Блок 2. Стратегія саморозвитку та вдосконалення особистості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Блок 2. Стратегія саморозвитку та вдосконалення особистостіЗа результатами першого блоку кожний студент визначає певні психологічні якості та характеристики особистості. У другому блоці необхідно всі отримані результати розподілити між трьома стовпчиками таблиці, що надається нижче. Крім того, визначитись з якостями, яких необхідно набути для особистого розвитку та професійного становлення.

Риси та властивості моєї особистості
1. Ті, яких я хочу позбутися 2. Ті, які мені подобаються 3. Ті, які я хочу додатково набути „Ідеал – Я”
... ... і т.д. ... ... і т.д. 3.1. Загальні риси особистості: - ... - ...і т.д. 3.2. Риси особистості професійного спрямування: - ...і т.д.

На основі таблиці зробіть про себе такі висновки:

- чи готові Ви до взаємодії та спілкування з оточуючими в професійному середовищі;

- чи мотивовані Ви на успіх;

- чи здатні Ви в найближчій перспективі чи в майбутньому успішно керувати людьми;

- чи конфліктна Ви людина;

- в якій сфері і на якій посаді плануєте працювати після закінчення університету.

Блок 3. Стратегія самореалізації особистості

Розробіть стратегію самореалізації особистості, тобто як досягнути «ідеалу - я» на найближчих 20 років життя. Бажано, щоб ця стратегія складалася із системи завдань, необхідних для досягнення оперативних і стратегічних цілей (див. табл. нижче) та охоплювала професійну, духовну та психічну сторони особистості.

 

Стратегія самореалізації особистості
Роки життя Оперативні цілі Завдання для їх досягнення Тактичні цілі Завдання для їх досягнення Стратегічні цілі Завдання для їх досягнення
             

Віднесення цілей до оперативних, тактичних чи стратегічних будемо визначати за двома критеріями, а саме:

- час (тривалість реалізації);

- важливість (особистісна диспозиція).

Ці критерії вам необхідно визначати самим, але орієнтовно тривалість реалізації (досягнення) оперативної цілі від 1 міс. до 1 року; тактичної - від 6 міс. і не більше як до 5 років; стратегічної - від 3 до 10 років (дав. рис. 1).

 

Рис.1. Орієнтовна тривалість досягнення життєво важливих цілей.

Методи навчання

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються

1. Ілюстративно- пошукові методи: лекція, бесіда, вправа

Лекціядля логічно вивершеного, науково обґрунтованого і систематизованого викладу теоретичних питань. Теоретичний виклад підкріплюється ілюстрованими засобами наочності через наведення прикладів.

Бесіда як діалогічний метод викладу навчального матеріалу, що ґрунтується на питаннях і відповідях під час вивчення відомого матеріалу.

Ситуаційні вправи та завданнядля повторення, закріплення теоретичного матеріалу на практиці, під час яких студенти виробляють уміння й навички застосування вже набутих знань.

2. Самостійно-пошукові: доповіді, презентації, дослідження, дискусія,, підготовка рефератів.

Методи контролю

Поточне оцінювання знань шляхом перевірки усного опитування, розбору ситуаційних вправ, доповідей, презентацій.

Модульні контролі знань у формі вирішення тестових завдань, ситуаційних вправ;

Семестровий контроль у формі підсумкової модульної контрольної роботи.

11. Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання (за видами робіт)

Вид роботи Кількість балів за виконане завдання Максимальна кількість балів
Активна робота на лекційних заняттях
Усні відповіді на семінарських заняттях, наукова доповідь, участь у дискусії 1-3
Доповнення до відповіді 1-2
Словник термінів, відповіді на питання самоконтролю 1-2
Експрес опитування, психологічні диктанти, дидактичні тести 1-3
Психологічні тести 1-12
Індивідуальне завдання «Психологічний автопортрет особистості» 1-8
Творча робота 1-3
ПМК 1-10
Всього  

Критерії оцінки знань студентів

3 бали отримує студент, який повно, логічно і послідовно розкриває зміст питання,

· відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання,

· вільно володіє теоретичними основами і термінологією,

· правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, для аналізу психологічних та педагогічних явищ,

· творчо вирішує поставлені завдання,

· гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації,

· демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу,

· вільно володіє нормативною сучасною українською мовою.

2 бали виставляється студентові за умови, що він:

· володіє понятійним аппаратом з теми,

· уміння студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок,

· правильно розкриває основний зміст матеріалу,

· добре знає основні психологічні та педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні ситуаційних завдань та вправ,

· комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу,

· добре володіє нормами літературної мови,

· у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточностіу використанні термінології чи тлумаченні психологічних чи педагогічних явищ.

1 бал виставляється, якщо студент в основному :

· правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення,

· володіє термінологією,

· вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами,

· у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні,

· допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації психологічних та педагогічних явищ,

· зміст окремих питань викладає частково, непослідовно,

· відповідь виявляє прогалини у знаннях.

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання (за темами)

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ ПМК   Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4   Т5   Т6 Т7 Т8

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)