Тема 7. Педагогіка як наука. Зміст, форми та методи навчання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Педагогіка як наука. Зміст, форми та методи навчанняМета.Сформувати знання щодо організації навчального процесу у вищому навчальному закладі; розвивати вміння бути активним учасником навчального процесу

План

1. Основні педагогічні категорії (виховання, освіта, навчання)

2. Дидактика як галузь педагогіки. Зв’язок дидактики з іншими науками

3. Стандарти освіти. Компоненти державного стандарту (державний, галузевий, компонента навчального закладу)

4. Методи навчання. Прийоми навчання

Література.Основна: 1-11

Додаткова: 1- 12; 14-19.

Інформаційні ресурси: 4

 

Тема 8. Сутність процесу виховання. Психологічні аспекти виховання у професійній діяльності юриста

Мета.Розкрити сутність процесу виховання, його рушійних сил, внутрішніх суперечностей; розвивати навички використання методів самовиховання

План

1. Процес виховання, його структура і рушійні сили

2. Внутрішні суперечності процесу виховання

3. Психолого-педагогічні причини конфліктів між батьками та дітьми

4. Культура міжособистісного спілкування у сім’ї

Література.Основна: 2; 5; 7; 10 .

Додаткова: 6; 8; 13; 14.

Інформаційні ресурси: 4

6. Теми та плани семінарських занять

№ з/п Назва теми, план Кількість годин
Змістовий модуль 1. Основи психологічних знань Психологія як наука. Психічні пізнавальні процеси 1. Місце психології в системі наук. Співвідношення наукової і життєвої психології. 2. Предмет психології. 3. Властивості свідомості; елементи свідомості. 4. Методи психологічних досліджень. 5. Увага як форма психічної діяльності. Мимовільна, довільна та післядовільна увага. 6. Відчуття як психічний пізнавальний процес. Класифікація відчуттів. Література.Основна:1-6 Додаткова: 3; 6; 8; 17; 18; 20; Інформаційні ресурси: 1-6 2 (4)
Психічні пізнавальні процеси 1. Сприймання та його сутність 2. Пам’ять, теорії пам’яті, види та процеси пам’яті 3. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку 4. Характеристика розумових операцій, форм мислення 5. Уява: сутність, види Література.Основна: 1-6; Додаткова: 3; 6; 8; 9; 11; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6
Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація 1. Воля та вольові дії у структурі особистості 2. Поняття про психічні стани; характеристика емоцій 3. Афективний стан та афект 4. Настрій як емоційне забарвлення поведінки і діяльності 5. Стресовий стан; поведінка у стресовій ситуації 6. Фрустрація як дезорганізація свідомості та діяльності 7. Психічні стани, пов’язані з фізіологією людини (сон, сновидіння, гіпноз) Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2; 8; 10; 16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Дискусія: «Чи завжди позитивно сором’язливість впливає на людей?» Запитання до дискусії 1. Сором’язливість – це почуття чи риса характеру? 2. Коли сором’язливість заважає людині? 3. З якими почуттями пов’язана сором’язливість? 4. Які риси характеру необхідно виховувати у сором’язливих дітей? 5. Чи сприяє сором’язливість самореалізації у професійній діяльності? 6. Сором’язливість – явище вроджене чи набуте? 7. Чи впливає сором’язливість на настрій   1 (2)
Психологія особистості 1. Поняття “індивід”, “особистість”, критерії сформованості особистості. 2. Здібності: визначення, проблеми походження і механізми розвитку. 3. Самосвідомість і її функції. 4. Темперамент: визначення і сфери вияву; фізіологічна теорія вчення про темперамент; 5. Характер: загальне уявлення і визначення. Акцентуація характеру Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2;3; 6; 8; 10; 14; 15;16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 1 (2)
Психологія діяльності. 1. Основні поняття і принципи діяльності 2. Операційно-технічні аспекти діяльності; дії і цілі; операції; психофізіологічні функції 3. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності; потреби, мотиви, особливості діяльності 4. Психологічні аспекти трудової діяльності економіста Література.Основна: 1-6. Додаткова: 3;5; 6; 8; 12; 13; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6
Психологія групи і колективу. Міжособистісні стосунки і спілкування 1. Поняття “група”, “колектив”. Види груп. Формування робочої групи та її динаміка 2. Лідерство у групах та колективах 3. Успіх керівництва, його залежність від стилю керівництва 4. Основні характеристики спілкування. Форми спілкування 5. Конфлікт, його динаміка; стилі керівництва у конфлікті. Запобігання виникненню деструктивних конфліктів Література.Основна: 1-6. Додаткова: 2; 3;4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Дискусія: «Вплив міжособистісних стосунків на ділові» Запитання до дискусії 1. Від чого залежать міжособистісні стосунки? 2. Як Ви розумієте поняття «ділові стосунки»? 3. Який взаємозв’язок між діловими та міжособистісними стосунками? 4. Які, на Ваш погляд, можуть бути варіанти співпадіння ділових та міжособистісних стосунків? 5. Чи можуть позитивні міжособистісні стосунки впливати на ділові? 6. Які якості особистості необхідні для налагодження міжособистісних стосунків?
Змістовий модуль 2. «Основи педагогічних знань» Педагогіка як наука: предмет, завдання 1. Зв’язок педагогіки з іншими науками 2. Принципи навчання у вищій школі 3. Система вищої освіти України 4. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції 5. Методи навчання 6. Форми організації навчання у вищій школі Література.Основна: 1-11 Додаткова: 1- 12; 14-19. Інформаційні ресурси: 4
Сутність процесу виховання. Поняття “виховання”. Мета виховання у сучасній освіті. 1. Форми і методи виховання 2. Родинне виховання як основа розвитку особистості 3. Стосунки батьків і дітей, основні типи стосунків Література.Основна: 2; 5; 7; 10 . Додаткова: 6; 8; 13; 14. Інформаційні ресурси: 4  

 


Самостійна робота

Назва теми, завдання Кіл-сть год.
Тема 1. Вступ. Психологія як наука Питання для самостійного вивчення 1. Основні етапи становлення психології як науки 2. Методи, зміст та структура психологічного дослідження 3. Основні напрями психології ХХ ст. Видатні діячі вітчизняної психології 4. Основні галузі психології. Структура загальної психології 5. Будова та функції центральної нервової системи. Рефлекторна діяльність мозку Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: «психологія», «психіка», «свідомість», «надсвідоме», «підсвідоме». 2. Навіщо студентові оволодівати науковими психологічними знаннями? 3. Як розуміли психіку: а) у стародавні часи; б) в епоху відродження; в) як її розуміють сьогодні? 4. Як побудований і як функціонує мозок людини? 5. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з Вашою майбутньою професією? 6. Що зумовлює розвиток і перспективи психологічної науки? Література.Основна:1-6 Додаткова: 3; 6; 8; 17; 18; 20; Інформаційні ресурси: 1-6
Тема 2. Психічні пізнавальні процеси Питання для самостійного вивчення 1. Загальні властивості та закономірності відчуттів 2. Види сприймань: простору, часу, руху 3. Структурні особливості уваги 4. Види мислення 5. Процеси уяви 6. Індивідуальні особливості пам’яті та її розвиток 7. Теорії пам’яті 8. Процеси пам’яті Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: “увага”, “відчуття”, “екстероцептивні відчуття”, “інтероцептивні відчуття”, “адаптація”, “сприймання”, “ілюзія”, “ “пам’ять”, “моторна пам’ять”, “емоційна пам’ять”, “мислення”, “аналіз”, “синтез”,, “порівняння”, “абстрагування”, “асоціація”, “поняття”, “судження”, “умовиводи”, “розуміння”, “уява”. 2. Яку функцію виконує увага у навчально-виховному процесі? 3. На яких засадах класифікують мислення? 4. Які недоліки мають різні теорії пам’яті? 5. Дайте психологічну характеристику процесам пам’яті Література.Основна: 1-6; Додаткова: 3; 6; 8; 9; 11; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми наукових доповідей (рефератів) 1. Розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу 2. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви 3. Умови доброго запам’ятовування та збереження 4. Формування інтелектуальної активності особистості 5. Співвідношення творчості і професіоналізму 6. Психологічні особливості спільної творчої діяльності 7. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу
Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація Питання для самостійного вивчення 1. Фізіологічні основи емоцій 2. Функції емоцій і почуттів у житті людин 3. Воля і вольові дії людини Питання та завдання для самоконтролю: 1. Дайте визначення понять: “психічний стан”, “афективний стан”, “настрій”, “стрес”, “фрустрація”, “презирство”, “страх”, “сором”, “сон”, «воля», «ризик». 2. Розкрийте функції емоцій і почуттів в житті людини 3. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій 4. Чим відрізняються між собою мимовільні, довільні й вольові дії? 5. Чи існує взаємозв’язок між ланками вольового акту? Завдання та питання для обговорення 6. Обґрунтуйте відмінності у переживаннях стресу і афекту. 7. Про яку якість почуттів йдеться в наведеному уривку з листа юнака до дівчини: «Я не знаю, - пише юнак дівчині, - люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані» (за М.Д. Левітовим) 8. Чому людина ризикує в житті? Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2; 8; 10; 16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми наукових доповідей (рефератів) 1. Керівництво емоціями 2. Вольові якості особистості 3. Стреси в житті людини: причини виникнення і шляхи подолання 4. Фази стресу
Тема 4. Психологія особистості Питання для самостійного вивчення 1. Історія розвитку вчення про темперамент 2. Психологічна характеристика типів темпераменту 3. Формування та розвиток здібностей. 4. Структура характеру. Типологія характерів 5. Обдарованість і талант Питання та завдання для самоконтролю: 1. Дайте визначення понять: “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “філогенез”, “онтогенез”,“акцентуація характеру”, “здібності”, “характер”, “самосвідомість”, “темперамент”, „локус контролю”. 2. Доведіть взаємозв’язок між психічними процесами, властивостями і станами у структурі особистості. 3. Складіть порівняльну таблицю основних теорій особистості. 4. Як у структурі особистості співвідноситься біологічне і соціальне? 5. Проаналізуйте різні вчення про темперамент 6. Проаналізуйте наукову основу теорії побудови темпераменту, запропоновану І.П. Павловим. 7. Охарактеризуйте типи темпераменту 8. Проаналізуйте структуру характеру 9. Чому яскраво виражені здібності у дитини нерідко зникають із віком? 10. Чим можна пояснити, що геніальні люди не завжди були визнані за їх життя? Наведіть приклади. 11. Обґрунтуйте зв’язок самооцінки і рівня домагань. 12. Прочитайте притчу і поясніть, якими повинні бути умови, щоб людина могла розвинути свої задатки і перетворити їх на здібності: „Дуже допитливий чоловік хотів з’ясувати, хто був найвидатнішим полководцем усіх часів і народів. Йому сказали, що найкращий уже помер і піднісся на небо. Біля райських воріт чоловік звернувся до апостола Петра з проханням допомогти в пошуках. Апостол вказав на душу, яка стояла неподалік. - Вибачте, цього чоловіка я знав у земному житті. Він був шевцем. - Правильно. Але якби він став полководцем, то, без сумніву, перевершив би всіх”. 13. Проведіть дослідження щодо: - визначення типу темпераменту за тестом-опитувачем Айзенка (ЕРІ); - акцентуації характеру (тест-опитувач Шмишика) - ціннісних орієнтацій Література.Основна: 1-6. Додаткова: 1; 2;3; 6; 8; 10; 14; 15;16; 17; 18; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Теми доповідей (рефератів) 1. Теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології. 2. Психологічна характеристика творчої особистості видатних діячів науки, права, культури. 3. Темперамент і стиль діяльності
Тема 5. Психологія діяльності. Особливості діяльності професіонала економічної галузі. Питання для самостійного вивчення 1. Потреби та мотиви у структурі діяльності 2. Характеристика видів діяльності (гра, учіння, праця) 3. Функції ділового спілкування Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення поняттям “дія”, “операція”, “потреба”, “мотив”, “ціль”, “інтеріоризація”, “екстеріоризація”, „ідеал”, „пристрасть”, „інтерес”, „установка”, „натхнення”. 2. Відома давня легенда про майстрів, які зносили каміння на місце майбутнього будівництва. Коли одного з них запитали, що він робить, той сказав: «Я тягаю каміння», Другий відповів: «Я стараюсь заробити собі на хліб», третій відповів: «Я будую дім, де житимуть люди». Чим зумовлені відповіді людей? 3. Дайте характеристику взаємозв’язків між основними компонентами діяльності 4. Охарактеризуйте основні процеси діяльності (інтеріоризація та екстеріоризація). Як співвідносяться зовнішні (предметні) й внутрішні (розумові) дії в процесі їх становлення? 5. Характеристика засобів діяльності. 6. У чому причини успіху та невдач у процесі економічної, перекладацької діяльності? 7. Як пов’язані між собою діяльність і спілкування? 8. Проведіть дослідження: - методика „Мотивація досягнення успіху”; - діагностика соціально – психологічних установок особистості в мотиваційній сфері; - здатність до саморозвитку та самовдосконалення; - творчі здібності; - ціннісні орієнтації; - комунікативні якості особистості; Література.Основна: 1-6. Додаткова: 3;5; 6; 8; 12; 13; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6 Творча робота: «Я – президент юридичної фірми» Теми рефератів та наукових досліджень з теми 1. Стилі керівництва групою. 2. Конфлікт, його динаміка. 3. Стилі поведінки у конфлікті.
Тема 6. Психологія малої групи та колективу Питання для самостійного вивчення 1. Лідерство у групах та колективах. Типологія лідерства. 2. Міжособистісні стосунки в групах (колективах) 3. Успіх керівництва, його залежність від стилю керівництва. 4. Особливості вербального і невербального спілкування у діяльності економіста-міжнародника. Питання та завдання для самоконтролю 1.Дайте визначення поняттям „група”, „колектив”, „конфлікт” „рефлексія”, „стереотип”, „комунікація”, „спілкування”, „каузальна атрибуція”. 2.Чим лідер відрізняється від керівника? 3.Розкрийте відмінності між лідером-натхненником і лідером-організатором 4.Проаналізуйте, як стиль керівництва впливає на діяльність колективу 5. Чим зумовлена різноманітність підходів до класифікації груп? 6. Обґрунтуйте тезу «Де згода, там перемога» 7. Охарактеризуйте динаміку конфлікту та стилі керівництва у конфлікті 8. Чи може наявність декількох референтних груп у особистості бути причиною її конфлікту із собою? 9. Охарактеризуйте види груп. Як формується робоча група та здійснюється її динаміка? 10. Як залежить успіх керівництва від стилю керівництва? 11. Як запобігати виникненню деструктивних конфліктів? 12. Охарактеризуйте роль невербальних засобів спілкування 13. Які Ви знаєте механізми сприймання і розуміння людини людиною? Охарактеризуйте їх. 14. Чому люди з різних культур відчувають труднощі у виборі засобів невербального спілкування? 15. Розкрийте структуру та етапи професійної адаптації, психологічні механізми просування по службі. 16. Проведіть дослідження щодо: - комунікативних якостей - схильність до певного стилю керівництва - основних тенденцій поведінки у реальній групі - рівня конфліктності особистості - типових стратегій поведінки в конфліктній ситуації Творча робота «Безлюдний острів» Теми рефератів та наукових досліджень з теми 1. Стилі керівництва групою. 2. Конфлікт, його динаміка. 3. Стилі поведінки у конфлікті. Література.Основна: 1-6. Додаткова: 2; 3;4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16;17; 18; 19; 20. Інформаційні ресурси: 1-6
Змістовий модуль 2. Основи педагогічних знань Тема 7. Педагогіка як наука. Зміст, форми та методи навчання Питання для самостійного вивчення 1. Система освіти в Україні 2. Закономірності і принципи навчання 3. Форми організації навчання у вищій школі 4. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення поняттям: „педагогіка”, „дидактика”, „освіта”, „зміст освіти”, „принцип навчання”, „метод навчання”, „форма навчання”. 2. Охарактеризуйте принципи навчання у вищій школі: виховного навчання; зв’язку навчання з життям; науковості освіти; системності й систематичності; оптимізації навчального процесу; наочності навчання; формування пізнавальної активності; принцип індивідуального підходу. 3. Охарактеризуйте складові системи вищої освіти України. 4. Розкрийте тенденції розвитку вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції. 5. Охарактеризуйте методи навчання: а) організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (словесні методи, робота з підручником, наочні методи, практичні методи); б) стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (методи формування пізнавальних інтересів, метод стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні); в) контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (метод усного опитування, письмовий контроль, тестові, методи перевірки знань, програмований контроль, екзамени). 6. Охарактеризуйте форми організації навчання у вищій школі. 7. Чому процес навчання має двосторонній характер? Література.Основна: 1-11 Додаткова: 1- 12; 14-19. Інформаційні ресурси: 4
Тема 8. Сутність процесу виховання. Питання для самостійного вивчення 1. Методи виховання. Класифікація методів 2. Формування колективу, його вплив на особистість 3. Протиріччя підліткового віку 4. Біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку
Питання та завдання для самоконтролю 1. Дайте визначення понять: “виховання”, «форми виховання”, „метод виховання», «самовиховання», «перевиховання», «прийоми самовиховання» 2. Охарактеризуйте стилі виховання в історії розвитку людства 3. Охарактеризуйте особливості виховання важковиховуваних дітей 4. Розкрийте сутність родинного виховання 5. Охарактеризувати основні типи стосунків між батьками і дітьми 6. Обґрунтувати психолого-педагогічні причини конфліктів між батьками і дітьми 7. Культура міжособистісного спілкування у сім’ї 8. Охарактеризуйте методи виховання 9. Яка роль колективу у формуванні особистості? 10. Охарактеризуйте біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку Література.Основна: 2; 5; 7; 10 . Додаткова: 6; 8; 13; 14. Інформаційні ресурси: 4 Теми рефератів та наукових досліджень: 1. Раціональні умови відносин між батьками і дітьми 2. Конфлікти в родині: причини та шляхи їх подолання 3. Основні методи сімейного виховання 4. Оптимальні шляхи збереження традицій родинного та сімейного виховання    

Індивідуальні завдання

Виконання індивідуального завдання з дисципліни „Основи психології та педагогіки” є обов’язковим для кожного студента.

Зміст індивідуальної роботи складає розробка „Психологічного автопортрету особистості майбутнього фахівця економічної галузі”. Ця робота є практичною і призначена для самостійного опрацювання з метою глибокого вивчення та самопізнання особистості студента, визначення рівня сформованості його мотивації, системи соціальної взаємодії на міжособистісному та міжгруповому рівнях, схильності та готовності до майбутньої професійної діяльності. Але завдання практикуму не вичерпуються рівнем психодіагностичного дослідження особистості. Проблемою багатьох молодих людей є невизначеність власних прагнень, перспектив на майбутнє. Тому головна мета – визначення напрямів самовдосконалення та розвитку особистості, визначення шляхів і напрямів роботи над собою, перспектив життєдіяльності як у сфері особистого життя, так і в професійній діяльності.

Вимоги до виконання завдання [1]

„Психологічний автопортрет особистості майбутнього фахівця економічної галузі”

Робота виконується за визначеною структурою, яка наводиться нижче. Інформація, що надається курсивом має лише пояснювальний характер і не повинна фігурувати у самій роботі. Тести та методики для виконання цієї роботи надаються в додатках.

Блок 1. Збір інформації (необхідно виконати запропоновані тести та їх результати викласти у цьому розділі, наприклад: - „За результатами методики „Визначення типу темпераменту” я маю холеричний тип темпераменту, що характеризує мене як особистість, яка має такі психологічні характеристики: ... ... .”)

1. Результати психодіагностики щодо визначення загальних якостей та властивостей особистості:

- темперамент;

- акцентуація характеру;

- діагностика ригідності:

2. Результати психодіагностики щодо визначення якостей та властивостей особистості професійного спрямування:

- методика „Мотивація досягнення успіху”;

- діагностика соціально – психологічних установок особистості в мотиваційній сфері;

- здатність до саморозвитку та самовдосконалення;

- творчі здібності;

- ціннісні орієнтації;

- комунікативні якості особистості;

- діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі;

- схильність до певного стилю керівництва;

- діагностика рівня конфліктності особистості;

- визначення стратегій поведінки в конфліктній ситуації

3. Результати самоспостереження (суб’єктивна інформація – відображає ті якості і характеристики, які не були визначені психодіагностичними методиками, але є важливими складовими характеру і спрямованості особистості, наприклад: щирість, лінощі, впертість, доброта, чесність та ін.)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.01 с.)