Семінар 2. Поняття як форма абстрактно-теоретичного мислення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 2. Поняття як форма абстрактно-теоретичного мислення.1. Логічна характеристика поняття як форми мислення:

а) генезис (походження) понять;

б) структура понять;

в) функції понять.

2. Поняття і слово, теорія іменування в логіці.

3. Види понять:

а) за кількістю елементів обсягу;

б) за характером елементів обсягу;

в) за типом елементів обсягу;

г) за характером ознак, що складають зміст поняття.

4. Відношення між поняттями:

а) тотожності:

б) перетину;

в) підпорядкування;

г) суперечності;

д) протилежності;

е) одночасного підпорядкування.

5. Логічні операції над поняттями:

а) визначення понять;

б) обмеження і узагальнення понять;

в) поділ понять.

6. Вирішення тестових завдань.

7. Проведення тренінгу за практичними завданнями.

Література: 2, 3, 5-8, 10, 14, 16-24, 37, 39, 44, 49, 52, 54, 56, 59, 60.

 

 

Семінар 3. Судження як форма абстрактно-теоретичного мислення.

1. Логічна характеристика судження як форми мислення.

2. Структура і основні види простих (елементарних) суджень.

3. Основні види модальних суджень:

а) алетичні;

б) епістемічні;

в) деонтичні;

г) аксіологічні;

д) темпоральні.

4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників:

а) заперечення;

б) кон’юнкція;

в) диз’юнкція;

г) імплікація;

д) еквіваленція.

5. Функціонально-істиннісні відношення між судженнями:

а) відношення між простими атрибутивними судженнями (за логічним квадратом);

б) відношення між простими релятивними судженнями;

в) відношення між складними судженнями.

6. Логічні операції над судженнями:

а) трансформація простих атрибутивних суджень;

б) трансформація простих релятивних суджень;

в) трансформація складних суджень.

7. Вирішення тестових завдань.

8. Проведення тренінгу за практичними завданнями.

Література: 2, 3, 5-8, 10-17, 19-24, 29-35, 37, 44, 49, 50.

 

 

Семінар 4. Логічна характеристика умовиводу як форми абстрактного мислення.

1. Логічна характеристика умовиводу як форми мислення.

2. Структура умовиводів.

3. Безпосередні умовиводи:

а) із простих атрибутивних суджень;

б) за логічним квадратом;

в) із релятивних суджень;

г) із складних суджень.

4. Логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС).

5. Види силогізмів побудованих із простих категоричних суджень:

а) полісилогізми;

б) ентимеми;

в) епіхейреми;

г) сорити.

6. Основні види умовиводів із складних суджень:

а) розділово-категоричні умовиводи;

б) розділово-умовні умовиводи;

в) умовно-категоричні умовиводи.

7. Індуктивні умовиводи:

а) повна індукція;

б) неповна індукція;

8. Аналогія (традуктивний умовивід):

а) аналогія властивостей

б) аналогія відношень;

9. Вирішення тестових завдань.

10. Проведення тренінгу за практичними завданнями.

Література: 2, 3, 6-10, 11, 13, 14, 15-24, 26-33, 35, 37, 39, 41, 50, 51.

 

Семінар 5. Закони логіки. Доведення і спростування з логічного погляду.

1. Загальна характеристика законів мислення.

2. Основні закони логіки:

а) закон тотожності;

б) закон заборони суперечності;

в) закон виключеного третього;

г) закон достатньої підстави.

3. Другорядні закони логіки.

4. Логічна характеристика доведення. Структура доведень.

5. Види доведень.

6. Правила доведення. Помилки в доведенні.

7. Вирішення тестових завдань.

Література: 3, 5-15, 19-28, 30-35, 37-39, 41, 44-46, 48, 50, 57.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

 

Тема 1. Предмет, значення, історія логіки як науки

Питання для самостійного вивчення:

1. Які Ви знаєте основні значення слова «логіка»?

2. Що є предметом дослідження формальної логіки?

3. Що таке логічна форма? Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення?

4. Чим відрізняються істинність і формальна правильність мислення?

5. Чим відрізняється абстрактне мислення від чуттєвих форм відображення дійсності?

6. Як співвідносяться між собою мислення і мова?

7. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і логічної прагматики?

8. Навіщо використовують штучні мови? Який метод вважають основним методом логіки?

9. Яка роль логіки у формуванні логічної культури особистості? У чому полягає культура мислення людини?

10. Які Ви знаєте основні функції логіки?

11. У чому полягає сутність таких логічних помилок як паралогізм, софізм, парадокс?

12. Які Ви знаєте основні етапи розвитку науки логіки?

13. Якими ідеями збагатили логіку софісти?

14. Чому Аристотеля називають «батьком» формальної логіки?

15. Що Ви знаєте про внесок у розвиток логіки представників школи стоїків?

16. У чому полягала сутність суперечки між реалістами, номіналістами і концептуалістами?

17. Що Ви знаєте про розвиток логіки в епоху Нового часу?

18. Які основні представники математичної логіки, що Ви знаєте про їхній внесок у розвиток логіки?

19. Що Вам відомо про некласичні сучасні логічні системи?

20. Що Ви знаєте про розвиток логіки в Україні?

 

Теми рефератів:

1. Предмет і метод логіки як науки.

2. Основна проблематика логічної семантики.

3. Основна проблематика логічної прагматики.

4. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини.

5. Соціальне призначення і функції логіки.

6. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

7. Основні види логічних помилок і шляхи їхнього подолання.

8. Роль логіки в діяльності юристів.

9. Теоретичне і практичне значення логіки.

10. Розвиток логіки в Античну епоху.

11. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки.

12. Розвиток логіки у Новий час.

13. Логіко-філософське вчення Г.Лейбніця.

14. Видатні логіки 19-20-тих століть.

15. Розвиток логіки в Україні.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 1-7, 9, 11-13, 16, 18, 20, 21, 23, 28-34, 37-45, 49-55.

 

 

Тема 2. Поняття як форма абстрактно-теоретичного мислення

Питання для самостійного вивчення:

1. Яким чином утворюються поняття?

2. Як співвідносяться поняття і уявлення?

3. Які основні функції виконують поняття?

4. Чи можна у визначеннях використовувати метафори або порівняння?

5. Які помилки можуть виникнути при визначенні понять?

6. Що таке класифікація і які її види Ви можете назвати?

7. Які помилки можуть виникнути при поділі понять? Як їх уникнути?

 

Теми рефератів:

1. Характеристика поняття як форми мислення.

2. Логічні операції над поняттями.

3. Принципи використання наукової термінології.

4. Класифікація та її роль у науці.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 5-8, 10, 14, 16-24, 37, 39, 44, 49, 52, 54, 56, 59, 60.

 

 

Тема 3. Судження як форма абстрактно-теоретичного мислення.

Питання для самостійного вивчення

1. Яка відмінність існує між судженням і реченням?

2. Що таке «суб’єкт» і що таке «предикат» судження?

3. Що Ви знаєте про квантори?

4. За якими ознаками поділяються категоричні судження?

5. Чим атрибутивні судження відрізняються від релятивних?

6. Який термін у судженні називається розподіленим?

7. Чим відрізняється звичайна диз’юнкція від строгої?

8. Що Ви знаєте про табличне визначення логічних сполучників?

9. Які відносини існують між простими реляційними судженнями?

10. Що Ви знаєте про трансформацію простих атрибутивних суджень?

11. Що Ви знаєте про трансформацію простих реляційних суджень?

12. Що Ви знаєте про трансформацію складних суджень?

Теми рефератів

1. Специфіка модальних суджень.

2. Логічні операції над судженнями.

3. Логічна характеристика складних суджень створених за допомогою логічних сполучників.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 5 - 8, 10 - 17, 19 – 24, 29 – 35, 37, 44, 49, 50.

 

 

Тема 4. Умовивід як форма абстрактно-теоретичного мислення.

Питання для самостійного вивчення

1. Які основні структурні компоненти має умовивід?

2. В чому полягає сутність повної індукції та яка її роль у пізнанні?

3. В чому полягає сутність неповної індукції та яка її роль у пізнанні?

4. Дайте логічну характеристику гіпотези.

 

Теми рефератів

1. Умовивід як форма мислення, його основні види.

2. Специфіка умовиводів із простих категоричних суджень: простого категоричного силогізму (ПКС), скорочених, складних і складно-скорочених силогізмів.

3. Характеристика розділових й умовних силогізмів.

4. Роль індукції у пізнанні.

5. Гіпотеза і її роль у науці.

6. Логічна характеристика аналогії.

Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання, підготувати реферат.

Література: 2, 3, 6 - 10, 11, 13 - 24, 26, 29 - 35, 37, 39, 41, 43, 50, 51.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)