Правове становище господарських судівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове становище господарських судівОднією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є за­конність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання.

У процесі господарювання між підприємствами, державни­ми та іншими органами виникають, функціонують та припиня­ються численні господарські відносини. Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без зіткнень і конфліктів, що призводять до суперечностей між суб'єктами господарської діяльності. Такі суперечності між підприємства­ми, організаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх прав та обов'язків у господарських відносинах називають­ся господарськими спорами. Саме ці господарські спори і є пред­метом розгляду та вирішення господарських судів.

Господарські суди є однією з гілок судової влади. Це спеціа­лізовані суди, на які законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.

Організація і діяльність господарських судів визначаються Конституцією України, Законом України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України»1, Господарським процесуальним ко­дексом України, прийнятим Верховною Радою України 6 листо­пада 1991 р.2, іншими нормативно-правовими актами України, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Господарські суди в Україні – правонаступники органів дер­жавного арбітражу (існували з 1931 по 1991 р.) та арбітражних судів (існували з 1991 по 2001 р.) – хоч і зберегли ряд притаман­них своїм попередникам ознак, проте зазнали великих змін як у правовому статусі, так і в регламентації їх діяльності. З органів, наділених повноваженнями управлінського характеру (що обу­мовлювалося місцем державного арбітражу в адміністративно-командній системі керівництва економікою), їх перетворено в органи, що здійснюють правосуддя в господарських відносинах і є незалежними при виконанні цієї функції.

Правова природа господарського суду як органу правосуддя визначається завданнями та повноваженнями, якими його на­ділено для виконання цих завдань. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій України» завданням господарського суду є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Організація господарських судів в Україні.Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.

Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеці­алізованих судів, яку складають:

- місцеві господарські суди;

- апеляційні господарські суди;

- Вищий господарський суд України.

Місцеві господарські суди (Автономної Республіки Крим, обла­стей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою спеціалізова­них господарських судів, оскільки, як суди першої інстанції, вони виконують значний обсяг роботи щодо вирішення господарських спорів, розгляду справ про банкрутство і стоять найближче до господарського життя та до конфліктів, які в ньому виникають.

Для виконання покладених на них завдань місцеві госпо­дарські суди виконують такі повноваження:

- вирішують господарські спори, віднесені до їхньої компе­тенції, розглядають справи про банкрутство;

- переглядають за нововиявленими обставинами прийняті ними рішення;

- вивчають і узагальнюють практику застосування законо­давства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому господарському суду України, спря­мовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

- ведуть роботу, спрямовану на попередження правопору­шень у сфері господарських відносин;

- здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

До складу місцевого господарського суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови та судці (кількість їх щодо кожного конкретного господарського суду затверджена Указом Президента України від 11 липня 2001 р. «Про утворен­ня апеляційних господарських судів та затвердження мережі гос­подарських судів України»).

У місцевих господарських судах може запроваджуватися спе­ціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій. З метою підвищення ефективності судової процедури розгляду справ про банкрутство, прискорення реструктуризації економіки в місце­вих господарських судах утворені і діють спеціальні колегії з розгляду справ про банкрутство.

Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції, що вперше запроваджена в системі органів господарського судочин­ства відповідно до статті 125 Конституції України. Вони утворені Указом Президента України від 11 липня 2001 р. «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі госпо­дарських судів України» в кількості семи судів (Дніпропетровсь­кий, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севасто­польський та Харківський апеляційні господарські суди) з визна­ченням території, на яку поширюються повноваження апеляцій­них господарських судів. Указом Президента України від 30 травня 2002 р. «Про утворення Житомирського та Запорізького апеля­ційних господарських судів та внесення змін до мережі та кількісного складу суддів господарських судів України» кількість апеляційних господарських судів було збільшено до дев'яти.

До складу апеляційного господарського суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови. Апеляційний гос­подарський суд здійснює правосуддя колегією суддів.

В апеляційному господарському суді також може запровад­жуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.

Відповідно до встановлених законом повноважень апеляцій­ний господарський суд:

- переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих госпо­дарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;

- переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;

- вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає про­позиції Вищому господарському суду України щодо вдоскона­лення правового регулювання господарської діяльності і прак­тики вирішення господарських спорів та щодо порушення пе­ред Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;

- проводить роботу, спрямовану на попередження правопору­шень у сфері господарських відносин;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом гос­подарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах. Як вищий спеціалізований суд, він складається з обра­них до нього Верховною Радою України суддів, зі складу яких за­гальними зборами суду обираються голова суду та його заступники.

Загалом до Вищого господарського суду України входять: Голова, перший заступник Голови, заступники Голови та суддів. Вищий господарський суд України діє у складі колегій суддів.

У Вищому господарському суді України утворюється прези­дія як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого гос­подарського суду України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про судоустрій Украї­ни» Вищий господарський суд України:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судо­вої юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомен­даційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо
вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

4) здійснює інші повноваження, передбачені Законом.
Розгляд справ у Вищому господарському суді здійснюється

колегіально. Для цього утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарського суду України. Колегія суддів складаєть­ся з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи. Колегії суддів формуються Головою Вищого господарсь­кого суду України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)