Визначте в яких просторових межах розгортається політичний процес ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте в яких просторових межах розгортається політичний процес ?1) локальних;

2) світових;

3) регіональних;

4) місцевих;

5) обласних;

Національних.

 

Основними формами політичних відносин є:

1) політичне блокування;

2) політичний примус;

3) політичний компроміс;

4) політична ієрархія;

5) політичний конфлікт;

6) політична консолідація;

7) політична модернізація.

 

Виокреміть види директивних технологій:

1) акумуляційна технологія;

2) інформаційна технологія;

3) консенсусна технологія;

4) технологія змісту;

5) агрегуюча технологія;

6) інноваційна технологія;

7) технологія артикуляції.

Які технології використовують у практиці прийняття колективних політичних рішень ?

1) технологію голосування за принципом більшості;

2) технологію відбору за принципом меншості;

3) технологію блокування за принципом політичності;

4)технологію агрегування інтересів більшості;

5) технологію консенсусу;

6) технологію групового мислення.

 

Які загальні типи управління існують у політиці ?

1) інтерактивний;

2) субстанціональний;

3) електоральний;

4) лобістський;

5) реляціоністський;

6)емоційний.

 

Визначте фактори впливу зовнішнього середовища на політичну кампанію?

1) професіоналізм працівників;

2) культура суспільства загалом і політична культура зокрема;

3) соціальна структура;

4) забезпеченість інформаційно-комунікаційними засобами;

5) дії конкурентів;

6) законодавча база;

7) імідж політичного лідера.

 

Модель взаємодії суб’єкта й об’єкта управління в політичній кампанії складається з процесів:

1) комунікації;

2) інформатизації;

3) узгодження інтересів;

4) мотивації;

5) категоризації;

6) структуризації;

7) соціалізації.

 

В яких основних видах людської пам’яті зберігається інформація ?

1) довготривала пам'ять;

2) концептуальне знання;

3) когнітивний дисонанс;

4) короткотривала пам’ять;

5) схеми;

6) конкретні образи;

7) інформаційний блок.

 

Які види комунікації існують ?

1) емоційна;

2) ірраціональна;

3) спонтанна;

4) латентна;

5) раціональна;

6) формальна.

 

Доповніть речення: «Щоб у перенасиченому інформаційному просторі привернути увагу людини, необхідно або ж придумати щось нове, незвичне (… …), або ж готувати публіку до сприйняття інформації, підігрівати зацікавленість (… …)»:

1) ефект очікування;

2) процес модернізації;

3) незвичний образ;

4) ефект випуклості;

5) інноваційний процес;

6) ефект розігріву.

Назвіть види регіоналізму:

1) політичний;

2) культурний;

3) економічний;

4) духовний;

5) національний;

6) соціальний;

7) владний.

Назвіть принципи регіонального дослідження:

1) диференціації;

2) адаптації;

3) локалізації;

4) послідовності;

5) апробації;

6) стабілізації.

 

Назвіть форми регіоналізації з точки зору державного управління:

1) силові;

2) ліберальні;

3) активні;

4) демократичні;

5) пасивні;

6) помірні.

За терміном дії цілі регіональної політики поділяють на:

1) стратегічні;

2) оперативні;

3) тимчасові;

4) тактичні;

5) одноразові;

6) багаторазові;

7) постійні.

 

Під регіональним сепаратизмом розуміють:

1) місцеву політику, дезінтеграційну по відношенню до центру;

2) рух за підвищення статусу регіону з метою утворення нової держави;

3) боротьбу за культурну автономію;

4) прагнення приєднатися до іншої держави;

5) напружені відносини між центром і регіоном;

6) інтеграцію етнічних периферій.

 

Які з названих територій відносяться до макрорегіонів?

1) Російська Федерація;

2) Карпатський регіон;

3) Євразійський регіон;

4) Сполучені Штати Америки;

5) Тихоокеанський регіон;

6) країни Бенілюксу.

 

Вкажіть форми реалізації регіонального інтересу в балансі відносин «центр – регіон»:

1) загальнонаціональне втручання;

2) контроль за діяльністю регіональної влади;

3) субнаціональні форми державності і суверенітету;

4) формування загальнонаціональних політичних партій;

5) автономна регіональна влада;

6) регіональна компетенція і пов'язане з нею нормотворення;

7) фінансово-економічний контроль з боку центру.

 

Які підходи вивчення політичної регіоналістики пов'язані з дослідженням місця й ролі регіону в державі?

1) елітистський;

2) політико-системний;

3) політико-географічний;

4) просторово-часовий;

5) геополітичний;

6) історико-політичний.

 

Назвіть форми регіоналізму в контексті формування політичного руху на певній локальній території, який спрямований на відокремлення цієї території:

1) радикальний;

2) ліберальний;

3) мобілізаційний;

4) поміркований;

5) реформістський;

6) сепаратистський;

7) договірний.

 

Регіональну політичну еліту можна класифікувати за такими структурними підходами:

1) соціогенетичний;

2) історичний;

3) географічний;

4) етнічний;

5) культурно-національний;

6) соціоекономічний;

7) партійний.

 

Які назви носять суб’єкти регіональної структури сучасної Росії?

1) автономна республіка;

2) провінція;

3) край;

4) земля;

5) воєводство;

6) область;

7)повіт.

 

Назвіть найвідоміші форми авторитарних режимів:

1) військовий режим;

2) монархічний режим;

3) персоніфікований режим;

4) атеїстичний режим;

5) дототалітарний режим;

6) корпоративний режим;

7) постколоніальний режим.

Які ознаки ідеальної держави виділяв Платон?

1) загальність;

2) досконалість;

3) постійність;

4) послідовність;

5) аристократичність;

6) стабільність.

 

Назвіть правильні форми державного устрою за Аристотелем:

1) деспотія;

2) олігархія;

3) політія;

4) демократія;

5) аристократія;

6) тиранія;

Монархія.

Яка форма організації влади відповідає авторитарному режимові ?

1) традиційна;

2) монархічна;

3) фашистська;

4) військова;

5) модерністська;

6) професійна.

 

Які типи політичних режимів визначав Самуель Гантінгтон?

1) однопартійний;

2) поліархія;

3) олігархія;

4) відкрита гегемонія;

5) особиста диктатура;

6) закрита гегемонія;

Воєнний.

 

Продовжіть правильно тезу: «Суспільство й держава можуть бути…:

1) відкритими, закритими, проміжними;

2) демократичними, тоталітарними й авторитарними;

3) воєнізованими, громадянськими і цивільними;

4) клерикальними, теократичними, атеїстичними;

5) олігархічними, охлократичними;

6) гегемонічними, плюралістичними.

 

За якими характеристиками можуть поділятися ресурси життєздатності режиму за визначенням А. Циганкова?

1) організаційні здібності державного лідера;

2) монопольність правлячої партії;

3) фізичний і духовний потенціал лідера;

4) стан справ у духовній сфері;

5) військовий стан і боєздатність режиму;

6) рівень соціальної напруженості в суспільстві, здатний відокремити персонального носія влади від народу;

7) олігархічність влади.

 

Які з названих видів однопартійних режимів виділяв М. Хагопян?

1) домінантні;

2) плюралістські;

3) домінантно-мобілізаційні;

4) підлеглі;

5) підлегло-мобілізаційні;

6) підлегло-плюралістські;

7) домінантно-підлеглі.

 

Через критерії методів досягнення політичних цілей виділяють такі режими:

1) авторитарні;

2) демократичні;

3) ліберальні;

4) тоталітарні;

5) терористичні;

6) олігархічні.

 

У рамках конституційного правління прийнято виділяти такі основні види режимів:

1) однопартійні;

2) одноосібні;

3) президентські;

4) терористичні;

5) автономні;

6) мобілізаційні;

Парламентські.

 

Який режим у повсякденній діяльності переважно спирається на терор?

1) мобілізаційний;

2) терористичний;

3) режим контрреформ;

4) репресивний;

5) теократичний;

6) автономний;

7) світський.

 

Назвіть різновиди тоталітаризму з правим ухилом:

1) італійський фашизм;

2) сталінізм;

3) маоїзм;

4) німецький націонал-соціалізм;

5) північно-корейський режим.

 

Назвіть проміжні типи політичних режимів:

1) авторитарно-демократичний;

2) тоталітарно-анархічний;

3) анархо-демократичний;

4) охлократичний;

5) тоталітарно-охлократичний;

6) авторитарно-тоталітарний.

 

За якими з названих критеріїв Хуан Лінц виділяв п’ять основних політичних режимів?

1) мобілізація;

2) багатство;

3) лідерство;

4) ідеологія;

5) сила;

6) ресурси.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.116 (0.028 с.)