Регіональна економічна політика в Україні. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регіональна економічна політика в Україні.16.1. Визначення , мета і принципи регіональної економічної політики.

16.2. Пріоритетні напрями розвитку економіки регіонів в перехідному

періоді.

16.3. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

 

Розвиток економіки регіонів України повинен здійснюватись під впливом державних органів управління і органів місцевого та регіонального само(врядування. Тільки в поєднанні цих двох напрямків в здійсненні економічної політики регіону можна досягти певного успіху. ,

Регіональна економічна політика - це сукупність органішційно-правових та економічних заходів, які спрямовані на стимулювання ефективного розвитку економіки регіонів, раціонального використання їхнього ресурсного потенціалу з метою підвищення життєвого рівня населення та охорони навколишнього середовища.

Об'єктами регіональної економічної політики повинні виступати, як правило, територіальні соціально-економічні системи (ТСЕС). Державна регіональна політика повинна охоплювати ТСЕС більш високого рівня ієрархії (міжобласні та обласні ТСЕС). Територіальна економічна політика місцевих органів управління стосується головним чином локальних і-низових ТСЕС. Ці системи визначаються згідно з територіальним і адміністративним поділом України.


Основною метою регіональної економічної політики є створення необхідних організаційно-правових та економічних умов, що надають відносно рівні можливості кожному регіону для ефективного економічного розвитку, раціонального використання природних, трудових, фінансових ресурсів і задоволення потреб населення.

Регіональна економічна політика ґрунтується на таких принципах:

1. Пріоритетність загальнонаціональних інтересів.

2. Створення умов для підвищення економічної самостійності регіонів та забезпечення їх комплексного розвитку.

3. Здійснення чіткого розмежування повноважень між центральними і місцевими органами влади при вирішенні питань економічного розвитку регіону (передбачається закріплення певних повноважень за територіальними органами управління).

4. Досягнення економічного ефекту за рахунок територіального поділу праці, налагодження тісних міжрегіональних зв'язків у межах ринкового простору України, а також розвиток зовнішньоекономічних відносин.

В межах регіональної політики визначаються такі основні пріоритетні напрямки:

1. Забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів шляхом раціонального використання їх природно - господарського потенціалу.


2. Здійснення прогресивної структурної перебудови економіки традиційно промислових районів і центрів України, для яких, характерна концентрація підприємств важкої промисловості та складна економічна ситуація. Це в першу чергу: Донецька, .Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, міста Харків, Одеса, Київ.

3. Суттєве оздоровлення економічного стану промислових регіонів Прикарпаття, Донбасу, Придніпров'я, а також території, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС. Створення в цих регіонах сприятливих умов для життєдіяльності населення.

4. Формування раціональної системи розселення шляхом збереження сільської місцевості на якомога більшій території України, активізація функціонування сільських населених пунктів, малих сільських поселеньна базі малого і середнього підприємництва.

5. Широкий розвиток прикордонної торгівлі та міжнародного співробітництва, в першу чергу з сусідніми державами.

6. Розвиток регіональних , міжрегіональних інфраструктурних систем: транспорту, зв'язку, інформатики, що забезпечують і стимулюють ефективність територіального поділу праці.

7. Раціональне використання рекреаційних ресурсів в Криму, районах Чорноморського і Азовського узбережжя, Карпатах, в екологічно чистих зонах інших областей України шляхом створення розгалуженої мережі транспортних комунікацій, об'єктів соціальної інфраструктури. .Для .кожного регіону України характерні свої проблеми економічного розвитку і вони повинні визначатися в межах економічної, політики органів регіонального і місцевого самоврядування.

Для практичного здійснення регіональної економічної політики необхідно створити відповідний механізм.

Механізм регіональної економічної політики включає:

1. Розробку і практичне впровадження регіональних програм та планів , соціально-економічного розвитку регіонів, які можуть складатися для певної групи регіонів, окремого регіону, або певної території внутрі регіону.

2. Використання економічних методів, зокрема: державного інвестування, створення спеціальних фондів для фінансування регіональних програм, залучення іноземного та приватного капіталів, пільгове кредитування і оподаткування, стимулювання територіального розвитку за допомогою іноземних коштів.

Ключовим питанням у механізмі регіональної політики є формування і розподіл фінансових ресурсів між державними і місцевими бюджетами. Повинні бути визначенні оптимальні пропорції між центральними і місцевими органами фінансування відповідних економічнихпрограм.

Важливу роль в стимулюванні "економічного розвитку регіонів повинні відігравати позабюджетні фонди, зокрема: фонд сприяння підприємництву, фонд соціального захисту населення та інші, їх формування повинно .здійснюватись за рахунок місцевих лотерей, випуску місцевих облігацій, приватизації комунального майна тощо. В механізм регіональної економічної політики важливу роль повинні відігравати заходи які направлені на формування та розвиток місцевих та регіональних ринків пращ, товарів та послуг, цінних паперів тощо.


ЛІТЕРАТУРА.

1. Альмов А.Н.. Заставний Ф.Д.. Федорищева А. Н. Розмещение производительных сил. Киев: Наукова думка, 1986, -287 с.

2. Байзаков С.Б. Оптимизация региональной экономики: - М.: Наука, 1980, -183с.

3. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теорія и практикапроівводшженньїе комплек£;ьі:

й практика предпланопьіх исследований .- Новосибирск,: Наука, 1980, -265с.

Басалаева Н.А. Моделирование демографических процесоов й трудових ресурсов .-М.: Наука, 1980, -88 с.

Бос X. Размещение хозяйства" . Іїеревод с анг.-М. : Дрмресс, 1 970, -157 е.

Бродская Т. Сбалансированность регионального воспроизводства. Из-.во ]|ешшград фин.-зкон.* ^^ші-та - ^Ленинград, 1991, с-31 -87.

Гранберг А.Г. Оптимизация территориальттьїх нрогаорщїй народного хазяйства. М.: Зкономика, 1973, - 248с.

Граник Г.И., Громов В. Й. Отраслевое й территориальное разделение труда .-М.: Мьісль, 1970, -134 с.

Добрьший А.И. Региоиальньїе пропорции воспроизводства . Леюшград, Изд-^во ЛГУ, 1977, -126 с.

Ю.Заставнмй Ф.Д. Иронаводств?*над-т?рртї^«адьньіе комплекси. Киев,

На>тсова дз'мка, 1979, -221 с. .Заставний Ф.Д. Рекреаційні ресурси. -Львів, 1994. 12. Знкин Б.И. Зффекхивность решопальной зкодамики. Анадао,

методьі измерения. Москва.: Наука, 1981, -193 с. 13 лИзард У'. -Мефодь* ^регіюнаяьїюго 'аншіиза: введенне » «ауку ^о.реию-нах .-М.: Прогресе, 1966, -659с

Кногер М., Сєкаев 0. Ринкова реформа і регіональна політика.' Еко­номіка України, № 1, 1995. Кистанов В.В. Территориальная организация производства/отраслевой, районний й народнохозяйственннй аспектьІ//-М.: Зкономика, 1981, -232 с. Колосовсжий Н.Н. Теория зкогтмйческого районирования .-М.: Мьісль, 1969, -335 с.

Котило В.В. Производствеїшая иифраструктура .-Москва: Наука,

Іванух Р. Стратегія продуктивних сил України і вдосконалення їх : територіальної організації. 'Економіка України, 1992, № 6.

Некрасов НЛ. Региональная зкономика . Изд, 2-е. Москва: Зконо­мика. 1978.-344 с.

Педан МП. Строителвно-производствешше комплекси .-Киев: Вища школа. 1980. -205 с.

Поповкін В.А. Регіонально-дшсний підхід в економіці .-Київ: Наукова думка, 1993, -219с.

Проблеми комплексного развития хозяйства области: методология

исследования .-Новосибирск,: Наука. 1990. №128 с. 29; Рсетстйльнаекожн»їкаіновітіідх<щя.-^осі^ 1993.

Регяональнне иеследованйя за рубежем ."МоскваТ'йаука, 1975,-303 с ЗО. Региональная зкономика: юіанирование, прогнозирование, управление .-Киев, Наукова дутілка, 1989, - 272 с.

Ревенко А. Вироблений національний доход по адмішстративних те­риторіях України. Економіка України, №8, ї 992.

Розміщення продуктивних сил. Київ.: Либідь, 1996.

Сакаєв О. Ринкова реформа, і регіонаі»на ткшітнка. //Економіка Україїш,№ 1,1995.

(>циально^зкономический потешщал региона ./М.И.Долшштай, е.и.бойко й др. -Киев: Наукова думка, 1985. -218 с.

Социально»зкономическое пропіозированне развития региона. Под. ред, Феодоритова В.Я., Пошта А.М. -Ленивірад: Лениздаг. 1977,-215 с.

Сфера обслуживания населення: региональньїе проблеми .-Киев: Наукова думка, 1980, -424 с. 57

Силаев Е.Д. Зффективность зкопомики региона .-Москва: 1987, -167

Симоненко В. Регіональна економічна політика: сутність, структура, основні напрямки реалізації. Економіка України, №6, 1995.

Территориальная организация хозяйства в совремешшх условиях . Я.М.Калашникова й др. -Москва: Изд. МГУ, 1990. -175 с.

40.Тррриториально-производственньїЄ комплексьг: опьіт й проблеми

формирования . /Абовский В.П., Агафонов Н.Т. й др. -Ленииград:

Наука 1990,-211 с. 41. Тимчук Н.Ф. Город й район: регулирование комплексного развития. -

Москва: Зкономика, 1980, -160 с. 42.Тимчук Н.Ф., Терлецький Ю. Тенденції розвитку підприємництва в

Україні. Економіка України №2,1993. 43.Тимчук М.Ф. Регіональна політика антикризових заходів і ринкових

економічних перетворень. //Україна: аспекти праці, № 5^6,1995. 44.Ткачук Т.Г. Економічна самостійність регіону. -Київ: Наукова думка,

1994. 45. Тимонина И.Л. Япония: опьгт регионального развития ."Москва

Наука. 1992.-126с. 46.Титова Н.Замковий 1. Проблеми зайнятості та відтворення трудового

потенціалу регіону. Економіка України, №1,1992. 47.Титов Н. Замковий І. Проблеми зайнятості та відтворення трудового

потенціалу регіону. //Економіка У країни, № 1,1992.

Чураков В.Я, Проблеми регионального баланса трудових ресурсов . - Москва: Наука, 1977, -151 с.

Чумаченко М. Проблеми регіонального самоуправління в Україні. Економіка України, № 6,1993.

Шаблий О.И. Межотраслевьте территориальньїе системи. Проблеми методологии й теории .-Львів: Вища школа, 1976 -200 с.

51.Шнипер Р.И. "Региональньїе предплаїїовьіе исследования /зкономический аспект/ ,-Новосибирск: Наука, 1979, -367 с.

Шнипер Р.И. 'Регион - зкономические методи управлення . /Отв.ред. Д.М.Казаневич - Новосибирск, Наука, Сиб.отд. 1991, -308 с.

Шаленко М. Концепція територіальної сегментації ринку праці України та її правильне використання. Економіка України, №7, 1994.

Сергеев М.А., Пмхова И.А., Деменев А.И. Региональная зкономика й й закономерность ее развигия. -Москва, Наука, 1985, -160 с.

Дмитреева О.Г. Региональная зкономическая диагностйка - С.-Петер­бург,: Санк-Петербург. унр-т зкоиомики й финансов. 1992, -272 с.

Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура реїтіона. - Кишинев, Штиинца. 1980.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.02 с.)