Творчість дитячих письменників ДонеччиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Творчість дитячих письменників ДонеччиниІ. Підготувати анотацію на одне з видань:

1. Дмитрієв Л.Історія і легенди Слов’янщини. – Слов’янськ: Печатный двор, 2005. – 160 с.

2. Дмитрієв Л.Історія і природа Слов’янщини. – Слов’янськ: Печатный двор, 2006. – 160 с.

3. Костиря І.С.Білі голуби дитинства. – Донецьк: ТОВ „Альфа - Прес”, 2008. – 288 с.

4. Костыря И.С.Думы о Донбассе: В двух частях. – Донецк: ЧП «ЦСО», 2007. – 480 с.

5. Овчаренко І.Муза Святих Гір (Святогірськ у літературі та мистецтві). – Слов’янськ, 2003. – 112 с.

6. Романько В.І. Іван Костиря – дітям: Літературно-критичний нарис. - Слов’янськ: ПП „Канцлер”, 2004. – 112 с.

Анотація

Анотація– стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. В ній зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її мета. У кінці анотації обов’язково зазначають користувачів, яким рекомендовано роботу.

Зразок анотації

Пономарів Олександр. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимови голосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.

Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

 

ІІ. Підготувати відгук на одне з видань:

1. Шмушкевич М. Аутодафе на Соборной. Роман. – К.: Радянський письменник, 1983. – 304 с.

2. День Святого Николая. Антология произведений донецких писателей для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Составители книги: В.П.Безродный, В.И.Вязовая, Л.И.Назарова. – Донецк, 2009. – 192 с.

3. Хаткина Мария. Азбука милосердия. - Донецк: ЧП «КД «Проспект - Пресс», 2006. – 256 с.

4. Хаткіна М.Це, мій сину, твоя Україна: Подорож у просторі та часі. – Донецьк: ПП „ЦСО”, 2005. – 304 с.

5. Хаткіна М.Листи до Тарасика: Подорож Україною у листах до малого сина. - Донецьк: ПП „ЦСО”, 2004. – 304 с.

6. Хаткіна Н.В.Мови чисте джерело. – Донецьк: ПП „ЦСО”, 2004. – 216 с.

Відгук

Відгук –це висновки щодо наукової роботи, вистави, фільму, художнього твору (видання), представлені на розгляд.

У відгукові подаються:

1. Назва праці, на яку пишеться відгук.

2. Заголовок, в якому зазначаються:

- назва праці, на яку пишеться відгук;

- прізвище, ім’я та по батькові її автора;

- рік написання;

- кількість сторінок.

3. Текст самого відгуку складається з:

- вступу;

- стислого викладу змісту роботи;

- критичних зауважень;

- висновків з пропозиціями.

4. Дата і підпис того, хто підготував відгук.

Завдання № 2

Анотування сучасних дитячих журналів

Анотуючи журнал, слід вказати рік його заснування, видавців, зоорієнтованість на дітей певної вікової групи, визначити провідні рубрики конкретного номера.

Також слід відзначити, тексти якого характеру (науково-популярні, навчально-ігрові, художні, розважальні тощо) представлені у тій чи іншій рубриці.

Для детального аналізу необхідно обрати один із вміщених у номері художніх творів, проаналізувавши його за вимогами, зазначеними у попередньому завданні.

Журнали, рекомендовані для анотування

1. Малятко.

2. Барвінок.

3. Весела перерва.

4. Стежка.

5. Пізнайко.

6. Світ дитини.

Завдання № 3

Тематика рефератів та методичні вказівки до їхнього написання з курсу „Дитяча література”

Реферат

Реферат –письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів дослідження, змісту книги. Під рефератом також розуміють доповідь на будь-яку тему, написану на основі критичного огляду літератури та інших джерел.

Реферат обов’язково містить:

1. Назву.

2. Тему.

3. Текст.

4. Висновки.

Реферат обов’язково включає титульну сторінку.

На титульній сторінці зазначається:

Назва міністерства, якому підпорядковується установа.

Назва закладу, в якому навчається автор реферату.

Назва кафедри, на якій виконано реферат.

Тема реферату.

Прізвище, ім’я, по батькові автора реферату.

Назва факультету, номер групи, в якій навчається автор, спеціальність.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника (того, хто перевірятиме реферат).

Місце і рік написання реферату (див. додаток 6).

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Погляди С.Русової на роль і місце казки у дитячому читанні.

(робота виконується на основі статті С.Русової „В оборону казки”).

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальна характеристика педагогічної діяльності С.Русової.

2. З’ясувати сутність суперечки між прихильниками та їхніми опонентами щодо доцільності введення казки у дитяче читання.

3. Визначити та охарактеризувати основні положення статті С.Русової:

- з ким і з приводу чого полемізує С.Русова;

- аргументи С.Русової щодо необхідності включення казки в коло дитячого читання;

- Ваша думка щодо поглядів С.Русової.

Рекомендована література

1. Грицай М., Бойко В., Дунаєвська Л. Українська народнопоетична творчість. – К.: Вища шк., 1983.

2. Кіліченко Л.М. та ін. Українська дитяча література: Навч. посібник для ст-тів пед. ін-тів спеціальності „Педагогіка і методика поч. навч.” – К.: Вища школа, 1979.

3. Пропп В. Русская сказка. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984.

4. Русова С. В оборону казки // Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 202-206.

5. Специфика фольклорных жанров. – М.: Наука, 1973.

 

Навчальна книга для дітей К.Ушинського. Своєрідність використання казкових елементів у процесі навчання дитини.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальна характеристика педагогічної діяльності К.Ушинського, ставлення педагога до засилля механічного заучування дидактичного матеріалу в тогочасній початковій школі.

2. Загальна характеристика навчальних книг К.Ушинського („Рідне слово”) для учнів початкових класів.

3. Донесення науково-природничої інформації до дитини дошкільного та молодшого шкільного віку через казкову форму:

- „Бішка”: у чому виявляються казкові елементи у творі; яку пізнавальну інформацію одержить дитина з відповіді Бішки на пропозицію почитати книгу;

- „Чуже яєчко”: у чому виявляються казкові елементи у творі; яку пізнавальну інформацію одержить дитина на підставі того, коли квочка-мати починає порівнювати форму і вигляд яєць, зіставляти зовнішність своїх дітей, стежити за їхньою поведінкою;

- „Чотири бажання”: до якого прийому вдається автор, щоб постійно підтримувати читацьку зацікавленість; про які природничі особливості кожної пори року розповідається у творі; чому герой твору не зміг відповісти на питання, яка пора року краща;

- „Як сорочка в полі виросла”: у чому виявляються казкові елементи у творі; які технологічні процеси вирощування льону, виготовлення тканини та пошиття одягу повідомляються у творі.

Рекомендована література

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Academia: Высшая школа, 2000.

2. Білецький Д., Гурвич Ф. та ін. Дитяча література: Посібник для студентів педінститутів і учнів педучилищ. – К.: Рад. школа, 1987.

3. Українська дитяча література: Хрестоматія критичних матеріалів. / Упорядкували Ф.В. Гурвич, В.С. Савченко. Вид. 2-е, змін. І доп. – К.: Вища школа, 1969.

Проблематика, образи науково-популярних казок В.Одоєвського.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальна характеристика життєвого шляху і громадської діяльності В.Одоєвського.

2. Загальна характеристика літературної діяльності В.Одоєвського; характеристика збірки „Казки дідуся Іренея”.

3. Проблематика, художні особливості науково-популярних казок В.Одоєвського:

- „Мороз Іванович”: у чому виявляються казкові елементи у творі; яку природничо-пізнавальну інформацію подано у творі;

- „Містечко у табакерці”: у чому виявляються казкові елементи у творі; яку технічно-пізнавальну інформацію подано у творі; які соціальні проблеми порушено у творі.

Рекомендована література

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Academia: Высшая школа, 2000.

2. Білецький Д., Гурвич Ф. та ін. Дитяча література: Посібник для студентів педінститутів і учнів педучилищ. – К.: Рад. школа, 1987.

3. Українська дитяча література: Хрестоматія критичних матеріалів. / Упорядкували Ф.В. Гурвич, В.С. Савченко. Вид. 2-е, змін. і доп. – К.: Вища школа, 1969.

4. Мотиви збірок Д.Білоуса „Диво калинове”, „Чари барвінкові”.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальне представлення творчого шляху письменника.

2. Обґрунтувати вибір письменником назв збірок „Диво калинове”, „Чари барвінкові”.

3. Збірка „Диво калинове”:

- які думки проголошуються автором у віршах „Вічно жива”, „Щоб дужче світом дорожить”, „Дивне розмаїття”, „Хліб і слово”; чому для автора поняття „мова” і „народ” є нерозривними; якими настроями пройнято поезії;

- який „граматичний матеріал” розглядається у віршах „Злитки золоті”, „Це ж як вірш!”, „Як цар повелів”; що цими віршами намагається викликати автор у читача; який підтекст мають дані вірші;

- охарактеризуйте 2 – 3 вірші-загадки; яку навчально-виховну функцію вони виконують.

4. Збірка „Чари барвінкові”:

- які проблеми порушуються автором у віршах „Барвінковий цвіт”, „Незлим тихим словом”, „Не на те рятували діди”; наскільки дані вірші відповідають твердженню: „мова – душа народу”;

- охарактеризуйте 2 – 3 вірші, присвячені фразеологізмам; яку навчально-виховну функцію вони виконують;

- яким питанням присвячено вірш „Відгадай обов’язково, як літера міняє слово”; чому автор привчає дитину уважно ставитися до мови, прислухатися до кожного її слова, звука.

Рекомендована література

1. Гоян Я. Білий ангел // Білоус Д.Г. Рідні небеса: Вірші: Для мол. та серед. шк. віку / [Передм. Я.П.Гояна]. – К.: Веселка, 2005. – С. 5-12.

2. Чуйко В. „У сонячній неволі зобов’язань” // Білоус Д.Г. Вибране: Лірика, гумор, сатира, переклади / Передм. В.Чуйка. – К.: Дніпро, 1990. – С. 3-16.

3. Костецький А. Диво „Дива калинового” // Костецький А. Пригоди славнозвісних книг. – К.: Видавництво „Початкова школа”, 2005. – С. 61-68.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.013 с.)