ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Психологічні особливості комунікативної взаємодії в ОРД 

Методичне забезпечення

Теоретичні знання подаються у лекції та закріплюються під час проведення семінарського заняття, в тому числі за рахунок заслуховування реферативних повідомлень, опитування курсантів, а також відкритої дискусії.

До першого питання: Слід зазначити, що психологічний контакт являє собою ситуаційно утворені взаємовідносини, які характеризуються певним рівнем симпатії, взаєморозумінням, нейтралізацією психологічних перешкод у спілкуванні з метою формування у осіб готовності до реалізації значущих інформаційних можливостей.

До другого питання: Слід звернути увагу, що встановлення психологічного контакту буває різною і залежить від переконань особистості і її ставлення до працівника оперативного підрозділу та органів внутрішніх справ у цілому.

До третього питання:Слід підкреслити, що завданнями налагодження психологічного контакту є не лише з’ясування життєвих поглядів особи, її соціальної спрямованості, визначення мотивів поведінки та діяльності, але й започаткування позитивних довірчих відносин між об’єктом та працівником оперативного підрозділу, адже такі міжособистісні довірчі відносини – необхідна умова ефективності їх спільної діяльності у протидії злочинності.

 

Тема 4. Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД

 

Методичне забезпечення

Теоретичні знання подаються у лекції та закріплюються під час проведення семінарського заняття, в тому числі за рахунок заслуховування реферативних повідомлень, опитування курсантів, а також відкритої дискусії.

До першого питання: Слід зазначити, що спілкування, як головна складова соціальної комунікації, являє собою людські контакти й зв’язки, що обумовлені потребами осіб у їх спільній діяльності або в обміні між ними інформацією. Передача інформації та взаєморозуміння визначає головний зміст спілкування.

Необхідно запам’ятати, що психології ОРД притаманні всі різновиди спілкування, а саме: за ступенем зближення сторін:безпосереднє, також опосередковане; за тривалістю: короткочасне й тривале за ступенем завершеності: закінчене й незакінчене; за сторонами, які беруть участь: міжособистісне, внутрігрупове, міжгрупове.

До другого питання: Слід звернути увагу на те, що при виникненні сприятливих взаємин об’єкт може розглядати оперативного працівника і як друга, і як опонента, і як авторитетну особу. Залежно від цього створюються чи використовуються ті або інші передумови для вивідування інформації.

До третього питання:Слід звернути увагу на те, успіх впливу на об’єкт і процесу вивідування в цілому забезпечується вмінням оперативного працівника керувати ходом бесіди та співрозмовником, що досягається за допомогою високого рівня оволодіння техніками спілкування та методикою контактної взаємодії і застосуванням спеціальних психологічних прийомів, що спонукають співрозмовника розкрити потрібну інформацію.

Тема 5. Психологічна характеристика маскування намірів та інтересу в професійному спілкуванні працівників оперативних підрозділів

Методичні вказівки

До першого питання: Слід підкреслити, що одержані відомості оперативного характеру оцінюють як за змістом (якість, обсяг, достовірність тощо), так і за надійністю джерела інформації.

До другого питания: Слід зазначити, що в основі вивідування відомостей лежить правильне врахування та використання факторів, які позитивно можуть вплинути на цей процес: фактори самосвідомості особи; особливості відносин між співрозмовниками; психічний стан, притаманний особі на момент розмови; деякі особливості мислення людей і риси їхнього характеру; наявність інтересу у співрозмовника до теми бесіди.

До третього питання: Слід зазначити, що обов’язковим стрижневим фактором процесу осмислення одержаної оперативно-значущої інформації є сприятливі психологічні особливості оперативного працівника. Осмислення одержаних відомостей здійснюється з метою виділення таких, що можуть представляти оперативний інтерес, а також визначення способів щодо їх перевірки.

 

 

……………………………………………..

14.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ …………….

Завдання за темою 1. ……………..

 

1. Загальнотеоретичне уявлення поняття й сутності психології ОРД.

2. Психологічна характеристика методів психології ОРД.

3. Психологічний зміст оперативно-розшукових заходів.

4. Психологічні засади вивчення та оцінки оперативної обстановки.

5. Психологічні аспекти та напрямки професійної підготовки оперативного працівника до проведення цілеспрямовані бесіди з об’єктами оперативної уваги.

6. Причини можливого ускладнення формування практичної готовності до реалізації цілеспрямованої взаємодії з об’єктами вивідування.

Завдання за темою 2.

1. Основні особистісні компоненти загальної психологічної структури особистості як головні складові психології об’єкта ОРД, їх характеристика.

2. Закономірності суб’єктивного прояву особистісних характеристик об’єкта у формуванні і розвитку контактної взаємодії.

3. Особливості відбиття психічної напруженості об’єкта на загальних показниках діяльності.

4. Способи здійснення практичної підтримки працівником оперативного підрозділу своїх інформаторів.

Завдання за темою 3.

1. Значення мотивації у формуванні та розвитку контактної взаємодії.

2. Особливості сучасної мотивації залучення громадян до психологічної взаємодії. Порівняльний аналіз мотивації тривалої психологічної взаємодії та мотивації виконання разового доручення оперативного характеру.

3. Вплив особистісних компонентів психологічної структури особистості на обрання профілюючого мотиву психологічної взаємодії. Боротьба мотивів у психології ОРД.

4. Закономірності практичного визначення попереднього мотиву залучення об’єкта психологічної взаємодії. Актуалізація мотивів залежно від безпосередніх потреб людини. Значення мотивації у залученні різних категорій громадян.

5. Напрямки та особливості трансформації попереднього мотиву таємної співпраці з оперативним підрозділом ОВС.

Завдання за темою 4.

1. Сутність та значення психологічного контакту в особистісній взаємодії.

2. Рівні психологічної несумісності партнерів по спілкуванню.

3. Особливості подолання психологічних бар’єрів при встановленні контакту з кандидатами на залучення.

4. Ситуації знайомства як чинники подальшого розгортання контакту.

5. Способи та проводи знайомства.

6. Етапи встановлення та розвитку психологічного контакту з об’єктами взаємодії.

7. Особливості встановлення контакту з різними категоріями громадян (сфера діяльності, спосіб життя тощо).

8. Поняття й сутність вивідувального спілкування, як головної складової комунікації в ОРД.

8. На чому заснована можливість одержання інформації.

10. Як створювати умови для проведення цілеспрямованих бесід.

11. Структура вивідувального спілкування: комунікативна сторона, інтерактивна сторона, перцептивна сторона. Роль і місце у такому спілкуванні ідентифікації, емпатії та рефлексії.

12. Особливості реалізації психологічних прийомів управління бесідою в практичній діяльності працівника оперативного підрозділу.

13. Які основні правила застосування прийомів демонстрації конкретних предметів і тематичного регулювання бесіди.

14. Які основні правила застосування прийомів: вираження похвали й лестощів співрозмовникові, вираження недовіри до слів співрозмовника та прийомів участі.

15. У чому полягає зміст прийомів: постановки несподіваного запитання, свідомо неточної або помилкової заяви, повідомлення “важливих” відомостей.

16. Які прийоми необхідно використати для того, щоб вступ у бесіду вигляд6ав природнім.

17. Чинники, що посилюють процес налагодження взаємодії та сприяють вивідуванню оперативно значущої інформації.

18. Основні засоби вивідувального спілкування. Поняття й сутність вербальної та невербальної комунікації. Особливості їх використання в процесі вивідувального спілкування.

Завдання за темою 5

1. Закономірності та напрями оцінювання оперативно-значущої інформації

2. Як оцінити вірогідність висловлень співрозмовника під час бесіди.

3. На чому заснована необхідність практичного маскування основної мети розмови.

4. Форми приховування й захисту інформації.

5. Як потрібно реагувати на поведінку співрозмовника, якщо він виразить підозру у вивідуванні в нього інформації.

6. Осмислення одержаних відомостей оперативного характеру.

7. Способи перевірки інформації, що представляє професійний інтерес, та напрями її практичної реалізації.

 

…………………

 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Визначення та зміст психології ОРД.

2. Психологічна специфіка негласної діяльності.

3. Загальнотеоретична структура особистості суб’єкта ОРД.

4. Якості, що знижують ефективність негласної діяльності.

5. Психологічна характеристика умов діяльності об’єктів психологічної взаємодії.

6. Специфіка психічних станів об’єктів психологічної взаємодії в процесі діяльності.

7. Характеристика методів психології ОРД.

8. Психологічні якості надійності об’єктів психологічної взаємодії.

9. Характеристика об’єктів психології ОРД.

10. Психологічні якості об’єктів психологічної взаємодії.

11. Мотивація психологічної взаємодії в оперативній діяльності.

12. Професійна підготовка працівників оперативних підрозділів до реалізації цілеспрямованої взаємодії з об’єктами вивідування.

13. Загальна підготовка працівників оперативних підрозділів до взаємодії з об’єктами вивідування.

14. Організаційна підготовка працівників оперативних підрозділів до взаємодії з об’єктами вивідування.

15. Психічні фактори в психологічній структурі злочинних груп.

16. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів до взаємодії з об’єктами вивідування.

17. Організаційно-психологічна структура організованих злочинних груп і злочинних організацій.

18. Характерологічні особливості людини, що можуть полегшити або ускладнити одержання інформації у бесіді з нею.

19. Формування психологічної готовності до зустрічі з конкретною людиною.

20. Дати визначення професійного вивідування.

21. Загальні принципи контактної взаємодії.

22. Визначення поняття психологічного контакту за Філоновим.

23. І етап встановлення контакту. (Підготовчій).

24. ІІ етап встановлення контакту. (Формування першого враження).

25. Психологічні механізми помилкового сприйняття особи.

26. ІІІ етап встановлення контакту. (Оволодіння інтересом співрозмовника).

27. Психологічні прийоми оперативної комбінації “Знайомство”.

28. Загальна схема залучення цікавлячої особи до бесіди.

29. Характеристика мотивації залучення до психологічної взаємодії та мотивації підтримання співробітництва.

30. ІV етап психологічного контакту. (встановлення довірчих відносин).

31. Визначення оперативної обстановки.

32. Характеристика “позитивної” та “негативної” мотивації залучення об’єктів до психологічної взаємодії.

33. Назвати елементи оперативної обстановки.

34. V етап психологічного контакту. (Реалізація мети зустрічі).

35. Види конфліктів в ОРД.

36. VІ етап (Вихід з контакту), VІІ етап (Підведення підсумків).

37. Психологічний зміст причин та шляхи подолання конфліктів з конфідентами при залученні до оперативної взаємодії.

38. Психологічні фактори, які сприяють вивідуванню інформації.

39. Психологічний зміст причин та шляхи подолання конфліктів з суспільними помічниками при залученні до оперативної взаємодії.

40. Прийоми вивідування з використанням особливостей мислення об’єкта.

41. Прийоми вивідування з використанням особливостей психологічних станів об’єкта.

42. Прийоми вивідування з використанням особливостей самосвідомості об’єкта.

43. Психологічні особливості оцінки якості одержаної інформації.

44. Психологічні аспекти маскування інтересу до обговорюваних питань.

45. Психологічні фактори осмислення одержаної інформації, способи її перевірки та реалізації.

1. ………………………………………………………………………

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.017 с.)