ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Актуалізація опорних знань - 5 хв.На попередньому занятті було розглянуто теоретичні засади психології ОРД:

1. Загальнотеоретичні положення психології ОРД як функціонально-діяльнісної системи (вихідні методологічні й науково-теоретичні передумови та принципи формування психології ОРД як галузевої науково-прикладної психології).

2. Структура психології ОРД як предметної діяльності: психологія суб’єкта ОРД, психологія об’єкта ОРД, психологія заходів ОРД.

3. Методологічні засади психології ОРД.

3. Реферативні повідомлення та їх обговорення до 15 хвилин;

“Поняття та сутність об’єкта психологічної взаємодії в ОРД”, “Закономірності прояву особистісних складових об’єкта психологічної взаємодії в ОРД”, “Поняття та сутність мотивації взаємодії громадян з оперативними підрозділами ОВС”; “Залежність обрання мотиву співпраці з оперативним підрозділом ОВС від особистісних складових об’єкта взаємодії”.

3. Виступи слухачів по запропонованих питаннях семінару до 5 хвилин;

4. Проведення контролю в ході обговорення питань 15 хвилин;

Питання для обговорення під час семінарського заняття:

Вихідні особистісно-психологічні елементи структури об’єкта ОРД як психологічні чинники, що виконують спонукальні, утворюючі цільові, інструментальні, технологічні та інші предметно-дійові функції в їх негласній діяльності. Психологічна характеристика осіб як об’єктів психологічної взаємодії в ОРД. Контактна взаємодія. Взаємозв’язок психологічних особливостей об’єкта ОРД з умовами та змістом вивідувальної діяльності. Психічна напруженість. Мотивація взаємодії з оперативними підрозділами. Поняття мотиву. Сприятливі мотиви співробітництва. Психологічні фактори обрання мотиву контактної взаємодії з працівником оперативного підрозділу. Значення мотивації при взаємодії з різними категоріями об’єктів оперативної уваги. Взаємозв’язок психологічних складових об’єкта з іншими структурними елементами психології ОРД та його закономірний вплив на визначення адекватних методів, способів та засобів її здійснення.

ІІІ. Заключна частина: - 5 хв.

5. Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки;

6. Нагадати, що мета завдання досягнута;

7. Відповісти на запитання курсантів;

8. Дати завдання на самопідготовку.

 

Підготуватися до практичного заняття з теми «Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД.»

1. Формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо діагностування психологічної характеристики об’єктів оперативно-розшукової діяльності та використання отриманих діагностичних даних у організаційно-управлінському та організаційно-тактичному аспектах цієї діяльності.

2. Визначення базового мотиву діяльності (за основу береться вивідувальна діяльність осіб, залучених працівниками оперативних підрозділів до вирішення завдань ОРД) за спеціальною методикою.

Методичні прийоми проведення заняття

Під час семінарського заняття викладачеві слід виділяти і тримати під увагою такі основні його компоненти:

- вступне слово викладача має визначати основну мету семінарського заняття, місце, яке займають питання даного семінарського заняття в курсі дисципліни; головні питання семінарського заняття; методичні рекомендації щодо виступу курсантів з даної тематики;

- обговорювання питань семінарського заняття повинно проходити з залученням обґрунтованих міркувань курсантів з приводу виступів учасників заняття, запитань, які виникають у курсантів; з організацією дискусії, корегуванням її в межах запланованої теми, коротким висновком після кожного питання;

- заключне слово має реалізовувати мету семінарського заняття, давати конструктивний аналіз усіх виступів та відповідей, стимулювати активність курсантів.

Методи перевірки знань:

Опитувальний-метод перевірки знань, при якому суб’єкт перевірки ставить запитання об’єкту ( в усній або письмовій формі).

Реферативний – метод перевірки знань, при якому заздалегідь визначені курсанти (слухачі) доповідають по конкретній тематиці з наступним обговоренням.

Безмашинний програмований контроль – метод перевірки знань, при якому зі слухачами проводиться тестування.

Перевірка конспектів лекцій – метод перевірки знань, який полягає у перевірці лекційного матеріалу у зошитах.

ТЕМА № 3: Психологічні особливості контактної взаємодії в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: отримання та закріплення теоретичних знань щодо організації підготовки фахівців оперативних підрозділів до контактної взаємодії. Характеристика способів, прийомів, зовнішніх умов та особистісних даних суб’єктів їх здійснення; специфічних психологічних вимог щодо проведення окремих комунікативних оперативно-розшукових заходів.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: підготовленість до контактної взаємодії, а також навичок щодо психологічного забезпечення реалізації комунікативних заходів ОРД. Формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо встановлення, підтримання та розвитку психологічн6ого контакту з об’єктами оперативної взаємодії; діагностування психологічної характеристики об’єктів оперативно-розшукової діяльності та використання отриманих діагностичних даних у організаційно-управлінському та організаційно-тактичному аспектах цієї діяльності.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

 

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

 

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

 

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Навчальні питання:

1. Встановлення психологічного контакту з об’єктами оперативної уваги як основа подальших довірчих відносин

2. Загальні принципи та етапи розвитку психологічного контакту з об’єктами оперативної взаємодії

Література до теми:

1. Филонов Л. Б. Психологические основы изучения личности обвиняемого : учеб. пособ. / Л. Б. Филонов. – М. : Акад. МВД СССР, 1983. – 80 с.

2. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

3. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

4. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

5. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

6. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

7. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина : навч. посіб. / Б. І. Бараненко; [за ред. Е. О. Дідоренка, Я. Ю. Кондратьєва]. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 272 с.

8. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

9. Охріменко І. М. Психологічні засади ефективності спілкування працівника оперативного підрозділу в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. – № 1(5). – С. 20–22.

10. Охріменко І. М. Використання спеціальних психологічних знань в процесі розкриття злочинів / І. М. Охріменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 11–17.

11. Охріменко І. М. Особливості реалізації окремих положень оперативно-розшукової психології в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 36–39.

12. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

13. Охріменко І. М. Використання психологічних технологій контактної взаємодії як запорука успішності вивідувальної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

14. Охріменко І. М. Можливості спеціального психологічного пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 472–473.

15. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

План проведення заняття та розрахунок навчального часу:

І. Вступна частина - 5 хв.

1. Перевірити наявність особового складу та його готовність до заняття.

2. Заповнити журнал.

3. Довести тему та мету заняття.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.007 с.)