ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складні числівники та займенники.1. Разом пишуться:
1. Складні порядкові числівники із другою частиною -сотий, -тисячний, -мільйонний: десятитисячний, тридцятишестимільйонний, але:27-тисячний.
2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й подібні пишуться окремо: п’ять з половиною тисячний, вісім з половиною мільйонний.
3. Заперечні займенники з чкасткою ні: ніхто, ніщо, нікуди, ніяк.

 

2. Через дефіс пишуться:
1. Цифрові й літерні позначення числівників: 1-й, 12-го, 47-мільйонний, 79-тисячний.
2. Складні займенники з компонентами будь-, небудь-, казна-, хтозна-: де-небудь, казна-як, будь-хто, хтозна-де, але: будь у кого, казна з ким, хтозна при кому.

Самостійна робота № 3. Складні числівники та займенники.

1. Утворіть і напишіть складні порядкові числівники:
687 000, тридцять шість мільйонів, триста сімдесят два мільярди; 34 тисячний, 156 мільйонний; десять з половиною мільйонів, 7,5 тис., 31 го, 77 тисячний, 24 мільйонний, 12 й.

2. Правильно напишіть слова і словосполучення:
хтозна де, будь який, чий не будь, будь що будь, казна з ким, хтозна при кому, хтозна який, який небудь, будь хто, котрий небудь, будь коли, хто зна для чого, хтозна як.

Складні прикметники.

1. Разом пишуться складні прикметники:
1. Утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеп – лісостеповий, залізобетон – залізобетонний.
2. Утворені від іменника та прикметника: Східна Європа – східноєвропейський, мовний стиль – мовностильовий.
3. З другою дієслівною частиною: волю любити – волелюбний, вагоноремонтний.
!!! Прикметники із другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: контрольно-вимірювальний, контрольно-пропускний, вантажно-розвантажувальний
4. В яких перша частина – прислівник, або ж друга - дієприкметник: вищезгаданий, легкопоранений, але: (трохи) вище згаданий, легкопоранений (іменник)
5. В яких попередні частини лише уточнюють значення останнього компонента: давньоверхньонімецька мова, лінгвостилістичні особливості.
6. В яких перша частина – числівник, написаний літерами: шестиденний, семигодинний.
2. Через дефіс пишуться складні прикметнии:
1. Утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: екс - чемпіонський,віце-президентський, але: (Москва-ріка) москворіцький.
2. Утворені від двох чи більше прикметників одного ряду а також узвичаєні: наукові й технічні - науково-технічні, суспільний і політичний - суспільно-політичний, народно-визвольний, підзолисто-болотний.
!!!Словосполуки, утворені від підпорядкованих прикметників, пишуться окремо: науково обґрунтований, суспільно небезпечний. Пор.: соціально-культурний, соціально орієнтований; аварійно-ремонтний, аварійно небезпечний.
3. В яких перша частина закінчується на -ико, -іко: історико-культурний, фізико-технічний, хіміко-технологічний,
4. З першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-спортивний, але: військовозобов’язаний, військовополонений.
5. Якщо обидві частини однорідні й з’єднуються сполучним звуком о або е: м’ясо-молочний, крохмале-патоковий, але:головоногі, грудочеревна порожнина (термін).
6. Які означають колір, смак і їх відтінки (останній компонент передає основний колір, смак, а попередні – їх відтінки): темно-синьо-зелений, жовтувато-білий, кисло-солодкий,пор.: молочно-білий, біломолочний, жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори).
7. Складні назви проміжних сторін світу: південно-західний, північно-східний.

Самостійна робота № 3. Складні прикметники.

Завдання І.

Утворіть і правильно напишіть складні прикметники:
залізобетон, лісостеп, Західна Україна, сива борода, Північна Америка, мовний стиль, сільське господарство, машини будувати, дерево обробляти, нижче підписати, трохи вище згадати, вічно зеленіти, важко хворіти; видовжений тупий конічний (предмет), стара слов’янська мова; двадцять років, дві години; генерал-губернатор, Москва-ріка, віце-президент; соціальний культурний, соціальний захищений, суспільний політичний; науковий обґрунтований, суспільний небезпечний; хімічний технологічний, історичний культурний, військовий морський, військовий полонений; крохмаль і патока, м’ясо і молоко; блідий жовтий рожевий, гіркуватий солоний, кислий солодкий, жовтий гарячий, молочний білий, білий молочний. лимонний жовтий, білий сніг; північний схід, південний захід, норд ост.

ІІІ. Правопис прислівників, прийменників, сполучників, часток.

Прислівники.

1. Разом пишуться складні прислівники, утворені сполученням прийменника:
1. З іменником: засвітла; влітку, безвісти.
2. З прислівником: надовго; віднині, навічно.
!!! Окремо пишуться сполучення прийменника з незмінюваними словами у значенні іменників: до завтра, на ура, на потім, на добраніч. Пор.: За багато років уже звикли. Забагато зібрали людей.
3. З коротким прикметником: востаннє; віддавна, сповна, допізна.
4. З числівником: вдвоє; удвічі, надвоє, вдруге, заодно, поодинці.
5. З займенником: внічию, навіщо, передусім, але: до чого, за віщо, за що ( як додатки).
6. Прийменників з будь-якою частиною мови: вдосвіта; позаторік, спідлоба, але: з-під лоба.
7. Кількох основ (з прийменником чи без нього): мимоволі, босоніж, праворуч, насамперед.
2. Окремо пишуться прислівникові словосполуки, утворені сполученням прийменника:
1. З іменником, який зберігає своє лексичне значення: без відома, без черги, в нагороду, на вибір, на відмінно, ні на гріш.
2. Та двох іменників (числівників, займенників): день у день, один в один, сам на сам, з боку на бік, слово в слово.
3. З іменником (у значенні прислівника): таким чином, тим часом, але: тимчасом як.
4. ПО зі збірними числівниками: по двоє, по семеро.
3. Через дефіс пишуться складні прислівники, утворені:
1. Прийменником по та прикметниками, займенниками на -ому, -ки: по-іншому, по-нашому, по-сусідськи, по-господарськи, а також по-латині.
!!! Дефіс ставиться тільки після по- у прикметниках, утворених від прикметників, що пишуться через дефіс: соціал-демократичний по-соціалдемократичному.
2. Двома прислівниками: видимо-невидимо, вряди-годи, сяк-так, десь-інде.
3. Повторенням слова або основи зі службовими словами чи без них: коли-не-коли, просто-на-просто, будь-що-будь, всього-на-всього, ледве-ледве, сам-самісінький.
     

Зверніть увагу !

Слід розрізняти прислівники й однозвучні сполучення:

Прислівники: Однозвучні сполучення:
так набагато краще - на багато днів зробити удень - у день народження
дедалі цікавіше - де далі з’явиться чималознайшли - чи маловам допомагали
спочатку привітався - з початку зустрічі щонайбільше шестеро - що найбільше вразило
вивчив напам’ять -скаржиться на пам’ять назустріч мені - на зустріч зі мною

Зверніть увагу !

Прийменник + числівник:
Разом Окремо Через дефіс
вдвоє, надвоє, вдруге, удвічі, заодно, поодинці. (йти) по двоє, по троє, по шестеро (по + збірний числівник). (сказати) по-перше, по-друге (по + порядковий числівник).
Повторення основи:
Окремо Через дефіс
кінець кінцем, один одинцем, сама самотою (наз. відм.+ ор. відм.). сам - один, сам – самісінький, повік - віків (наз. відм.+ наз. або родов. відм.).
рік у рік, один в один, сам на сам (іменник, числівник чи займенник + прикметник). всього - на - всього, коли - не - коли (будь-яка інша частина мови + прийменник).
Прийменник + іменник:
Разом Окремо
вбік, назустріч, вгорі (напрямок). у бік, на зустріч, в горі (іменник має самостійне значення).
         

Самостійна робота № 1.

Прислівники та прислівникові сполуки.

Завдання 1.

1. Утворіть складні прислівники:в день, за світло, від нині, на вічно, в останнє; в друге, у двічі, на двоє, в двоє, по одинці, за одно; по за то рік, мимо волі; аби де, ані скільки, ані трохи, де далі, що найдовше, як найбільше, що як найшвидше.

2. Правильно напишіть прислівники і прислівникові сполуки:
день у день, по за вчора, надовго, де-не-де, по всюди, видимо не видимо, рік у рік, по братерськи, тільки що, сам на сам, збоку на бік, в останнє, ні нагріш, устократ, по совісті, на совість,, допобачення, по-бойовому, просто на просто, один в один, на сам перед, обі руч, аби куди, коли не коли, по нашому, по-семеро, що дня, без відома, насміх, на вибір, по-соціал-демократичному, тимчасом як, в нагороду, нажаль, навідмінно.

3. Наведіть приклади вживання вказаних прислівників і прислівникових сполук:забагато — за багато, дедалі — де далі, щоякнайкраще — що як найкраще, убік — у бік, удень — у день, вдруге — в друге, наполовину — на половину.

Завдання 2.

Відтворіть правила, позначені нижченаведеними зразками, і письмово доповніть їх додатковими прикладами:

віднині, вдвоє, внічию (але: за віщо, за що), спідлоба (але: з-під лоба)

праворуч, абикуди, аніскільки

дещо згадав (але: знає де що лежить), чимало зроблено (але: чи мало зроблено?)

без жалю, без черги, на відмінно

день у день, один в один, сам на сам

тим часом (але: тимчасом як)

по двооє

по-нашому, по-сусідськи (по-латині)

по-соціал-демократичному

вряди-годи, всього-на-всього

вдвоє, надвоє, вдруге, удвічі (але: йти по двоє, сказати по-друге)

кінець кінцем, один одинцем, сама самотою (але: сам-один, сам–самісінький)

рік у рік, один в один, сам на сам (але: просто-на-просто)

Прийменники.

Разомпишуться складні прийменники, утворені:  
1. Сполученням одного або кількох прийменників із будь-якою частиною мови: внаслідок; упродовж, наприкінці.
2. З двох простих прийменників: попід, задля.
Окремо пишуться прийменникові сполуки: у(в) разі, під кінець, що ж до, відповідно до.
Через дефіс пишуться складні прийменники, що починаються на з, із: з-за, із-за, з-над, з-перед, з-проміж.

Сполучники.

Разом пишуться складні сполучники, утворені поєднанням повнозначних слів із частками або прийменниками: мовби, немовби, немовбито, ніби, нібито, неначе, неначебто, тощо, але: То що будемо робити?
Окремо пишуться  
1. Складні сполучники з частками би, б, же, ж: хоч би, коли б, або ж, отже ж., аякже, авжеж.
2. Складені сполучники при цьому, дарма що, тому що, для того щоб.
Через дефіс пишуться складні сполучники з підсилювальними частками: тож-то, отож-то, тим-то, тому-то, тільки-но.

Порівняйте:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.009 с.)