ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми семінарських занять (денна форма навчання)№ з/п Назва теми Кількість годин
Теоретико-методологічні засади психології ОРД
Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД
Психологічні особливості комунікативної взаємодії в ОРД
Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД
Психологічна характеристика маскування намірів та інтересу в професійному спілкуванні працівників оперативних підрозділів

Теми практичних занять (денна форма навчання)

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Теоретико-методологічні засади психології ОРД
Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД
Психологічні особливості комунікативної взаємодії в ОРД
Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД
Психологічна характеристика маскування намірів та інтересу в професійному спілкуванні працівників оперативних підрозділів

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Теоретико-методологічні засади психології ОРД
Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД
Психологічні особливості комунікативної взаємодії в ОРД
Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД
Психологічна характеристика маскування намірів та інтересу в професійному спілкуванні працівників оперативних підрозділів

Методи навчання

Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові, репродуктивні, інтерактивні.

Методи контролю

Опитування, перевірка, тестування, рольові ігри.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

ТЕМА № 1: Теоретико-методологічні засади психології ОРД

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсантів навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: загальна характеристика предмета. Загальнотеоретичне уявлення поняття й сутності психології оперативно-розшукової діяльності. Структура психології ОРД як предметної діяльності: психологія суб’єкта ОРД, психологія об’єкта ОРД, психологія оперативно-розшукових заходів. Організаційно-функціональні компоненти психології ОРД: конструктивний компонент; організаційний компонент; проектувальний компонент.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування й розвиток у курсантів методичних вмінь щодо вивчення, аналізу та практичного застосування основних компонентів психології оперативно-розшукової діяльності у процесі її здійснення і навичок щодо психологічного забезпечення реалізації заходів ОРД.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Література:

Рекомендована література:

1. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / В. А. Черепанов. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – 62 с.

2. Профессиональная психология : учеб. пособие / [В. А. Олейников, Г. Н. Будагьянц, А. С. Звонок и др.]. – Луганск : РИО ЛИВД, 1996. – 364 с.

3. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

4. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

5. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. С. В. Степашина]. – СПб. : Лань, 1999. – 704 с.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

7. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

8. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

9. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

10. Охріменко І. М. Зміст методології в сучасній психології ОРД / І.М. Охріменко // Юридична психологія та педагогіка. – 2008. – № 1. – С. 39–46.

11. Охріменко І. М. Положення методології у психології оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Юридична психологія та педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 34–43.

12. Охріменко І. М. Психологічний зміст окремих методологічних категорій у контексті психології оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Юридична психологія та педагогіка. – 2009. – № 1(5). – С. 96–106.

13. Охріменко І. М. Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти дотримання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів / І. М. Охріменко, М. С. Удовик // Вісн. Акад. упр. МВС. – 2009. – № 1. – С. 98–110.

14. Охріменко І. М. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект / І. М. Охріменко // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 97–102.

15. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

16. Охріменко І. М. Зміст оперативно-розшукових заходів у контексті психології ОРД / І. М. Охріменко // Бюлетень обміну досвідом роботи. – 2010. – № 184. – С. 118–125.

17. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

 

ТЕМА №2: Характеристика особистості як об’єкта психологічної взаємодії в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: Отримання та закріплення теоретичних знань про: вихідні особистісно-психологічні елементи структури об’єкта як психологічні чинники, що виконують спонукальні, утворюючі цільові, інструментальні, технологічні та інші предметно-дійові функції їх інформаційно-пізнавальної діяльності; місце й роль психологічної взаємодії з об’єктами професійного інтересу; визначення мотиваційних особливостей осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо діагностування психологічної характеристики об’єктів професійної взаємодії та використання отриманих діагностичних даних у організаційно-управлінському та організаційно-тактичному аспектах ОРД.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія.

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції.

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми.

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

ВСТУП

1. Характеристика діяльності об’єктів психологічної взаємодії в ОРД

2. Психологічна характеристика специфічних психічних станів осіб, що залучаються до виконання завдань ОРД

3. Мотиваційні особливості осіб як об’єктів психологічної взаємодії в ОРД

ВИСНОВКИ

Рекомендована література:

1. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / В. А. Черепанов. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. – 62 с.

2. Андросюк В. Г. Які якості вимагаються від працівника міліції : методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець // Науковий вісн. Укр. акад. внутр. справ. – 1996. – № 1. – С. 105–116.

3. Профессиональная психология : учеб. пособие / [В. А. Олейников, Г. Н. Будагьянц, А. С. Звонок и др.]. – Луганск : РИО ЛИВД, 1996. – 364 с.

4. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

5. Ронин Р. Своя разведка : практ. пособие / Р. Ронин. – Минск : Харвест, 1998. – 364 с.

6. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

7. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. С. В. Степашина]. – СПб. : Лань, 1999. – 704 с.

8. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

9. Бараненко Б. І. Проблеми теорії і практики ОРД та підвищення її ефективності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2000. – № 4. – С. 21–26.

10. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

11. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

12. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

13. Охріменко І. М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Науковий вісник КНУВС. – 2007. – № 6. – Ч. 1.– С. 147–152.

14. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

15. Охріменко І. М. Вплив психологічної напруженості на результативність негласної діяльності особистості / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 174.

16. Охріменко І. М. Психологія об’єктів оперативно-розшукової діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 842.

17. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

18. Охріменко І. М. Категорія об’єкта в системі оперативно-розшукових відносин / І. М. Охріменко // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спец. вип. № 2. – Ч. 2. – С. 181–188.

ТЕМА № 3: Психологічні особливості контактної взаємодії в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: отримання та закріплення теоретичних знань щодо організації підготовки фахівців оперативних підрозділів до контактної взаємодії. Характеристика способів, прийомів, зовнішніх умов та особистісних даних суб’єктів їх здійснення; специфічних психологічних вимог щодо проведення окремих комунікативних оперативно-розшукових заходів.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: підготовленість до контактної взаємодії, а також навичок щодо психологічного забезпечення реалізації комунікативних заходів ОРД. Формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо встановлення, підтримання та розвитку психологічн6ого контакту з об’єктами оперативної взаємодії; діагностування психологічної характеристики об’єктів оперативно-розшукової діяльності та використання отриманих діагностичних даних у організаційно-управлінському та організаційно-тактичному аспектах цієї діяльності.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Рекомендована література:

1. Филонов Л. Б. Психологические основы изучения личности обвиняемого : учеб. пособ. / Л. Б. Филонов. – М. : Акад. МВД СССР, 1983. – 80 с.

2. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

3. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

4. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

5. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

6. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

7. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина : навч. посіб. / Б. І. Бараненко; [за ред. Е. О. Дідоренка, Я. Ю. Кондратьєва]. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 272 с.

8. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

9. Охріменко І. М. Психологічні засади ефективності спілкування працівника оперативного підрозділу в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. – № 1(5). – С. 20–22.

10. Охріменко І. М. Використання спеціальних психологічних знань в процесі розкриття злочинів / І. М. Охріменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 11–17.

11. Охріменко І. М. Особливості реалізації окремих положень оперативно-розшукової психології в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 36–39.

12. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

13. Охріменко І. М. Використання психологічних технологій контактної взаємодії як запорука успішності вивідувальної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

14. Охріменко І. М. Можливості спеціального психологічного пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 472–473.

15. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

ТЕМА № 4: Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: отримання теоретичних знань про зміст оперативного вивідування, як головної складової комунікації в ОРД. Розкривається структура вивідування: комунікативна сторона, інтерактивна сторона, перцептивна сторона. Роль і місце у такому спілкуванні ідентифікації, емпатії та рефлексії. Особливості реалізації психологічних прийомів управління бесідою в практичній діяльності працівника оперативного підрозділу. Чинники, що посилюють процес налагодження взаємодії та сприяють вивідуванню оперативно значущої інформації.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо можливостей одержання інформації; створення умов для проведення цілеспрямованих бесід; основні засоби оперативного вивідування значущої інформації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Рекомендована література:

1. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

2. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

3. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

4. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

5. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

6. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина : навч. посіб. / Б. І. Бараненко; [за ред. Е. О. Дідоренка, Я. Ю. Кондратьєва]. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 272 с.

7. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

8. Охріменко І. М. Психологічні засади ефективності спілкування працівника оперативного підрозділу в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. – № 1(5). – С. 20–22.

9. Охріменко І. М. Використання спеціальних психологічних знань в процесі розкриття злочинів / І. М. Охріменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 11–17.

10. Охріменко І. М. Особливості реалізації окремих положень оперативно-розшукової психології в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 36–39.

11. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

12. Охріменко І. М. Використання психологічних технологій контактної взаємодії як запорука успішності вивідувальної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

13. Охріменко І. М. Вивідування професійно-значущої інформації (у контексті психології оперативно-розшуковій діяльності) / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 101.

14. Охріменко І. М. Можливості спеціального психологічного пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 472–473.

15. Охріменко І. М. Вивідувальна діяльність працівників оперативних підрозділів ОВС – вивірений шлях подолання інформаційної потреби / І. М. Охріменко // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 лютого 2010 року). – Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 280–281.

16. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

ТЕМА №5: Психологічна характеристика маскування намірів та інтересу в професійному спілкуванні працівників оперативних підрозділів

З дисципліни:«Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: отримання теоретичних знань про специфіку інформаційно-пізнавальної діяльності працівника оперативного підрозділу. Розкриваються психологічні аспекти оцінки якості одержаної інформації, що здійснюється працівником оперативного підрозділу в професійній діяльності. Особливості маскування інтересу до обговорюваних питань в процесі контакної взаємодії. Психологічні якості фахівця, що сприяють максуванню його намірів та інтересу в професійному спілкуванні.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо можливостей одержання інформації; створення умов для проведення цілеспрямованих бесід; основні засоби оцінки якості одержаної інформації та маскування інтересу до обговорюваних питань.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Рекомендована література:

1. Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства : учеб. пособие / Л. Б. Филонов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 126 с.

2. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

3. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

4. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

5. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

6. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина : навч. посіб. / Б. І. Бараненко; [за ред. Е. О. Дідоренка, Я. Ю. Кондратьєва]. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 272 с.

7. Охріменко І. М. Деякі психологічні аспекти професійного мислення оперуповноваженого карного розшуку / І. М. Охріменко // Юридична психологія та педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 106–115.

8. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

9. Охріменко І. М. Психологічні засади ефективності спілкування працівника оперативного підрозділу в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. – № 1(5). – С. 20–22.

10. Охріменко І. М. Особливості реалізації окремих положень оперативно-розшукової психології в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 36–39.

11. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

12. Охріменко І. М. Використання психологічних технологій контактної взаємодії як запорука успішності вивідувальної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

13. Охріменко І. М. Спеціальне психологічне пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 927.

14. Охріменко І. М. Можливості спеціального психологічного пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 472–473.

15. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

16. Охріменко І. М. Шляхи удосконалення комунікативної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали “круглого столу” (Харків, 11 листопада 2011 р.). – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 397–402.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.034 с.)