Предмет, об’єкт та завдання регіональної економіки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет, об’єкт та завдання регіональної економікиПредмет, об’єкт та завдання регіональної економіки

1.1. Регіональна економіка - комплексна економічна дисципліна.

1.2. Сучасний стан наукових досліджень в регіональній економіці.

1.3. Місце курсу в системі економічних дисциплін.

1.4. Структура та актуальні завдання курсу в системі ринкової економіки.

 

Кожний фахівець, маючи певне відношення до економічного розвитку суб'єкту господарювання, обов’язково стикається з сукупністю умов та факторів, характерних для відповідного регіону. Уміння визначити і врахувати ці умови та фактори фахівцем-економістом в своїй діяльності, визначає доцільність вивчення такої дисципліни, як регіональна економіка.

На малюнку 1.1 показано, які основні територіальні фактори впливають на виробництво і надання послуг.

Малюнок 1.1. Схема економічної діяльності на території регіону. Умовні позначення:

 

Виробничі фактори

1. - робоча сила (формується на окремій території);

2. - природнокліматичні умови;

3. - територіальна, організація господарства (на певній території скооперовані виробничі структури для більш ефективної економічної діяльності);

4. – соціально-демографічні умови (склад і структура населення певної території).

Регіональна економіка - одна з найважливіших галузей економічної науки, що визначає тенденції і залежності економічного розвитку і функціонування суб'єктів господарювання різних форм власності на даній території.

Слово «регіональний» походить від латинського слова Regio - територія, місцевість, область, район. Наука «Регіональна економіка» відносно молода: перші серйозні дослідження в галузі регіональної економіки спостерігаються на початку XX ст. Відомі американська і європейська школи дослідників регіональної економіки. Представники американської школи: Г. Зіпф, У. Ізард В.Беррі та інші.

Серед вчених європейської школи слід відзначити: В. Кристаллер, В. Льош, X. Бос, Т. Александерсон, А. Вебер.

Дослідження з регіональної економіки в колишньому СРСР почалися в 50-х роках поточного століття, хоча відомі окремі роботи, які були виконані ще в 30-х роках, наприклад, М.М. Колосовським. Серед вчених колишнього СРСР можна відмітиш: 1-І Граннік, А:Г; Аганбег'ян, Б.Е.Алаєв, М.К. Бандман, О.Г. Гранберг та інші.

Малюнок 1.2. Місце регіональної економіки в системі економічних дисциплін.

 

Регіональна економіка це комплексна економічна дисципліна, що базується на результатах інших економічних дисциплін (малюнок 1.2.).

Регіональна економіка охоплює такі території в межах України: області, райони, міста, селища, села.

До основних проблем, які вирішує регіональна економіка відносяться:

1. Визначення територіальних пропорцій (співвідношень) різних видів економічної діяльності.

2. Визначення територіальної структури господарства, тобто співвідношення обсягів економічно! діяльності на даній території.

3. Обґрунтування доцільності сформування та розвитку внутрішніх та міжрегіональних економічних структур.

4. Визначення обсягів та економічна оцінка ресурсозбереження. господарства регіону.

5. Оцінка ефективності функціонування суб'єктів .господарювання на даній території та визначення шляхів її підвищення.

6. Обґрунтування методів та організаційних засобів дослідження регіональної економіки.

Структурою курсу (Регіональна економіка)-передбачено:

1.Вивчення територіальних умов і факторів економічної діяльності на

даній території.

2. Дослідження регіону як соціально-економічної територіальної

системи.

3. Вивчення методів комплексного аналізу та прогнозування економіки регіонів;

4. Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіону.

5. Складання бізнес-планів відповідного регіону.

6. Визначення основних напрямків економічних перетворень на певній території.

7. Висвітлення регіональної економічної політики в Україні.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Альмов А.Н.. Заставний Ф.Д.. Федорищева А. Н. Розмещение производительных сил. Киев: Наукова думка, 1986, -287 с.

2. Байзаков С.Б. Оптимизация региональной экономики: - М.: Наука, 1980, -183с.

3. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теорія и практикапроівводшженньїе комплек£;ьі:

й практика предпланопьіх исследований .- Новосибирск,: Наука, 1980, -265с.

Басалаева Н.А. Моделирование демографических процесоов й трудових ресурсов .-М.: Наука, 1980, -88 с.

Бос X. Размещение хозяйства" . Іїеревод с анг.-М. : Дрмресс, 1 970, -157 е.

Бродская Т. Сбалансированность регионального воспроизводства. Из-.во ]|ешшград фин.-зкон.* ^^ші-та - ^Ленинград, 1991, с-31 -87.

Гранберг А.Г. Оптимизация территориальттьїх нрогаорщїй народного хазяйства. М.: Зкономика, 1973, - 248с.

Граник Г.И., Громов В. Й. Отраслевое й территориальное разделение труда .-М.: Мьісль, 1970, -134 с.

Добрьший А.И. Региоиальньїе пропорции воспроизводства . Леюшград, Изд-^во ЛГУ, 1977, -126 с.

Ю.Заставнмй Ф.Д. Иронаводств?*над-т?рртї^«адьньіе комплекси. Киев,

На>тсова дз'мка, 1979, -221 с. .Заставний Ф.Д. Рекреаційні ресурси. -Львів, 1994. 12. Знкин Б.И. Зффекхивность решопальной зкодамики. Анадао,

методьі измерения. Москва.: Наука, 1981, -193 с. 13 лИзард У'. -Мефодь* ^регіюнаяьїюго 'аншіиза: введенне » «ауку ^о.реию-нах .-М.: Прогресе, 1966, -659с

Кногер М., Сєкаев 0. Ринкова реформа і регіональна політика.' Еко­номіка України, № 1, 1995. Кистанов В.В. Территориальная организация производства/отраслевой, районний й народнохозяйственннй аспектьІ//-М.: Зкономика, 1981, -232 с. Колосовсжий Н.Н. Теория зкогтмйческого районирования .-М.: Мьісль, 1969, -335 с.

Котило В.В. Производствеїшая иифраструктура .-Москва: Наука,

Іванух Р. Стратегія продуктивних сил України і вдосконалення їх : територіальної організації. 'Економіка України, 1992, № 6.

Некрасов НЛ. Региональная зкономика . Изд, 2-е. Москва: Зконо­мика. 1978.-344 с.

Педан МП. Строителвно-производствешше комплекси .-Киев: Вища школа. 1980. -205 с.

Поповкін В.А. Регіонально-дшсний підхід в економіці .-Київ: Наукова думка, 1993, -219с.

Проблеми комплексного развития хозяйства области: методология

исследования .-Новосибирск,: Наука. 1990. №128 с. 29; Рсетстйльнаекожн»їкаіновітіідх<щя.-^осі^ 1993.

Регяональнне иеследованйя за рубежем ."МоскваТ'йаука, 1975,-303 с ЗО. Региональная зкономика: юіанирование, прогнозирование, управление .-Киев, Наукова дутілка, 1989, - 272 с.

Ревенко А. Вироблений національний доход по адмішстративних те­риторіях України. Економіка України, №8, ї 992.

Розміщення продуктивних сил. Київ.: Либідь, 1996.

Сакаєв О. Ринкова реформа, і регіонаі»на ткшітнка. //Економіка Україїш,№ 1,1995.

(>циально^зкономический потешщал региона ./М.И.Долшштай, е.и.бойко й др. -Киев: Наукова думка, 1985. -218 с.

Социально»зкономическое пропіозированне развития региона. Под. ред, Феодоритова В.Я., Пошта А.М. -Ленивірад: Лениздаг. 1977,-215 с.

Сфера обслуживания населення: региональньїе проблеми .-Киев: Наукова думка, 1980, -424 с. 57

Силаев Е.Д. Зффективность зкопомики региона .-Москва: 1987, -167

Симоненко В. Регіональна економічна політика: сутність, структура, основні напрямки реалізації. Економіка України, №6, 1995.

Территориальная организация хозяйства в совремешшх условиях . Я.М.Калашникова й др. -Москва: Изд. МГУ, 1990. -175 с.

40.Тррриториально-производственньїЄ комплексьг: опьіт й проблеми

формирования . /Абовский В.П., Агафонов Н.Т. й др. -Ленииград:

Наука 1990,-211 с. 41. Тимчук Н.Ф. Город й район: регулирование комплексного развития. -

Москва: Зкономика, 1980, -160 с. 42.Тимчук Н.Ф., Терлецький Ю. Тенденції розвитку підприємництва в

Україні. Економіка України №2,1993. 43.Тимчук М.Ф. Регіональна політика антикризових заходів і ринкових

економічних перетворень. //Україна: аспекти праці, № 5^6,1995. 44.Ткачук Т.Г. Економічна самостійність регіону. -Київ: Наукова думка,

1994. 45. Тимонина И.Л. Япония: опьгт регионального развития ."Москва

Наука. 1992.-126с. 46.Титова Н.Замковий 1. Проблеми зайнятості та відтворення трудового

потенціалу регіону. Економіка України, №1,1992. 47.Титов Н. Замковий І. Проблеми зайнятості та відтворення трудового

потенціалу регіону. //Економіка У країни, № 1,1992.

Чураков В.Я, Проблеми регионального баланса трудових ресурсов . - Москва: Наука, 1977, -151 с.

Чумаченко М. Проблеми регіонального самоуправління в Україні. Економіка України, № 6,1993.

Шаблий О.И. Межотраслевьте территориальньїе системи. Проблеми методологии й теории .-Львів: Вища школа, 1976 -200 с.

51.Шнипер Р.И. "Региональньїе предплаїїовьіе исследования /зкономический аспект/ ,-Новосибирск: Наука, 1979, -367 с.

Шнипер Р.И. 'Регион - зкономические методи управлення . /Отв.ред. Д.М.Казаневич - Новосибирск, Наука, Сиб.отд. 1991, -308 с.

Шаленко М. Концепція територіальної сегментації ринку праці України та її правильне використання. Економіка України, №7, 1994.

Сергеев М.А., Пмхова И.А., Деменев А.И. Региональная зкономика й й закономерность ее развигия. -Москва, Наука, 1985, -160 с.

Дмитреева О.Г. Региональная зкономическая диагностйка - С.-Петер­бург,: Санк-Петербург. унр-т зкоиомики й финансов. 1992, -272 с.

Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура реїтіона. - Кишинев, Штиинца. 1980.

Предмет, об’єкт та завдання регіональної економіки

1.1. Регіональна економіка - комплексна економічна дисципліна.

1.2. Сучасний стан наукових досліджень в регіональній економіці.

1.3. Місце курсу в системі економічних дисциплін.

1.4. Структура та актуальні завдання курсу в системі ринкової економіки.

 

Кожний фахівець, маючи певне відношення до економічного розвитку суб'єкту господарювання, обов’язково стикається з сукупністю умов та факторів, характерних для відповідного регіону. Уміння визначити і врахувати ці умови та фактори фахівцем-економістом в своїй діяльності, визначає доцільність вивчення такої дисципліни, як регіональна економіка.

На малюнку 1.1 показано, які основні територіальні фактори впливають на виробництво і надання послуг.

Малюнок 1.1. Схема економічної діяльності на території регіону. Умовні позначення:

 

Виробничі фактори

1. - робоча сила (формується на окремій території);

2. - природнокліматичні умови;

3. - територіальна, організація господарства (на певній території скооперовані виробничі структури для більш ефективної економічної діяльності);

4. – соціально-демографічні умови (склад і структура населення певної території).

Регіональна економіка - одна з найважливіших галузей економічної науки, що визначає тенденції і залежності економічного розвитку і функціонування суб'єктів господарювання різних форм власності на даній території.

Слово «регіональний» походить від латинського слова Regio - територія, місцевість, область, район. Наука «Регіональна економіка» відносно молода: перші серйозні дослідження в галузі регіональної економіки спостерігаються на початку XX ст. Відомі американська і європейська школи дослідників регіональної економіки. Представники американської школи: Г. Зіпф, У. Ізард В.Беррі та інші.

Серед вчених європейської школи слід відзначити: В. Кристаллер, В. Льош, X. Бос, Т. Александерсон, А. Вебер.

Дослідження з регіональної економіки в колишньому СРСР почалися в 50-х роках поточного століття, хоча відомі окремі роботи, які були виконані ще в 30-х роках, наприклад, М.М. Колосовським. Серед вчених колишнього СРСР можна відмітиш: 1-І Граннік, А:Г; Аганбег'ян, Б.Е.Алаєв, М.К. Бандман, О.Г. Гранберг та інші.

Малюнок 1.2. Місце регіональної економіки в системі економічних дисциплін.

 

Регіональна економіка це комплексна економічна дисципліна, що базується на результатах інших економічних дисциплін (малюнок 1.2.).

Регіональна економіка охоплює такі території в межах України: області, райони, міста, селища, села.

До основних проблем, які вирішує регіональна економіка відносяться:

1. Визначення територіальних пропорцій (співвідношень) різних видів економічної діяльності.

2. Визначення територіальної структури господарства, тобто співвідношення обсягів економічно! діяльності на даній території.

3. Обґрунтування доцільності сформування та розвитку внутрішніх та міжрегіональних економічних структур.

4. Визначення обсягів та економічна оцінка ресурсозбереження. господарства регіону.

5. Оцінка ефективності функціонування суб'єктів .господарювання на даній території та визначення шляхів її підвищення.

6. Обґрунтування методів та організаційних засобів дослідження регіональної економіки.

Структурою курсу (Регіональна економіка)-передбачено:

1.Вивчення територіальних умов і факторів економічної діяльності на

даній території.

2. Дослідження регіону як соціально-економічної територіальної

системи.

3. Вивчення методів комплексного аналізу та прогнозування економіки регіонів;

4. Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіону.

5. Складання бізнес-планів відповідного регіону.

6. Визначення основних напрямків економічних перетворень на певній території.

7. Висвітлення регіональної економічної політики в Україні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.013 с.)