ТОП 10:

VІ. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ1. Соціологія як самостійна наука.

2. Предмет медичної соціології. Напрямки соціології медицини: клінічна соціологія, соціологія здоров’я і хвороби, соціальна епідеміологія, соціологія тіла.

3. Соціологія в системі наук. Зв’язок соціології з медичними науками.

4. Структура соціології. Теоретична та практична соціологія.

5. Рівні соціологічних знань.

6. Соціологічні закони і категорії. Галузева соціологія.

7. Функції соціології та медичної соціології.

8. Принципи дослідження соціальних процесів

9. Соціологічна уява (за К.Райт Мілзом та Е.Гіденсом).

10. Протосоціологія. Розвиток соціологічної думки в епоху Середньовіччя.

11. Соціологічні ідеї доби Нового часу.

12. Виокремлення соціології як окремої науки у XIX ст.

13. Внесок О.Конта у розвиток соціології. «Контівська ієрархія наук».

14. Заснування Г.Спенсером органічного напряму соціології.

15. Колективістський підхід Е.Дюркгейма.

16. Наукові соціологічні школи. Соціальний дарвінізм. Расово-антропологічна школа. Географічний детермінізм. Психологічна школа.

17. Соціологічні теорії М.Вебера, В.Паретто, П.Сорокіна, Т.Парсонса, Г.Зіммеля, Ф.Тьонніса.

18. Проблеми, які досліджує сучасна соціологічна наука.

19. Витоки соціологічного пізнання в Україні.

20. Становлення самостійного соціологічного дослідження в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.

21. Соціологічні погляди С.Подолинського, М.Зібера, М.Ковалевського, М.Драгоманова. Соціологічні дослідження М. Грушевського та І.Франка.

22. Причини занепаду соціології в радянський період.

23. Основні соціологічні школи та напрями досліджень сучасної соціологічної науки України.

24. Українська соціологічна думка в еміграції.

25. Основні періоди розвитку медичної соціології.

26. Суспільство як соціальна система.

27. Соціальний інститут.

28. Медицина як соціальний інститут.

29. Функціоналістський та конфліктологічний підходи щодо функціонування системи охорони здоров’я.

30. Роль медиків у формуванні громадської думки.

31. Особистість і проблеми соціалізації.

32. Соціалізація медичного працівника. Агенти соціалізації лікаря.

33. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу.

34. Типи особистостей у соціології.

35. Соціальні зв’язки та соціальні відносини.

36. Теорії міжособистісної взаємодії.

37. Соціальна поведінка і соціальний контроль.

38. Сутність та різновиди санкцій.

39. Соціальна структура суспільства.

40. Медики в соціальній структурі суспільства.

41. Соціальний статус і роль лікаря та медсестри в Україні.

42. Основні теорії соціальної стратифікації.

43. Середній клас. Маргінали суспільства.

44. Соціальна мобільність в системі охорони здоров’я.

45. Соціологія сім’ї та шлюбу.

46. Зміни в структурі сучасної сім’ї.

47. Гендерна соціологія. Фемінізм.

48. Демографічні процеси і соціальна структура захворюваності.

49. Роль системи охорони здоров’я населення у забезпеченні репродуктивної функції сучасної сім’ї.

50. Соціологія молоді.

51. Соціологія праці як галузь соціології.

52. Людський фактор та його роль в процесі праці.

53. Особливості медичної праці.

54. Соціологія вільного часу

55. Соціологія освіти.

56. Соціологія науки.

57. Соціологія культури.

58. Соціологія релігії.

59. Соціологія громадської думки. Роль медиків у формуванні громадської думки.

60. Конфліктологія – як наука.

61. Функції і типи конфліктів.

62. Основні теорії конфліктності Л.Козера, Р. Дарендорфа, Дж. Рекса.

63. Дослідження соціальних конфліктів в Україні.

64. Причини міжособистісних конфліктів.

65. Умови запобігання та вирішення виробничо-трудових конфліктів.

66. Девіантна поведінка. Роль лікаря у протидії девіантній поведінці окремих груп суспільства.

67. Біомедична та соціомедична моделі здоров’я.

68. Концепція стигми за І.Гофманом.

69. «Роль хворого» за концепцією Т.Парсонса.

70. Переваги та недоліки процесу медикалізації суспільства.

71. Місце системи охорони здоров’я у формуванні здорового суспільства.

72. Зв'язок захворювання людини із соціально-економічною нерівністю.

73. Соціальні захворювання в суспільстві. Роль медичних працівників у подоланні цих проблем.

74. Функції соціальної реклами.

75. Поняття соціологічного дослідження.

76. Етапи соціологічного дослідження.

77. Види соціологічногодослідження.

78. Програми і робочий план соціологічного дослідження.

79. Основні види соціологічних досліджень.

80. Класифікація запитань при соцдослідженні.

81. Методи обробки соціологічних відомостей та їх характеристика.

82. Характеристика основних методів соціологічного дослідження.

83. Статистична обробка і аналіз емпіричної інформації.

84. Підготовка підсумкового документу, аналізу соціологічного дослідження.

85. Соціологічні дослідження в медицині.

VІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Андрух А. Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210

2. Арон Реймон Етапи розвитку соціологічної думки / Пер. з фран. Г.Філіпчука. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

3. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: Навчальний посібник. – К., 2002.

4. Гіденс Е. Соціологія [Переклад з англійської В.Шовкун, А.Олійник; Науковий редактор О.Іващенко]. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

5. Дмитриева Е.В. От социологии медицины к социологии здоровья // Социологические исследования. – 2003. – № 11. – С.51-57.

6. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології. – К., 1996.

7. Изуткин А.М. и др. Социология медицины / А.М. Изуткин, В.П. Петленко, Г.И. Царегородцев. – К., 1981. – 184 с.

8. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию. – К., 1996.

9. Матеріали з медичної соціології / Укладено І.З.Держко, О.П.Петрусенко, Т.В.Тімченко, С.К.Сандрачук. – Львів, 2008. – 22 с.

10. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

11. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Тандем, 1996.

12. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

13. Рущенко І.П. Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів – Харків, 1996.

14. Сірий Є.В. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2007. – 479 с.

15. Соціологічна думка України / За ред. М.Захарченко, В.Бурлячук, М.Молчанов та ін. – К., 1996.

16. Соціологічний довідник / Під ред. проф. В.І. Воловича. – К., 1999.

17. Соціологія: Навчальний посібник / За ред. С.О.Макеєва. – 4-те видання, перероблене і доповнене / С.О.Макеєв, Н.В.Костенко, Н.В.Паніна та ін. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 566 с.

18. Соціологія. Навчальний посібник /За ред. В.Г. Городяненка. – К., 1999. – 378с.

19. Соціологія. Підручник для вищої школи /За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача – Харків, 1998.

20. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналі. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

21. Соціологія: Навчальний посібник. /Упоряд. П.П.Марчук. – Тернопіль, 1998.

22. Танчин І.З. Соціологія: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2008. – 351 с.

23. Харчева В. Основы социологии: Учебник для средних спец. учебн. завед. – М.: Логос, 2000.

24. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – 5-те вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2009. – 468 с.

25. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний. Посібник. – Харків: Константа, 1996.

Додаткова література

1. Абашин Н.П. Удовлетворенность пациента как показатель качества медицинской помощи (по материалам социологического опроса) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1998. – №5. – С.31-33.

2. Большая битва: болезни бедности // Фармацевт-практик. – 2007. – № 10. – С.19-20.

3. Вольфовська Т. Формування соціальних уявлень молоді про взаємодію в спільноті // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С.101-112.

4. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Соціально-медичні та економічні аспекти планування сім’ї (Соціологічне дослідження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.71-74.

5. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К., 1988.

6. Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. Теоретические и методологические аспекты связи между загрязнением воздуха и социально-экономическими факторами в контексте здоровья // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №2. – С.25-29.

7. Дюркгейм Е. Метод соціології. – К., 1999.

8. Железняк Е.С., Петрова Н.Г., Пенюгина Е.Н. Новые подходы к проведению социологических опросов о качестве медицинской помощи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1999. – №4. – С.11-14.

9. Зеленская Т.М. Социально значимые заболевания и социальная сфера // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – №5. – С.25-30.

10. Кодекс професійної етики соціолога (затверджений V з’їздом соціологічної асоціації України 20 травня 2004 р.) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3. – С.9-22.

11. Кон І. Гегемонна маскулінність як чинник чоловічого (не)здоров’я // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 4. – С.5-16.

12. Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській області // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.

13. Міщенко М. Застосування вуличних опитувань у дослідженнях електоральних орієнтацій. Витяг з інструкції інтерв’юєрові, який здійснює вуличне опитування// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 88-109.

14. Мельник В.М., Новожилова І.О. Соціальні аспекти пізнього виявлення туберкульозу // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С.45-49.

15. Методика статистической обработки медицинской информации в научных исследованиях / В.П.Осипов, Е.М.Лукьянова, Ю.Г.Антипкин и др. – К., 2002. – 200 с.

16. Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Медичний Всесвіт. – 2003. – Т.3 – №2. – С.44-51.

17. Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Відмінності в здоров’ї населення та стратегії досягнення рівності в охороні здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1. – С.10-18.

18. Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Система скорочення нерівності в охороні здоров’я та її прогнозна ефективність // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 2/3. – С.5-11.

19. Москалець Г.М., Курчатов Г.В. Медико-соціальні проблеми вразливих верств населення (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1. – С.10-18.

20. Нагорна А.М. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення України // Журнал Академії МНУ. – 2003. – № 2. – Т.9. – С.325-346.

21. Некоторые обоснования необходимости медико-социальной адаптации к старости / Р.А.Галкин, И.А.Гехт, Г.П.Котельников и др. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1999. – №2. – С.15-17.

22. Ордина Н.Б., Андреева М.Р., Савонина Ю.А. Опыт социологического изучения причин отказа населения от обращения за медицинской помощью // Проблемы социальной гигиены и история медицины. – 1996. – №4.–С.38-39.

23. Очередько О.М., Процек О.Г. Соціометричне вивчення та ситуаційне моделювання впливу сучасних економічних, соціальних та демографічних процесів на формування захворюваності сільських мешканців // Український медичний часопис. – 2000. – № 5. – С.62-66.

24. Пірен М.І. Основи конфліктології. – К., 1995.

25. Поліщук М. Здоров’я нації: як його зберегти? // Ваше здоров’я. – 2007. – №33 (31 серпня). – С.3.

26. Смелзер Нейл Дж. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. / Переклад з англійської В.Дмитрук. – Львів: Кальварія, 2003. – 128 с.

27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. Ред., сост. и предисл. А.Ю.Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

28. Степаненко А. Соціологічні дослідження в оцінці якості надання медичної допомоги населенню України // Ліки України. – 2000. – №7. – С.3-5.

29. Тымкив К. Сирота заробитчанская: В стране выросло первое поколение детей трудовых мигрантов // Корреспондент. – 2009. - № 20.–5 июня. –С.34-36.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.01 с.)