Який науковець розумів політичну систему як складну сукупність, мережу комунікацій та інформаційних потоків, за допомогою яких координуються зусилля суб’єктів по досягненню поставлених цілей ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який науковець розумів політичну систему як складну сукупність, мережу комунікацій та інформаційних потоків, за допомогою яких координуються зусилля суб’єктів по досягненню поставлених цілей ?1) Т.Парсонс.

2) Г.Алмонд.

К.Дойч.

4) Д.Істон.

 

Який науковець перший цілісно обґрунтував функціонування політичної системи як макроструктури, зануреної у зовнішнє середовище існування, а процес функціонування системи описав через відносини обміну вхідними і вихідними імпульсами з зовнішнім середовищем ?

1) Т.Парсонс;

2) Г.Алмонд;

3) К.Дойч;

Д.Істон.

Першим історичним твором у нашій країні вважають:

1) «Літопис Аскольда»;

2) «Повість минулих літ»;

3) «Послання оріян хозарам»;

4) «Київський літопис».

 

Назвіть перше зведене політико-правове джерело Київської Русі:

1) «Слово про закон і благодать»;

2) «Руська правда»;

3) «Повчання дітям»;

4) «Ізборник Святослава».

 

У змісті «Слова о полку Ігоревім» закладено:

1) процес консолідації давньоруської еліти;

2) процес об’єднання руських земель;

3) процес роздрібненості руських земель;

4) процес етнокультурної інтеграції руських земель.

 

Заповіт-звернення Володимира Мономаха називається:

1) «Повість минулих літ»;

2) «Повчання»;

3) «Посланіє»;

4) «Уривок».

 

Хто з київських князів довершив будівництво Давньоруської держави?

1) Святослав Ігорович;

2) Володимир Святославич;

3) Ярослав Мудрий;

4) Володимир Мономах.

 

Хто є автором праці «Польські діалоги політичні»?:

1) Юрій Котермак;

2) Станіслав Оріховський;

3) Петро Могила;

4) Мелетій Смотрицький.

 

«Історія Русів» написана у жанрі:

1) політичного памфлету;

2) літописання;

3) філософського трактату;

4) революційного маніфесту.

 

Який твір є програмним документом кирило-мефодіївців?

1) «Записка»;

2) «Книги битія українського народу»;

3) «Русалка Дністровая»;

4) «До братів-українців».

 

Хто є автором праці «Про уявне запустіння України» (1857)?

1) Михайло Максимович;

2) Микола Костомаров;

3) Михайло Драгоманов;

4) Василь Білозерський.

 

Діяльність якого вченого репрезентує в історії суспільно-політичної думки ХІХ ст. такий напрям, як хлопоманство?

1) Микола Пирогов;

2) Михайло Драгоманов;

3) Володимир Антонович;

4) Іван Франко.

 

Проголошення якого Універсалу УНР знаменувало відродження української державності?

1) I Універсалу;

2) IІ Універсалу;

3) IІІ Універсалу;

4) IV Універсалу.

 

Хто є автором політичної праці «Листи до братів-хліборобів» (1926 р.)?

1) Микола Міхновський;

2) Михайло Грушевський;

3) Дмитро Донцов;

В’ячеслав Липинський.

 

Кого вважають ідеологом інтегрального націоналізму?

1) Миколу Міхновського;

2) Миколу Сціборського;

3) Степана Бандеру;

Дмитра Донцова.

Назвіть працю І.Дзюби, яка активізувала рух «шестидесятників»:

1) «Комунізм»;

2) «Інтернаціоналізм»;

3) «Націоналізм»;

4) «Соціалізм».

 

Коли було проголошено державну незалежність України?

1) 16 липня 1990 р.;

2) 24 серпня 1991 р.;

3) 1 грудня 1991 р.;

4) 31 грудня 1991 р.

 

Завдання другого рівня

Що з переліченого є характерним для консерватизму:

1) збереження існуючих соціально-політичних норм та традицій;

2) ліквідація приватної власності;

3) збереження існуючих соціально-політичних структур та інститутів;

4) збереження суспільної власності на засоби виробництва;

5) обмеження обсягу і сфер діяльності держави;

6) ліквідація приватної власності.

 

Що з переліченого є характерним для анархізму:

1) збереження існуючих соціально-політичних структур та інститутів;

2) ліквідація приватної власності;

3) заперечення будь-яких форм владних відносин;

4) забезпечення державної власності на засоби виробництва;

5) розширення сфери державного впливу;

6) збереження ієрархії державних іститутів.

 

Що з переліченого є характерним для класичного лібералізму:

1) збереження існуючих соціально-політичних структур та інститутів;

2) державно-монополістичне регулювання економіки;

3) визнання невідчужуваності прав людини на життя, свободу, власність;

4) забезпечення суспільної власності на засоби виробництва;

5) обмеження обсягу і сфер діяльності держави;

6) ліквідація приватної власності.

 

Які з перелічених форм правління Арістотель відносив до правильних:

1) монархія;

2) олігархія;

3) аристократія;

4) політія;

5) демократія;

6) тиранія;

7) теократія;

8) охлократія.

 

Які з перелічених форм правління Арістотель відносив до неправильних:

1) монархія;

2) олігархія;

3) аристократія;

4) політія;

5) демократія;

6) тиранія;

7) теократія

8) охлократія.

Моріс Оріу виділив наступні типи інститутів:

1) демократичні;

2) корпоративні;

3) авторитарні;

4) речові;

5) автономні;

6) тоталітарні;

7) національні;

8) групові.

 

Макс Вебер виділив наступні типи легітимного панування:

1) харизматичне;

2) патріархальне;

3) традиційне;

4) раціональне;

5) партисипаторне;

6) тоталітарне;

7) колективне;

8) індивідуальне.

 

Габріель Алмонд та Сідней Верба виділили наступні ідеальні типи політичної культури:

1) патріархальний;

2) харизматичний;

3) раціональний;

4) підданський;

5) партисипаторний;

6) авторитарний;

7) тоталітарний;

8) індивідуальний.

 

Юрген Хабермас виділив наступні системи знання:

1) раціональне;

2) аналітичне;

3) критичне;

4) гуманітарне;

5) гуманістичне;

6) практичне;

7) індивідуальне;

8) колективне.

 

Ханна Арендт виділила наступні види терору:

1) авторитарний терор;

2) тоталітарний терор;

3) культурний терор;

4) терор революційної диктатури;

5) терор національних меншин;

6) класовий терор;

7) індивідуальний терор;

8) колективний терор.

 

Арендт Лейпхарт визначив консоціальну демократію за допомогою головних та допоміжних ознак. До головних ознак він відніс:

1) пропорційність;

2) велика коаліція;

3) право вето;

4) автономія сегментів;

5) плюралізм;

6) монополізм;

7) однопартійність

8) багатопартійність.

За організаційною будовою Моріс Дюверже поділяв партії на такі типи:

1) буржуазні;

2) пролетарські

3) кадрові;

4) індивідуальні;

5) масові;

6) парламентські;

7) позапарламентські;

8) демократичні.

 

Для політичної системи Девіда Істона притаманні:

1) адаптація;

2) експансіонізм;

3) незмінність політичного курсу;

4) модернізація;

5) статичність;

6) динамічність;

7) мотивація;

8) революція.

 

Основними чинниками влади Елвін Тоффлер вважав:

1) насильство;

2) вільні вибори;

3) багатство;

4) бідність;

5) знання;

6) державний апарат;

7) верховенство закону;

8) суд.

 

На думку Торстейна Веблена, капіталізм проходить наступні стадії свого розвитку:

1) стадія панування підприємця;

2) стадія варварства;

3) стадія панування фінансів;

4) стадія дикунства;

5) індустріальна стадія;

6) демократична стадія;

7) недемократична стадія;

8) стадія занепаду.

 

Які з перелічених понять є видами солідарності за Е. Дюркгеймом:

1) традиційна;

2) механічна;

3) позитивна;

4) негативна;

5) соціальна;

6) органічна;

7) технічна;

8) динамічна.

 

Згідно концепції Жана Бодріяра, для світу постмодерну притаманними є:

1) копіювання;

2) демократизація;

3) надреальність;

4) спектакль;

5) симулякр;

6) незалежні ЗМІ;

7) залежні ЗМІ;

8) абсурд.

 

Згідно теорії справедливості Джона Роулза, соціальна та економічна нерівність мають регулюватися таким чином, щоб це забезпечувало:

1) найбільшу вигоду для найменш привілейованих;

2) функціонування принципу виробництва;

3) відкритий доступ до призначень на посади за умови рівності можливостей;

4) функціонування постіндустріального суспільства;

5) існування сфери підприємництва;

6) існування ліберальної демократії.

 

Збігнев Бжезинський виділяє такі вирішальні сфери глобальної влади:

1) військова;

2) політична;

3) економічна;

4) технологічна;

5) культурна;

6) законодавча;

7) виконавча;

8) судова.

 

Габріель Алмонд виділив наступні рівні політичної орієнтації громадян:

1) ідеологічні орієнтації;

2) орієнтації системного рівня;

3) орієнтації не системного рівня

4) орієнтації рівнів процесу;

5) партійні орієнтації;

6) непартійні орієнтації;

7) орієнтації рівня політичного курсу;

8) орієнтації на автономію.

 

У поліархічній політичній системі Роберта Даля повинні бути забезпечені такі невід’ємні права громадян:

1) передавати свої переваги співгромадянам та уряду;

2) поступатися своїми перевагами заради збереження демократії;

3) впливати своїми перевагами на розробку управлінських рішень;

4) примушувати до своїх переваг інші соціальні структури;

5) формулювати свої переваги;

6) відмовлятися від своїх перваг;

7) завжди перевершувати інших;

8) не мати жодних переваг перед іншими.

 

Джованні Сарторі виділив наступні рівні консенсусу:

1) ціннісний;

2) розподільчий;

3) згода у відношенні політики й уряду;

4) підданський;

5) процедурний;

6) лабораторний;

7) громадянський;

8) іноземний.

 

Арендт Лейпхарт визначив консоціальну демократію за допомогою головних та допоміжних ознак. До допоміжних ознак він відніс:

1) пропорційність;

2) велика коаліція;

3) право вето;

4) автономія сегментів;

5) плюралізм;

6) монополізм;

7) однопартійність;

8) багатопартійність.

 

Гі Єрнест Дебор виділив у суспільстві «спектаклю» наступні характеристики:

1) спектакль – це сукупність образів;

2) спектакль – це суспільні відносини, опосередковані образами;

3) спектакль – це доповнення до реального світу;

4) спектакль – це точка відліку нереальності реального суспільства;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)