ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-методичні вказівкиПід час практичного заняття викладачеві слід виділяти і тримати під увагою такі основні його компоненти:

- вступне слово викладача має визначати основну мету практичного заняття, місце, що займають питання даного практичного заняття в курсі, який вивчається; головні питання практичного заняття; методичні рекомендації щодо виступу курсантів з даної тематики;

- обговорювання питань практичного заняття повинно проходити з залученням обґрунтованих міркувань курсантів з приводу виступів учасників заняття, запитань, які виникають у курсантів; з організацією дискусії, корегуванням її в межах запланованої теми, коротким висновком після кожного питання;

- заключне слово має реалізовувати мету практичного заняття, давати конструктивний аналіз усіх виступів та відповідей, стимулювати активність курсантів.

План проведення заняття та розрахунок навчального часу

І. Вступна частина – 10 хв.

1. Перевірити присутність особового складу.

2. Заповнити журнал.

3. Вступ: мотивація навчання, активізація опорних знань.

4.Оголошення теми і мети, порядку проведення заняття.

ІІ. Основна частина – 65 хв.

Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

Робота з методиками.

Теми реферативних повідомлень:

1. “Основні організаційно-функціональні компоненти психології ОРД”;

2. “Психологічні особливості здійснення окремих заходів ОРД”.

Робота з методиками:

1. виявлення характерних особливостей особистості (психогеометричний тест Сьюзен Диллінгер);

2. визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (методика Ільїна).

 

Методичні вказівки:

До першого питания: Слід зазначити, що дисципліною “оперативно-розшукова психологія”, охоплюються, головним чином, особистісні психологічні характеристики суб’єктів ОРД у контексті їхньої професійної праці (тобто формування відповідного мислення оперативного працівника, мотивації його діяльності, питання співвідношення психологічних якостей і станів особистості вказаного працівника з характером і змістом оперативно-розшукової діяльності тощо).

До другого питання Слід звернути увагу на те, що основний зміст психології ОРД визначається головними її структурними елементами (тобто розділами), до яких віднесені: психологія особистості суб’єктів ОРД; психологія об’єктів ОРД; психологія (або психологічні вимоги) оперативно-оперативних заходів.

До третього питання:Слід зазначити, що методологічні засади психології ОРД представлені двома групами методів: діагностичними та психологічного впливу. Крім того, обов’язковим стрижневим фактором, що потребує врахування у професійній діяльності кожного окремого суб’єкта, є психологічний зміст оперативно-розшукових заходів.

ІІІ. Заключна частина: - 5 хв.

21. Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки;

22. Нагадати, що мета завдання досягнута;

23. Відповісти на запитання курсантів;

24. Дати завдання на самопідготовку.

ТЕМА №2: Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: Отримання та закріплення теоретичних знань про: вихідні особистісно-психологічні елементи структури об’єкта як психологічні чинники, що виконують спонукальні, утворюючі цільові, інструментальні, технологічні та інші предметно-дійові функції їх інформаційно-пізнавальної діяльності; місце й роль психологічної взаємодії з об’єктами професійного інтересу; визначення мотиваційних особливостей осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо діагностування психологічної характеристики об’єктів професійної взаємодії та використання отриманих діагностичних даних у організаційно-управлінському та організаційно-тактичному аспектах ОРД.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія.

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції.

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми.

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

ВСТУП

1. Характеристика діяльності об’єктів психологічної взаємодії в ОРД

2. Психологічна характеристика специфічних психічних станів осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД

3. Мотиваційні особливості осіб як об’єктів психологічної взаємодії в ОРД

ВИСНОВКИ

Рекомендована література:

1. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / В. А. Черепанов. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – 62 с.

2. Андросюк В. Г. Які якості вимагаються від працівника міліції : методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець // Науковий вісн. Укр. акад. внутр. справ. – 1996. – № 1. – С. 105–116.

3. Профессиональная психология : учеб. пособие / [В. А. Олейников, Г. Н. Будагьянц, А. С. Звонок и др.]. – Луганск : РИО ЛИВД, 1996. – 364 с.

4. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

5. Ронин Р. Своя разведка : практ. пособие / Р. Ронин. – Минск : Харвест, 1998. – 364 с.

6. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

7. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. С. В. Степашина]. – СПб. : Лань, 1999. – 704 с.

8. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

9. Бараненко Б. І. Проблеми теорії і практики ОРД та підвищення її ефективності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2000. – № 4. – С. 21–26.

10. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

11. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

12. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

13. Охріменко І. М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Науковий вісник КНУВС. – 2007. – № 6. – Ч. 1.– С. 147–152.

14. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

15. Охріменко І. М. Вплив психологічної напруженості на результативність негласної діяльності особистості / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 174.

16. Охріменко І. М. Психологія об’єктів оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 842.

17. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

18. Охріменко І. М. Категорія об’єкта в системі оперативно-розшукових відносин / І. М. Охріменко // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спец. вип. № 2. – Ч. 2. – С. 181–188.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.009 с.)