Київський університет туризму, економіки і права 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський університет туризму, економіки і праваКиївський університет туризму, економіки і права

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ”

Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу

 

 

Київ – 2015 рік


 

 

Робоча програма «Основи психології та педагогіки » для студентів

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – К.: КУТЕП, 2015. - 66 с.

 

 

Розробники:Мороз Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол від “04”вересня 2015 року № 1

 

Завідувач кафедри ___________ Н.А. Фоменко

 

“01” листопада 2013 року

 

Схвалено Вченою радою Факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу

 

Протокол від “ ___”_______________2015 року № ___

 

 

Декан _________ О.В. Парубець

 

 

ÓМороз Л.В., 2015 рік

Ó КУТЕП, 2015 рік


 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 (3) Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування” За вибором студента
Напрям підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”  
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання «Психологічний автопортрет особистості» Семестр
Загальна кількість годин - 72 (90) 1-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавра   16 (20) год.  
Практичні, семінарські
14 (18)год.  
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
45 год.  
Індивідуальні завдання: 7год.
Вид контролю: ПМК
         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45/55

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма включає два змістові модулі «Основи психологічних знань», «Основи педагогічних знань».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності аналізувати основні психолого-педагогічні закономірності взаємодії людей та здобуття знань із основ психології та педагогіки.

Завданнями дисципліни є озброєння студентів основними здобутками психолого-педагогічної науки, введення їх у коло тих проблем, обізнаність з якими сприяє професійному самовизначенню та самоактуалізації особистості майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

- місця, ролі і значення психолого-педагогічних знань у суспільстві, зокрема в професійній діяльності майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи;

- закономірностей психічного життя людини;

- структури особистості та методів виховного впливу;

- особливостей професійної діяльності спеціаліста, працездатності та способів її регуляції;

- закономірностей спілкування міжособистісного та внутрішньогрупового;

- психологічних основ конфліктології;

- методів психолого-педагогічних досліджень.

У ході вивчення курсу передбачається розвиток умінь і навичок:

- самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю;

- індивідуального підходу до людей як представників різних психологічних типів;

- попередження, пом’якшення і вихід із конфліктних ситуацій різного типу;

- створення і підтримання сприятливих міжособистісних і ділових відносин;

- здійснення ефективного психолого-педагогічного впливу на підлеглих;

- аналіз навчально-виховних ситуацій;

- проведення практичних психологічних досліджень з метою вдосконалення себе як особистості, майбутнього професіонала.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи психологічних знань

Тема 1. Психологія як наука

Значення вивчення основ психології і педагогіки. Психологія і педагогіка: спільне і відмінне. Психологія як наука, її завдання, предмет, об’єкт. Місце психології в системі наук. Співвідношення життєвої та наукової психології. Мозок та психіка. Психіка як функція високоорганізованої матерії. Свідомість та її характеристики. Основні етапи становлення психології як науки. Методи, зміст та структура психологічного дослідження. Основні напрями психології ХХ ст. Видатні діячі вітчизняної психології. Основні галузі психології. Структура загальної психології. Будова та функції центральної нервової системи. Рефлекторна діяльність мозку.

Тема 2. Психічні пізнавальні процеси

Психічні процеси: поняття та загальна характеристика. Поняття про відчуття, його види, властивості, закономірності. Сприймання: фізіологічні основи, види, особливості. Увага: властивості, види. Мислення, його сутність, види. Співвідношення мислення та мови. Уява: сутність, феноменологія уяви. Поняття про пам’ять, її процеси та види. Загальні властивості та закономірності відчуттів. Види сприймань: простору, часу, руху. Структурні особливості уваги. Види мислення. Процеси уяви. Індивідуальні особливості пам’яті та її розвиток. Теорії пам’яті. Процеси пам’яті

 

Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація

Поняття психічних станів, їх особливості. Класифікація психічних станів. Класифікація емоцій та почуттів. Сутність понять “настрій”, “афект”. Фізіологічні основи емоцій. Функції емоцій і почуттів у житті людини. Воля і вольові дії людини

 

Тема 4. Психологія особистості

Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». Характеристика особистості. Поняття про розвиток особистості. Поняття про темперамент. Характер, його сутність, структура. Поняття про здібності, їх класифікація. Історія розвитку вчення про темперамент

Психологічна характеристика типів темпераменту. Формування та розвиток здібностей. Структура характеру. Типологія характерів. Обдарованість і талант

 

Тема 5. Психологія діяльності. Особливості діяльності фахівця готельно-ресторанної справи.

Поняття про діяльність. Основні елементи діяльності. Поняття про мотивацію та структуру мотиваційної сфери особистості. Класифікація потреб (за А. Маслоу). Характеристика окремих видів діяльності: спілкування, гра, учіння, праця. Потреби та мотиви у структурі діяльності фахівця готельно-ресторанної справи.

 

Тема 6. Психологія малої групи та колективу. Міжособистісні стосунки і спілкування

Поняття “група”, “колектив”. Види груп. Характеристика формальної структури групи. Конфлікт, його динаміка. Запобігання виникненню деструктивних конфліктів. Психологічні аспекти трудової діяльності в сфері гостинності. Лідерство у групах та колективах. Типологія лідерства. Успіх керівництва, його залежність від стилю керівництва. Міжособистісні відносини і спілкування. Психологія ділового спілкування. Особливості вербального і невербального спілкування у діяльності фахівця готельно-ресторанної справи.

 

Змістовий модуль 2. Основи педагогічних знань

Тема 7. Педагогіка як наука. Зміст, форми та методи навчання

Основні педагогічні категорії (виховання, освіта, навчання). Дидактика як галузь педагогіки. Зв’язок дидактики з іншими науками. Стандарти освіти. Компоненти державного стандарту (державний, галузевий, компонента навчального закладу). Методи навчання. Прийоми навчання. Форма організації навчання у вищій школі. Система освіти в Україні. Закономірності і принципи навчання. Нові технології навчання

Тема 8. Сутність процесу виховання.

Процес виховання, його структура і рушійні сили. Внутрішні суперечності процесу виховання. Психолого-педагогічні причини конфліктів між батьками та дітьми. Культура міжособистісного спілкування у сім’ї. Методи виховання. Класифікація методів. Формування колективу, його вплив на особистість. Протиріччя підліткового віку. Біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку

 

Тема 1. Психологія як наука

Мета.Розкрити значення психологічних і педагогічних знань для майбутньої професійної діяльності, місце психології в системі наук, об’єкт та предмет психології.

План

1. Вступ. Значення вивчення основ психології і педагогіки. Психологія і педагогіка: спільне і відмінне.

2. Психологія як наука, її завдання, предмет , об’єкт.

3. Місце психології в системі наук. Співвідношення життєвої та наукової психології.

4. Мозок та психіка. Психіка як функція високоорганізованої матерії

5. Свідомість та її характеристики

Література.Основна:1-6

Додаткова: 3; 6; 8; 17; 18; 20;

Інформаційні ресурси: 1-6

Самостійна робота

Назва теми, завдання Кіл-сть год.
Тема 1. Вступ. Психологія як наука Питання для самостійного вивчення 1. Основні етапи становлення психології як науки 2. Методи, зміст та структура психологічного дослідження 3. Основні напрями психології ХХ ст. Видатні діячі вітчизняної психології 4. Основні галузі психології. Структура загальної психології 5. Будова та функції центральної нервової системи. Рефлекторна діяльність мозку Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: «психологія», «психіка», «свідомість», «надсвідоме», «підсвідоме». 2. Навіщо студентові оволодівати науковими психологічними знаннями? 3. Як розуміли психіку: а) у стародавні часи; б) в епоху відродження; в) як її розуміють сьогодні? 4. Як побудований і як функціонує мозок людини? 5. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з Вашою майбутньою професією? 6. Що зумовлює розвиток і перспективи психологічної науки? Література.Основна:1-6 Додаткова: 3; 6; 8; 17; 18; 20; Інформаційні ресурси: 1-6
Тема 2. Психічні пізнавальні процеси Питання для самостійного вивчення 1. Загальні властивості та закономірності відчуттів 2. Види сприймань: простору, часу, руху 3. Структурні особливості уваги 4. Види мислення 5. Процеси уяви 6. Індивідуальні особливості пам’яті та її розвиток 7. Теорії пам’яті 8. Процеси пам’яті Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: “увага”, “відчуття”, “екстероцептивні відчуття”, “інтероцептивні відчуття”, “адаптація”, “сприймання”, “ілюзія”, “ “пам’ять”, “моторна пам’ять”, “емоційна пам’ять”, “мислення”, “аналіз”, “синтез”,, “порівняння”, “абстрагування”, “асоціація”, “поняття”, “судження”, “умовиводи”, “розуміння”, “уява”. 2. Яку функцію виконує увага у навчально-виховному процесі? 3. На яких засадах класифікують мислення? 4. Які недоліки мають різні теорії пам’яті? 5. Дайте психологічну характеристику процесам пам’яті Література.Основна: 1-6; Додаткова: 3; 6; 8; 9; 11; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми наукових доповідей (рефератів) 1. Розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу 2. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви 3. Умови доброго запам’ятовування та збереження 4. Формування інтелектуальної активності особистості 5. Співвідношення творчості і професіоналізму 6. Психологічні особливості спільної творчої діяльності 7. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу
Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація Питання для самостійного вивчення 1. Фізіологічні основи емоцій 2. Функції емоцій і почуттів у житті людин 3. Воля і вольові дії людини Питання та завдання для самоконтролю: 1. Дайте визначення понять: “психічний стан”, “афективний стан”, “настрій”, “стрес”, “фрустрація”, “презирство”, “страх”, “сором”, “сон”, «воля», «ризик». 2. Розкрийте функції емоцій і почуттів в житті людини 3. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій 4. Чим відрізняються між собою мимовільні, довільні й вольові дії? 5. Чи існує взаємозв’язок між ланками вольового акту? Завдання та питання для обговорення 6. Обґрунтуйте відмінності у переживаннях стресу і афекту. 7. Про яку якість почуттів йдеться в наведеному уривку з листа юнака до дівчини: «Я не знаю, - пише юнак дівчині, - люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані» (за М.Д. Левітовим) 8. Чому людина ризикує в житті? Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2; 8; 10; 16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми наукових доповідей (рефератів) 1. Керівництво емоціями 2. Вольові якості особистості 3. Стреси в житті людини: причини виникнення і шляхи подолання 4. Фази стресу
Тема 4. Психологія особистості Питання для самостійного вивчення 1. Історія розвитку вчення про темперамент 2. Психологічна характеристика типів темпераменту 3. Формування та розвиток здібностей. 4. Структура характеру. Типологія характерів 5. Обдарованість і талант Питання та завдання для самоконтролю: 1. Дайте визначення понять: “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “філогенез”, “онтогенез”,“акцентуація характеру”, “здібності”, “характер”, “самосвідомість”, “темперамент”, „локус контролю”. 2. Доведіть взаємозв’язок між психічними процесами, властивостями і станами у структурі особистості. 3. Складіть порівняльну таблицю основних теорій особистості. 4. Як у структурі особистості співвідноситься біологічне і соціальне? 5. Проаналізуйте різні вчення про темперамент 6. Проаналізуйте наукову основу теорії побудови темпераменту, запропоновану І.П. Павловим. 7. Охарактеризуйте типи темпераменту 8. Проаналізуйте структуру характеру 9. Чому яскраво виражені здібності у дитини нерідко зникають із віком? 10. Чим можна пояснити, що геніальні люди не завжди були визнані за їх життя? Наведіть приклади. 11. Обґрунтуйте зв’язок самооцінки і рівня домагань. 12. Прочитайте притчу і поясніть, якими повинні бути умови, щоб людина могла розвинути свої задатки і перетворити їх на здібності: „Дуже допитливий чоловік хотів з’ясувати, хто був найвидатнішим полководцем усіх часів і народів. Йому сказали, що найкращий уже помер і піднісся на небо. Біля райських воріт чоловік звернувся до апостола Петра з проханням допомогти в пошуках. Апостол вказав на душу, яка стояла неподалік. - Вибачте, цього чоловіка я знав у земному житті. Він був шевцем. - Правильно. Але якби він став полководцем, то, без сумніву, перевершив би всіх”. 13. Проведіть дослідження щодо: - визначення типу темпераменту за тестом-опитувачем Айзенка (ЕРІ); - акцентуації характеру (тест-опитувач Шмишика) - ціннісних орієнтацій Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2;3; 6; 8; 10; 14; 15;16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми доповідей (рефератів) 1. Теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології. 2. Психологічна характеристика творчої особистості видатних діячів науки, права, культури. 3. Темперамент і стиль діяльності
Тема 5. Психологія діяльності. Особливості діяльності професіонала економічної галузі. Питання для самостійного вивчення 1. Потреби та мотиви у структурі діяльності 2. Характеристика видів діяльності (гра, учіння, праця) 3. Функції ділового спілкування Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення поняттям “дія”, “операція”, “потреба”, “мотив”, “ціль”, “інтеріоризація”, “екстеріоризація”, „ідеал”, „пристрасть”, „інтерес”, „установка”, „натхнення”. 2. Відома давня легенда про майстрів, які зносили каміння на місце майбутнього будівництва. Коли одного з них запитали, що він робить, той сказав: «Я тягаю каміння», Другий відповів: «Я стараюсь заробити собі на хліб», третій відповів: «Я будую дім, де житимуть люди». Чим зумовлені відповіді людей? 3. Дайте характеристику взаємозв’язків між основними компонентами діяльності 4. Охарактеризуйте основні процеси діяльності (інтеріоризація та екстеріоризація). Як співвідносяться зовнішні (предметні) й внутрішні (розумові) дії в процесі їх становлення? 5. Характеристика засобів діяльності. 6. У чому причини успіху та невдач у процесі економічної, перекладацької діяльності? 7. Як пов’язані між собою діяльність і спілкування? 8. Проведіть дослідження: - методика „Мотивація досягнення успіху”; - діагностика соціально – психологічних установок особистості в мотиваційній сфері; - здатність до саморозвитку та самовдосконалення; - творчі здібності; - ціннісні орієнтації; - комунікативні якості особистості; Література.Основна: 1-6. Додаткова: 3;5; 6; 8; 12; 13; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Творча робота: «Я – президент юридичної фірми» Теми рефератів та наукових досліджень з теми 1. Стилі керівництва групою. 2. Конфлікт, його динаміка. 3. Стилі поведінки у конфлікті.
Тема 6. Психологія малої групи та колективу Питання для самостійного вивчення 1. Лідерство у групах та колективах. Типологія лідерства. 2. Міжособистісні стосунки в групах (колективах) 3. Успіх керівництва, його залежність від стилю керівництва. 4. Особливості вербального і невербального спілкування у діяльності економіста-міжнародника. Питання та завдання для самоконтролю 1.Дайте визначення поняттям „група”, „колектив”, „конфлікт” „рефлексія”, „стереотип”, „комунікація”, „спілкування”, „каузальна атрибуція”. 2.Чим лідер відрізняється від керівника? 3.Розкрийте відмінності між лідером-натхненником і лідером-організатором 4.Проаналізуйте, як стиль керівництва впливає на діяльність колективу 5. Чим зумовлена різноманітність підходів до класифікації груп? 6. Обґрунтуйте тезу «Де згода, там перемога» 7. Охарактеризуйте динаміку конфлікту та стилі керівництва у конфлікті 8. Чи може наявність декількох референтних груп у особистості бути причиною її конфлікту із собою? 9. Охарактеризуйте види груп. Як формується робоча група та здійснюється її динаміка? 10. Як залежить успіх керівництва від стилю керівництва? 11. Як запобігати виникненню деструктивних конфліктів? 12. Охарактеризуйте роль невербальних засобів спілкування 13. Які Ви знаєте механізми сприймання і розуміння людини людиною? Охарактеризуйте їх. 14. Чому люди з різних культур відчувають труднощі у виборі засобів невербального спілкування? 15. Розкрийте структуру та етапи професійної адаптації, психологічні механізми просування по службі. 16. Проведіть дослідження щодо: - комунікативних якостей - схильність до певного стилю керівництва - основних тенденцій поведінки у реальній групі - рівня конфліктності особистості - типових стратегій поведінки в конфліктній ситуації Творча робота «Безлюдний острів» Теми рефератів та наукових досліджень з теми 1. Стилі керівництва групою. 2. Конфлікт, його динаміка. 3. Стилі поведінки у конфлікті. Література.Основна: 1-6. Додаткова: 2; 3;4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6
Змістовий модуль 2. Основи педагогічних знань Тема 7. Педагогіка як наука. Зміст, форми та методи навчання Питання для самостійного вивчення 1. Система освіти в Україні 2. Закономірності і принципи навчання 3. Форми організації навчання у вищій школі 4. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення поняттям: „педагогіка”, „дидактика”, „освіта”, „зміст освіти”, „принцип навчання”, „метод навчання”, „форма навчання”. 2. Охарактеризуйте принципи навчання у вищій школі: виховного навчання; зв’язку навчання з життям; науковості освіти; системності й систематичності; оптимізації навчального процесу; наочності навчання; формування пізнавальної активності; принцип індивідуального підходу. 3. Охарактеризуйте складові системи вищої освіти України. 4. Розкрийте тенденції розвитку вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції. 5. Охарактеризуйте методи навчання: а) організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (словесні методи, робота з підручником, наочні методи, практичні методи); б) стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (методи формування пізнавальних інтересів, метод стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні); в) контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (метод усного опитування, письмовий контроль, тестові, методи перевірки знань, програмований контроль, екзамени). 6. Охарактеризуйте форми організації навчання у вищій школі. 7. Чому процес навчання має двосторонній характер? Література.Основна: 1-11 Додаткова: 1- 12; 14-19. Інформаційні ресурси: 4
Тема 8. Сутність процесу виховання. Питання для самостійного вивчення 1. Методи виховання. Класифікація методів 2. Формування колективу, його вплив на особистість 3. Протиріччя підліткового віку 4. Біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку
Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: “виховання”, «форми виховання”, „метод виховання», «самовиховання», «перевиховання», «прийоми самовиховання» 2. Охарактеризуйте стилі виховання в історії розвитку людства 3. Охарактеризуйте особливості виховання важковиховуваних дітей 4. Розкрийте сутність родинного виховання 5. Охарактеризувати основні типи стосунків між батьками і дітьми 6. Обґрунтувати психолого-педагогічні причини конфліктів між батьками і дітьми 7. Культура міжособистісного спілкування у сім’ї 8. Охарактеризуйте методи виховання 9. Яка роль колективу у формуванні особистості? 10. Охарактеризуйте біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку Література.Основна: 2; 5; 7; 10 . Додаткова: 6; 8; 13; 14. Інформаційні ресурси: 4 Теми рефератів та наукових досліджень: 1. Раціональні умови відносин між батьками і дітьми 2. Конфлікти в родині: причини та шляхи їх подолання 3. Основні методи сімейного виховання 4. Оптимальні шляхи збереження традицій родинного та сімейного виховання    

Індивідуальні завдання

Виконання індивідуального завдання з дисципліни „Основи психології та педагогіки” є обов’язковим для кожного студента.

Зміст індивідуальної роботи складає розробка „Психологічного автопортрету особистості майбутнього фахівця економічної галузі”. Ця робота є практичною і призначена для самостійного опрацювання з метою глибокого вивчення та самопізнання особистості студента, визначення рівня сформованості його мотивації, системи соціальної взаємодії на міжособистісному та міжгруповому рівнях, схильності та готовності до майбутньої професійної діяльності. Але завдання практикуму не вичерпуються рівнем психодіагностичного дослідження особистості. Проблемою багатьох молодих людей є невизначеність власних прагнень, перспектив на майбутнє. Тому головна мета – визначення напрямів самовдосконалення та розвитку особистості, визначення шляхів і напрямів роботи над собою, перспектив життєдіяльності як у сфері особистого життя, так і в професійній діяльності.

Вимоги до виконання завдання [1]

„Психологічний автопортрет особистості майбутнього фахівця економічної галузі”

Робота виконується за визначеною структурою, яка наводиться нижче. Інформація, що надається курсивом має лише пояснювальний характер і не повинна фігурувати у самій роботі. Тести та методики для виконання цієї роботи надаються в додатках.

Блок 1. Збір інформації (необхідно виконати запропоновані тести та їх результати викласти у цьому розділі, наприклад: - „За результатами методики „Визначення типу темпераменту” я маю холеричний тип темпераменту, що характеризує мене як особистість, яка має такі психологічні характеристики: ... ... .”)

1. Результати психодіагностики щодо визначення загальних якостей та властивостей особистості:

- темперамент;

- акцентуація характеру;

- діагностика ригідності:

2. Результати психодіагностики щодо визначення якостей та властивостей особистості професійного спрямування:

- методика „Мотивація досягнення успіху”;

- діагностика соціально – психологічних установок особистості в мотиваційній сфері;

- здатність до саморозвитку та самовдосконалення;

- творчі здібності;

- ціннісні орієнтації;

- комунікативні якості особистості;

- діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі;

- схильність до певного стилю керівництва;

- діагностика рівня конфліктності особистості;

- визначення стратегій поведінки в конфліктній ситуації

3. Результати самоспостереження (суб’єктивна інформація – відображає ті якості і характеристики, які не були визначені психодіагностичними методиками, але є важливими складовими характеру і спрямованості особистості, наприклад: щирість, лінощі, впертість, доброта, чесність та ін.)

Методи навчання

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються

1. Ілюстративно- пошукові методи: лекція, бесіда, вправа

Лекціядля логічно вивершеного, науково обґрунтованого і систематизованого викладу теоретичних питань. Теоретичний виклад підкріплюється ілюстрованими засобами наочності через наведення прикладів.

Бесіда як діалогічний метод викладу навчального матеріалу, що ґрунтується на питаннях і відповідях під час вивчення відомого матеріалу.

Ситуаційні вправи та завданнядля повторення, закріплення теоретичного матеріалу на практиці, під час яких студенти виробляють уміння й навички застосування вже набутих знань.

2. Самостійно-пошукові: доповіді, презентації, дослідження, дискусія,, підготовка рефератів.

Методи контролю

Поточне оцінювання знань шляхом перевірки усного опитування, розбору ситуаційних вправ, доповідей, презентацій.

Модульні контролі знань у формі вирішення тестових завдань, ситуаційних вправ;

Семестровий контроль у формі підсумкової модульної контрольної роботи.

11. Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання (за видами робіт)

Вид роботи Кількість балів за виконане завдання Максимальна кількість балів
Активна робота на лекційних заняттях
Усні відповіді на семінарських заняттях, наукова доповідь, участь у дискусії 1-3
Доповнення до відповіді 1-2
Словник термінів, відповіді на питання самоконтролю 1-2
Експрес опитування, психологічні диктанти, дидактичні тести 1-3
Психологічні тести 1-12
Індивідуальне завдання «Психологічний автопортрет особистості» 1-8
Творча робота 1-3
ПМК 1-10
Всього  

Критерії оцінки знань студентів

3 бали отримує студент, який повно, логічно і послідовно розкриває зміст питання,

· відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання,

· вільно володіє теоретичними основами і термінологією,

· правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, для аналізу психологічних та педагогічних явищ,

· творчо вирішує поставлені завдання,

· гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації,

· демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу,

· вільно володіє нормативною сучасною українською мовою.

2 бали виставляється студентові за умови, що він:

· володіє понятійним аппаратом з теми,

· уміння студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок,

· правильно розкриває основний зміст матеріалу,

· добре знає основні психологічні та педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні ситуаційних завдань та вправ,

· комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу,

· добре володіє нормами літературної мови,

· у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточностіу використанні термінології чи тлумаченні психологічних чи педагогічних явищ.

1 бал виставляється, якщо студент в основному :

· правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення,

· володіє термінологією,

· вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами,

· у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні,

· допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації психологічних та педагогічних явищ,

· зміст окремих питань викладає частково, непослідовно,

· відповідь виявляє прогалини у знаннях.

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання (за темами)

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ ПМК   Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4   Т5   Т6 Т7 Т8

 

Методичне забезпечення

1. Навчальна програма з дисципліни

2. Робоча програма з дисципліни

3. Пакет чинних законодавчих та інструктивних матеріалів, що використовуються при викладанні дисципліни

4. Розробки для візуального супроводу викладання дисципліни

5. Завдання для поточного контролю знань

6. Варіанти контрольних робіт для проведення ККР

7. Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських занять

8. Індивідуальні завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів

9. Методичні матеріали до проведення підсумкових (поточних) модульних контрольних робіт

Рекомендована література

Базова

Додаткова

КОД ОПИТУВАЧА

Щирiсть: відповіді „так” на запитання 6, 24, 36;
  вiдповiдi «нi» на запитання 12, 18, 30,42, 48, 54.
Екстраверсiя: вiдповiдi «так» на запитання 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 49, 53, 56;
  вiдповiдi «нi» на запитання: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Невротизм: вiдповiдi «так» на запитання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 47, 50, 52, 55, 57;
  вiдповiдей «нi» - немає.  

Інтерпретація показників за шкалою „Щирicть”

Числовий показник Iнтерпретацiя
0 - 3 Вiдвертий
4 - 6 Ситуативний
7 - 9 Брехливий

 

Числовий показник 0-2 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 23-24
Інтерпретація для шкали «Екстраверсія» Над інтроверт Інтроверт Потенційний інтроверт Амбіверт Потенційний екстраверт Екстраверт Над екстраверт
Інтерпретація для шкали «Невротизм» Над конкордант Конкордант Потенційний конкордант Нормостенік Потенційний дискордант Дискордант Над дискордант

 

Спершу необхідно опрацювати результати за шкалою «Щирість». Вона діагностує вашу схильність давати соціально бажані вiдповiдi. Якщо цей показник перевищує 5 балів, то можна стверджувати, що ви, на жаль, не були щирі у відповідях на запитання тесту.

Потім слід за кожним показником порахувати суму балiв, нараховуючи по одному балу за кожну вiдповiдь, яка збiгається з ключем.

Порiвнюючи отриманi результати за шкалами «Екстраверсiя» i «Невротизм» з iнтерпретацiєю в таблицях, вiдкладiть на рис. 34 отримані результати за шкалами «Iнтроверсiя-Екстраверсiя» i «Невротизм» (емоцiйна стiйкiсть - нестабiльнiсть). Посднання характеристик за двома шкалами вкаже на тип вашого темпераменту.

Ви визначите тип свого темпераменту. Характеристики холерика, сангвініка, флегматика i меланхолiка подано в теоретичному аспекті вище. Характеристики темпераменту за показниками, що їх запропонував Г. Айзенк, розглянемо детальнiше.

Показник «iнтроверсiя-екстраверсiя» характеризує iндивiдуально-психологiчну орієнтацiю людини або (переважно) на світ зовнiшнiх об’єктiв (екстраверсiя), або на внутрiшнiй суб’єктивний світ (iнтроверсiя).

Вважається, що екстравертам властивi товариськiсть, iмпульсивнiсть, гнучкість поведiнки, велика iнiцiативнiсть (але незначна наполегливiсть) та висока соцiальна адаптованiсть. Екстраверти зазвичай надiленi зовнiшньою чарiнiстю, прямолiнiйнi в судженнях, орієнтуються переважно на зовнішню оцінку. Добре виконують роботу, яка вимагає негайних рішень.

Інструкція

Якщо ви згодні з твердженням, то поряд з ним ставте 2 бали, якщо частково згодні — то 1 бал, якщо не згодні — О балів.

Текст опитувальника

1. Мені важко змінювати свої звички.

2. Я важко переключаю увагу.

3. Я з насторогою ставлюся до всього нового.

4. Мене важко переконати.

5. Часто мене не залишають думки, від яких варто було б звільнитися.

6. Мені важко сходитися з людьми.

7. Мене засмучують навіть незначні порушення плану.

8. Нерідко я проявляю впертість.

9. Я неохоче іду на ризик.

10. Я важко переживаю відхилення від свого режиму.

Оброблення результатів

Підраховується сума балів, проставлених відповідно з інструкцією.

Висновки

Сума 0 — 7 балів свідчить про відсутність ригідності, про легке переключення з однієї установки на іншу. Сума 8 — 14 балів є показником середнього рівня ригідності. Якщо вона сягає 15 — 20, є підстави стверджувати про сильно виражену ригідність (переключення з однієї установки на іншу дається особливо важко).

 

Текст опитувальника

1. Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.

2. У роботі виявляю активність.

3. Схильний до вияву ініціативи.

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся, по змозі, знайти причини, щоб відмовитися від них.

5. Часто обираю крайнощі: або надзвичайно легкі завдання, або дуже важкі.

6. Наштовхуючись на перешкоди, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів та невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

9. При виконанні важких завдань за дефіциту часу результативність моєї діяльності погіршується.

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.

11. Я схильний планувати своє майбутнє на перспективу.

12. Я ризикую, але з розумом.

13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо за відсутності зовнішнього контролю.

14. Надаю перевагу середнім за важкістю або дещо завищеним, але досяжним завданням.

15. Зазнавши невдачі при виконанні завдання, відчуваю, що його привабливість для мене знижується.

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Надаю перевагу плануванн

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.01 с.)