ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИЗ. М. ОСТРОПОЛЬСЬКА

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчальний посібник для студентів

Вищих навчальних закладів

Харків, ХДАК, 2010

УДК 658(075.8)

ББК 65.291-801я73-1

О-78

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

 

Рецензенти:

 

 

  О-78 Остропольська З. М. Системи технологій : навч. посіб. // Харк. держ. акад. культури: автор З. М. Остропольська. — Х. : ХДАК, 2010. — с.

 

У навчальному посібнику розглядаються технології як невід’ємна складова господарчо-економічної діяльності, основні закономірності та напрями технологічного розвитку суспільства. Акцентується увага на сучасних видах прогресивних технологій виробництва, розкрито поняття техніко-технологічної бази підприємства, висвітлено принципи керування технологічними процесами, економічні методи оцінки якості та рівня розвитку технології.

Особливу увагу приділено технологіям маркетингових комунікацій.

Для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» гуманітарних вищих навчальних закладів.

ISBN УДК 658(075.8)

ББК 65.291-801я73-1

 

 

© Харківська державна академія культури, 2010

© Остропольська З. М., 2010


ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Розділ І. ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ

ПРОЦЕСИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Поняття і сутність технології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Етапи розвитку технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Поняття техніки і науки, їх сутність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Взаємозв’язок техніки, технології і науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Технологічні системи та процеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Поняття системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Поняття технологічної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Організаційні основи технологічних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Технологічний процес. Класифікація технологічних процесів . . . . . .29

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЙОГО

ЕФЕКТИВНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Сутність, зміст і характеристика технологічного розвитку . . . .37

Ефективність технологічного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Інновації як передумова економічного розвитку . . . . . . . . . . . . .43

Характеристика інноваційних теорій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Розділ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСИВНІ ВИДИ ТЕХНОЛОГІЙ . . . . . . . . . . . 60

Пріоритетні напрями розвитку науки, техніки і технології в

Україні . . . . . ………………………………………………………60

Концептуальні принципи державної науково-

технологічної й інноваційної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Інструменти здійснення державного впливу в

інноваційній сфері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

3.1.3. Пріоритетні напрями інноваційної політики в Україні . . . . . . . . . . . .68

3.2. Сучасні види та характеристика прогресивних технологій

виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

3.3. Тенденції розвитку світових ринків технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

 

Розділ 4. СУЧАСНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК НА

РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.1. Техніко-технологічна база підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.1.1. Поняття техніко-технологічної бази підприємства . . . . . . . . . . . . . .93

4.1.2. Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази

підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2. Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного

розвитку підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4.2.1. Поняття автоматизації виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4.2.2. Поняття гнучких виробничих систем, їх структура

та властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.3. Науково-технічна підготовка сучасного виробництва і роль

НДДКР у ньому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

4.3.1. Місце і роль НДР у системі науково-технічної

підготовки виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

4.3.2. ДКР – важлива ланка в системі науково-технічної

підготовки виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

4.4. Автоматизовані системи науково-технічної підготовки виробництва . . . . 110

 

Розділ 5. РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ОЦІНКА . . . . . 121

5.1. Технологічний рівень виробництва, його економічна оцінка . . . . . . . . . . . .121

5.1.1. Рівні технологій: високі, середні та низькі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

5.1.2. Техніко-організаційний і технологічний рівні виробництва,

їх економічна оцінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.2. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.

Основні поняття стандартизації, сертифікації та метрології . . . . . . . . . . . .125

5.2.1. Стандартизація, сертифікація та їх функції . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.2.2. Метрологічне забезпечення технологічних процесів . . . . . . . . . . . . 133

 

Розділ 6. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГОВИХ

КОМУНІКАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

6.1. Маркетингові комунікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

6.1.1. Поняття «комунікація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.1.2. Поняття «маркетингові комунікації» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

6.2. Рекламні технології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

6.2.1. Поняття реклами, її функції та роль у суспільстві . . . . . . . . . . . . .148

6.2.2. Технологічні аспекти рекламної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.3. ПР-технології маркетингових комунікацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

6.3.1. Поняття «паблік-рилейшнз» (ПР), його сутність . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.3.2. ПР-технології в маркетинговій діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

 

ВСТУП

 

Господарська діяльність людини органічно містить у собі технологічний момент. Як матеріальне, так і духовне виробництво немислимі без технології. З розвитком економіки, ускладненням управління господарчими процесами її значення незмінно зростає. Технологія тісно пов’язана з розвитком техніки та науки, без яких неможливий жоден виробничий процес у сучасному суспільстві. Все це зумовлює необхідність у процесі підготовки фахівців для різних сфер народного господарства вивчення як загальнотеоретичних основ розвитку та функціонування технологій, так і конкретних технологічних практик, що впроваджуються в окремих сферах господарської діяльності. Отже, ці обставини зумовили необхідність вивчення у вищих навчальних закладах нормативної навчальної дисципліни «Системи технологій» згідно зі структурно-логічною схемою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямами «Менеджмент організацій», «Економіка підприємств», «Облік та аудит».

Упродовж тривалого часу ця навчальна дисципліна не мала належного навчально-методичного забезпечення і лише за останнє десятиліття в Україні видано окремі підручники і навчальні посібники [2, 7, 8, 9, 17, 18, 22, 29].

Зазвичай, поняття технології пов’язувалося виключно зі сферою технічного виробництва. В межах індустріальної технологічної парадигми участі людини як суб’єкта технологічних процесів не надавалося суттєвого значення. Але з настанням постіндустріальної епохи антропологічні аспекти технологій поступово стали предметом уваги економістів, соціальних менеджерів. Тільки з 80-х років минулого століття почала вивчатися гуманітарна складова технологій, поступово набули поширення поняття «технології невиробничої сфери», «соціальні технології», «технології маркетингових комунікацій». Але останній вид технологій ще не є достатньою мірою інтегрованим у загальновизнану систему технологій. Тому укладач навчального посібника вважав за необхідне долучити і цей матеріал для його вивчення студентами.

Предметом вивчення дисципліни «Системи технологій» та запропонованого навчального посібника є технологічні системи як економічні об’єкти, економічні аспекти закономірностей та особливості технологічного розвитку сучасної економіки України.

Основною метою цієї навчальної дисципліни та запропонованого навчального посібника є формування в студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розвитку, аналіз технологічних процесів економіки України, пріоритетних напрямів їх розвитку, технологічних систем як економічних об’єктів, економічних аспектів закономірностей та особливостей технологічного розвитку сучасної України, технологічного розвитку на рівні підприємств, принципів управління технологічними процесами, економічних методів оцінки якості та рівня розвитку технології.

Завдання навчальної дисципліни «Системи технологій»:теоретично та практично підготувати студентів до опанування економічних основ технологічного розвитку; розглянути галузеві особливості систем технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва; проаналізувати й оцінити техніко-економічну ефективність промислових технологій; навчити студентів прийняттю технологічних рішень на підприємстві; ознайомити їх з технологіями комунікативної діяльності сфери маркетингу; розглянути особливості технологічного розвитку України.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:особливості систем технологій як галузі наукової та практичної діяльності, їх функції, структуру, види; об’єкт, предмет, структуру, напрями, методи та міждисциплінарні зв’язки як наукової та навчальної дисципліни; характерні особливості технологічних процесів та технологічних систем; закономірності технологічного розвитку; пріоритетні напрями технологічного розвитку та прогресивні види технологій; особливості сучасного технологічного розвитку на рівні підприємства; методику економічної оцінки технологій; специфіку оцінки та вибору технологічних рішень на підприємстві.

Уміти:самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних проблемах технологічного розвитку; обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем технологічного розвитку; застосовувати систему показників ефективності технологій під час аналізу загальних економічних показників виробництва; визначати оптимальні параметри технологічного процесу; проводити техніко-економічний аналіз технологічних рішень на підприємстві.

Набути навичок:визначення особливостей систем технологій як галузі наукової та практичної діяльності, їх функцій, структури, видів; вивчення об’єкта, предмета, структури, напрямів, методів та міждисциплінарних зв’язків систем технологій як наукової та навчальної дисципліни; визначення характерних особливостей технологічних процесів та технологічних систем; розуміння закономірностей технологічного розвитку, пріоритетних напрямів технологічного розвитку та прогресивних видів технологій; застосування методики економічної оцінки технологій; виявлення особливостей сучасного технологічного розвитку на рівні підприємства й технологій системи маркетингової діяльності.

Укладач навчального посібника пропонує матеріал, що змістовно відповідає нормативній програмі дисципліни.

Навчальний посібник складається з шести розділів.

У першому розділі розглянуто поняття, сутність, етапи розвитку технології, висвітлено роль технології в соціально-економічному розвиткові суспільства, охарактеризована технологія як наука, розглянуто взаємозв’язок техніки, технології та науки, визначено поняття технологічного процесу, технологічної системи, розглянуто класифікацію технологічних систем.

Другий розділ висвітлює специфіку технологічного розвитку та його закономірності, розкриває сутність інновацій та їх класифікацію, ознайомлює з інноваційними теоріями.

У третьому розділі розглянуто пріоритетні напрями технологічного розвитку України, висвітлено концептуальні принципи інноваційної політики; виявлено їх види та методи здійснення; охарактеризовано сучасні види прогресивних технологій; проаналізовано світові ринки технологій.

Четвертий розділ присвячено технологічному розвиткові на рівні підприємства:

розглянуто сутність та значення техніко-технологічної бази підприємства; приділено увагу автоматизації виробництва, гнучким автоматизованим системам; визначено складові науково-технічної підготовки підприємства та висвітлено їх сутність.

У п’ятому розділі розглянуто проблему рівня та оцінки технологій: висвітлено систему оптимізації параметрів технологічного процесу; визначено вплив технології на якість продукції, розглянуто методи контролю якості продукції; акцентовано увагу на значенні стандартизації, сертифікації, метрології для управління якістю продукції.

Шостий розділ висвітлює питання технологій сфери маркетингової діяльності; розглянуто рекламу і паблік-рилейшнз як основні види маркетингових комунікацій.

Кожний розділ посібника структуровано так, щоби полегшити студентові засвоєння матеріалу: формулюються навчальні цілі, в окремих підрозділах розкривається в різних аспектах тема розділу, в кінці кожного розділу надано стислий його зміст у формі резюме, містяться питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи із закріплення знань. Особлива увага приділена тестам, які є ефективною формою контролю засвоєного матеріалу і сприяють розвиткові евристичного мислення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)