Поняття цивільного процесу. Його предмет, метод та система.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття цивільного процесу. Його предмет, метод та система.Цивільний процес

 

Оксана Олександрівна 250.

Дз характеристика видів судочинств. Наводити приклади категоріі цив справ, стадії процесу в залежності від виду судочинства.

 

 

види судочинст, стадіі у суді 1 інстанціі.

Тема 1.

1. Предмет і система цивільного процесу.

2. Форми захисту порушених, невихнаних, або оспорюваних прав, свобод і інтересів, фізичних, юридичних осіб та інтересів держави. . право на судовий захист

3, значення правосуддя у цивільних справах.

4. Поняття цивільного процесу, його предмет, метод і система

5. Наука цивільного процесу

6. Співвідношення ЦПП з іншими галузі ми права.

7. Джерела

8. Дія цивільних процесуальних норм у часі, просторі, щодо кола осіб,

9. Поняття цивільного судочинства, його завдання і мета,

10. Види цивільного судочинства

11. Стадії цивільного процесу

12. Цивільно-процесуальне форма, іі суть, характерні риси та зраення.

 

1. Поняття( форма захисту права- категорія процесуального характеру. Форма захисту субєктивного права-це визначений законодавством порядок захисту права, свободи чи інтересу, тим чи іншим юрисдикції ним органом чітко урегульовано законодавством.

Ч.4 ст.127 КК Юрисдикції судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державіі, однак не лише в судовому порядку можуть захищатися права свободи та інтереси. ( в роос джерелах форми захисту цивільних прав свобод і інтересів поділ на судову форму, суспільна форма, адміністративна).

Форми захисту прав свобод і інтересів

• Судова

• Несудова

Не судові- поділ на :1) захист прав свобод і інт в в адмін порядку( орг держ влади, орг місц самовр),, Зокрема ч, 1ст.19 Сім кодекс (СКУ) органи держ влади( органи опіки та піклування, ,

Орган опіки та піклування

- право на створення прийомноі сімі може бути задоволення лише заявою.

-Створення дитбуд сімейного типу.

Виисновок" Про доцільність усиновлення".

Підлягають усиновлення діти, які позбавлені батьківських прав. ЗУ" Правила опіки та піклування"

 

Усиновлення- окреме провадження, категорія- справа про усиновлення. Коло-сісейні відносини.

Може прельявити тільки особ. А має юр статус кандидата на усиновлення має право подати заяву до суду якщо іноземець-то Департамент з усиновлення та захисту прав дитини, наш-орган опіки та піклування.

 

Органи держ реєстраціі.

- ці органи анулюють актові записи про шлюб

Орган Рацсу видає постанову про розірвання шлюбу.

 

 

Органи місцевого самоврядування- органи вик влади, уповноважені розглядати земельні спори.

2)Захист прав нотаріусами- вживають заходів про охороні спадок воно майна, вчиняють протести векселів, виконавчій записи.

3)Захист прав громадськими організаціями- (комісія ми з трудових спорів. )

Рішення суду , подано комісію вважається не остаточний.

Профспілки- уповноважені ні захищати спори трудові, відносно членів своєі комісіі.

Організація про захист прав споживачів- можуть вирішувати своі спорт на рівні внутріщньому.

 

• Самозахист. Ще з ЦК. Не офіційна.

Основна форма- судова.

Гарантіі суд форми захисту: КОнституція

.ст.16 ЦК( шляхом визнання права, визнання правочину недійсним, шляхом припинення діі, яка порушує право, шляхом відшкодування майновоі чи немайновоі шкоди тощо)

Ст.18 СКУ( шляхом встановлення правовідношення( усиновлення), шляхом припинення правовідношення або анулювання( розірвання шлюбу, ), зміни про правовідношення( справи про надання подружжю режиму окремого проживання.-окреме провадження )

Ст.233 Кодекс законів про працю - шляхом захисту порушеного права як працівником так і работодавцем( про поновлення на роботі, справи про зміну дати і формулювання причини звільнення, про незаконність переведення на іншу роботу).

Ст.52 ЗУ Про авторські і суміжні права( - справи про визнання авторського права, справи про відшкодування збитків, справи про заборону опублікування твору тощо.

Інші законодавчі акти встановлюють шляхи судового захисту прав свобод і інтересів.

 

Захист прав судом- визначена законодавством д-ть суду, та інших учасників процесу, яка спрямована на поновлення та захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав свобод та інтересів фіз юр осіб,.

Учасники- відповідач, позивач, треті учасники.

Право на судовий захист- конституційне право,

ст.55 Конституціі, ст.3 ЦПК. : кожна особа має право впорядку, встановленому законом звернутися до суду за захистом своїх порушуваних, оспорюваних, невизнаних прав свобод чи інтересів.

В силу різних причин: стан зд , матеріальне становище, вік- не кожна особа може Самостійно реалізувати своє право на судовий захист., Покладається законом на Органи та соби, яким особам надано право захищати права св ін інших осіб( прокурор, омбудсман, органи держ влади та місц самоврядування, профспілки, установи, окремі посадові особи) мають право, як звертатися до суду з позовом (чи заявою), ( позов завжди міст спірні правовідносини)

 

З позовами, заявами на захист прав свобод та інтересів інших осіб до суду звертається прокурори а також органи опіки та піклування. ( справи про позбавлення батьків батьяківських прав), відділу про захист прав споживачів.

Підлягають усиновлення діти, які позбавлені батьківських прав. ЗУ" Правила опіки та піклування"

 

Значення правосуддя в цивільних справах.

Правосуддя у цс( цивільне судочинство)- детально, урегульована нормами цивільного процесуального законодавства д-ть суду . Завдання правосуддя Згідноч.1 ЦПК- спрямована на справедливий, неупереджений, своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ , з метою захисту порушених невизнаних оспорюваних прав свобод та інтересів фіз, юр ос, держави.

 

Судовий захист прав св і іінт є найбільш поширеним і досконалим,

• рішення суду, яке набрало законної сили є остаточний і обов'язковим для виконання ми усіма субєктами.

• Постанови ж інших державних органів підлягають і оскарженню і перевірені, а рішення суду не підлягає.

Рішення ухвалюється -від імені украіни.

Постанови-рішення суду.

 

Цивільна справа-юр конфлікт, що виник із приватно-правових відносин( цивільних, житлових, трудових, сімейних і це справа, яка вирішується в порядку цивільного судочинства.

Правильне справедливе неупереджене вирішення цивільоі справи має особливе значення для сторін , для інших осіб, які беруть участь у справі, а також для сусп в цілому.

 

Поняття цивільного процесу. Його предмет, метод та система.

 

Цп вільний процес-складова правової системи будь-якої країни, який характеризується як певною самостійністю, Взаємовідношенням із іншими галузями права.

Урегульована нормами законодавства д-ть суду та інших учасників по вирішенні цивільних справ.

Цивільне процесуальне право-самостійна галузь права, сукупність норм якої регулюють правовідносини в сфері здійснення правосуддя у цивільних справах.

Вона більш вужче поняття, ніж цивільного процесу, адже він обслуговує цивільний процес.

 

Предметом цивіл проц права- є цивільних процес, (цивіл не судочинство)

 

Цп вільний процес-д-ть суду та інших учасників( які беруть участь і які сприяють), про розгляду, а також цивільної правовідносини.

 

Метод -зумовлений

Критеріі, що визначають метод (

-свобода волевиявлення.відкриття провадження, розвиток процесу, перехід з 1 стадії до другоі залежить від самоі особи

- з іншого боку обов'язковим субєктом-суд.

Через це визначають імперативно-диспозитивний.

Імперативний( від лат владний наказовий) - такий спосіб побудови процесу, в якому розпорядчі діі суду є обовязковими для інших субєктів.

Диспозитивність- можливість субєктів самостійно регулювати відносини, діяти в процесі на власний розсуд.

 

У приватних правовідносинах діє право дозволено все, що не заборонено.

А в публічних - дозволено лише те, що передбачено законом.

 

 

Наука цивільного процесу

Це складова юр науки, юристпруденція, яка складається з висновків, поглядів, пропозицій, учень, тощо про:

Історі виникнення та розвитку цивільного процесу

Інститутів цивільно-процесуального права

Принципи цивільного процесу

Розвитокцивільно-процес законодавства тощо

Джерела ЦПП

Це правові акти, які містять норми даної конкретної галузі права.

• Законодавчі акти України( Конституція України , ЦПК, ЗУ Про судоустрій їй , Про прокат урну, адвокатуру, про судову експертизу, про судовий збір та інш, Колекси-ЦК,СКУ,житловий, земельний кодекс, постанови пленуми ВС у ВССУ).

• Міжнародні договори. ( ч.2 ст.12 ЦПК якщо міжнародними договором згода на обов'язкові ть якого надана ВРУ передбачені інші правила, ніж встановлені ЦПК)

Сьогодні Україною укладено та ратифіковано чимало багатосторонніх та двосторонніх договорів:

Конвенція" Про правову допомогу та правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних справах. " краін СНД.

Двосторонні договори( укладенні з багатьма країнами світу)

Укладенні з краінами: З Китаєм, Польшею, Литвою, Македонією, Туреччиною,Кіпр, Молдова...

Багатосторонні договори Конвенція з питань цивільного процесу 1954 р. Була ратифіковано у 1967р.( австрія, Аргентина, Ватикану, Іспанія, Єгипет, Німеччина, Росія Кіпр)

Багатосторонніх їй: Конвенція Про отримання за кордоном доказів у цивільних або кримінальних справах. 1970 р. , Україна-2001р.

Багатосторонніх їй Конвенція Про правову допомогу та правові відносини у цив сім та Крим справах укладено в рамках СНД. 1193, Україні 1994р.( Мінська Конвенція)

 

У конвенціях ідеться

1) порядок відносин між договір ними сторонами

2) міститься форма та зміст клопотань про надання правової допомоги

3) мова прописується

4) порядок ви тренування і вручення документів( про реєстрацію актів цивільного стану тощо)

 

норми матеріального права інших краін не можу застосовувати норми права іноземноі держави.

 

Діі цивільних норм у часі просторі за кодом осіб

у часі:

Незалежно від того, коли відкрито провадження у цивільних справі застосовується процесуальних закон який є чинним на момент здійснення процесуальних дій( ч.3ст.2ЦПК). !!!!!!

Дія у просторі:

Дія норм ЦПК розповсюджується на територію всієї країни, незалежно від автоном них утворень на іі території.

Коло осіб:

ЦП закон має процесуальний характер для всіх фіз, юр осіб, а також державних органів украіни, дія розповсюджується також на іноземних громадян, підприємств, організацій, які знаходяться на території украіни.

 

Позовне провадження.

спрямоване на вирішення конфліктних ситуацій. урегульований розділом 3 ЦПК.

• наявність спору про право.

• наявність позивача і відповідача. ( є 3 особа) коли говоримо про стррни, то маємо на увазі ще й 3 строну. у Франціі називається 2 позивач.

• засобом відкриття провадження є позов. (позов-матеріально-правова вимога позивача до відповідача, звернена до суду)

 

Справа про відшкодування шкоди, завданоі дтп.

категорія- Справа про

вид судочинства- позовнне провадження.

позов- матеріально-правова вимога заява про відшкодування шкоди аозивача до відповідача зверенеа до суду.

 

Окреме провадження

порядок розгляду та вирішення справ окремого провадження урегульовано розділом 4 ЦПК.

ст.234 ЦПК- перелік не є виключеним.

у справах окремого провадження весь хід процесу , спрямований на вивялення та констатацію фактів, з якими норма права повязує виникнення , зміну або припинення прав і обовязків.

юр ознаки

відсутній спір про право( така точка зору не є безспірною, окремі вчені і практики сьогодні вка

 

заінтересовані особи- це всі ті особи, які зацікавлені у цьому провадженні. наприклад справа про встановлення факту родинних відносин- будь-якийродич, яким іигідно бут и родичем.

 

справа про надання особі психіатричній особі у приусовому порялку.

 

Категорія-Справа про надання неповнолітній особі повній цивільній дієздатності.

якщо є згода батьків про надання неповнолітнім особам повноі цив дієздатності, то вони звертаються до Органу опіки та піклування, якщо є спір, то треба звертатися до суду. ( спочатку окреме провадження, якщо в суд-позовне провадження)

• відсутній спір про право

• відсутні сторони, з протилежними інтересами основними субєктами справ виступають заявники та заінтересовані особи.

• засобом відкриття провадження є заява. - звернення заявника з вимогою встановлення фактів, зазначених у заяві і підтверджених доказами, з якими норма права повязує виникнення зміну або ипинення справ та обовязків.

 

справа про усиновлення.

!!!будь-яку справу може ініціювати прокурор, Орган опіки та піклування, уповноважени

заявник може бути особа, які наділені та визнані " кандидатами у усиновлювачів" органом опіки та піклування або Державним департаментом.

"Дозвіл на проведення усиновлення"

у будь-якій справі може не одна даінтересовані особи, можуть бути обовязкові так і не.

" Правила опіки та піклування'.

усі дані про дитини міститься в органах, вони ведуть реєстр.

 

заінтересовані особи обовязкові- Орган та піклування.

адже він надає суду висновок Про доцільність усиновлення та відповідністьусиновлення інтересіамдитини. вони є виконавцями судового рішення.

Представники -адвокати не мають право подати заяву від заінтересованоі особи на усиновлення.

 

Наказне провадження- спрошений вид судочинства у суді першоі інстанціі, спрямований на захист прав , свобод та інтересів заявника , який має письмові докази , що характерезується високою достовірністю.

назва виникла у звязку з тим, коли внасліднок розгляду вирішення справи суд видає судовий наказ.( у справах окремого і позовного провадження суду ухвалює рішення від імені Украіни)

розділ 2 ЦПК

юр ознаки.

• відсутній спір про право( дана точка зору є спірною)

• сторонами у справах є заявник,кредитор та боржник

• засобом відкриття проовадження є заява, а не позов.

заява Про видачу судовогу наказу

 

вимоги за якими може бути видано судовий наказ міститься у статті 96 ЦПК.

 

характерезується

1) спрощеним процесуальним порядком( судового засідання немає)

2) оск немає засідання, то не залучаються в процес заявники та боржники

3) внаслідок цього не відбувається повноі реалізацііі прав та обовязків, визначиними цивільним законодавством

3) один єдиний засіб доказування - письмові докази. виключно.

 

!! якщо із заяви заявника( кредитора і предявлених доданих документів, що є письмовами доказами, суддя- робить висновок про наявність спору про право , суддя на підставі статті відмовляє у прийняті заяви У видачі судового наказу. Ухвала про відмову у прийняті заяви про видачу судового наказу.

ззвдно ч.2 ст.101 заявник може звернутися з цією заявою про відкриття позовного провадження.

 

питання Порядок скасування судового наказу.

!!!! судовий наказ на відміну від судового рішення скасовується тим самим судом, який видав цей судовий наказ.

Стадіі цивільного процесу.

 

1 критерій виділення.

враховуючи судоустрій украіни та цив судочинство у цілому виділяють

• провадження у справі у суді 1 інстанціі

• ареляційне провадження

• касаційне інстанція( вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних

• перегляд справ Верховним судом

• провадження у звязку з нововиявленими обставинами.

 

беручи до уваги

1) судову ланку

2) враховуючи вид судочинства у суді 1 інстанціі виділяють

• суд 1 інстанціі

- стадіі процесу у справах позовного провадження

1) відкриття провадження ( Ухвала Про відкриття провадження у справі, де зазначаються час і місце попереднього судового засідання або час і місцк судового розгляду

!! нарозсуд суду можу призначатися або одразу судове засідання або ще й досудове)

2) провадження у справі досудового розгляду

- підготовку або діі суду по підготовці

- поперднє судове засідання

3) судовий розгляд ( не є обовязковим, адже у попередньому судовому засіданні може бути вирішення сарву)

 

справи окремого провадження

1) відкриття провадження у спрві

2) в залежності від категоріі справи може бути або підготовка справи досудового розгляду( справи про устновлення, про надання особі психіатричноі допомогиу примусовому пр) або одразу судовий розгляд( про встановлення фактів, що мають юр значення, у справах про визнання майна від умерлих)

факт встановлення факту родинних відносин з метою відкриття спадщини ( оформлення))

!! там , де вирішуються доля людини- повинні підготовувані.

ті справи , що підготовлюються передаються на

3) судовий розгляд

 

Наказне провадження

Принцип законності

Принцип змагальності

Принцип диспозитивності

Принцип безпосередності

Принцип законності.

зміст принципу законності, що при розгляді та вирішенні судами цив справ , а також інші учасники процесу( особм

и, які беруть участь у справі та що сприяють здійснення правосуддя) повинні діяти виключно у спосіб, визнаний для кожного суб'єкта нормами матеріального права, які регламенту ть певні правовідносини і дотримуватися процедури, встановлені ЦПК.

 

Змагальності

ч.4 ст.129 КУ івизначений Конституцією, як одна з основних засад судочинства.

Закріплений у ст.10,27 та ... ЦПК.

від носять до функціональн принципів ЦПП. ( тому що зафіксований в ЦПК, весь хід цивільного процесу від відкриття провадження у справі та до ухвалення рішення базується на ералізаціі принципу змагальості.

Принцип змагальності- це визначений цивільних процесуальним законом(ЦПК) порядок розгляду та вирішення справ при якому з'ясування обставин, які мають значення для справи здійснюється шляхом змагання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі і це змагання спрямована на доведення ними фактів на які вони спирається , як на підстави своїх вимог та заперечення.

Юр гарантіі принципу змагальності( юр права)

1) право подавати докази

2) право брати участь у дослідженні доказів

3) задавати питання особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам.

4) право знайомитися з матеріалами справи,, робити витяги, знімати копії документів

5) оскаржувати судові рішення ( рішенні і ухвалу).

однією з підстав скасування судового рішення- необґрунтоване ть.

необгрунтованим- рішення, яке ухвалене судом без всебічного та повного з'ясування обставин справи.

зЗмагальні права- комплекс встановлених цивільних процесуальним законом процесуальних прав, які дають можливість особам, які беруть участь у справі вільно здійснювати доказову д-ть і сприяти суду у встановлені фактичних обставин справи.

Суть реалізаціі змагальних права; поступово у цив законодавстві зменш роль суду процесі доказування, обов'язок по доказуванню покладається на сторони, зникає слідчий характер процесу( це коли судді заборонено за своєю ініціативою збирати докази, витребувати іх)..

Суд зобовязаний для реалізаціі:

- суд сприяє у забезпеченні сторонам рівних можливостей у доказуванні

- суд бере участь у забезпеенні доказів

- суд розяснює особам, які бере участь у справі про наслідки вчинення або не вчинення певної процесуальноі діі тощо.

як співвідноситься реалізаціі загальних прав із за очним розглядом справ

!!!заочний розгляд справи - без відповідача( коли вдруге не з'являється відповідає до суду)

змагальності тутневілюється.

заочний розгляд здійснюється при недба тому ставленні відповідала до суду. і у випадку, коли захистити права свободи позивача виявляється неможливо.

 

Принцип Диспозитивності'!!!!!

функціональними принцип- оск, саме реалізація диспозитивний прав сприяє виникнення цив процесу, обумовляє його розвиток та завершення.

Широке розуміння- дис- надана законодавством можливість сторонам ,іншим особам, які беруть участь у справі ( окрі 3осіб які не заявляюиь про своі права у предметі спору), можливість розпоряджатися своїми матеріал ними і процесуальними правами на власний розсуд

Вузьке розуміння- належать до функціональних принципів процесуального права

закріплено в ЦВК - і включає

- порядок відкриття провадження у справі( тільки юридично заінтересована особа може звернутися до суду з позовом і заявою, ніхто не може бути примушений до звернення особи до відкриття позову.

диспозитивні права визначають порядок змін , вирішення справи.

Згідно в.2 ст.11 ЦПК заінтересовані особа розпоряжається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

перехід процесу справи від 1 стадіі до другоі.

відмова позову- це диспозитивні ть.

- від реалізаціі диспозитивних прав залежить порядок завершення судочынства у справі( рішення суду залежить саме від розпорядження сторонами диспозитивних справ .

визначення принципу диспозитивності- комплекс нормативно-керівних положень, закріплених у ЦПК , які надають право заінтересованих особам звернутися до суду з позовом чи заявою , розпоряджатися позовом чи заявою на власний розсуд , але в рамках і в межах визначених законом.

Класичні диспозитивні права позивача-

1) подати позов

2) розпорядився позовом на власний розсуд( зміни ти предмет, підставу, розмір Позовних вимог)

3) позивач може відмовитися від позову

4) ініціювати укладення Мироновоі угоди.

 

класичні диспозитивні права відповідачає1

1) визнати позов, не визнати або визнати частково.

2) прельявити дустрічний позов

3) ініціювати укладення мировоі угоди.

перераховані диспозитивні права можуть бути реалізовані протягом усього часу розгляду справи ч.2 ст.31 до виходу суду до дорадчі кімнати.

 

Принцип Усності

ст,6 ЦПК

 

Усна форма цив судочинства складається

1) суддя на початку розгляду справи по суті( і поперднє судове засідання) Усності роз'яснює особам, які беруть участь у справі іх права та обов'язки, Усності оголошується переви тощо.

2) процес доказування характерезується усністє

- пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників дається в усій формі

судові дебати відбуваються в усій формі( 3 стадіі судового розгляду- промови)

3) ухвалення судового рішення, ухвали( у ВСУ - постанови), оголошують ст Усності і одразу іх по становлення.

 

Суб'єкти.

Суб'єкти

1.

Юр ознаки ЦП правовідносин

1)різновид суспільних відносин.

2) ідеологічні відносини( кожен діє в своїх інтересах)

3)володіє відносини

4) цив проц правовідносини забезпечується цив- процес законом( імперативно-диспозитивний метод)

5) учасники цивільно-процесуальних правовідносин ж носіями прав та обов'язків

6) основним субєктам є суд.

7) знаходяться у постійному русі. ( динам характре)

8) цивільно-процесуальні правовідносини залежать від стадіі цив процесу в якій вони реалізується-:

- у суді 1 інстанціі д-ть суб'єктів спрямована на доведення своїх вимог та заперечень ,

- а в суді апеляційного , касаційноі інст на доведення необґрунтоване ті , незаконності судового рішення, ухвали

9) ци -процес правовідносини взаємоповязанами та взаємообумовлені( якщоє позов то може бути і зустрічей позов)

 

Цивільно-пр правовідносини-урегульовані цивільно-проц законодавством суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу( особи, що беруть та сприяють), які виникають та розвиваються внаслідок розгляду цив справи у суді.

 

Види-

найбільш поширені

За характером взаємовідносин між суб'єктами ЦПК правовідносини поділ на види

1) змагальності( правовідносини між позивачем та відповідачем).

2) відносини керівництва( суд- секретар- судовий розпорядник тощо)

3) відносини співробітництва( правовідносини між співучасниками( співпозивачами).

За характером взаємовідносин між субєктами.

1) головні правовідносини( між судом і сторонами)

2) похід ні ( між судом та іншими особами, які беруть участь у справі)

3) службового-допоміжні( між судом та експертами, перекладача ми, свідками)

 

Структура ЦПК правовідносин

Складається

1) об'єкт

2) зміст

3) суб'єкти.

Об'єкт- це те на що спрямовані ЦП правідносини, з приводу чого вони виникають

Зміст-права та обов'язки суб'єктів

Суб'єкти- учасники цив проц правовідносин.

 

 

Суб'єкти

 

В теорії застосовується поняття :

учасники цив процесу

- субєкти

- особи, які беруть участь

- інші учасники цив процесу

- особи, які сприяють здійсненні правосуддя

- особи, як ін беруть участь у справі. тощо.

Усі ці поняття не є ТОТОЖНИМИ.

 

Учасники -усі без виключення ЦПК правовідносин у сукупності.

Суб'єкти цив проц правовідносин-воно є тотожним поняття учасників.

Особи, що беруть участь у справі- ст.26 ЦПК не підлягає розширеному тлумаченню

Інші учасники- ст.47 ЦПК

Особи, що сприяють- це і є інші учаснки цив процесу( ТОТОЖНИМИ поняття)

Особи, які не беруть участі- особи, що сприяють або інші учасники процесу.

 

Груписубєктів

1) суд

2)особи , які беруть участь у справі

3) інші учасник процесу.

основу правового регулювання правосубєктності складають норми глави 4 ЦПК" учаснки. цив процесу".

 

Суд

Ознаки

1) обов'язковим суб'єкт

2) керує. усім ходом процесу, сприяє всебічному повному зясуванню обставин справи( розяснює права та обов'язки, задовольняє клопотання,,,)

3) і х посту повним запровадження м загальної моделі судочинства, розширення прав осіб, що беруть участ у справі, суд у справа позовного провадження відіграє роль арбітра.

!! клопотання про витребування доказів від учасника, тільки тоді суд має право іх витребувати)

в окремого провадженні/- суд має право за своєю ініціативою , а у випадках визначених законом зобов'язаний витребовувати. , збирати докази.

 

Особи, що беруть участь

ст.26

1) у справах позовного провадження єособами є - сторони, 3 особи, представники сторін та 3 сторін, органи та особи , Яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб( прокурор, омбудсман, органи іх держ влади, держ самоврядування, профспілки тощо). ст.45,46 ЦПК

2) у справах окремого та наказного провадження - заявники та заінтересовані особи, іх представники, ( 3 осіб немає!!), а також органи та особи , яким законом надано права захищати інтереси інших осіб.

 

права осіб, які беруть участь у спрві поділяють

1) загальні( змагальні) ст.27 ЦПК

2) спеціальні( диспозитивні). наділені всі особи з нюанасами, окрім 3 осіб, що не заявляють своїх вимог щодо предмета спору.

 

Інші учасники цив процесу

1) згідно ст.47 ЦПК секретар судового засідання( ст.48 )

2) судовий розпорядник( ст.49)

3) свідок ст,50

4) спеціаліст( ст.54)

5),есперт( ст.53)

6) перекладач ст.55₴

7) особи, що надають правову допомогу( не плутати з представниками!!!!)ст.56)

ознаки

Особи, що сприяють не є юридично заінтересовані ми особами.

рішення суду не стосуються іх прав та обов'язків

вони виконують своі громадянської або професійні права.

 

 

Цивільний процес

 

Оксана Олександрівна 250.

Дз характеристика видів судочинств. Наводити приклади категоріі цив справ, стадії процесу в залежності від виду судочинства.

 

 

види судочинст, стадіі у суді 1 інстанціі.

Тема 1.

1. Предмет і система цивільного процесу.

2. Форми захисту порушених, невихнаних, або оспорюваних прав, свобод і інтересів, фізичних, юридичних осіб та інтересів держави. . право на судовий захист

3, значення правосуддя у цивільних справах.

4. Поняття цивільного процесу, його предмет, метод і система

5. Наука цивільного процесу

6. Співвідношення ЦПП з іншими галузі ми права.

7. Джерела

8. Дія цивільних процесуальних норм у часі, просторі, щодо кола осіб,

9. Поняття цивільного судочинства, його завдання і мета,

10. Види цивільного судочинства

11. Стадії цивільного процесу

12. Цивільно-процесуальне форма, іі суть, характерні риси та зраення.

 

1. Поняття( форма захисту права- категорія процесуального характеру. Форма захисту субєктивного права-це визначений законодавством порядок захисту права, свободи чи інтересу, тим чи іншим юрисдикції ним органом чітко урегульовано законодавством.

Ч.4 ст.127 КК Юрисдикції судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державіі, однак не лише в судовому порядку можуть захищатися права свободи та інтереси. ( в роос джерелах форми захисту цивільних прав свобод і інтересів поділ на судову форму, суспільна форма, адміністративна).

Форми захисту прав свобод і інтересів

• Судова

• Несудова

Не судові- поділ на :1) захист прав свобод і інт в в адмін порядку( орг держ влади, орг місц самовр),, Зокрема ч, 1ст.19 Сім кодекс (СКУ) органи держ влади( органи опіки та піклування, ,

Орган опіки та піклування

- право на створення прийомноі сімі може бути задоволення лише заявою.

-Створення дитбуд сімейного типу.

Виисновок" Про доцільність усиновлення".

Підлягають усиновлення діти, які позбавлені батьківських прав. ЗУ" Правила опіки та піклування"

 

Усиновлення- окреме провадження, категорія- справа про усиновлення. Коло-сісейні відносини.

Може прельявити тільки особ. А має юр статус кандидата на усиновлення має право подати заяву до суду якщо іноземець-то Департамент з усиновлення та захисту прав дитини, наш-орган опіки та піклування.

 

Органи держ реєстраціі.

- ці органи анулюють актові записи про шлюб

Орган Рацсу видає постанову про розірвання шлюбу.

 

 

Органи місцевого самоврядування- органи вик влади, уповноважені розглядати земельні спори.

2)Захист прав нотаріусами- вживають заходів про охороні спадок воно майна, вчиняють протести векселів, виконавчій записи.

3)Захист прав громадськими організаціями- (комісія ми з трудових спорів. )

Рішення суду , подано комісію вважається не остаточний.

Профспілки- уповноважені ні захищати спори трудові, відносно членів своєі комісіі.

Організація про захист прав споживачів- можуть вирішувати своі спорт на рівні внутріщньому.

 

• Самозахист. Ще з ЦК. Не офіційна.

Основна форма- судова.

Гарантіі суд форми захисту: КОнституція

.ст.16 ЦК( шляхом визнання права, визнання правочину недійсним, шляхом припинення діі, яка порушує право, шляхом відшкодування майновоі чи немайновоі шкоди тощо)

Ст.18 СКУ( шляхом встановлення правовідношення( усиновлення), шляхом припинення правовідношення або анулювання( розірвання шлюбу, ), зміни про правовідношення( справи про надання подружжю режиму окремого проживання.-окреме провадження )

Ст.233 Кодекс законів про працю - шляхом захисту порушеного права як працівником так і работодавцем( про поновлення на роботі, справи про зміну дати і формулювання причини звільнення, про незаконність переведення на іншу роботу).

Ст.52 ЗУ Про авторські і суміжні права( - справи про визнання авторського права, справи про відшкодування збитків, справи про заборону опублікування твору тощо.

Інші законодавчі акти встановлюють шляхи судового захисту прав свобод і інтересів.

 

Захист прав судом- визначена законодавством д-ть суду, та інших учасників процесу, яка спрямована на поновлення та захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав свобод та інтересів фіз юр осіб,.

Учасники- відповідач, позивач, треті учасники.

Право на судовий захист- конституційне право,

ст.55 Конституціі, ст.3 ЦПК. : кожна особа має право впорядку, встановленому законом звернутися до суду за захистом своїх порушуваних, оспорюваних, невизнаних прав свобод чи інтересів.

В силу різних причин: стан зд , матеріальне становище, вік- не кожна особа може Самостійно реалізувати своє право на судовий захист., Покладається законом на Органи та соби, яким особам надано право захищати права св ін інших осіб( прокурор, омбудсман, органи держ влади та місц самоврядування, профспілки, установи, окремі посадові особи) мають право, як звертатися до суду з позовом (чи заявою), ( позов завжди міст спірні правовідносини)

 

З позовами, заявами на захист прав свобод та інтересів інших осіб до суду звертається прокурори а також органи опіки та піклування. ( справи про позбавлення батьків батьяківських прав), відділу про захист прав споживачів.

Підлягають усиновлення діти, які позбавлені батьківських прав. ЗУ" Правила опіки та піклування"

 

Значення правосуддя в цивільних справах.

Правосуддя у цс( цивільне судочинство)- детально, урегульована нормами цивільного процесуального законодавства д-ть суду . Завдання правосуддя Згідноч.1 ЦПК- спрямована на справедливий, неупереджений, своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ , з метою захисту порушених невизнаних оспорюваних прав свобод та інтересів фіз, юр ос, держави.

 

Судовий захист прав св і іінт є найбільш поширеним і досконалим,

• рішення суду, яке набрало законної сили є остаточний і обов'язковим для виконання ми усіма субєктами.

• Постанови ж інших державних органів підлягають і оскарженню і перевірені, а рішення суду не підлягає.

Рішення ухвалюється -від імені украіни.

Постанови-рішення суду.

 

Цивільна справа-юр конфлікт, що виник із приватно-правових відносин( цивільних, житлових, трудових, сімейних і це справа, яка вирішується в порядку цивільного судочинства.

Правильне справедливе неупереджене вирішення цивільоі справи має особливе значення для сторін , для інших осіб, які беруть участь у справі, а також для сусп в цілому.

 

Поняття цивільного процесу. Його предмет, метод та система.

 

Цп вільний процес-складова правової системи будь-якої країни, який характеризується як певною самостійністю, Взаємовідношенням із іншими галузями права.

Урегульована нормами законодавства д-ть суду та інших учасників по вирішенні цивільних справ.

Цивільне процесуальне право-самостійна галузь права, сукупність норм якої регулюють правовідносини в сфері здійснення правосуддя у цивільних справах.

Вона більш вужче поняття, ніж цивільного процесу, адже він обслуговує цивільний процес.

 

Предметом цивіл проц права- є цивільних процес, (цивіл не судочинство)

 

Цп вільний процес-д-ть суду та інших учасників( які беруть участь і які сприяють), про розгляду, а також цивільної правовідносини.

 

Метод -зумовлений

Критеріі, що визначають метод (

-свобода волевиявлення.відкриття провадження, розвиток процесу, перехід з 1 стадії до другоі залежить від самоі особи

- з іншого боку обов'язковим субєктом-суд.

Через це визначають імперативно-диспозитивний.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.102 с.)