І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030402Правознавство

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів2012


 

Цивільний процес України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402Правознавство/ Дутко А.О. / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 64 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень цивільного процесуального законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету.

Практичні заняття проводяться зі студентами по більшості тем, висвітлених на лекціях, і мають на меті по-перше, надання студентам методичної допомоги у закріпленні й поглибленні теоретичних знань з курсу, по-друге, вироблення у них навиків користування нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини при здійсненні правосуддя з цивільних справ вирішенням конкретних задач, по-третє, контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, а також нормативно-правових актів.

При підготовці задач використані матеріали опублікованої та місцевої судової практики по розгляду цивільно-правових спорів, а також матеріали практичної діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану, місцевих держадміністрацій, органів державної виконавчої служби. Прізвища учасників та деякі обставини судових справ змінені. Для належної підготовки до практичного заняття студент повинен, крім засвоєння лекційного матеріалу, опрацювати положення рекомендованих нормативних актів, відповідні розділи підручників та спеціальної літератури у відповідності з планом до кожної теми. Розв’язок задач та підготовка завдань повинні бути письмовими із посиланням на відповідні законодавчі положення.

 

Укладачі:А.О. Дутко к.ю.н.

 

Відповідальний за випуск:А.О. Дутко, к.ю.н.

 

Рецензенти: І.М. Паньонко, к.ю.н., доцент

О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент

 


ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………... 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..… 28

 


І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела цивільного процесуального права.

1. Поняття та стадії цивільного процесу.

2. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.

3. Система та джерела цивільного процесуального права.

4. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі.

 

ЛІТЕРАТУРА.

1.Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції України.// Право України, 1997.-№8.

2.Шевчук П. Питання структури і змісту нового ЦПК України.// Право України, 1997.- №3.

3. Бачун О. Розгляд судами справ за скаргами громадян.// Право України,2001.- №4.

4. Бородін М. Конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх прав.// Право України, 2000.- №8.

5. Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції.// Вісник прокуратури, 2003.- №9.

6. Івашкевич І. Реально забезпечити право на захист.// Право України, 1999.- №6.

7. Штефан М. Міжнародні угоди в цивільному судочинстві.// Бюлетень Міністерства Юстиції,2003.- №11.

8. Владиченко С. Проблеми формування ефективного механізму захисту прав і свобод людини Конституційним Судом України. // Бюлетень Міністерства Юстиції, 2005, №6, с,76-81
9. Пушкіна О. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції. // Бюлетень Міністерства Юстиції, 2005, №9, С.12-21.

10. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? // Юридичний журнал, 2006, №4, С.78-81.

11. Міндзяновська В. Судовий прецедент: структура, види. // Право України, 2006, №6.

 

ЗАДАЧА.

Громадяни Сидорова О. та Мельник С. Проживали в м. Уральську республіки Казахстан. В червні 2000 року між ними був укладений договір позики грошей, за яким Сидорова О. дала в борг Мельник С. 200 тис. тигне (грошова одиниця Казахстану) терміном на один рік, тобто до 20 червня 2001 року. Протягом 2000 року і кредитор і боржник переїхали на постійне місце проживання в м. Дубно Рівненської області. У зв’язку з тим, що Мельник С. не повернула гроші, Сидорова О. в жовтні 2001 року пред’явила позов в місцевий суд м. Дубно про стягнення боргу. Місцевий суд розглядаючи справу застосував норми цивільного кодексу республіки Казахстан і при розгляді спору керувався нормами цивільного процесуального кодексу республіки Казахстан, оскільки правовідносини виникли на території даної держави.

Чи правильно діяв суд?

Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і в часі?

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Порівняйте поняття „правосуддя”, „цивільний процес”, „цивільне судочинство”.

2. Яких стадій цивільного процесу не існує в кримінальному процесі?

3. Чи є джерелами цивільного процесуального права Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України?

4. Завдання цивільного судочинства.

5. Законодавство про цивільне судочинство.

6. Що таке стадія цивільного процесу?

 

 

Тема 4. Докази і доказування.

1. Поняття і види доказів.

2. Поняття доказування, стадії.

3. Вимоги до доказів. Підстави звільнення від доказування.

4. Засоби доказування.

 

Запитання для повторення:

1. Треті особи – поняття та види.

2. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

3. Як вступає в процес третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору?

4. Які права мають треті особи?

5. Чи може третя особа подати позов одночасно до обох сторін?

6. Чому третя особа називається „третьою”?

7. Чи можуть брати участь в процесі одночасно треті особи з самостійними вимогами і без самостійних вимог?

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України „Про судову експертизу” від 25.02.94 р.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97р. „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.

3. Бєлоконєв В. Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному процесі.// Право України,1996,№9.

4. Ковальова В. Про процесуальні форми проведення судових експертиз.// Право України, 2000, №8.

5. Ніколенко П. Поняття судових доказів у господарському процесі.// Право України, 2003 , № 9.

6. Стахівський С. Перевірка та оцінка показань свідка. // Право України, 1997, № 12.

7. Цюра Т. Сторони як основні „процесуальні противники” в процесі доказування у цивільних справах.// Право України, 2002, № 3.

8. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. М.: Юрид. Литература,1981.

9. Луспеник Д. Застосування в судовій практиці доказових презумпцій та фікцій у системі розподілу обов’язків з доказування за новим ЦПК України.// Право України, 2005, №8, С.56.

 

ЗАДАЧІ:

1. В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з проханням прослухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства. Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.

2. Клішевський подав до суду заяву про оспорювання батьківства. Індюкова вважала, що спорювання батьківства не можливе, оскільки Клішевський в позасудовому порядку батьківство визнав. В якості доказу, вона представила картину, на звороті якої позивачем було написано: „Моєму сину Сергію в честь дня народження”. Яким видом доказу є картина?

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Який строк подання доказів?

2. Предмет доказування.

3. Чи відрізняються докази і засоби доказування?

4. Які факти не потребують доказування?

5. Чи можливе проведення судового експерименту в цивільному процесі?

6. Як зберігаються речові докази?

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів

напряму підготовки 6.030402Правознавство

Укладач:А.О. Дутко к.ю.н.

 

 

 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030402Правознавство

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів2012


 

Цивільний процес України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402Правознавство/ Дутко А.О. / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 64 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень цивільного процесуального законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету.

Практичні заняття проводяться зі студентами по більшості тем, висвітлених на лекціях, і мають на меті по-перше, надання студентам методичної допомоги у закріпленні й поглибленні теоретичних знань з курсу, по-друге, вироблення у них навиків користування нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини при здійсненні правосуддя з цивільних справ вирішенням конкретних задач, по-третє, контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, а також нормативно-правових актів.

При підготовці задач використані матеріали опублікованої та місцевої судової практики по розгляду цивільно-правових спорів, а також матеріали практичної діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану, місцевих держадміністрацій, органів державної виконавчої служби. Прізвища учасників та деякі обставини судових справ змінені. Для належної підготовки до практичного заняття студент повинен, крім засвоєння лекційного матеріалу, опрацювати положення рекомендованих нормативних актів, відповідні розділи підручників та спеціальної літератури у відповідності з планом до кожної теми. Розв’язок задач та підготовка завдань повинні бути письмовими із посиланням на відповідні законодавчі положення.

 

Укладачі:А.О. Дутко к.ю.н.

 

Відповідальний за випуск:А.О. Дутко, к.ю.н.

 

Рецензенти: І.М. Паньонко, к.ю.н., доцент

О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент

 


ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………... 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..… 28

 


І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.018 с.)