Ефективність регіональної економіки: показники, методи оцінки, критерії. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ефективність регіональної економіки: показники, методи оцінки, критерії.12.1 Визначення поняття ефективності регіональної економіки.

12.2. Критерії та показники оцінки ефективності регіональної економіки.

12.3. Методи визначення ефективності регіональної економіки.

12.4. Фактори та напрямки підвищення ефективності регіональної економіки.

Діяльність суб'єктів господарювання на відповідній території як і в цілому економіки регіону характеризується відповідними витратами. При цьому від певної діяльності очікуються і певні результати. Під результатом можна розуміти обсяг виготовленої продукції або надання послуг, прибуток тощо.

При оцінці економічної ефективності суб'єктів господарювання і економіки регіону в цілому виникає питання: як співвідносяться між собою результати і фактори, що зв'язані з економічною діяльністю? Співвідношення результатів (Р) і витрат (В) дозволяє дати оцінку економічній ефективності регіональної економіки. Співвідношення результатів і витрат може бути чотирьох видів:

Аналіз цих співвідношень свідчить про те, що ефективною економічна діяльність, а отже ефективність регіональної економіки спостерігається у першому випадку, тобто коли Р по відношенню до В більше 1 .

Найбільш високий рівень ефективності досягається при умові максимального співвідношення результатів і витрат, = тах .

У цьому випадку говорять про те, що економіка регіону прямує до оптимального розвитку. Відповідно до відтворювального економічного процесу перевищення результатів над витратами призводить до нарощування обсягів накопичення і споживання.

Ефективність економіки спостерігається і тоді, коли виробництво, формуючи пропозицію, буде перевищувати обсяги попиту або споживання (Пр>C)

Треба пам'ятати, що вищеозначені умови економічної ефективності діють лише при розвинутому господарському комплексі регіону.

Критерієм оцінки економічної ефективності регіональної економіки в умовах ринкових відносин є отримання максимального прибутку, або максимального внутрішнього валового продукту при мінімальних сукупних витратах. Цей критерій можна записати такою формулою:

тах ЧП = ВВП-СВ,

де: тах ЧП - максимальний чистий прибуток регіону;

ВВП - обсяг внутрішнього валового продукту;

СВ - сукупні витрати.

До показників, які характеризують економічну ефективність регіональної економіки, відносяться:

1. Показник загальної ефективності (ЗЕ), який визначається співвідношенням чистого прибутку до сукупних витрат:

2.Показник середньодушового ВВП (СДВ):

де Н – чисельність населення.

 

3. Середній обсяг ВВП на одного зайнятого в економіці регіону (СП):

 

де: 3 — загальна чисельність зайнятих.

В доповнення до цих показників часто використовують показники співвідношення обсягів ввозу і вивозу товарів та послуг із даного регіону:

де: ВВі - обсяг ввозу і-го товару (послуг);

ВиВj - обсяг вивозу j-го товару (послуг).

При співвідношенні обсягів ввозу і вивозу певної продукції або послуг менше або рівно І регіональна економіка вважається ефективною.

Ефективність економіки регіону можна опосередковано визначити співвідношенням обсягів продукції і-го виду, виготовленої і спожитої в регіоні:

де: ПіВ - обсяг і-ої продукції, виготовленої в регіоні:

ПіС- обсяг і-ої продукції, спожитої в регіоні.

Для оцінки ефективності функціонування регіональної економіки використовуються такі показники, як матеріалоємність, енергоємність та працеємність виробленої продукції (послуг). Важливим показником оцінки економічної ефективності є продуктивність праці в регіоні.

Оцінка та визначення економічної ефективності регіональної економіки здійснюється на основі методів економічного аналізу і відповідних економіко-математичних розрахунків. Найбільш поширеними є методи математико-статистичних розрахунків, тобто таких, які здійснюються на основі статистичної інформації або статистичних спостережень за економічною діяльністю в регіоні.

Іншим методом, що застосовується в економічному аналізі є метод балансових розрахунків, серед яких найпоширенішим є міжгалузевий баланс. Міжгалузевий баланс передбачає визначення співвідношення виробництва та розподілу продукції і послуг між різними галузями економіки регіону. За допомогою міжгалузевого балансу визначаються обсяги витрат, обсяги виробленої продукції. Цей баланс також дозволяє визначити обсяги ввозу та вивозу продукції та послуг. В останні роки широке застосування мають методи оптимізації економічного розвитку регіонів. Для цього будуються відповідні економіко-математичні моделі.

До основних напрямів, які підвищують ефективність регіональної економіки відносяться:

- зниження матеріало-, енерго-, працеємності продукції та послуг в регіоні;

- прискорення науково-технічного розвитку регіональної економіки;

- реструктуризація економіки регіонів (проведення структурних змін в економіці регіонів для забезпечення розвитку ефективних галузей);

- підвищення рівня продуктивності праці на підприємствах регіонів;

- розвиток зовнішньоекономічних зв'язків з зарубіжними державами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)