Відомості про автора-укладача курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомості про автора-укладача курсу 

Бровко Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та компаративістики ЛНУ імені Тараса Шевченка (brovko0202@ukr.net). Автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії, підручник з історії української літератури (у співавторстві).

Сфера наукових інтересів пов’язана з теоретико-методологічними аспектами літературознавства, дослідженням питань теорії прози та проблем сучасного літературного процесу. Серед публікацій автора-укладача курсу змісту навчально-наукової дисципліни „Основи компаративістики” суголосні такі:

Бровко О. О. Новела в структурі української прози : модифікації та функції : монографія / О. О. Бровко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 400 с.

Бровко О. О. Лірика Миколи Руденка : монографія / Олена Бровко. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 173 с.

Бровко О. О. Генетико-контактні й порівняльно-типологічні аспекти дослідження вставних новел в епіці В. Винниченка / О. О. Бровко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 19. – С. 5 – 10.

Бровко О. О. Метатекстуальний аспект структури „текст у тексті”: презентації та функції / О. О. Бровко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 6. – Ч. 1. – С. 6 – 16.

Бровко О. О. Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки / О. О. Бровко // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. „Літературознавство”. – 2011. – № 31. – С. 215 – 223.

Бровко О. О. Літературні фрактали в смисловому просторі постмодернізму / Олена Бровко // Мова і культура : Наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. II (148). – С. 225 – 229.

Бровко О. О. Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського / О. О. Бровко // Літературознавчі студії. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 2010. – Вип. 26. – С. 60 – 64.

Бровко О. О. Поетика трансгресивних метафор московських фрагментів М. Булгакова, Я. Голосовкера та В. Беньяміна / О. О. Бровко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2010. – № 20. – Ч. ІІІ. – С. 135 – 141.

Бровко О. О. Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури / О. О. Бровко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Сер. „Лінгвістика і літературознавство”. – Ніжин : ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2007. – Вип. ХІІ. – С. 197 – 201.

Бровко О. О. Трансгресивні новелістичні сюжетні схеми: урбаністичний вимір / Олена Бровко // Теорія літератури: Концепції. Інтерпретації : Зб. наук. праць. – К., 2012. – С. 50 – 56.

Бровко О. О. „Вestium vocabulum” : пам’ять жанру та спроба деконструкції / О. О. Бровко // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. Сер. : Літературознавство. – 2011. – Вип. 9. – С. 21 – 29.

Бровко О. О. Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / Олена Бровко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. – Вип. 16. –Ужгород. – 2011. – С. 24 – 27.

Бровко О. О. Типологічні паралелі творів Б. Карасу „Сад спочилих котів” та Г. Пагутяк „Кіт з потонулого будинку” / Олена Бровко // Сучасні літературознавчі студії : Топос тварини як антропологічне дзеркало. – 2011. – Вип. 8. – Ч. ІІ. – С. 375 – 383.

При укладанні курсу „Основи компаративістики” враховано методологічні здобутки й методичний досвід викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка, узагальнений у виданнях „Основи літературної компаративістики” Л. Грицик, О. Астаф’єва та „Порівняльне літературознавство” В. Будного, М. Ільницького, а також подано авторські матеріали викладача Луганського національного університету імені Тараса Шевченка О. Бровко.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

1. Практичні заняття – 10 занять по 4 бали = 40 балів.

2. Літературознавча конференція – представлення монографії (у межах практичних занять) – 5 балів.

3. Круглий стіл (творчий проект у межах практичних занять) – 20 балів.

Індивідуальний науково-навчальний проект (наукове обґрунтування, використання мультимедійних технологій).

І. Імагологія як розділ компаративістики. Національні образи в художній рецепції інших етносів і регіонів.

ІІ. Інтермедіальні підходи до літератури (література і кіно, живопис, музика).

ІІІ. Поняття про інтертекстуальні студії. Інтертекстуальність художньої літератури.

ІV. Образ учителя, письменника, журналіста, бібліотекаря, редактора, видавця, рекламіста в художній літературі.

4 КМР № 1 – 20 балів

(написання есе за тематикою індивідуального науково-навчального проекту – 12 балів та реферування 4-х статей (Д. Наливайко, В. Будний, Л. Грицик, А. Нямцу або ін. – 8 балів – 4 питання по 2 бали за кожне).

5 КМР № 2 – 12 балів

З метою узагальнення та систематизації матеріалу проводиться контрольна модульна робота, що охоплює теоретичні питання (12 балів – 2 питання по 6 балів )

6 Форма контролю. Поточний контроль здійснюється у формі оцінювання виступів на семінарах та участі в дискусіях, яка оцінюється в 3 бали)

7 Курс завершується іспитом.

Максимальна кількість балів – 100.

Розподіл годин

Кредити: 3,5

Лекції – 20 годин

Практичні заняття – 28 годин

КМР – 4 години

Форма контролю – іспит

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна

1. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищих навч. закл. / Будний Василь Володимирович, Ільницький Микола Миколайович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 430 с.

2. Грицик Л. Українська компаративістика / Людмила Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 299 с.

3. Гром’як, Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997 – 2007 / Роман Гром’як. – Тернопіль : Джура, 2007. – 368 с.

4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения ; [пер. с румын.] / Дима, Александр. – М. : Прогресс, 1977. – С. 40 – 65.

5. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы ; [пер. с словацк.] / Дюришин, Диониз. – М. : Прогресс, 1979. – С. 173 – 201.

6. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад / В. М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1979. – 494 с.

7. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс / [за ред. Р. Гром’яка]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 367 с.

8. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика / Д. С. Наливайко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 347 с.

9. Неупокоева И. История всемирной литературы : Проблемы системного и сравнительного анализа / Ирина Неупокоева. – М. : Наука, 1976. – 216 с.

10. Основи літературної компаративістики : метод. вказівки, план-проспект курсу, плани практ. занять для студ. V курсу / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. теорії л-ри та компаративістики ; [упоряд.: проф. Л. В. Грицик, О. Г. Астаф’єв]. – К. : Київський університет, 2007. – 55 с.

11. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : антологія / [ред. Д. Наливайко]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 487 с.

Додаткова

1. Галич О. А. Історія літературознавства / О. А. Галич. – Луганськ: Знання, 2002. – 252 с.

2. Галич О. Теорія літератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

3. Енциклопедія постмодернізму ; [за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко]. – К. : Вид-во С. Павличко „Основи”, 2003. – 503 с.

4. Западное литературоведение ХХ века : энциклопедия / [Е. А. Цурганова (гл. науч. ред.)]. – М. : Intrada, 2004. – 560 с.

5. Зубрицька М. Передмова // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літетратурно-критичної думки XX ст. / Марія Забрицька. – Л. : Літопис, 2002. – С. 15 – 31.

6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [ред. А. Волков, О. Бойченко та ін.] ; Буковин. центр гуманіт. досліджень. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 634 с.

7. Літературна компаративістика. Вип. ІV.: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми.Ч. І.ІІ.К. : ВД „Стилос”, 2011. – 449 c.

8. Літературна компаративістика. – Вип. ІІ. – К. : ПЦ „Фоліант”, 2005. – 362 с.

9. Літературознавча компаративістика : навч. посібник / [за ред. Р. Гром’яка]. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2002. – С. 6 – 20; 29 – 181.

10. Літературознавство : словник основних понять ; [пер. з нім. А. Цяпа]. – Тернопіль : Богдан ; Штуттґарт – Ваймар : Й. Б. Метцлер, 2008. – 278 с. – („Metzler kompakt”).

11. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 1. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

12. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 2. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 624 с. – (Енциклопедія ерудита).

13. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.

14. Мітосек З. Теорія літературних досліджень / Мітосек, Зофія ; [пер. з польськ. В. Гуменюк]. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408 с.

15. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи, напрями, тенденції / Михайло Наєнко. – К. : Академія, 1997. – 320 с.

16. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність : українська література в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1988. – 395 с.

17. Наливайко Д. С. Сучасна літературна компаративістика : Аспекти й тенденції / Дмитро Наливайко // Слово і Час. – 2007. – № 5. – С. 28 – 30.

18. Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. – 2-ге вид., доп. – К. : Грамота, 2008. – 782 с.

19. Тэн И. История английской литературы. Введение / Тэн, Ипполит // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. : Трактаты, статьи, эссе. – М. : Изд-во Московск. ун-та, 1987. – С. 72 – 94.

МОДУЛЬ ІПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.019 с.)