ТЕМА 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІПоняття та юридичні ознаки біржі

Функції, права та обов'язки біржі

Види біржових угод

Правила біржової торгівлі

Правовий статус фондової біржі

Поняття та юридичні ознаки біржі

Визначення поняття біржі узагальнене в українському законодавстві в Законі України від 10 грудня 1991 року "Про товарну біржу", в якому встановлюються умови створення та діяльності товарних бірж на території України.

Згідно з ч. І ст. 1 Закону "Про товарну біржу" товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробничу та комерційну діяльність і метою яких є надання послуг щодо укладання біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення, впорядкування та полегшення товарообігу і пов'язаних з ними біржових операцій. З цього визначення можна зробити такі висновки: біржа є господарською організацією, яка виконує ринкові регулятивні функції в економіці внаслідок виявлення товарних цін, попиту та пропозиції. Основною метою її діяльності є сприяння зведенню в одному місці попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту.

Такі самі функції виконують ярмарки, однак від ярмарку біржа відрізняється тим, що вона:

♦ є постійним місцем взаємодії попиту і пропозиції, в той час як ярмарок лише періодично виконує цю функцію;

♦ має постійний контингент клієнтів і відвідувачів.

Ярмарок за загальним правилом відкритий для всіх;

♦ ярмарок є місцем товарообігу, це ринок, де безпосередньо
виставляються на продаж товари. Товарооборот, якому повинна
сприяти біржа, здійснюється поза нею; безпосередньо біржа
товар не виставляє, а оперує інформацією про них.

Фондова біржа - це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Питання правового становища та діяльності фондової біржі регулюються розділом II Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", відповідно до яких фондова біржа - це організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Фондова біржа являє собою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує попит та пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Товарні біржі на види класифікуються залежно від таких ознак:

за характером асортименту товарів:вузькоспеціалізовані
(предметом договорів на таких біржах є один вид товарів);
спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило,
однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є
широкий асортимент товарів);

за характером біржових угод:біржа реального товару,
на яких предметом купівлі-продажу є реальний товар; ф'ючерсні
біржі,
на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а
контрактами на них; опціонні біржі, предметом торгів на яких є
тільки права на купівлю або продаж реальних товарів, або прав
на купівлю в наступному періоді; комплексні біржі, на яких
укладаються угоди щодо реального товару, а також ф'ючерсні та
опціонні угоди;

за ступенем відкритостітоварні біржі поділяються на
відкриті, на яких, крім членів біржі, в торгах можуть брати
участь і відвідувачі біржі; закриті, на яких право участі в
біржових торгах та укладанні біржових угод мають лише члени
цієї товарної біржі.

Функції, права та обов'язки біржі

Функції біржі випливають, насамперед, з поняття цієї господарської організації, а саме:

♦ товарна біржа виконує функцію товаророзподільного
каналу або механізму, завдяки якому товари розподіляються між
споживачами за реальною ціною;

♦ товарна біржа є свого роду господарюючим суб'єктом,
який організовує ринок. Вона створює необхідні умови учас­никам біржі у проведенні торгів. На біржі здійснюється купівля-продаж і обмін товарної продукції", що характеризується взаємо­ замінністю і не потребує додаткових узгоджених технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, повинна відповідати встановленим стандартам;

♦ товарна біржа - це місце, де узгоджуються попит та пропозиція на певний біржовий товар;

♦ товарна біржа - це регулятор цін, а через коливання попи­ту та пропозиції тут не може бути державного регулювання цін;

♦ товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція
стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції
або гри на підвищення чи зниження цін;

♦ біржа є місцем так званого біржового котирування цін.
Біржове котирування - це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари з урахуванням укладених біржових угод;

♦ біржа збирає та обробляє ринкову інформацію, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, зокрема, видаючи біржовий бюлетень, в якому публі­куються курси цін на товари;

♦ товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущених до біржової торгівлі;

♦ товарна біржа виконує арбітражні функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов'язко­вими і мають силу виконавчого документа.

Відповідно до названих функцій товарні біржі діють за певними принципами, користуються правами та мають встанов­лені законом обов'язки.

Принципами діяльності біржі є рівноправність учасників біржових торгів, застосування вільних цін, публічне здійснення біржових торгів.

Товарна біржа має такі права:

♦ встановлювати відповідно до чинного законодавства свої правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'яз­ковими для всіх учасників торгів;

♦ створювати підрозділи біржі та затверджувати положен­ня про них;

♦ розробляти з урахуванням державних стандартів свої стандарти та типові контракти;

♦ зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод упродовж дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом розмір;

♦ встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що нею надаються;

♦ визначати інші грошові збори;

♦ встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на ній, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

♦ створювати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

♦ укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, зокрема на біржах, розташованих за кордоном України;

♦ вносити в державні органи пропозиції, що стосуються біржової діяльності;

♦ видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформа­ційні та рекламні видання;

♦ здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Стаття 4 Закону" Про товарну біржу" визначає обов'язки цієї організації. Товарна біржа, зокрема, забезпечує створення відповідних умов для біржової торгівлі, регулює біржові операції, ціни на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на біржі.

Біржа зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам та відвідувачам біржі, здійснювати збирання, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

Види біржових угод

Залежно від місця укладання законодавство України розрізняє біржові та позабіржові угоди, що мають, проте, однакову юридичну природу.

Біржовими угодами є дії громадян щодо встановлення, зміни або припинення цивільних прав або обов'язків, зроблені на біржі внаслідок біржових торгів. Укладаються ці угоди через посеред­ників - брокерськими конторами або окремими брокерами, а не самими продавцями чи покупцями реального товару. Виконуються біржові угоди поза біржею. Біржова угода має ознаки звичайної угоди щодо змісту, структури тексту, форми тощо.

На біржові та позабіржові угоди поширюються одні і ті самі правові норми. Йдеться, по-перше, про норми розділу 1 глави З Цивільного кодексу Української РСР, по-друге, про відповідні статті розділу 2 "Окремі види зобов'язань", що регулюють відносини купівлі - продажу, обміну, поставки. Разом з тим, біржова угода має певні юридичні особливості. Тому види, особливості укладення біржових угод врегульовано ст. 15 "Біржові операції" та ст. 17 "Правила біржової торгівлі" Закону "Про товарну біржу". Детально біржові угоди регулюються Правилами біржової діяльності, затвердженими біржовими комітетами, а зміст цих угод визначається типовими контракта­ми, які затверджують біржові комітети.

Предметом біржової угоди є так званий біржовий товар. Згідно з ст. 15 Закону "Про товарну біржу" біржова угода може бути укладена на купівлю - продаж, поставку та обмін товарів, які допущені до обігу на товарній біржі. Вимоги до біржового товару регулюються правилами біржової торгівлі окремих бірж. Як правило, біржі забезпечують товарооборот товарів, що характеризуються якісною однорідністю. Обов'язковою вимогою є те, що біржовий товар не повинен потребувати додаткового узгодження його характеристик, відповідати встановленим стандартам, а якщо товар втратив споживчі якості, відповідні дані повинні бути відомі всім учасникам біржового торгу.

Відмінність між біржовими та небіржовими угодами полягає також у тому, що суб'єктами перших можуть бути лише члени біржі.

Біржові угоди за різними критеріями поділяються на види. Згідно з цим критерієм існують такі види угод:

♦ з негайним виконанням ("угоди на реальний товар" або "касові угоди"). Така назва угод зумовлена тим, що придбання або відчуження товару передбачає у такому разі саме негайне виконан­ня угоди. За такою угодою товар повинен знаходитися на одному із вказаних біржею складів і передаватися покупцеві негайно.
Конкретний термін визначається правилами біржової торгівлі;

♦ термінові (угоди на строк). Згідно з такими угодами організація-продавець передає у певний, визначений сторонами
строк у власність організації-покупця, а покупець зобов'язується
прийняти та оплатити товар на умовах, встановлених договором.
По суті, це договори поставки біржового товару, строки виконання яких визначаються наперед. Оскільки йдеться про поставки в майбутньому, то така біржова угода називається угодою на строк, або форвардною угодою.

Форвардний контракт - це стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати цінні папери, товари або кошти у встановлений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладання такого форвардного контракту.

Будь-яка сторона форвардного контракту має право відмовитись від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.

Претензії щодо невиконання або неналежного виконання форвардного контракту можуть пред'являтися виключно емітенту такого форвардного контракту.

Покупець форвардного контракту має право без узгоджен­ня з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчен­ня його строку дії продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця цього контракту.

Строк визначається у договорі, однак він повинен бути не більшим від строку, встановленого у Правилах біржової торгівлі.

Одним з видів біржових угод на строк, предметом яких є стандартні біржові контракти на стандартизований товар з визначеним наперед строком виконання, але за ціною, встанов­леною на день укладання контракту, є ф'ючерсні контракти.

Ф'ючерсний контракт визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" як стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у встановлений час та на визначених умовах в майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

Одна сторона може відмовитись від виконання контракту, якщо є згода іншої сторони або у випадках, визначених цивільним законодавством.

Покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт упродовж строку його дії іншим особам без узгодження такого продажу з продавцем контракту.

Особливості ф'ючерсної угоди полягають в тому, що:

♦ предметом ф'ючерсної угоди є купівля - продаж біржо­вого контракту на певний товар, а не реального товару;

♦ предмет контракту і сам контракт повинні бути стандарт­ними, оскільки це необхідно для підтримки біржового обігу ф'ючерсів;

♦ біржовий контракт укладається за умови, що він має вказане біржею стандартне місце поставки, але може вільно продаватись та купуватись упродовж всього строку його дії;

♦ особливістю прав продавця ф'ючерсу є можливість зворотного його викупу за біржовим курсом у будь-який момент до закінчення ліквідаційного строку. Своєю чергою, покупець має право вільного продажу ф'ючерсу за таким самим курсом та до того самого строку.

Обіг контрактів забезпечують біржові спекулянти ф'ючерсами, які привласнюють різницю між ціною кожного контракту і реальною ціною на товар на момент виконання ф'ючерсу.

Комерційна ідея такого контракту полягає у страхуванні як продавця, так і покупця від несприятливого коливання цін на товар. Таке страхування упродовж строку дії контракту нази­вається хеджуванням.

Наступним видом біржових угод є опціон, тобто стандарт­ний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час придбання такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Перший продавець опціону (емітент) має безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту.

Будь-який покупець може відмовитись у будь-який момент від придбання таких цінних паперів, товарів чи коштів.

Претензії стосовно неналежного виконання або невиконан­ня зобов'язань опціонного контракту можуть пред'являтися виключно емітенту опціону.

Правила біржової торгівлі

Правовий режим та функції Правил біржової торгівлі регулює ст. 17 Закону "Про товарну біржу". Ця стаття визначає обов'язковий зміст Правил, коло питань діяльності біржі, на які вони поширюються, основні заборони, що повинні діяти на товарній біржі. Правила регулюють:

♦ порядок здійснення біржових операцій;

♦ порядок ведення біржової торгівлі;

♦ процедуру біржового арбітражу з цих питань.
Правила біржової торгівлі встановлюють:

♦ строк та місце здійснення біржових операцій;

♦ склад учасників біржових операцій і перелік вимог, що ставляться до них;

♦ порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

♦ порядок надання та розміри плати за користування послугами біржі;

♦ відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання Правил біржової торгівлі;

♦ інші положення, встановлені органами управління біржі.
Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів біржі або уповноваженим ними органом.

Закон "Про товарну біржу" передбачає, що на кожній товарній біржі мають діяти загальні заборони, а саме:

♦ заборона купівлі-продажу товарів та контрактів для впливу
на динаміку цін як однією особою, так і через підставних осіб;

♦ заборона будь-яких узгоджень дій учасників біржової торгівлі для зміни чи фіксації поточних біржових цін;

♦ заборона поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до зміни кон'юнктури.

Не підлягає розголошенню зміст біржової угоди, таку інформацію надають лише в разі офіційної вимоги суду, органам прокуратури, СБУ, аудиторським організаціям у випадках, передбачених в законодавстві України.

Процедура здійснення біржових торгів, яка регулюється правилами біржових торгів, має приблизно такий вигляд:

♦ юридична особа, що бажає купити або продати біржовий
товар, подає брокеру заявку, де вказує основні умови та предмет договору, заявки вводяться до бази даних, де знаходяться упродовж певної встановленої кількості торгів;

♦ товари, що вимагають негайної реалізації, виставляються на біржі, а якщо вони не були продані упродовж дня, то вони або знімаються з торгів, або за згодою брокера-продавця вводяться в базу даних;

♦ у визначений час (за день до торгів) брокери повинні одержати інформацію про весь перелік виставлених на торги товарів, їх кількість та ціну. Перед початком торгів реєструють брокерів, що будуть брати в них участь.

о Торги розпочинаються за встановленим сигналом. Після цього подані на торги товари оголошуються на інформаційному табло. У момент оголошення брокери голосом та спеціальними жестами домовляються про укладення майбутньої угоди.

Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі, яка здійснюється реєстраційним бюро (палатою) біржі. Зареєстровані на біржі угоди не потребують нотаріального засвідчення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.016 с.)