ТОП 10:

ІІ. Основна частина - 75 хв.Вступне слово викладача - 5 хв.

Актуалізація опорних знань - 5 хв.

На лекційному занятті було розглянуто:

- Встановлення психологічного контакту з об’єктами оперативної уваги як основа подальших довірчих відносин

-. Загальні принципи та етапи розвитку психологічного контакту з об’єктами оперативної взаємодії

3. Реферативні повідомлення та їх обговорення до 15 хвилин;

“Психологічний контакт, його місце й роль у оперативному спілкуванні”; “Особливості встановлення та розвитку психологічного контакту з різними категоріями громадян, що представляють оперативний інтерес”; “Взаємозалежність особливостей формування і розгортання відносин довірчого характеру та психологічних характеристик суб’єктів взаємодії”.

3. Виступи слухачів по запропонованих питаннях семінару до 5 хвилин;

4. Проведення контролю в ході обговорення питань 15 хвилин;

Питання для обговорення під час семінарського заняття:

1. Загальні принципи контактної взаємодії.

2. Визначення поняття психологічного контакту за Філоновим.

3. І етап встановлення контакту. (Підготовчій).

4. ІІ етап встановлення контакту. (Формування першого враження).

 

ІІІ. Заключна частина: - 5 хв.

9. Підвести підсумки заняття, оголосити оцінки;

10. Нагадати, що мета завдання досягнута;

11. Відповісти на запитання курсантів;

12. Дати завдання на самопідготовку.

Підготуватися до практичного заняття з теми «Психічні пізнавальні процеси особистості»

1. Психологічні механізми помилкового сприйняття особи.

2. ІІІ етап встановлення контакту. (Оволодіння інтересом співрозмовника).

3. Психологічні прийоми оперативної комбінації “Знайомство”.

Методичні прийоми проведення заняття

Під час семінарського заняття викладачеві слід виділяти і тримати під увагою такі основні його компоненти:

- вступне слово викладача має визначати основну мету семінарського заняття, місце, яке займають питання даного семінарського заняття в курсі дисципліни; головні питання семінарського заняття; методичні рекомендації щодо виступу курсантів з даної тематики;

- обговорювання питань семінарського заняття повинно проходити з залученням обґрунтованих міркувань курсантів з приводу виступів учасників заняття, запитань, які виникають у курсантів; з організацією дискусії, корегуванням її в межах запланованої теми, коротким висновком після кожного питання;

- заключне слово має реалізовувати мету семінарського заняття, давати конструктивний аналіз усіх виступів та відповідей, стимулювати активність курсантів.

Методи перевірки знань:

Опитувальний-метод перевірки знань, при якому суб’єкт перевірки ставить запитання об’єкту ( в усній або письмовій формі).

Реферативний – метод перевірки знань, при якому заздалегідь визначені курсанти (слухачі) доповідають по конкретній тематиці з наступним обговоренням.

Безмашинний програмований контроль – метод перевірки знань, при якому зі слухачами проводиться тестування.

Перевірка конспектів лекцій – метод перевірки знань, який полягає у перевірці лекційного матеріалу у зошитах.

ТЕМА № 4: Чинники і детермінанти управління інформаційною комунікацією в ОРД.

З дисципліни: «Психологія ОРД».

Категорія слухачів: курсанти навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС

Навчальна мета: отримання теоретичних знань про зміст оперативного вивідування, як головної складової комунікації в ОРД. Розкривається структура вивідування: комунікативна сторона, інтерактивна сторона, перцептивна сторона. Роль і місце у такому спілкуванні ідентифікації, емпатії та рефлексії. Особливості реалізації психологічних прийомів управління бесідою в практичній діяльності працівника оперативного підрозділу. Чинники, що посилюють процес налагодження взаємодії та сприяють вивідуванню оперативно значущої інформації.

Розвиваюча мета: активізувати пізнавальну активність курсантів, сприяти розвитку професійної ерудованості, підвищення загальної культури і обізнаності.

Виховна мета: формування у курсантів практичних вмінь і навичок щодо можливостей одержання інформації; створення умов для проведення цілеспрямованих бесід; основні засоби оперативного вивідування значущої інформації.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: психологія, юридична психологія, конфліктологія

 

Забезпечувані дисципліни: оперативно-розшукова діяльність, професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної міліції

 

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність : комп’ютеризовані тестові програми

 

Технічні засоби навчання : мультимедійне обладнання, комп’ютер.

Навчальні питання:

1. Психологічна характеристика інтерактивної взаємодії з об’єктами оперативної уваги

2. Психологічні прийоми управління цілеспрямованою бесідою з урахуванням чинників, що сприяють вивідуванню інформації

 

Література до теми

1. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / [Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв, І. В. Сервецький, С. А. Тарарухін, Г. О. Юхновець]. – К. : НАВСУ, 1997. – 108 с.

2. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Я. Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 1999. – 216 с.

3. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. В. Б. Рушайло]. – СПб. : Лань, 2000. – 720 с.

4. Використання психологічних знань в ОРД : [навч. посібник] / О. Ф. Долженков, Г. Є. Запорожцева, А. П. Кіцул, Є. В. Рижков. – Одеса : ОІВС, 2001. – 308 с.

5. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у двох частинах). Частина I : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів : навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с.

6. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина : навч. посіб. / Б. І. Бараненко; [за ред. Е. О. Дідоренка, Я. Ю. Кондратьєва]. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 272 с.

7. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників кримінальної міліції. Частина VI : Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посіб. / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, І. М. Охріменко та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 192 с.

8. Охріменко І. М. Психологічні засади ефективності спілкування працівника оперативного підрозділу в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. – № 1(5). – С. 20–22.

9. Охріменко І. М. Використання спеціальних психологічних знань в процесі розкриття злочинів / І. М. Охріменко // Митна справа. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 11–17.

10. Охріменко І. М. Особливості реалізації окремих положень оперативно-розшукової психології в процесі вирішення службових завдань / І. М. Охріменко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 36–39.

11. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – [2-е изд., изм.]. – М. : Проспект, 2010. – 208 с.

12. Охріменко І. М. Використання психологічних технологій контактної взаємодії як запорука успішності вивідувальної діяльності працівників оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 113–120.

13. Охріменко І. М. Вивідування професійно-значущої інформації (у контексті психології оперативно-розшуковій діяльності) / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 101.

14. Охріменко І. М. Можливості спеціального психологічного пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / І. М. Охріменко // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. – К. : Атіка, 2010. – Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 472–473.

15. Охріменко І. М. Вивідувальна діяльність працівників оперативних підрозділів ОВС – вивірений шлях подолання інформаційної потреби / І. М. Охріменко // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 лютого 2010 року). – Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 280–281.

16. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. посібник / [Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, І.М. Охріменко та ін.]; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.008 с.)