предмет і метод логіки як науки.

2. Проблематика логічної семіотики.

3. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

4. Розвиток логіки в Античну епоху.

5. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

6. Розвиток логіки у Новий час.

7. Видатні логіки 19-20-тих століть.

8. Розвиток логіки в Україні.

9. Соціальне призначення і функції логіки.

10. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

11. Основні види логічних помилок і шляхи їх подолання.

12. Характеристика поняття як форми мислення.

13. Логічні операції над поняттями.

14. Класифікація і її роль в науці.

15. Загальна характеристика судження як форми мислення.

16. Специфіка модальних суджень.

17. Відношення між судженнями.

18. Логічні операції над судженнями.

19. Логічна характеристика складних суджень.

20. Розвиток математичної логіки.

21. Закони логіки.

22. Умовивід як форма мислення та його основні види.

23. Простий категоричний силогізм.

24. Умовиводи побудовані із складних суджень.

25. Індукція з логічного погляду та її роль у пізнанні.

26. Гіпотеза та її роль у науці.

27. Логічна характеристика аналогії.

28. Доведення і спростування з логічного погляду.

29. Роль логіки в науковій і практичній діяльності спеціалістів.

30. Використання логіки в полеміці (суперечці).

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ЛОГІКИ:

1. Логіка як наука, її предмет та значення. Особливості формальної логіки.

2. Істинність і правильність мислення.

3. Поняття як форма мислення. Ознаки поняття.

4. Основні логічні способи утворення понять.

5. Зміст і обсяг поняття. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття.

6. Види понять (за змістом і обсягом).

7. Відношення між поняттями. Сумісні поняття.

8. Відношення між поняттями. Несумісні поняття.

9. Визначення понять. Реальні визначення.

10. Визначення понять. Номінальні визначення.

11. Правила визначення. Помилки можливі при визначенні.

12. Поділ понять. Види поділу.

13. Правила поділу понять.

14. Загальна характеристика судження. Структура судження. Просте судження, його види.

15. Види простих категоричних суджень за якістю та кількістю.

16. Об`єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.

17. Розподіленість термінів у судженнях.

18. Складні судження. Види складних суджень.

19. Відношення між судженнями за значенням істинності.

20. Логічна структура питання

21. Закон тотожності.

22. Закон суперечності.

23. Закон виключеного третього, та закон достатньої підстави.

24. Правила простого категоричного силогізму.

25. Фігури і модуси категоричного силогізму.

26. Загальна характеристика умовиводів.

27. Безпосередні умовиводи. Перетворення.

28. Безпосередні умовиводи. Обернення.

29. Безпосередні умовиводи. Протиставлення предикату.

30. Простий категоричний силогізм. Його значення і склад.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ІСПИТУ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ)

З КУРСУ (ЛОГІКА):

1. Логіка як наука, її предмет та значення. Особливості формальної логіки.

2. Істинність і правильність мислення.

3. Поняття як форма мислення. Ознаки поняття.

4. Основні логічні способи утворення понять.

5. Зміст і обсяг поняття. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття.

6. Види понять (за змістом і обсягом).

7. Відношення між поняттями. Сумісні поняття.

8. Відношення між поняттями. Несумісні поняття.

9. Визначення понять. Реальні визначення.

10. Визначення понять. Номінальні визначення.

11. Правила визначення. Помилки можливі при визначенні.

12. Поділ понять. Види поділу.

13. Правила поділу понять.

14. Загальна характеристика судження. Структура судження. Просте судження, його види.

15. Види простих категоричних суджень за якістю та кількістю.

16. Об`єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.

17. Розподіленість термінів у судженнях.

18. Складні судження. Види складних суджень.

19. Відношення між судженнями за значенням істинності.

20. Логічна структура питання

21. Закон тотожності.

22. Закон суперечності.

23. Закон виключеного третього, та закон достатньої підстави.

24. Правила простого категоричного силогізму.

25. Фігури і модуси категоричного силогізму.

26. Загальна характеристика умовиводів.

27. Безпосередні умовиводи. Перетворення.

28. Безпосередні умовиводи. Обернення.

29. Безпосередні умовиводи. Протиставлення предикату.

30. Простий категоричний силогізм. Його значення і склад.

31. Загальні правила категоричного силогізму.

32. Фігури і модуси категоричного силогізму.

33. Простий категоричний силогізм. Скорочені силогізми.

34. Складні силогізми( полісилогізми).

35. Складноскорочений силогізм. Прогресивний і регресивний сорит.

36. Умовні умовиводи. Суто-умовний силогізм і його модус.

37. Умовна-категоричний силогізм. Правильні модуси.

38. Умовно-категоричний силогізм. Імовірні модуси.

39. Розподільні умовиводи. Суто-розподільний силогізм.

40. Розподільно-категоричний силогізм. Модуси розподільно-категоричного силогізму.

41. Умовно-розподільний силогізм. Проста конструктивна дилема.

42. Умовно-розподільний силогізм. Складна конструктивна дилема.

43. Умовно-розподільний силогізм. Проста деструктивна дилема.

44. Умовно-розподільний силогізм. Складна деструктивна дилема.

45. Сутність і види індукцій.

46. Поняття доведення. Побудова доведення (теза, аргументи, демонстрація).

47. Прямий та непрямий доказ.

48. Поняття спростування. Шляхи спростування.

49. Правила доведення та спростування.

50. Поняття гіпотези та її структура.

 

 

СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навч. посібник для економістів. – К., 2000.

2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки: Підруч. – К., 2002.

3. Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Воробьева С.В. и др. История логики: Учеб. пособ. – Мн., 2001.

4. Берков В.Ф. и др. Логика. Учеб. пособие. – Мн., 1997.

5. Богдановський І.В., Льовкіна О.Г. Логіка: Опорний конспект лекцій. - К., 2004.

6. Бочаров В.Л., Маркин В.И. Основы логики: Учеб. - М., 1997.

7. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. - М., 1996.

8. Гетманова А.Д. Логика: Для педагогических учебных заведений. –2-е изд. – М., 1999.

9. Гетманова А.Д. Словарь и задачник: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 1998.

10. Гетманова А.Д. Учебн. по логике. – Изд. 3-е, - М., 1997.

11. Гладунський В.Н. Логіка: Навч. посібник. – Львів, 2002. –350 с.

12. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. – М., 1991.

13. Демидов И.В. Логика: Учеб. пособие для юридических вузов. – М., 2000.

14. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П., Сластенко Е.Ф. Логика: Учеб. пособие. – К., 2004.

15. Жеребкін В.Є. Логіка. Підруч. – 4-те вид., випр. – К., 2001.

16. Жеребкін В.Є. Логіка. Підруч. для юридичн. фак. і вузів. - 3-е видання. – К., 2001.

17. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. –К., 2002.

18. Жоль К.К. Методы научного познания и логика для юристов. – К., 2001.

19. Иванов Е.А. Логика. – М., 1996.

20. Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

21. Ивин А.А. Логика: Учебн. для гуманитарных факультетов. – М., 2002.

22. Ивин А.А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. – М., 1998.

23. Карпинская О.Ю., Ляшенко О.В., Меськов В.С., Шрамко Я.В. Экспресс-Логика. – М., 1997.

24. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учеб. для юридических вузов. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М., 1999.

25. Конверський А.Є. Логіка. Підруч. для вузів. – К., 1998.

26. Конверський А.Є. Логіка. Підруч. для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1999.

27. Курбатов В.И. Логика. Учеб. пособ. для студентов вузов. – Р.-на -Д., 1997.

28. Малахов В.П. Основы формальной логики. Учеб. пособ. для юристов. – М., 1998.

29. Переверзев В.Н. Логистика: справочная книга по логике. – М., 1995.

30. Свинцов В.И. Логика. Элементарный курс для гуманитарных специальностей. – М., 1998.

31. Сластенко Є.Ф., Ягодзінський С.М. Логіка: Навч. посіб. – К., 2005.

32. Сластенко Є.Ф., Ягодзінський С.М. Логіка. Навч.-метод. посіб. для студентів заочної та дистанційної форм навчання. – К., 2004.

33. Тофтул М.Г. Логіка. Посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002.

34. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. – М, 1981.

35. Хоменко І.В. Еристика: Мистецтво полеміки. – К., 2001.

36. Хоменко І.В. Логіка в задачах: Підруч. – К., 1998.

37. Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підруч. – К., 2001.

38. Хоменко І.В. Логіка: Практикум: Навч. посіб. – К., 2002.

39. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

 

Додатковий

40. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М., 1993.

41. Аристотель. Аналитика. Соч.: В 4 т. – М., 1978. – Т.2.

42. Бирюков Б. В. Теория смысла Готлоба Фреге. // Применение логики в науке и технике. – М., 1960.

43. Бэкон Ф. Новый Органон. Фрагменты // Антология мировой философии. – М., 1975. В 5 т. – Т.2. – С. 193-223.

44. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-philosophicus. Філософські дослідження. -К., 1995.

45. Декарт Р. Рассуждения о методе // Антология мировой философии. В 5 т. - М., 1989. – Т.2. – С. 235-256.

46. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986.

47. Ішмуратов А.Т. Всуп до філософської логіки. – К., 1997.

48. Ишмуратов А. Т. Логический анализ практических рассуждений. – К., 1987.

49. Карнап Р. Значение и необходимость. - М., 1959.

50. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971.

51. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. - М., 1959.

52. Моррис Ч.У. Основания теории знаков. Пер. с англ. В.П. Мурат. // Семиотика. – М., 1983. - С.37-89.

53. Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от Античности до эпохи Возрождения. – М., 1974.

54. Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975.

55. Почепцов Г.А. Русская семиотика: идеи, методы, персоналии, история. – М., 2001.

56. Рассел Б. Исследования значения и истины. – М., 1999.

57. Тарский А. Истина и доказательство. // Вопросы философии. 1972. № 8.-С.136-145.

58. Тарский А. Понятие истины в языках дедуктивных наук. //Философия и логика Львовско-Варшавской школы. – М., 1999.- С.19-155.

59. Фреге Г. Логические исследования. – Томск, 1997.

60. Фреге Г. Смысл и денотат. //Семиотика и информатика. – М., 1997. Вып. 35. - С.351-379.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.93.75.242 (0.011 с.)