Співвідношення з іншими гклузями праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Співвідношення з іншими гклузями права1)Найти інше пов'язано з конституційними.

КУ визначає основи полоні засади д-ті судів( розділ 8) ,

Участь прокурора( розділ 8)

Право на судовий захист

Право на правову допомогу( ст,59)

2) оск правосуддя здійснюється лише судом, то цп пов'язано з судоустрієм( ЗУ про судоустрій ...)

Визначає систему судів, мету та компетенціє.

І для цпп і судоустрієм : принцип незалежності суддів, здійснення право суддям лише судом тощо

3) при здійсненні судочинства в будь-якій справі суддя завжди застосовує норми матеріального право, таким чином тісно пов'язано з цив правом( ЦК, СК, ЖК..)

4) з кримінально-процесуальними правом( єдина конституційна основа, багато спільного в процесі доказування( і цивільних і Крим процес характеризується стадійністю), багато спільного в процедурі ухвалення судових рішень, порядку іх оскарження.

Згідно ч.4 ст,61 ЦПК " вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили є обов'язковим для суду, що розглядає справу про: цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду з питань Чи мали місце ці діі та чи вчинені вони були саме цією особою. ( справи про відшкодування шкоди завдані злочином, регламентовані ЦК).

 

Джерела ЦПП

Це правові акти, які містять норми даної конкретної галузі права.

• Законодавчі акти України( Конституція України , ЦПК, ЗУ Про судоустрій їй , Про прокат урну, адвокатуру, про судову експертизу, про судовий збір та інш, Колекси-ЦК,СКУ,житловий, земельний кодекс, постанови пленуми ВС у ВССУ).

• Міжнародні договори. ( ч.2 ст.12 ЦПК якщо міжнародними договором згода на обов'язкові ть якого надана ВРУ передбачені інші правила, ніж встановлені ЦПК)

Сьогодні Україною укладено та ратифіковано чимало багатосторонніх та двосторонніх договорів:

Конвенція" Про правову допомогу та правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних справах. " краін СНД.

Двосторонні договори( укладенні з багатьма країнами світу)

Укладенні з краінами: З Китаєм, Польшею, Литвою, Македонією, Туреччиною,Кіпр, Молдова...

Багатосторонні договори Конвенція з питань цивільного процесу 1954 р. Була ратифіковано у 1967р.( австрія, Аргентина, Ватикану, Іспанія, Єгипет, Німеччина, Росія Кіпр)

Багатосторонніх їй: Конвенція Про отримання за кордоном доказів у цивільних або кримінальних справах. 1970 р. , Україна-2001р.

Багатосторонніх їй Конвенція Про правову допомогу та правові відносини у цив сім та Крим справах укладено в рамках СНД. 1193, Україні 1994р.( Мінська Конвенція)

 

У конвенціях ідеться

1) порядок відносин між договір ними сторонами

2) міститься форма та зміст клопотань про надання правової допомоги

3) мова прописується

4) порядок ви тренування і вручення документів( про реєстрацію актів цивільного стану тощо)

 

норми матеріального права інших краін не можу застосовувати норми права іноземноі держави.

 

Діі цивільних норм у часі просторі за кодом осіб

у часі:

Незалежно від того, коли відкрито провадження у цивільних справі застосовується процесуальних закон який є чинним на момент здійснення процесуальних дій( ч.3ст.2ЦПК). !!!!!!

Дія у просторі:

Дія норм ЦПК розповсюджується на територію всієї країни, незалежно від автоном них утворень на іі території.

Коло осіб:

ЦП закон має процесуальний характер для всіх фіз, юр осіб, а також державних органів украіни, дія розповсюджується також на іноземних громадян, підприємств, організацій, які знаходяться на території украіни.

 

Поняття цивільного процесу, цив судочинства, правосуддя у цив справах, цивільно-процесуального права та іх співвідношення.

(виписате те, що давали у 1 пит)

Цивільний процес:

1) державна д-ть, спрямована на захист судами прав, свобод та інтересів фіз та юр осіб, а також інтересів держави.

2) цив процес-форма реалізаціі правосуддя у державі( співвідношення змісту та форми, зміст -правосуддя, форма-цив процес).

3) цив процес( Осокін в РФ), - не природою органу, що розглядає справу, а характером матеріального права, що підлягає застосування в даних конкретних правовідносинах.

Сахнова: погоджується з Осокіною, але вказує, що без суду цивільного процесу не існує, тому цив процес визначається, як органом, що уповноважений державою здійснювати право суддя у цив справах, так і характером матеріального права, який суд застосовує.

Цивільний процес і цив судочинства -ототожнюють. Як правило.

Цивільне судочинства більш вузбке поняття, ніж цп вільний процес і означає - Розгляд та вирішення цивільних , сімейних, житлових, трудових та інших справ судами загальної юрисдикції.

Правосуддя- судова д-ть , спрямована на реалізацію державою судової влади.

Усі ці поняття є взаємоповязанами та взаємообумовленими.

 

Цивільне судочинство- врегул ване нормами цивільно-процесуального права діяльність суду, що здійснюється у встановленому законом порядку, та визначається системою взаємопуов'язані их процесуальних дій суду, органу державного виконання( у передбачених ЦПК випадках) та учасників процесу в іх реалізаціі.

 

 

Види цивільного судочинства!!!!

У порядку цивільного судочинства вирішується різноманітні категорії справ ( сім, житл, труд, цивільної,,,))кожна справа певного кола теж має свою специфіку, тому цивільних-процесуальними законом передбачені різні порядки, різні процедури, іх вирішення та розгляду)Оці процедури і є видами провадження, цивільного судочинства).

Вид судочинства- урегульований нормами ЦПК порядок розгляду справ, об'єднаних за певними юр ознаками, у суді першої інстанції .

Завдання цив судочинства- своєчасно та неупереджене вирішення спору або припинення правопорушення, ліквідація його наслідків, повна його компенсація.

В основу розподілу справ до певного виду судочинства покладено критерій наявності або відсутності спору про право!!!!

• Позов не провадження(норми розповсюджуються на всі види цивільних правовідносин)

• Окреме провадження(

справа про розірвання шлюбу. Подається заява, разом з нею нотаріальноі уккладений договір По утримання дітей після розірвання шлюбу, немає ніяких спорів, утримання неповнолітніх дітей. ) якщо ж все-таки суд вирішує, що є спір, то передається у позов не провадження. Заява справа окремого провадження. Коло-сімейно-цивільні. Категорія' справа про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розірване в порядку окремого провадження, то він може бути поновлений.

• Наказ не провадження

 

Позовне провадження.

спрямоване на вирішення конфліктних ситуацій. урегульований розділом 3 ЦПК.

• наявність спору про право.

• наявність позивача і відповідача. ( є 3 особа) коли говоримо про стррни, то маємо на увазі ще й 3 строну. у Франціі називається 2 позивач.

• засобом відкриття провадження є позов. (позов-матеріально-правова вимога позивача до відповідача, звернена до суду)

 

Справа про відшкодування шкоди, завданоі дтп.

категорія- Справа про

вид судочинства- позовнне провадження.

позов- матеріально-правова вимога заява про відшкодування шкоди аозивача до відповідача зверенеа до суду.

 

Окреме провадження

порядок розгляду та вирішення справ окремого провадження урегульовано розділом 4 ЦПК.

ст.234 ЦПК- перелік не є виключеним.

у справах окремого провадження весь хід процесу , спрямований на вивялення та констатацію фактів, з якими норма права повязує виникнення , зміну або припинення прав і обовязків.

юр ознаки

відсутній спір про право( така точка зору не є безспірною, окремі вчені і практики сьогодні вка

 

заінтересовані особи- це всі ті особи, які зацікавлені у цьому провадженні. наприклад справа про встановлення факту родинних відносин- будь-якийродич, яким іигідно бут и родичем.

 

справа про надання особі психіатричній особі у приусовому порялку.

 

Категорія-Справа про надання неповнолітній особі повній цивільній дієздатності.

якщо є згода батьків про надання неповнолітнім особам повноі цив дієздатності, то вони звертаються до Органу опіки та піклування, якщо є спір, то треба звертатися до суду. ( спочатку окреме провадження, якщо в суд-позовне провадження)

• відсутній спір про право

• відсутні сторони, з протилежними інтересами основними субєктами справ виступають заявники та заінтересовані особи.

• засобом відкриття провадження є заява. - звернення заявника з вимогою встановлення фактів, зазначених у заяві і підтверджених доказами, з якими норма права повязує виникнення зміну або ипинення справ та обовязків.

 

справа про усиновлення.

!!!будь-яку справу може ініціювати прокурор, Орган опіки та піклування, уповноважени

заявник може бути особа, які наділені та визнані " кандидатами у усиновлювачів" органом опіки та піклування або Державним департаментом.

"Дозвіл на проведення усиновлення"

у будь-якій справі може не одна даінтересовані особи, можуть бути обовязкові так і не.

" Правила опіки та піклування'.

усі дані про дитини міститься в органах, вони ведуть реєстр.

 

заінтересовані особи обовязкові- Орган та піклування.

адже він надає суду висновок Про доцільність усиновлення та відповідністьусиновлення інтересіамдитини. вони є виконавцями судового рішення.

Представники -адвокати не мають право подати заяву від заінтересованоі особи на усиновлення.

 

Наказне провадження- спрошений вид судочинства у суді першоі інстанціі, спрямований на захист прав , свобод та інтересів заявника , який має письмові докази , що характерезується високою достовірністю.

назва виникла у звязку з тим, коли внасліднок розгляду вирішення справи суд видає судовий наказ.( у справах окремого і позовного провадження суду ухвалює рішення від імені Украіни)

розділ 2 ЦПК

юр ознаки.

• відсутній спір про право( дана точка зору є спірною)

• сторонами у справах є заявник,кредитор та боржник

• засобом відкриття проовадження є заява, а не позов.

заява Про видачу судовогу наказу

 

вимоги за якими може бути видано судовий наказ міститься у статті 96 ЦПК.

 

характерезується

1) спрощеним процесуальним порядком( судового засідання немає)

2) оск немає засідання, то не залучаються в процес заявники та боржники

3) внаслідок цього не відбувається повноі реалізацііі прав та обовязків, визначиними цивільним законодавством

3) один єдиний засіб доказування - письмові докази. виключно.

 

!! якщо із заяви заявника( кредитора і предявлених доданих документів, що є письмовами доказами, суддя- робить висновок про наявність спору про право , суддя на підставі статті відмовляє у прийняті заяви У видачі судового наказу. Ухвала про відмову у прийняті заяви про видачу судового наказу.

ззвдно ч.2 ст.101 заявник може звернутися з цією заявою про відкриття позовного провадження.

 

питання Порядок скасування судового наказу.

!!!! судовий наказ на відміну від судового рішення скасовується тим самим судом, який видав цей судовий наказ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.032 с.)